Złota Inwestycja 3

Produkt strukturyzowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych.
 

niska kwota inwestycji

już od 3000 zł

transparentna

konstrukcja produktu

możliwość założenia

promocyjnej lokaty

gwarancja kapitału

w dniu wykupu

Wynik inwestycjiWykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.
 

Opis inwestycji

Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu.

Inwestor w Dniu Wykupu partycypuje w 80-100% we wzroście cen Indeksu London Bullion Market Fixing PM (Indeks), przy czym stopa zwrotu liczona jest jako suma miesięcznych stóp zwrotu notowań złota, przy czym sześć najlepszych stóp zwrotu przyjmuje wartość stałą nie mniejszą niż 2.00% i nie większą niż 2.50%.

Cechy produktu

surowce
waluta PLN
inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego
stopa zwrotu, uzależniona od średniej z okresu inwestycji, przewyższającego 10% czasu trwania inwestycji
stopa partycypacji jest stała i znana w Dniu Emisji
płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji
Szczegóły produktu
Okres subskrypcji 2-30.11.2016 r.
Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego 100 PLN
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3 000 PLN (30 szt. jednostek uczestnictwa)
Opłata początkowa do 2,50%
Dzień Emisji 02.12.2016 r.
Dzień Wykupu 05.12.2019 r.
Wykup na rynku wtórnym Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 84 za 100.
Okres odsetkowy 02.12.2016-02.12.2019 r.
INDEX London Bullion Market Fixing PM (Bloomberg Ticker: GOLDLNPM Index)
Skrócony opis inwestycji Inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor w Dniu Wykupu partycypuje w 80-100% we wzroście cen Indeksu London Bullion Market Fixing PM (Indeks), przy czym stopa zwrotu liczona jest jako suma miesięcznych stóp zwrotu notowań złota, przy czym sześć najlepszych stóp zwrotu przyjmuje wartość stałą nie mniejszą niż 2,00% i nie większą niż 2,50%.
Stopa procentowa W dniu 2.12.2019 r. wartość Odsetek dla każdego Certyfikatu Depozytowego za cały Okres Odsetkowy zostanie wyliczona na podstawie poniżej formuły:

Partycypacja: 80-100%, ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu.

Zmiana Koszyka:

Smartfonowe spółki (wzór)
 
SZj
(j-ta najwyższa stopa zwrotu)
Wartości SZi w Dniu Ustalenia Odsetek szeregowane są od wartości najwyższej (j=1) do najniższej (j=36).
C
(Stopa Zastąpienia SZj dla j=1,2,…,6)
Ostateczna wartość Stopy Zastąpienia C zostanie ustalona przez Emitenta w Dniu Emisji i podana w formie komunikatu, przy czym będzie nie mniejsza niż 2,00% i nie większa niż 2,50%
SZi
(Stopa Zwrotu w Dniu Obserwacji i)

Ii - wartość Indeksu w Dniu Obserwacji i;
Ii-1 - wartość Indeksu w Dniu Obserwacji i-1; dla i=1 wartość Indeksu w Dniu Obserwacji i-1 jest równa poziomowi Indeksu w Dniu Ustalenia Poziomu Początkowego Indeksu.
Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Certyfikatów Depozytowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej. Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.

Dni Obserwacji: 03/01/2017, 02/02/2017, 02/03/2017, 03/04/2017, 02/05/2017, 02/06/2017, 03/07/2017, 02/08/2017, 01/09/2017, 02/10/2017, 02/11/2017, 01/12/2017, 02/01/2018, 02/02/2018, 02/03/2018, 03/04/2018, 02/05/2018, 01/06/2018, 02/07/2018, 02/08/2018, 04/09/2018, 02/10/2018, 02/11/2018, 03/12/2018, 02/01/2019, 01/02/2019, 01/03/2019, 02/04/2019, 02/05/2019, 03/06/2019, 02/07/2019, 02/08/2019, 03/09/2019, 02/10/2019, 04/11/2019, 02/12/2019.
PGOLIN191205PGOLIN191205

Dodatkowe informacje

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wyniku inwestycji w przyszłości.

Warunki początkowe: Klient kupuje 100 szt. Certyfikatów Depozytowych o łącznej wartości początkowej 10 000 PLN. Partycypacja została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 100%, a poziom Stopy Zastąpienia na 2,00%.

W scenariuszu optymistycznym w Dniach Obserwacji miesięczne stopy zwrotu złota wyniosły tak jak zaprezentowano w tabeli powyżej; sześć najwyższych miesięcznych stóp zwrotu oznaczono kolorem zielonym – stopy te zostaną zamienione na Stopę Zstąpienia na poziomie 2.0%. W związku z tym wynik inwestycji (suma miesięcznych stóp zwrotu skorygowanych o Stopę Zastąpienia), zostaje ustalony na poziomie: 24%. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 24%, czyli ok. 8% p.a.
 
