Zrównoważona Inwestycja

Produkt strukturyzowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych.

niska kwota inwestycji

już od 3000 zł

transparentna

konstrukcja produktu

możliwość inwestycji w fundusz

niedostępny w dystrybucji w Polsce

gwarancja kapitału

w dniu wykupu

Notowania indeksu


Wykres prezentuje zmianę wartości indeksu/aktywa bazowego/koszyka od Dnia Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu do Dnia Ustalenia Odsetek. Wartość indeksu/aktywa bazowego/koszyka ma pośredni wpływ na wycenę Certyfikatu Depozytowego w dniu wyceny nie będącym Dniem Ustalenia Odsetek.

Opis inwestycji

Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA, oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu.  Inwestor w Dniu Wykupu partycypuje w 60-80% w zmianie wartości funduszu  Allianz Strategy 15 Fund (Indeks).

Cechy produktu

akcje
waluta PLN
inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności
inwestor zarabia na wzroście instrumentu bazowego
stopa zwrotu, uzależniona od poziomów początkowych i końcowych instrumentów bazowych, nie uwzględnia średniej większej niż 10% czasu trwania inwestycji
stopa partycypacji jest stała i znana w Dniu Emisji
płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji
Szczegóły produktu
Okres subskrypcji 5-30.09.2016 r.
Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego 100 PLN
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3 000 PLN (30 szt. Certyfikatów Depozytowych)
Opłata początkowa do 2,00%
Dzień Emisji 4.10.2016 r.
Dzień Odkupu 9.10.2018 r.
Wykup na rynku wtórnym Alior Bank SA gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 86 za 100.
Okres odsetkowy 02.09.2016-04.09.2018 r.
INDEX Allianz Strategy 15 Fund (Bloomberg ticker: ALS15CE LX Equity)
Skrócony opis inwestycji Inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA, oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu.  Inwestor w Dniu Wykupu partycypuje w 60-80% w zmianie wartości funduszu  Allianz Strategy 15 Fund (Indeks).
Stopa procentowa W dniu 4.04.2019 r. (Dzień Ustalenia Odsetek oraz Dzień Obserwacji) wartość Odsetek dla każdego Certyfikatu Depozytowego za cały Okres Odsetkowy zostanie wyliczona na podstawie poniższej formuły:

gdzie:
 
Partycypacja 60 – 80%
Ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu.
WJUk (Końcowa Wartość Jednostki Uczestnictwa) Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu w Dniu Ustalenia Odsetek.
WJUp (Początkowa Wartość Jednostki Uczestnictwa) Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu w Dniu Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu.
Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Certyfikatów Depozytowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej. Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku.

Dodatkowe informacje

Scenariusze

Scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia charakterystyki umowy i nie mogą stanowić wyznacznika kształtowania się wartości koszyka w przyszłości.

Klient kupuje 100 szt. Certyfikatów Depozytowych o łącznej wartości początkowej 10 000 PLN. Wysokość Partycypacji została ustalona w Dniu Emisji na poziomie 80%.


W scenariuszu optymistycznym w Dniu Ustalenia Odsetek (04/04/2019 r.) zmiana wyceny jednostki uczestnictwa Funduszu w porównaniu z Dniem Ustalenia Poziomu Początkowego wyniosła: 23%. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości ok. 16.10% (23%*70%), czyli ok. 6.44% p.a. Łącznie wypłata wyniesie ok. 11 610 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.
 

Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Ustalenia Odsetek (04/04/2019 r.) zmiana wyceny jednostki uczestnictwa Funduszu jest niższa w porównaniu z Dniem Ustalenia Poziomu Początkowego i wyniosła: -22%. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i  otrzyma 10 000 PLN.
 

Oczekiwania i profile inwestycyjne

  • oczekuję wzrostów na rynku akcji, w szczególności jednostek funduszu Allianz Strategy 15
  • poszukuję dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
  • akceptuję 30-miesięczny horyzont inwestycyjny
  • wiem i akceptuję, że z inwestycji mogę wycofać się raz w miesiącu
  • jestem świadomy/świadoma, że wycofując się z inwestycji przed terminem, cena jaką otrzymam będzie uzależniona od aktualnej sytuacji na rynku; dlatego akceptuję ryzyko, że w przypadku wycofania się przed terminem, mogę otrzymać mniejszą kwotę niż wpłaciłem/wpłaciłam

Profile inwestycyjne

Przezorny Ostrożny Rozważny Aktywny Dynamiczny
do 10% portfela do 10% portfela do 10% portfela do 10% portfela do 10% portfela

Okres inwestycji

do 12 m-cy
24 m-ce
30 m-cy
48 m-cy
powyżej 48 m-cy

Poziom ryzyka

minimalne
niskie
umiarkowane
wysokie
bardzo wysokie

Jak zainwestować?

To proste - czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź
dowolny oddział Alior Banku
Podpisz umowę
o produkt strukturyzowany
Wpłać środki
na rachunek inwestycji
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Nota prawna

Niniejszy dokument zawiera streszczenie warunków emisji Certyfikatów Depozytowych na zasadach określonych w Propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA wraz z załącznikami i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanej Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku. Niniejszy dokument, wraz z informacjami w nim zawartymi nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji, Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji oraz Erracie. Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w inny dzień niż wyznaczony Dzień Wykupu. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z Bankiem. Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.