Portfel Trio

Trzy drogi w kierunku zysku – wybierz najlepszą dla siebie! 

Produkt wycofany z oferty

3 zróżnicowane strategie inwestycyjne

zarządzane przez Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

niska minimalna składka jednorazowa

tylko 5000 zł

przejrzysta konstrukcja

inwestycji 

ubezpieczenie na życie i dożycie

dostarczane przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA

Inwestycje pod okiem ekspertów

Money Makers to towarzystwo funduszy inwestycyjnyvch założone przez ekspertów zajmujących się zarządzaniem inwestycjami, którzy zdobywali doświadczenie w międzynarodowych grupach finansowych. Money Makers TFI należy do Grupy Alior Banku.

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziałach!

Odwiedź
oddział premium  lub private banking Alior Banku
Wybierz strategię inwestowania
odpowiadającą Twoim potrzebom
Złóż wniosek
o zawarcie umowy ubezpieczenia
Opłać Składkę Jednorazową 
i rozpocznij inwestowanie
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502
step icon Zadaj pytanie
poprzez formularz kontaktowy

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Wiek wstępu: ubezpieczający – 18-66 lat, ubezpieczony – 13-66 lat.
 • Okres ubezpieczenia: do 85. roku życia
 • Opłaty za wykup: do 3 lat
 • Masz możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z OWU, wypłacimy wartość Rachunku Udziałów, powiększoną o pobrane opłaty; wypłacana kwota może być niższa niż wpłacona Składka Jednorazowa.
 • Możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie – wypłacona zostanie Wartość Wykupu. 
 • W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub złożenia dyspozycji wypłaty Wartości Wykupu możesz utracić część Składki Jednorazowej.
 • Wyniki funduszy możesz sprawdzić na stronie: http://www.notowania.openlife.pl/?distributorId=1&productId=234
   

Dodatkowe informacje

Scenariusze

Hipotetyczne scenariusze stopy zwrotu z inwestycji Scenariusz I Scenariusz II Scenariusz III
Hipotetyczna stopa zwrotu Strata 10% rocznie Zysk 2% rocznie Zysk 8% rocznie
Składka Jednorazowa 10 000 PLN 10 000 PLN 10000 PLN
Składka Jednorazowa pomniejszona o opłatę wstępną 9 745 PLN 9 745 PLN 9 745 PLN
Wartość wykupu w 12 Miesiącu polisowym 8 245,44 PLN 9 346,63 PLN 9 897,28 PLN
Wartość wykupu w 37 Miesiącu polisowym 6 172,96 PLN 9 093,32 PLN 10 851,12 PLN
Szacowany wynik z inwestycji po upływie 37 Miesięcy polisowych z uwzględnieniem pobranej opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia -3 550,13 PLN -575,25 PLN 1212,28 PLN
Szacowana wartość inwestycji po upływie 37 Miesięcy polisowych z uwzględnieniem pobranej opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia 6 172,96 PLN 9 093,32 PLN 10 851,12 PLN
Wartość Półrocznych wypłat zysków po upływie 37 Miesięcy polisowych 276,91 PLN 331,43 PLN 361,16 PLN
Szacowana wartość inwestycji po upływie 37 Miesięcy polisowych względem Składki Jednorazowej z uwzględnieniem pobranej opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia, bez uwzględnienia Kwartalnych wypłat zysków 61,73% Składki Jednorazowej 90,93% Składki Jednorazowej 108,51% Składki Jednorazowej
Szacowana wartość inwestycji po upływie 37 Miesięcy polisowych względem Składki Jednorazowej z uwzględnieniem pobranej opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia, z uwzględnieniem Kwartalnych wypłat zysków 64,5% Składki Jednorazowej 94,25% Składki Jednorazowej 112,12% Składki Jednorazowej
Szacowana wartość inwestycji po upływie 37 Miesięcy polisowych względem Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną z uwzględnieniem pobranej opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia, bez uwzględnienia Kwartalnych wypłat zysków 63,34% Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną 93,31% Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną 111,35% Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną
Szacowana wartość inwestycji po upływie 37 Miesięcypolisowych względem Składki Jednorazowej pomniejszonejo opłatę wstępną z uwzględnieniem pobranej opłaty zaprowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczeniaz uwzględnieniem Kwartalnych wypłat zysków 66,19% Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną 96,71% Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną 115,06% Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną

Celem prezentowanych hipotetycznych scenariuszy jest wyłącznie przedstawienie na przykładzie liczbowym zachowania się produktu, w trzech różnych, teoretycznie możliwych scenariuszach rynkowych (pesymistycznym, umiarkowanym oraz optymistycznym). Hipotetyczne scenariusze zakładają następujący podział Składki Jednorazowej przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej: 40% w Funduszu UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM, 30% w Funduszu UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM oraz 30% w Funduszu UFK Open Life Strategia Rentierska MM. Hipotetyczne scenariusze zostały przygotowane metodą ekspercką uwzględniającą kompletnie odmienne scenariusze. Wskazane stopy zwrotu nie bazują na danych historycznych, a ich wybór ma na celu jedynie wskazanie ryzyka odmiennego kształtowania się wycen rynkowych w stosunku do oczekiwań Klienta. Wyliczenia uwzględniają roczną kapitalizację wskazanej stopy zwrotu.
Prezentowane hipotetyczne scenariusze nie są prognozą wyników w przyszłości oraz nie dają gwarancji osiągnięcia takich wyników w przyszłości.
Prezentowane hipotetyczne zyski z inwestycji nie uwzględniają podatków. Hipotetyczne scenariusze nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji o złożeniu przez Klienta Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.
 

