Horyzont Obligacji

Inwestuj w obligacje i buduj kapitał na przyszłość!

Produkt wycofany z oferty

 

inwestycje w obligacje korporacyjne

główny składnik portfela inwestycyjnego

zyski wypłacane co kwartał

poprzez umorzenie udziałów jednostkowych

niska minimalna kwota wejścia

tylko  5000 zł

ubezpieczenie na życie i dożycie

dostarczane przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziale!

Odwiedź
oddział premium Alior Banku
Złóż wniosek
o zawarcie umowy ubezpieczenia
Wpłać Składkę Jednorazową
i inwestuj w obligacje korporacyjne
Wybierz atrakcyjną formę inwestowania!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Wiek wstępu: ubezpieczający – 18-66 lat, ubezpieczony – 13-66 lat.
 • Okres ubezpieczenia: do 85. roku życia.
 • Opłaty za wykup: do 4 lat.
 • Masz możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z OWU, wypłacimy wartość Rachunku Udziałów, powiększoną o pobrane opłaty; wypłacana kwota może być niższa niż wpłacona Składka Jednorazowa.
 • Możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie – wypłacona zostanie Wartość Wykupu.
 • W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub złożenia dyspozycji wypłaty Wartości Wykupu możesz utracić część Składki Jednorazowej.
 • Wyniki funduszu możesz sprawdzić na stronie: http://www.notowania.openlife.pl/?distributorId=1&productId=256

Dodatkowe informacje

Scenariusze

 
 
Hipotetyczne scenariusze stopy zwrotu z inwestycji
  Scenariusz I Scenariusz II Scenariusz III
Hipotetyczna stopa zwrotu Strata 10% rocznie Zysk 2% rocznie Zysk 8% rocznie
Składka Jednorazowa 10 000 PLN 10 000 PLN 10000 PLN
Składka Jednorazowa pomniejszona o opłatę wstępną 9 800 PLN 9 800 PLN 9 800 PLN
Wartość wykupu w 12 Miesiącu polisowym 7 895,43 PLN 8 956,64 PLN 9 487,51 PLN
Wartość wykupu w 36 Miesiącu polisowym 5 904,93 PLN 8 625,74 PLN 10 255,12 PLN
Wartość wykupu w 48 Miesiącu polisowym 5 103,39 PLN 8 459,55 PLN 10 655,15 PLN
Szacowany wynik z inwestycji po upływie 48 Miesięcy polisowych z uwzględnieniem pobranej opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia -3 744,17 PLN -104,66 PLN 2253,74 PLN
Szacowana wartość inwestycji po upływie 48 Miesięcy polisowych z uwzględnieniem pobranej opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia 5 103,39 PLN 8 459,55 PLN 10 655,15 PLN
Wartość kwartalnych wypłat zysków po upływie 48 Miesięcy polisowych 1 152,43 PLN 1 435,79 PLN 1 598,59 PLN
Szacowana wartość inwestycji po upływie 48 Miesięcy polisowych względem Składki Jednorazowej z uwzględnieniem pobranej opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia, bez uwzględnienia Kwartalnych wypłat zysków 51.03% Składki Jednorazowej 84,60% Składki Jednorazowej 106,55% Składki Jednorazowej
Szacowana wartość inwestycji po upływie 48 Miesięcy polisowych względem Składki Jednorazowej z uwzględnieniem pobranej opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia, z uwzględnieniem Kwartalnych wypłat zysków 62,56% Składki Jendorazowej 98,95% Składki Jednorazowej 112,54% Składki Jednorazowej
Szacowana wartość inwestycji po upływie 48 Miesięcy polisowych względem Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną z uwzględnieniem pobranej opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia, bez uwzględnienia Kwartalnych wypłat zysków 52,08% Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną 86,32% Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną 108,73% Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną
Szacowana wartość inwestycji po upływie 48 Miesięcy polisowych względem Składki Jednorazowej pomniejszonejo opłatę wstępną z uwzględnieniem pobranej opłaty zaprowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczeniaz uwzględnieniem Kwartalnych wypłat zysków 63,83% Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną 100,97% Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną 125,04% Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną

