Ubezpieczenie z przyszłością – Plus

Buduj kapitał na przyszłą emeryturę!

Produkt wycofany z oferty

78 funduszy

zróżnicowanych pod względem geograficznym i przedmiotowym 

100% alokacji środków

ze składek regularnych i dodatkowych

dostęp do portalu online

zmieniaj sposób inwestowania bez wychodzenia z domu

ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

dostarczane przez Generali Życie TU S.A.

Dodatkowo zyskujesz:

 • 0 zł za zmianę Alokacji Składki regularnej i przeniesienie Jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Konta Klienta.
 • Konto dodatkowe PORTMONETKA - zapewniona płynność środków*.
 • Odroczony podatek od zysków kapitałowych.
 • Brak podatku przy przeniesieniu środków z jednego funduszu na drugi.
 • Brak podatku od spadków i darowizn przy świadczeniu.
 • Możliwość wskazania dowolnej osoby uposażonej (bez pokrewieństwa).
 • Ochrona najbliższych na wypadek śmierci - suma ubezpieczenia - 10 000 zł bez badań i ankiety medycznej.
 • Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o:
  • śmierć w wyniku NW
  • pobyt w szpitalu w wyniku NW
  • trwałe całkowite inwalidztwo w wyniku NW
  • przejęcie opłacania składek na wypadek całkowitej niezdolności do pracy w wyniku NW

 *Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nimi związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania i strategii inwestycyjnej Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, które dostępne są w siedzibie Generali Życie S.A. oraz w Alior Banku.  

Co jeszcze warto powinieneś wiedzieć?

 • Umowa ubezpieczenia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką regularną ma charakter długoterminowy, zawierana jest na czas nieokreślony, zalecany okres inwestycji to min. 10 lat.
 • 100% alokacji na koncie regularnym i dodatkowym.
 • Ubezpieczającym może być dowolna osoba fizyczna, ubezpieczonym może być osoba, która ukończyła 1 miesiąc i nie ukończyła 66 lat.
 • Minimalna wysokość składki regularnej to 150 zł miesięcznie.
 • Możliwe częstotliwości opłacania składki regularnej: miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna.
 • Możliwość przejścia w ubezpieczenie bezskładkowe po 6 rocznicy polisy pod warunkiem niekorzystania z prawa do zawieszenia składki.
 • Wyniki funduszu możesz sprawdzić na stronie: https://www.generali.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/notowania.html#/?product_type=RPFNB

Dodatkowe informacje

Scenariusze

Wiek ubezpieczonego w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia: 35 lat
Miesiubezpieczonego w momen
Scenariusz bazowy
    opłata dystrybucyjna    
Rok polisy Suma wpłaconych składek Wartość wykupu Świadczenie należne z tytułu śmierci Opłata za zarządzanie Opłata za prowadzenie Opłata od wpłacanej składki Opłata w przypadku rezygnacji Opłata za ryzyko  
 
1 4 200 0 13 972 21 189 84 3 972 18  
2 8 400 2 994 18 034 61 291 0 5 040 27  
3 12 600 7 281 22 111 101 395 0 4 830 27  
4 16 800 11 374 26 204 141 499 0 4 830 27  
5 21 000 15 693 30 313 182 604 0 4 620 27  
10 42 000 36 813 51 013 385 1 131 0 4 200 46  
15 42 000 42 281 52 281 415 901 0 0 75  
20 42 000 43 473 53 473 427 923 0 0 110  
25 42 000 44 507 54 507 438 942 0 0 157  
30 42 000 45 298 55 298 446 957 0 0 219  
 
Scenariusz o obniżonej rentowności
    opłata dystrybucyjna    
Rok polisy Suma wpłaconych składek Wartość wykupu Świadczenie należne z tytułu śmierci Opłata za zarządzanie Opłata za prowadzenie Opłata od wpłacanej składki Opłata w przypadku rezygnacji Opłata za ryzyko  
 