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem Umowy ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego (część ochronna Umowy
ubezpieczenia). Umowa ubezpieczenia jest związana z Funduszem, w ramach którego następuje gromadzenie i inwestowanie Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną (część inwestycyjna Umowy ubezpieczenia).

Zakres Umowy ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe:
1. śmierć Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej;
2. dożycie przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo
Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe (100 zł oraz wartość rachunku udziałów).
W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe (wartość rachunku udziałów).

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest wysokość świadczenia w przypadku zgonu?
Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku śmierci Ubezpieczonego stanowi suma ubezpieczenia w wysokości 100 PLN oraz Wartości rachunku udziałów.
Czy istnieje możliwość rezygnacji z ubezpieczenia?
Wówczas, gdy dyspozycję rezygnacji ubezpieczającego Towarzystwo Ubezpieczeń otrzyma do dnia poprzedzającego datę początku ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń zwróci ubezpieczającemu w całości opłaconą składkę jednorazową.
Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia przysługuje ubezpieczającemu w terminie 30 dni od jej zawarcia. W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca wartość rachunku udziałów powiększoną o pobraną opłatę wstępną i opłatę za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia w całości, oraz opłatę za ryzyko za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.
 Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia złożone przez ubezpieczającego po tym terminie skutkuje wypłatą wartości wykupu, która może być niższa niż kwota opłaconej składki jednorazowej.
Więcej informacji na temat przysługującego ubezpieczającemu prawa do wypłaty wartości wykupu znajdziesz w § 18 OWU.
Kto może złożyć wniosek?
Wniosek może złożyć osoba, która w dniu podpisania wniosku ma ukończony 18. rok życia i nie przekroczyła 66. roku życia.
Jakie ryzyka wiążą się z inwestycją w fundusz?
Inwestycja w Fundusz wiąże się z ryzykiem, w szczególności z:
•    ryzykiem rynkowym (wartość udziału jednostkowego funduszu może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany wartości instrumentów finansowych wchodzących w jego skład);
•    ryzykiem kredytowym (potencjalna niewypłacalność emitentów instrumentów finansowych i banków);
•    ryzykiem ograniczonej płynności (dyspozycje wykupu realizowane są 3 razy w miesiącu);
•    ryzykiem walutowym (wahania wartości aktywów w obcych walutach);
•    ryzykiem podatkowym (ryzyko zmiany przepisów podatkowych).

Pełne informacje na temat ryzyka można znaleźć w Regulaminie Funduszy.
W ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ubezpieczający ponosi ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w ramach Funduszu.
 
Kto otrzymuje świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma prawo do wyznaczenia osób uposażonych, które w przypadku zgonu otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe. Jeśli ubezpieczony nie wskaże osób uposażonych, to świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego według kolejności zapisanej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Jaka jest minimalna wysokość składki?
Minimalna wysokość Składki Jednorazowej to 5 000 zł, nie ma górnego ograniczenia wysokości Składki Jednorazowej.
Ile czasu trwa okres ubezpieczenia?
Ubezpieczenie kończy się w Rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 85. rok życia. Ubezpieczający może wcześniej wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, ale powinien mieć świadomość, że przez pierwsze 36 miesięcy polisowych wartość wykupu będzie niższa niż wartość rachunku udziałów.
 
Gdzie można śledzić notowania funduszu?
Jaką formę prawną ma Portfel Trio?
Portfel Trio to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w którym Ubezpieczycielem jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna a agentem Alior Bank Spółka Akcyjna.
W co inwestuje fundusze?
Strategie funduszy można znaleźć w Regulaminie Funduszy wraz z załącznikami – dostępne są one w sekcji „Przydatne dokumenty”.
Na czym polega półroczna wypłata zysków?
 • Po zakończeniu każdego półrocza kalendarzowego naliczana jest półroczna wypłata zysków o ile takie wystąpiły. Koniecznie zapoznaj się z zasadami jej naliczania określonymi w strategii inwestycyjnej funduszu „UFK Open Life Strategia Rentierska MM”.
 • Prawo do półrocznej wypłaty zysków przysługuje ubezpieczającemu pod warunkiem, że w funduszu „UFK Open Life Strategia Rentierska MM” w ramach rachunku udziałów danego ubezpieczającego jest zaewidencjonowana odpowiednia ilość udziałów jednostkowych tegoż funduszu.
 • Pamiętaj: półroczne wypłaty zysków pomniejszają wartość funduszu „UFK Open Life Strategia Rentierska MM” w ramach rachunku udziałów danego ubezpieczającego, ponieważ dokonywane są poprzez umorzenie z niego, z tegoż tytułu, odpowiedniej liczby udziałów jednostkowych.