Celem prezentowanych hipotetycznych scenariuszy jest wyłącznie przedstawienie na przykładzie liczbowym zachowania się produktu, w trzech różnych, teoretycznie możliwych scenariuszach rynkowych (pesymistycznym, umiarkowanym oraz optymistycznym). Hipotetyczne scenariusze zostały przygotowane metodą ekspercką uwzględniającą kompletnie odmienne scenariusze. Wskazane stopy zwrotu nie bazują na danych historycznych, a ich wybór ma na celu jedynie wskazanie ryzyka odmiennego kształtowania się wycen rynkowych w stosunku do oczekiwań
Klienta. Wyliczenia uwzględniają roczną kapitalizację wskazanej stopy zwrotu.
Prezentowane hipotetyczne scenariusze nie są prognozą wyników w przyszłości oraz nie dają gwarancji osiągnięcia takich wyników w przyszłości.
Prezentowane hipotetyczne zyski z inwestycji nie uwzględniają 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Hipotetyczne scenariusze nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji o złożeniu przez Klienta Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem Umowy ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego (część ochronna Umowy ubezpieczenia). Umowa ubezpieczenia jest związana z Funduszem, w ramach którego następuje gromadzenie i inwestowanie Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną (część inwestycyjna Umowy ubezpieczenia).
 
Zakres Umowy ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe:
1. śmierć Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej;
2. dożycie przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia.
 
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo
Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe (100 zł oraz wartość rachunku udziałów).
W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe (wartość rachunku udziałów).
 

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest wysokość świadczenia w przypadku zgonu?
Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku śmierci Ubezpieczonego stanowi suma ubezpieczenia w wysokości 100 PLN oraz Wartości rachunku udziałów.
Kto może złożyć Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia?
Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia może złożyć osoba, będąca Klientem Banku, która w dniu podpisania Wniosku ma ukończony 18. rok życia i nie przekroczyła 66. roku życia.
Na czym polega kwartalna wypłata zysków?
 
 • W ostatnim Dniu roboczym każdego kwartału kalendarzowego, Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje naliczenia Kwartalnej wypłaty zysków z Funduszu, wskazanego w Tabeli Opłat i Limitów, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Kwartalna wypłata zysków pomniejsza Wartość rachunku udziałów i dokonywana jest poprzez umorzenie na Rachunku udziałów odpowiedniej liczby Udziałów jednostkowych, zgodnej z formułą wskazaną w § 5 ust. 2 Regulaminu.
 • Kwartalna wypłata zysków realizowana jest według Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny następującego po dacie naliczenia Kwartalnej wypłaty zysków z Funduszu, o której mowa w ust. 1.
 • Kwartalna wypłata zysków wypłacana jest najpóźniej w terminie 14. dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Udziałów jednostkowych z tytułu Kwartalnej wypłaty zysków, przy braku odrębnej dyspozycji, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazane we Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
Oznacza to, że naliczenie  procentowej kwartalnej wypłaty następuje w ostatnim dniu kwartału, jednostki są umarzane zgodnie z najbliższą wyceną czyli 15. dnia kolejnego miesiąca, a wypłata jest robiona w ciągu 14 dni roboczych od dnia wyceny
Ile czasu trwa okres ubezpieczenia?
Ubezpieczenie kończy się w Rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 85. rok życia. Ubezpieczony może wcześniej wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, ale powinien mieć świadomość, że przez pierwsze 48 Miesięcy polisowych Wartość wykupu będzie niższa niż wartość wpłaconej Składki Jednorazowej.
Jakie ryzyka wiążą się z inwestycją w fundusz?
Inwestycja w Fundusz wiąże się z ryzykiem, w szczególności z:
 1. ryzykiem utraty części Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną, gdyż w Okresie ubezpieczenia Wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są Udziały jednostkowe nabyte za Składkę Jednorazową pomniejszoną o opłatę wstępną może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany wyceny instrumentów finansowych wchodzących w skład Funduszu;
 2. ryzykiem kredytowym obejmującym ryzyko niewypłacalności emitentów instrumentów finansowych, w których lokowane są aktywa Funduszu oraz ryzyka kontrahenta od którego Towarzystwo Ubezpieczeń nabywa instrumenty finansowe wchodzące w skład aktywów Funduszu, przez które należy rozumieć: sytuację finansową emitenta mogącą mieć negatywny wpływ na cenę wyemitowanych instrumentów finansowych bądź możliwość otrzymania przychodów i zysków z lokat Funduszu lub otrzymania całej kwoty z tytułu wykupu instrumentów, w które lokowane są środki Funduszu zgodnie ze strategią inwestycyjną określoną w § 4, wystąpienia po stronie kontrahenta Towarzystwa Ubezpieczeń trwałej lub czasowej niezdolności do obsługi zadłużenia, w tym do realizacji zobowiązań z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym (umów depozytów terminowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wyemitowanych obligacji, instrumentów pochodnych), W takich przypadkach Wartość aktywów netto Funduszu może ulec zmniejszeniu, a Ubezpieczony może ponieść stratę równą części lub całości Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną;
 3. ryzykiem ograniczonej płynności, które jest związane z realizacją dwa razy w danym miesiącu kalendarzowym, tj. w Dniach wyceny w Okresie ubezpieczenia, wskazanych w Tabeli Opłat i Limitów, dyspozycji częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości wykupu na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia.
W ubezpieczeniu na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w Fundusz, skutkujące tym że Ubezpieczony może ponieść stratę w wyniku podjętej przez siebie decyzji o wyborze inwestycji.
 
