Spółki Energetyczne

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Wynik inwestycji
Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 80%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Obserwacji (7/12/2016 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: +90%; +85%; +60%; +20%, dzięki czemu stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie 26,5%=[(+13%+13%+60%+20%)/4]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 21,20% (26,5%*80%), czyli ok. 8,39% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 12.120 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
 
Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Obserwacji (7/12/2016 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: -15%; -20%; -25%; -30%, w wyniku czego stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie -7,25%=[(+13%+13%-25%-30%)/4]. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10.000 PLN.
Scenariusz umiarkowanie optymistyczny przedstawia sytuację, w której w Dniu Obserwacji (7/12/2016 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: -1%; -2%; -4%; -5%; pomimo spadku notowań wszystkich akcji stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie 4,25% =[(+13%+13%-4%-5%)/4]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 3,40% (4,25%*80%), czyli ok. 1,35% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 10.300 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Dodatkowe informacje