Spółki spożywcze 2Y

Produkt strukturyzowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych.

niska kwota inwestycji

już od 3000 zł

transparentna

konstrukcja produktu

możliwość inwestycji w koszyk spółek

gwarancja kapitału

w dniu wykupu

Notowania indeksuWykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Opis inwestycji

Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. 

Celem produktu jest osiągnięcie zysku z inwestycji w dwudziestoczteromiesięczne Bankowe Papiery Wartościowe oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu ma szansę otrzymać sumę dwóch Kuponów w wysokości 3,5 – 4,5%. Każdy Kupon naliczany jest pod warunkiem, że w danej Dacie Obserwacji cena wszystkich Indeksów z koszyka (Nestle Sa, Danone SA, Pepsico Inc), ogłoszona na zamknięciu notowań będzie powyżej Poziomu Początkowego. Ostateczna wysokość Kuponu zostanie ustalona w Dniu Emisji.

Cechy produktu

akcje
waluta PLN
inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego
stopa zwrotu, uzależniona od obserwacji w trakcie okresu inwestycji
kupon jest stały i znany w Dniu Emisji
płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji
maksymalna stopa zwrotu jest ograniczona
Szczegóły produktu
Okres subskrypcji 01.06.2018 – 29.06.2018
Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego 100 PLN
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3 000 PLN (30 szt. Certyfikatów Depozytowych)
Opłata początkowa do 1,0%
Dzień Emisji 03.07.2018 r.
Dzień Odkupu 09.07.2020 r.
Dzień płatności odsetek 09.07.2020 r.
Wykup na rynku wtórnym Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 90 za 100.
Okres odsetkowy 03.07.2018–09.07.2020 r.
INDEX
1. NESTLE SA NESN SE EQUITY Oficjalna cena zamknięcia
2. DANONE SA BN FP EQUITY Oficjalna cena zamknięcia
3. PEPSICO INC PEP UW EQUITY Oficjalna cena zamknięcia
Skrócony opis inwestycji Inwestycja w dwudziestoczteromiesięczne Bankowe Papiery Wartościowe oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu ma szansę otrzymać sumę dwóch Kuponów w wysokości 3,5 – 4,5%. Każdy Kupon naliczany jest pod warunkiem, że w danej Dacie Obserwacji cena wszystkich Indeksów z koszyka  (Nestle Sa, Danone SA, Pepsico Inc.), ogłoszona na zamknięciu notowań będzie powyżej Poziomu Początkowego. Ostateczna wysokość Kuponu zostanie ustalona w Dniu Emisji.
Stopa procentowa W Dniu Płatności Odsetek(2) Stopa Procentowa wynosi:

Kupon(i) - Jeżeli dla każdego Indeksu(i) kurs zamknięcia w Dniu Obserwacji(t) będzie powyżej Bariery(i) to Kupon, w przeciwnym razie 0. 
Kupon 3,5-4,5%
Ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu. 
Bariera 100% Wartości Indeksu(i) w Dniu Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu. 
Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Certyfikatów Depozytowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej. Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku.
 

Dodatkowe informacje

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Certyfikatów Depozytowych o łącznej wartości początkowej 10 000 PLN. Wysokość Kupon został ustalony w Dniu Emisji na poziomie 4%.W scenariuszu optymistycznym w pierwszym Dniu Obserwacji (03/07/2019 r.), jak i drugim Dniu Obserwacji (06/07/2020 r.) stopa zwrotu z poszczególnych spółek była dodatnia, co skutkuje naliczeniem podwójnego Kuponu i wypłatą w Dniu Płatności Odsetek (09/07/2020 r.)

Łącznie Inwestor w dniu wykupu otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału, oraz Kupon 8% (4%*2), czyli ok. 4,00% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 10 800 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.


W scenariuszu pesymistycznym w pierwszym Dniu Obserwacji (03/07/2019 r.) jak i drugim Dniu Obserwacji (06/07/2020 r.) nie wszystkie spółki znajdowały się powyżej Poziomu Początkowego, co skutkuje brakiem naliczenia Kuponu.

Łącznie Inwestor w dniu wykupu otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału. Łącznie wypłata wyniesie 10 000 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.


W scenariuszu umiarkowanie optymistycznym w pierwszym Dniu Obserwacji (03/07/2019 r.) stopa zwrotu z poszczególnych spółek była dodatnia, co skutkuje naliczeniem Kuponu, niestety w drugim Dniu Obserwacji (06/07/2020 r.) część spółek była poniżej Poziomu Początkowego, co skutkuje brakiem naliczenia kolejnego Kuponu. Kupon 4% zostanie wypłacony w Dniu Płatności Odsetek (09/07/2020 r.). 

