Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy

Zbuduj kapitał na przyszłość!

Produkt wycofany z oferty

pomnażanie kapitału

przez cały okres Twojej aktywności zawodowej

jednorazowa wypłata lub comiesięczna renta okresowa

po zakończeniu inwestowania

efektywne inwestycje

w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

bezpieczeństwo

co 6 miesięcy weryfikujemy pracę zarządzających funduszami

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

  • umowę ubezpieczeniową podpisujesz bez zaświadczeń o stanie zdrowia – wystarczy dowód osobisty
  • ubezpieczenie zawierasz na czas nieokreślony, zalecany okres inwestycji to min 10 lat.
  • Możliwe częstotliwości opłacania składki regularnej: miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna.
  • przy podpisywaniu umowy możesz wskazać, w jaki sposób Twoje środki mają być inwestowane
  • masz możliwość określenia beneficjenta środków na wypadek Twojej śmierci

Dodatkowe informacje

Składki i opłaty

Minimalna wysokość składki Miesięczna 200 zł
Kwartalna 600 zł
Półroczna 1200 zł
Roczna 2400 zł
Opłata administracyjna 10 zł/ mies.
Opłata manipulacyjna z tytułu wykonania konwersji jednostek uczestnictwa w roku polisowym 0 zł
Opłata początkowa:
a) w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia 70% (od wysokości wpłaconych składek)
b) w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia 50% (od wysokości wpłaconych składek)
opłata za wykup częściowy i całkowity w pierwszych 5 latach trwania umowy 4% (od wysokości stanu IRJU)
Wysokość minimalnej wpłaty dodatkowej 500 zł
Opłata początkowa od wpłaty dodatkowej 2%
Wysokość rocznej opłaty za zarządzanie UFK UFK Portfel Obligacji 2,5%
UFK Portfel Stabilnego 2,5%
UFK Portfel Zrównoważony 2,5%
UFK Portfel Akcyjny 2,5%
Nota prawna
Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy został stworzony przy współpracy Alior Banku jako agenta oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA jako ubezpieczyciela.
 
STUnŻ Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024807, NIP 585-12-45-589, o kapitale zakładowym 64.000.000 zł.
 
Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy jest ubezpieczeniem typu unit-linked, ze zmienną sumą ubezpieczenia, zawieranym bezterminowo ze składką regularną. Ze względu na konstrukcję opartą na Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych (UFK) Program nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy

Zdecyduj, jak ma wyglądać Twoja przyszła emerytura!