Kto otrzymuje świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma prawo do wyznaczenia osób uposażonych, które w przypadku zgonu otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe. Jeśli ubezpieczony nie wskaże osób uposażonych, to świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego według kolejności zapisanej w Warunkach Ubezpieczenia.
Jaką formę prawną ma Horyzont Obligacji?
Horyzont Obligacji to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w którym Towarzystwem Ubezpieczeń jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna a Agentem jest Alior Bank Spółka Akcyjna.
Jaka jest minimalna wysokość składki?
Minimalna wysokość Składki Jednorazowej to 5 000 zł, nie ma górnego ograniczenia wysokości Składki Jednorazowej.
Czy istnieje możliwość rezygnacji z ubezpieczenia?
Wówczas, gdy dyspozycję rezygnacji ubezpieczającego Towarzystwo Ubezpieczeń otrzyma do dnia poprzedzającego datę początku ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń zwróci ubezpieczającemu w całości opłaconą składkę jednorazową.

Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia przysługuje ubezpieczającemu w terminie 30 dni od jej zawarcia. W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca wartość rachunku udziałów powiększoną o pobraną opłatę wstępną i opłatę za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia w całości, oraz opłatę za ryzyko za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia złożone przez ubezpieczającego po tym terminie skutkuje wypłatą wartości wykupu, która może być niższa niż kwota opłaconej składki jednorazowej.

Więcej informacji na temat przysługującego ubezpieczającemu prawa do wypłaty wartości wykupu znajdziesz w § 18 OWU.
 
W co inwestuje fundusz?
Środki Funduszu są inwestowane głównie w obligacje korporacyjne, czyli papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Strategia inwestycyjna Funduszu jest zapisana w Regulaminie Funduszu "UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych".
 
Gdzie można śledzić notowania funduszu?
Notowania wartości jednostki uczestnictwa można śledzić na stronie: www.notowania.openlife.pl

Opłaty i limity

 
Opłata Sposób pobierania Wysokość opłaty
Opłata za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia Naliczana miesięcznie, w pierwszym Dniu roboczym miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy, na podstawie dziennych wartości Udziałów jednostkowych w Funduszu. Pobierana według Wartości udziału jednostkowego z najbliższej wyceny w kolejnym miesiącu kalendarzowym za poprzedni miesiąc kalendarzowy poprzez umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów. 1,99 % w skali roku,
jednakże nie mniej niż 0,99% Składki Jednorazowej w skali roku.
Wysokość
opłaty za zarządzanie zawiera koszt opłaty za ryzyko.
Opłata za ryzyko Wliczona w opłatę za zarządzanie. Naliczana procentowo od wartości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci. 1,2 % w skali roku.
Opłata wstępna Pobierana jest jednorazowo przed Alokacją czyli przed datą początku ubezpieczenia. 2% Składki Jednorazowej.
Częściowa albo całkowita wypłata Wartości wykupu w pierwszych 48 miesiącach polisowych stanowi tylko część wartości rachunku udziałów:
a) dla pierwszych 48 miesięcy polisowych:
Miesiąc polisowy % Wartości rachunku udziałów Miesiąc polisowy % Wartości rachunku udziałów
1 92,17 25 96,17
2 92,33 26 96,33
3 92,50 27 96,50
4 92,67 28 96,67
5 92,83 29 96,83
6 93,00 30 97,00
7 93,17 31 97,17
8 93,33 32 97,33
9 93,50 33 97,50
10 93,67 34 97,67
11 93,83 35 97,83
12 94,00 36 98,00
13 94,17 37 98,17
14 94,33 38 98,33
15 94,50 39 98,50
16 94,67 40 98,67
17 94,83 41 98,83
18 95,00 42 99,00
19 95,17 43 99,17
20 95,33 44 99,33
21 95,50 45 99,50
22 95,67 46 99,67
23 95,83 47 99,83
24 96,00 48 100,00
 