Łącznie wypłata wyniesie 12 400 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych. 
W scenariuszu pesymistycznym w Dniach Obserwacji miesięczne stopy zwrotu złota wyniosły tak jak zaprezentowano w tabeli powyżej; sześć najwyższych miesięcznych stóp zwrotu oznaczono kolorem zielonym – stopy te zostaną zamienione na Stopę Zstąpienia na poziomie 2.0%. W związku z tym wynik inwestycji (suma miesięcznych stóp zwrotu skorygowanych o Stopę Zastąpienia), zostaje ustalony na poziomie: -43%. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10 000 PLN.
 

Oczekiwania i profile inwestycyjne

 • oczekuję wzrostów na rynku złota
 • poszukuję dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
 • akceptuję 36-miesięczny horyzont inwestycyjny
 • wiem i akceptuję, że z inwestycji mogę wycofać się raz w miesiącu
 • jestem świadomy/świadoma, że wycofując się z inwestycji przed terminem, cena jaką otrzymam będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku; dlatego akceptuję ryzyko, że w przypadku wycofania się przed terminem, mogę otrzymać mniejszą kwotę niż wpłaciłem/wpłaciłam

Profile inwestycyjne

Przezorny Ostrożny Rozważny Aktywny Dynamiczny
do 10% portfela do 10% portfela do 10% portfela do 10% portfela do 10% portfela

Okres inwestycji

do 12 m-cy
24 m-ce
36 m-cy
48 m-cy
powyżej 48 m-cy

Poziom ryzyka

minimalne
niskie
umiarkowane
wysokie
bardzo wysokie

Ryzyka związane z inwestycją

 • Ryzyko nie osiągnięcia zysku z inwestycji – końcowe oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych nie jest z góry ustalone. Należy wziąć pod uwagę fakt, że zysk z inwestycji może być niższy niż oczekiwany lub nie wystąpić wcale.
 • Ryzyko osiągnięcia stopy zwrotu niższej niż ewentualny wzrost wartości Indeksu – z uwagi na przyjętą formułę  (Stopa Procentowa), stopa zwrotu z Certyfikatów Depozytowych może nie odzwierciedlać proporcjonalnie zachowania Indeksu.
 • Ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału – Emitent Certyfikatów Depozytowych zapewnia 100% ochronę kapitału tylko w Dniu Wykupu Certyfikatu. Ochrona kapitału dotyczy tylko wartości początkowej inwestycji (nie obejmuje zapłaconej opłaty początkowej). W przypadku wycofania środków przed końcem okresu inwestycji istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków.
 • Ryzyko kredytowe Emitenta – całość zobowiązania płatniczego z tytułu Certyfikatów Depozytowych w okresie do Dnia Wykupu (włącznie) ciąży na Alior Bank Spółka Akcyjna, dlatego Klient powinien przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji ocenić wiarygodność kredytową Emitenta. Klient podejmując decyzję o inwestycji powinien wziąć pod uwagę możliwość utraty całości zainwestowanego kapitału w przypadku niewypłacalności Emitenta. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Bankowe Papiery Wartościowe wyemitowane po 2 lipca 2014 r. nie są objęte gwarancjami BFG (art. 17 ust. 1 pkt 4).
 • Ryzyko Zakłócenia Rynku – jeżeli w okresie trwania inwestycji nastąpi przynajmniej jedno ze zdarzeń Zakłócenia Rynku, opisanych szczegółowo w punkcie 3.7 (a) Ogólnych Warunków Emisji (Nieogłoszenie Indeksu, Brak Sesji, Zawieszenie Rynku, Zakłócenie Działalności Giełdy, Wcześniejsze Zamknięcie Giełdy), Emitent może podjąć Czynności Zastępcze wymienione w punkcie 3.7 (b) Ogólnych Warunków Emisji. W takiej sytuacji Emitent zobowiązuje się poinformować o podjętych działaniach na stronie internetowej www.aliorbank.pl.
 • Ryzyko Zakłócenia Indeksu –  jeżeli w okresie trwania inwestycji nastąpi przynajmniej jedno ze zdarzeń Zakłócenia Indeksu, opisanych szczegółowo w punkcie 3.8 (a) Ogólnych Warunków Emisji (Likwidacja Indeksu, Zmiana Indeksu),  Emitent może podjąć Czynności Alternatywne wymienione w punkcie 3.8 (b) Ogólnych Warunków Emisji. W takiej sytuacji Emitent zobowiązuje się poinformować o podjętych na swojej stronie internetowej www.aliorbank.pl.

Jak zainwestować?

To proste - czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź
dowolny oddział Alior Banku
Podpisz umowę
o produkt strukturyzowany
Wpłać środki
na rachunek inwestycji
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Nota prawna

Niniejszy dokument zawiera streszczenie warunków emisji Certyfikatów Depozytowych na zasadach określonych w Propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA wraz z załącznikami i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanej Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku. Niniejszy dokument, wraz z informacjami w nim zawartymi nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji, Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Erracie. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w inny dzień niż wyznaczony Dzień Wykupu. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.