Spółki Farmaceutyczne

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Notowania indeksu


Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.
 

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celu przybliżenia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 80%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Obserwacji (5/02/2018 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio:
+50%; +48%; +45%; +43%; +38%; +25%. Wynik inwestycji przed uwzględnieniem partycypacji zostaje ustalony na poziomie: 22.67%=[(+10%+10%+10%+43%+38%+25%)/6]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 18.13% (22.67%*80%), czyli ok. 6,04% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 11.813 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych
Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Obserwacji (5/02/2018 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: -5%; -10%; -15%; -17%; -20%; -30%, w wyniku czego  wynik z inwestycji zostaje ustalony na poziomie: -6,17%=[(+10%+10%+10%-17%-20%-30%)/6]. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10.000 PLN.

Dodatkowe informacje