b) od 48. miesiąca polisowego: 100%
 

Ryzyka związane z inwestycją

Ryzyko rynkowe:
Ryzyko utraty części lub całości Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną, gdyż w Okresie ubezpieczenia Wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są Udziały jednostkowe może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany wartości instrumentów finansowych wchodzących w skład Funduszu, w szczególności może być znacząco niższa niż wartość Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę
wstępną.
 
Ryzyko kredytowe:
Ryzyko niewypłacalności emitentów instrumentów finansowych, w które lokowane są aktywa Funduszu oraz ryzyko kontrahenta, od którego Towarzystwo Ubezpieczeń nabywa instrumenty finansowe stanowiące aktywa Funduszu.
 
Ryzyko ograniczonej płynności:
Ryzyko związane z realizacją dwa razy w danym miesiącu kalendarzowym
(15 i ostatniego dnia miesiąca) dyspozycji częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości wykupu na zasadach określonych w OWU.
 
Ryzyko utraty części Składki Jednorazowej:
Związane ze złożeniem dyspozycji częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości wykupu, oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z koniecznością uwzględnienia w Wartości wykupu kosztów, które nie zostaną pokryte z pobranej przez Towarzystwo Ubezpieczeń w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia.
 
Ryzyko podatkowe:
Ryzyko podatkowe, przez które należy rozumieć zmianę obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń jakiejkolwiek kwoty na poczet zobowiązań podatkowych wpływających na kwoty wypłacane z tytułu

Umowy ubezpieczenia
 Wskazane powyżej ryzyka inwestycyjne ponosi Klient a ich materializacja może wiązać się z utratą części lub całości wpłaconej Składki Jednorazowej. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Regulaminie Funduszy.
 
Nota prawna
Decyzja o złożeniu przez Klienta Wniosku o zawarcie umowy indywidualnego ubezpieczenia  na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Horyzont Obligacji” powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z: Warunki Ubezpieczenia, Regulaminem Funduszu „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych” oraz Tabelą Opłat i Limitów (gdzie znajdują się m.in. szczegółowe informacje o Ubezpieczeniu, ryzykach związanych z inwestycją, wyłączeniu odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego, opłatach, o strategii inwestycyjnej UFK, o braku gwarancji uzyskania zysku z inwestycji, zasadach dotyczących  Kwartalnej  wypłaty zysków) dostępnymi w oddziałach Alior Bank.
„Horyzont Obligacji” w formie Indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym nie daje gwarancji uzyskania zysku, nie daje też gwarancji ochrony kapitału. Opłata wstępna pobrana przed Datą początku ubezpieczenia stanowi 2% Składki Jednorazowej. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczony musi się liczyć z ryzykiem utraty części Składki Jednorazowej zaalokowanej w Fundusz. W Okresie ubezpieczenia Wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są Udziały jednostkowe nabyte za Składki Jednorazowej pomniejszonej o pobraną Opłatę wstępną może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa, niż Składka Jednorazowa.
Niniejszy materiał został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów i zawiera streszczenie informacji zawartych w dokumentach i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, nie może zatem służyć do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji produktowej. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach związanych z ubezpieczeniem.
Alior Bank S.A. działający jako Agent nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że podane informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta w tym decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia zawierającego oświadczenie o chęci skorzystania przez Klienta z ubezpieczenia, , należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem Wniosku Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Funduszu, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane, konsekwencje finansowe, prawne i podatkowe.
 

Horyzont Obligacji

Inwestuj w strategię inwestycyjną opartą o obligacje korporacyjne!