Kapitalny Portfel

Dostęp do ponad 60 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zarządzanych przez wiodące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Materiały i informacje znajdujące się na stronie mają charakter marketingowy.

dostęp do ponad 60 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

o różnej strategii, potencjale zysku, poziomie ryzyka, rejonie geograficznym inwestycji

minimalna składka jednorazowa

30 000 zł

umowa na czas nieokreślony

przejrzyste opłaty

ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

dostarczane przez Generali Życie T.U. S.A.

Inwestycje pod okiem ekspertów

Produkt Kapitalny Portfel oferuje dostęp do ponad 100 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, zarządzanych przez zarządzających z wiodących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, krajowych jak i zagranicznych: TFI PZU, Alior TFI, Union Investment TFI, Investors TFI, Skarbiec TFI, Quercus TFI, BlackRock, NN Investment Partners TFI, Fidelity, Schroders, J.P Morgan, Franklin Templeton Investments.

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Wybierz UFK
odpowiadające Twoim potrzebom
Złóż wniosek
o zawarcie umowy ubezpieczenia
Opłać Składkę Jednorazową 
i rozpocznij działanie
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502
step icon Zadaj pytanie
poprzez formularz kontaktowy

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Wiek wstępu ubezpieczającego (który jest jednocześnie ubezpieczonym): 18-80 lat
 • Okres ubezpieczenia: nieokreślony
 • Okres, w którym pobierana jest opłata dystrybucyjna: do 5 lat
 • W dowolnym momencie trwania umowy możesz zainwestować dodatkowe środki
 • Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia:
  • w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. W takiej sytuacji Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu środki, nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, kwotę stanowiącą wartość polisy i wartość dodatkową, o ile istnieje. Opłata administracyjna za zarzadzanie funduszami nie będzie pobrana,
  • w terminie 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy informacji o wartości wykupu oraz o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu umowy. W takiej sytuacji Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu wartość wykupu (oznacza to, że opłata dystrybucyjna zostanie pobrana), nie później niż w terminie siedmiu Dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia.
 • Możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie. W takiej sytuacji Towarzystwo wypłaci wartość wykupu całkowitego.
 • W przypadku wypłaty wartości wykupu w okresie pierwszych pięciu lat należy liczyć się z pobraniem Opłaty dystrybucyjnej.
 • Wyniki funduszy dostępne są na stronie: https://www.generali.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/notowania.html#/?product_type=SPFBB1

Dodatkowe informacje

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Generali Życie T.U. S.A. wypłaci świadczenie o charakterze ochronnym w wysokości 2000 zł powiększone o wartość polisy.

Głównym celem umowy ubezpieczenia jest ochrona życia Ubezpieczającego  oraz inwestowanie środków pochodzących ze Składek w Fundusze.

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest wysokość świadczenia w przypadku zgonu?
Świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego wynosi 2000 zł powiększone o wartość polisy oraz wartość dodatkową (o ile istnieje).
Czy istnieje możliwość wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, jakie konsekwencje się z tym wiążą?
Możesz zrezygnować z umowy ubezpieczenia w każdym czasie jej trwania: 
 • jeśli odstąpisz od umowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia Generali Życie T.U. S.A. zwróci kwotę stanowiącą Wartość polisy i Wartość dodatkową, o ile istnieje,  
 • jeśli odstąpisz / zrezygnujesz z umowy:
  • w ciągu 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy informacji o wysokości świadczeń 
  • lub w terminie pierwszych 5 lat trwania umowy ubezpieczenia
Towarzystwo zwróci wartość wykupu, co oznacza, że opłata dystrybucyjna zostanie pobrana.

Po upływie 5 lat trwania umowy ubezpieczenia Towarzystwo nie pobiera opłaty dystrybucyjnej. 

Więcej informacji na temat przysługujących Ci praw do rezygnacji z umowy znajdziesz w OWU.
 
Kto może złożyć wniosek o zawarcie umowy?
Wniosek może złożyć osoba, która w dniu podpisania wniosku ma przynajmniej 18 i mniej niż 80 lat.
Kto otrzymuje świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma prawo do wyznaczenia osób, które w przypadku jego śmierci otrzymają świadczenie. Są to tzw. osoby uposażone. Jeśli ubezpieczony nie wskaże osób uposażonych, to świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego według kolejności zapisanej w OWU.
Jaka jest minimalna wysokość składki?
Minimalna wysokość Składki Jednorazowej to 30 000 zł.

Minimalna wysokość składki dodatkowej wynosi 500 PLN.
Ile trwa okres ubezpieczenia?
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Możesz ją wypowiedzieć w każdym momencie. Pamiętaj jednak, rezygnacja z umowy w okresie jej pierwszych 5 lat wiąże się z pobraniem opłaty dystrybucyjnej.
Gdzie można śledzić notowania funduszu?

Przydatne dokumenty

Opłaty i limity

1. Opłaty związane z zarządzaniem inwestycją (z tytułu zarządzania inwestycją Klienta, zawarte i pobierane w wycenie jednostki lub opłaty pobierane z wartości rachunku).
Opłata za zarządzanie Funduszami (% wartości całego Funduszu rocznie) – opłata uwzględniona w Cenie jednostki, niepobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku
UFK Generali Agresywny PLUS 2,75%
UFK Generali Mieszany PLUS 2,50%
UFK Generali Obligacji PLUS 1,30%
UFK Generali Lokacyjny PLUS 1,20%
UFK Generali Global Absolute Return Fund 2,95%
Portfel Cyklu Koniunkturalnego 2,45%
Portfel Polski Akcyjny 1,90%
Portfel Zagraniczny „Cztery strony świata” Akcyjny 1,90%
Portfel Zagraniczny Nieruchomości 1,90%
Portfel Zagraniczny Surowcowy 1,90%


2. Opłata administracyjna za zarządzanie Funduszami

(% wartości Jednostek uczestnictwa rocznie) - pobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku: 1,99%, 
obecnie dla Klientów zawierających umowę ubezpieczenia jest promocja obniżająca tę opłatę do 1,5%

Promocja jest na 6 – miesięcy z możliwością przedłużenia jej na kolejne miesiące.

