Inwestycja w Spółki Detaliczne

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Notowania indeksu


Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celu przybliżenia 
charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 80%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Obserwacji (08/06/2018 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: +57%; +55%; +50%; +48%; +46%; +45%; +43%; 38%; +35%. Wynik inwestycji przed uwzględnieniem partycypacji zostaje ustalony na poziomie: 22.89%=[(+9%+9%+9%+9%+9%+45%+43%+38%+35%)/9]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 18.31% (22.98%*80%), czyli ok. 6,10% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 11.831 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
 
Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Obserwacji (08/06/2018 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: +5%; +3%; +0.5%; -1%; -5%; -10%; -12%; -14%; -15%, w wyniku czego wynik z inwestycji zostaje ustalony na poziomie:-0.67%=[(+9%+9%
+9%+9%+9%-10%-12%-14%-15%)/9].
Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10.000 PLN.

Dodatkowe informacje