Opłaty i limity

 
Opłata wstępna
Nazwa Funduszu Wysokość opłaty
UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM 3,0%
UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM 2,5%
UFK Open Life Strategia Rentierska MM 2,0%
Opłata za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia
Nazwa Funduszu Opłata za zarządzanie – jako % aktywów UFK, naliczana na podstawie dziennych wartości udziałów jednostkowych w podziale na Fundusze
UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM 4,0% w skali roku, min. 0,99% składki
UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM 3,0% w skali roku, min. 0,99% składki
UFK Open Life Strategia Rentierska MM 2,2% w skali roku, min. 0,99% składki
Opłata za ryzyko
1,024 zł w skali roku, uwzględniona w opłacie za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia
Częściowa albo całkowita wypłata Wartości wykupu w pierwszych 43 Miesiącach polisowych stanowi tylko część wartości rachunku udziałów:
a) dla pierwszych 36 Miesięcy polisowych: od 96%:
Miesiąc polisowy % Wartości rachunku udziałów Miesiąc polisowy % Wartości rachunku udziałów
1 96,00 19 98,25
2 96,13 20 98,38
3 96,25 21 98,50
4 96,38 21 98,63
5 96,50 23 98,75
6 96,63 24 98,88
7 96,75 25 99,00
8 96,88 26 99,08
9 97,00 27 99,17
10 97,13 28 99,25
11 97,25 29 99,33
12 97,38 30 99,42
13 97,50 31 99,50
14 97,63 32 99,58
15 97,75 33 99,67
16 97,88 34 99,75
17 98,00 35 99,83
18 98,13 36 99,92
b) od 37. miesiąca polisowego: 100%
 

Ryzyka związane z inwestycją

Ryzyko rynkowe:
Ryzyko utraty części lub całości Składki Jednorazowej, gdyż w Okresie ubezpieczenia Wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są Udziały jednostkowe może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany wartości instrumentów finansowych wchodzących w skład Funduszu, w szczególności może być znacząco niższa niż wartość Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną.

Ryzyko kredytowe:
Ryzyko niewypłacalności emitentów instrumentów finansowych, w które lokowane są aktywa Funduszu oraz ryzyko kontrahenta, od którego Towarzystwo Ubezpieczeń nabywa instrumenty finansowe stanowiące aktywa Funduszu.

Ryzyko ograniczonej płynności:
Ryzyko związane z realizacją trzy razy w danym miesiącu kalendarzowym (10., 20. i ostatniego dnia miesiąca) dyspozycji częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości wykupu na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ryzyko utraty części Składki Jednorazowej:
Związane ze złożeniem dyspozycji częściowej albo całkowitej wypłaty Wartości wykupu, oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z koniecznością uwzględnienia w Wartości wykupu kosztów, które nie zostaną pokryte z pobranej przez Towarzystwo Ubezpieczeń w trakcie trwania Umowy ubezpieczenia opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia.

Ryzyko podatkowe:
Ryzyko podatkowe, przez które należy rozumieć zmianę obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń jakiejkolwiek kwoty na poczet zobowiązań podatkowych wpływających na kwoty wypłacane z tytułu Umowy ubezpieczenia.

Wskazane powyżej ryzyka inwestycyjne ponosi Klient a ich materializacja może wiązać się z utratą części lub całości wpłaconej Składki Jednorazowej. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Regulaminie Funduszy.

Przedmiotem Umowy ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego (część ochronna Umowy ubezpieczenia). Umowa ubezpieczenia jest związana z Funduszem, w ramach którego następuje gromadzenie i inwestowanie Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną (część inwestycyjna Umowy ubezpieczenia).
Nota prawna

Open Life TU Życie S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Lokowanie środków w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Regulaminie Funduszy wraz z załącznikami, Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, nie może zatem służyć do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji ubezpieczeniowej. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach ubezpieczeniowych.

 

W sytuacji rozbieżności interpretacji zapisów pomiędzy niniejszym materiałem a którymkolwiek z dokumentów ubezpieczeniowych wiążące są zapisy dokumentów ubezpieczeniowych. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów marketingowo-informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego.

 

W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, ubezpieczony musi się liczyć z ryzykiem utraty części Składki Jednorazowej zaalokowanej w Fundusz.

 

W okresie ubezpieczenia wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są udziały jednostkowe nabyte za Składkę Jednorazową, może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona Składka Jednorazowa.

 

Alior Bank S.A. działający jako Agent nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że podane informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta, w tym decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, zawierającego oświadczenie o chęci skorzystania przez Klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane.

Portfel Trio

Skorzystaj z kompleksowego rozwiązania inwestycyjnego!