Spółki Medyczne

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Wynik inwestycjiScenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 70%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Ustalenia Odsetek (10.05.2016 r.) Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 4 obserwacji wynosi 25%. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 17,5% (25%*70%), czyli ok. 9% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 11.750 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
 
W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Ustalenia Odsetek (10.05.2016 r.) Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 4 obserwacji jest niższy o 20% w porównaniu do wartości początkowej. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10.000 PLN.
Scenariusz „neutralny” przedstawia sytuację, w której Końcowy Poziom Indeksu wyznaczony na podstawie 4 obserwacji wzrósł o 9% w porównaniu do początkowej wartości. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz 6,3% odsetek (9%*70%), czyli ok. 3,15% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 10.630 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Dodatkowe informacje