 Towarzystwo nie pobiera opłaty administracyjnej za zarządzanie Funduszami za następujące Fundusze: Portfel Cyklu Koniunkturalnego, Portfel Polski Akcyjny, Portfel Zagraniczny „Cztery strony świata” Akcyjny, Portfel Zagraniczny Nieruchomości, Portfel Zagraniczny Surowcowy.

3. Opłaty dystrybucyjne (w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia w pierwszych 5 latach)
 • Opłata dystrybucyjna - pobierana w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem 5 roku polisy, określona jako % składki jednorazowej albo % wartości polisy:
Opłata dystrybucyjna (% Składki jednorazowej) – opłata pobierana w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem piątego Roku polisy w sytuacji, gdy Wartość polisy będzie równa lub wyższa od opłaconej Składki jednorazowej
 
Rok polisy, w którym dokonywany jest wykup wartości polisy % składki jednorazowej
1-3 2,5%
4 2,0%
5 1,5%
6 i następne lata 0,0%

Opłata dystrybucyjna (% Wartości polisy) – opłata pobierana w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem piątego Roku polisy, w sytuacji gdy Wartość polisy będzie niższa od opłaconej Składki jednorazowej
Rok polisy, w którym dokonywany jest wykup wartości polisy % wartości polisy
1-3 2,5%
4 2,0%
5 1,5%
6 i następne lata 0,0%


4. Opłata za częściowy wykup Wartości polisy: 0 zł

5. Opłata za całkowity lub częściowy wykup Wartości dodatkowej: 0 zł

6. Opłaty transakcyjne (z tytułu operacji zleconych przez Klienta):
 • Opłata operacyjna za przeniesienie jednostek uczestnictwa – pobierana poprzez zmniejszenie liczby przenoszonych jednostek uczestnictwa z rachunku:
  • dokonane za pośrednictwem Konta Klienta 0 zł
  • dokonane poza Kontem Klienta 10,89 zł / każda zmiana
 • Opłata operacyjna za przesłanie informacji dotyczącej umowy ubezpieczenia w formie przesyłki listowej, rejestrowanej lub poleconej na wniosek ubezpieczającego - pobierana poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa z rachunku 10,89 zł / każda przesyłka

5. Opłaty za ryzyko (z tytułu świadczenia ochrony ubezpieczeniowej) Opłata za ryzyko śmierci ubezpieczającego: 1,99 zł miesięcznie pobierana poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa z rachunku składki jednorazowej.

Ryzyka związane z inwestycją

 • Ryzyko utraty części a nawet całości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości jednostek uczestnictwa w związku z niewłaściwym zarządzaniem aktywami poszczególnych funduszy przez ich zarządzających a także zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Konsekwencją spadku wartości jednostek uczestnictwa może być rozwiązanie umowy ubezpieczenia ze względu na brak środków na pokrycie opłat,
 • Ryzyko związane z wycofaniem się z inwestycji przed upływem wskazanego horyzontu ubezpieczenia wiążące się z utratą części wpłaconego kapitału ze względu na opłatę dystrybucyjną pobieraną w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia,
 • Ryzyko ograniczonego dostępu do środków zgromadzonych na rachunku związane z wystąpieniem okoliczności niezależnych od ubezpieczyciela, np. zawieszeniem wyceny jednostek uczestnictwa lub wstrzymaniem transakcji odkupywania jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy przez zarządzające nimi fundusze inwestycyjne,
 • Ryzyko walutowe wynikające ze zmiany kursów walut (nagłych, niekorzystnych i nieprzewidywalnych zmian kursów walutowych) w przypadku inwestycji w fundusze denominowane w walutach obcych,
 • Ryzyko inwestycyjne - umowa ubezpieczenia wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym w związku z inwestowaniem składki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiążą się z ryzykami inwestycyjnymi, gdyż:
  • nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego,
  • nie gwarantują ochrony wpłaconego kapitału,
  • mogą wiązać się z ryzykiem utraty części a nawet całości wpłaconych środków
Nota prawna
 1. Kapitalny Portfel to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
 2. Aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) są inwestowane w fundusze inwestycyjne zgodnie z regulaminem funduszy.
 3. Informujemy, że Generali Życie T.U. S.A. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem składek w UFK.
 4. Jednostki uczestnictwa UFK nie są depozytem bankowym. Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez Generali Życie T.U. S.A.
 5. Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części kapitału. Prezentowane wyniki UFK nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych udziałów jednostkowych UFK może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Dochód z zainwestowanych środków może się zwiększyć lub zmniejszyć.
 6. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacone środki. Potencjalne korzyści mogą być pomniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminu funduszy.
 7. Szczegółowe warunki działania ubezpieczenia, w tym informacje na temat opłat i ryzyk z nim związanych, jak również informacje na temat ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasad działania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są określone w Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życe z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi Kapitalny Portfel – Program inwestycyjny ze składką jednorazową (OWU) oraz Karcie Produktu, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 8. OWU są dostępne w oddziałach Alior Banku SA, na stronie internetowej banku  www.aliorbank.pl oraz na stronie internetowej Generali Życie T.U. S.A. www.generali.pl.
 9. Alior Bank S.A. działający jako Agent nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że podane informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta, w tym decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, zawierającego oświadczenie o chęci skorzystania przez Klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane.

Kapitalny Portfel

Skorzystaj z kompleksowego rozwiązania inwestycyjnego!