Szwajcarska Inwestycja

Produkt strukturyzowany w formie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Wynik inwestycji


Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości początkowej 10.000 PLN. Wysokość Kuponu została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 80%.W scenariuszu optymistycznym w Dniu Ustalenia Odsetek (5/10/2018 r.) zwrot poszczególnych akcji wynosi odpowiednio +50%, +48%, +45%, +43%, +38%, +25%. Wynik inwestycji przed uwzględnieniem partycypacji zostaje ustalony na poziomie: 22,67%=[(+10% + 10% + 10% + 43%  + 38% + 25%)/6]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitał oraz odsetki w wysokości 18,13% (22,67%*80%), czyli ok. 6,04% p.a.

Łącznie wypłata wyniesie 11,813 PLN przed opodatkowanie podatkiem od zysków kapitałowych.


W tym przypadku, w Dniu Obserwacji (5/10/2018 r.) zwrot poszczególnych akcji wynosi odpowiednio -5%, -10%, -15%, -17%, -20%, -30, w wyniku czego wynik z inwestycji zostaje ustalony na poziomie: -6,17%=[(+10% + 10% + 10% -17%  - 20% - 30%)/6]. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i otrzyma 10 000 PLN.