Gwarantowana przyszłość

Zadbaj o przyszłość – inwestuj regularnie!

Produkt wycofany z oferty

program ubezpieczeniowo - inwestycyjny  

bezpieczeństwo finansowe w przyszłości

wypłata kwoty gwarantowanej

na koniec okresu ochrony

brak opłat

wstępnych i manipulacyjnych

niska opłata stała

tylko 40 zł miesięcznie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

  • sytuacja na rynkach finansowych nie ma wpływu na wypłatę i wysokość kwoty gwarantowanej
  • świadczenia z umowy ubezpieczenia są w 75% zwolnione od zajęć komorniczych oraz nie podlegają opodatkowaniu od spadków i darowizn
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego wypłacimy trzykrotność kwoty gwarantowanej
  • masz możliwość rozszerzenia zakresu ochrony na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

 
LP Rodzaj opłaty Wartość dla wybranego trybu płatności
1 Opłata administracyjna – w zależności od trybu opłacania składki 3,67 zł miesięcznie lub
11,00 zł kwartalnie lub
21,60 zł półrocznie lub
40,00 zł rocznie lub
 
Dodatkowe opłaty przewidziane wyłącznie w przypadku utworzenia przez Ubezpieczonego opcjonalnego rachunku inwestycyjnego indeksacji. 
 
LP Rodzaj opłaty Wysokość miesięcznej opłaty
 1 Administracyjna opłata stała, pobierana z kwoty zgromadzonej na rachunku inwestycyjnym indeksacji Maksymalnie 2 zł od każdej Umowy
 2 Administracyjna opłata procentowa, pobierana z kwoty zgromadzonej na rachunku inwestycyjnym indeksacji Maksymalnie 0,25% wartości rachunku inwestycyjnego indeksacji


Informacja dodatkowa - Alokacja
Alokacja nadwyżki składki przeznaczonej na rachunek inwestycyjny indeksacji

Nadwyżka składki to różnica pomiędzy aktualną wysokością składki za umowę podstawową, a wysokością tej składki w pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej.
Towarzystwo będzie inwestować 90% z tak wyliczonej nadwyżki składki w ciągu 5 lat od pierwszej indeksacji.
Od szóstego roku prowadzenia rachunku inwestycyjnego indeksacji –Towarzystwo będzie inwestować 100% nadwyżki składki.
Nota prawna
Produkt „Gwarantowana Przyszłość” dostępny jest w formie umowy Grupowego ubezpieczenia na dożycie (Umowa podstawowa) wraz z Ubezpieczeniem dodatkowym na wypadek trwałego inwalidztwa NW (Umowa dodatkowa).
Rzeczywista wartość świadczeń należnych konkretnej osobie z tytułu przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia na dożycie „Gwarantowana Przyszłość”, może odbiegać od wartości prezentowanych w podanych przykładach. Indeksacja składki w celu utworzenia rachunku inwestycyjnego indeksacji jest dobrowolna . Rzeczywista wartość świadczeń należnych z tytułu przystąpienia do umowy ubezpieczenia na dożycie „Gwarantowana Przyszłość” jest uzależniona m. in. od okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej, wysokości wpłaconych składek, wysokości pobranych przez MetLife TUnŻiR S.A. opłat i prowizji oraz obowiązków podatkowych Ubezpieczonego. Przed przystąpieniem do umowy Grupowego ubezpieczenia na dożycie „Gwarantowana Przyszłość” oraz umowy dodatkowej – Ubezpieczenia dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – Umowa Grupowego ubezpieczenia na dożycie (Umowa podstawowa), Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW i zawartymi w tym dokumencie postanowieniami dotyczącymi wyłączenia odpowiedzialności  MetLife TUnŻiR S.A. oraz informacjami w zakresie opłat i prowizji pobieranych przez MetLife TUnŻiR S.A.

Gwarantowana przyszłość

Zapewnij bliskim bezpieczeństwo finansowe!