Łącznie Inwestor w dniu wykupu otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału, oraz Kupon w wysokości 4% (4%*1), czyli ok. 2,0% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 10 400 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Oczekiwania i profile inwestycyjne

 • oczekuję wzrostów na rynku akcji, w szczególności akcji z Koszyka
 • poszukuję dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • akceptuję 24-miesięczny horyzont inwestycyjny
 • wiem i akceptuję, że z inwestycji mogę wycofać się raz w miesiącu
 • jestem świadomy/świadoma, że wycofując się z inwestycji przed terminem, cena jaką otrzymam będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku; dlatego akceptuję ryzyko, że w przypadku wycofania się przed terminem, mogę otrzymać mniejszą kwotę niż wpłaciłem/wpłaciłam

Profile inwestycyjne

Przezorny Ostrożny Rozważny Aktywny Dynamiczny
nie tak tak tak tak

Okres inwestycji

do 12 mies.
18 mies.
24 mies.
48 mies.
powyżej 48 mies.

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Ryzyka związane z inwestycją

 • Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji – końcowe oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych nie jest z góry ustalone. Należy wziąć pod uwagę fakt, że zysk z inwestycji może być niższy niż oczekiwany lub nie wystąpić wcale.
 • Ryzyko osiągnięcia stopy zwrotu niższej niż ewentualny wzrost wartości Indeksu – z uwagi na przyjętą formułę  (Stopa Procentowa), stopa zwrotu z Certyfikatów Depozytowych może nie odzwierciedlać proporcjonalnie zachowania Indeksu.
 • Ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału – Emitent Certyfikatów Depozytowych zapewnia 100% ochronę kapitału tylko w Dniu Wykupu Certyfikatu. Ochrona kapitału dotyczy tylko wartości początkowej inwestycji (nie obejmuje zapłaconej opłaty początkowej). W przypadku wycofania środków przed końcem okresu inwestycji istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków.
 • Ryzyko kredytowe Emitenta – całość zobowiązania płatniczego z tytułu Certyfikatów Depozytowych w okresie do Dnia Wykupu (włącznie) ciąży na Alior Bank Spółka Akcyjna, dlatego Klient powinien przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji ocenić wiarygodność kredytową Emitenta. Klient podejmując decyzję o inwestycji powinien wziąć pod uwagę możliwość utraty całości zainwestowanego kapitału w przypadku niewypłacalności Emitenta. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Bankowe Papiery Wartościowe wyemitowane po 2 lipca 2014 r. nie są objęte gwarancjami BFG (art. 17 ust. 1 pkt 4).
 • Ryzyko Zakłócenia Rynku – jeżeli w okresie trwania inwestycji nastąpi przynajmniej jedno ze zdarzeń Zakłócenia Rynku, opisanych szczegółowo w punkcie 3.7 (a) Ogólnych Warunków Emisji (Nieogłoszenie Indeksu, Brak Sesji, Zawieszenie Rynku, Zakłócenie Działalności Giełdy, Wcześniejsze Zamknięcie Giełdy), Emitent może podjąć Czynności Zastępcze wymienione w punkcie 3.7 (b) Ogólnych Warunków Emisji. W takiej sytuacji Emitent zobowiązuje się poinformować o podjętych działaniach na stronie internetowej www.aliorbank.pl.
 • Ryzyko Zakłócenia Indeksu –  jeżeli w okresie trwania inwestycji nastąpi przynajmniej jedno ze zdarzeń Zakłócenia Indeksu, opisanych szczegółowo w punkcie 3.8 (a) Ogólnych Warunków Emisji (Likwidacja Indeksu, Zmiana Indeksu),  Emitent może podjąć Czynności Alternatywne wymienione w punkcie 3.8 (b) Ogólnych Warunków Emisji. W takiej sytuacji Emitent zobowiązuje się poinformować o podjętych na swojej stronie internetowej www.aliorbank.pl.

Jak zainwestować?

To proste - czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź
dowolny oddział Alior Banku
Podpisz umowę
o produkt strukturyzowany
Wpłać środki
na rachunek inwestycji
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Nota prawna

Niniejszy dokument zawiera streszczenie warunków emisji Certyfikatów Depozytowych na zasadach określonych w Propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA wraz z załącznikami i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanej Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku. Niniejszy dokument, wraz z informacjami w nim zawartymi nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji, Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Erracie. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w inny dzień niż wyznaczony Dzień Wykupu. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.