1 4 200 0 13 928 21 189 84 3 928 18  
2 8 400 2 827 17 867 60 289 0 5 040 27  
3 12 600 6 912 21 742 98 389 0 4 830 27  
4 16 800 10 723 25 553 136 487 0 4 830 27  
5 21 000 14 682 29 302 174 583 0 4 620 27  
10 42 000 32 878 47 078 350 1 041 0 4 200 46  
15 42 000 34 400 44 400 342 767 0 0 75  
20 42 000 31 694 41 694 315 718 0 0 110  
25 42 000 28 889 38 889 288 668 0 0 157  
30 42 000 25 919 35 919 258 615 0 0 219  
 

 
Scenariusz o podwyższonej rentowności
    opłata dystrybucyjna    
Rok polisy Suma wpłaconych składek Wartość wykupu Świadczenie należne z tytułu śmierci Opłata za zarządzanie Opłata za prowadzenie Opłata od wpłacanej składki Opłata w przypadku rezygnacji Opłata za ryzyko  
 
1 4 200 0 14 000 21 189 84 4 000 18  
2 8 400 3 105 18 145 61 293 0 5 040 27  
3 12 600 7 532 22 362 103 400 0 4 830 27  
4 16 800 11 820 26 650 144 508 0 4 830 27  
5 21 000 16 393 31 013 187 618 0 4 620 27  
10 42 000 39 699 53 899 411 1 197 0 4 200 46  
15 42 000 48 478 58 478 473 1 006 0 0 75  
20 42 000 53 505 63 505 522 1 096 0 0 110  
25 42 000 58 953 68 953 575 1 193 0 0 157  
30 42 000 64 801 74 801 632 1 297 0 0 219  
 
 
Zakłakane stopy zwrotu z inwestycji nie stanowic gwarancji osirancjiiz podobnych wynikny w przyszychizw Podane so przed naliczeniem oplic zwiiczenie z zarzczeniemw i  dotycze okresze rocznych.
Wysokoch sumy wpmykoch.h skmykoc rozumiana jest jako nalemia sklemia jednorazowa. Wartora wykupu, śykupu,zowa nalepu, z tytupu śytupu, rozumiane jako kwoty wyptyiane w przypadku zajypad zdarzenia oraz opazze w przypadku rezygnacji podane so wedane stanu na koniec roku polisowego. Pozostaeg opzost podane so w wysokoaeg przypadajo..r na dany rok polisowy. Wszystkie wartotki podane w tabelach sa zaokracheo. do peokrac zeokrach
 
Celem prezentowanych hipotetycznych scenariuszy jest wyenia: 35 latdstawienie na przykh hipotetycznych scenariuszy jest wyenia: 35 latch rwienie na przykh hipotetycznych scenariuszy jest wyenia: 35 lattycznym, umiarkowanym oraz optymistycznym). Hipotetyczne scenariusze zakładają następujący podział składki ubezpieczeniowej przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej: Fundusze akcji - 25%, Fundusze mieszane - 25%, Fundusze obligacji - 25%
Fundusze rynku pieni 25%go - 25%. Symulacje nie obejmuj25%awarcia umnie obejmuj25% oraz  indeksacji skdeksacjWskazane stopy zwrotu nie bazująsna wynikach historycznych, a ich wybie bazujmistycznym). Hipotetyczne scenariusze zakładają następujący podział składki ubezpieczeniowej przeań Klienta. Prezentowane hipotetyczne scenariusze nie stanowiowane hipotestorycznych, a ich wybzne scenariusze nie . Hipotetyczne scenariuszeych wynikznych, a ich wybznPrezentowane hipotetyczne zyski z inwestycji nie uwzglne scenariusze zakładają następująnariusze nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji o złożeniu przez Klienta Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.
 

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
 
 
W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo
Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe (10 000 zł oraz wartość polisy + wartość dodatkową o ile istnieje).
 
 
Zakres Uumowy ubezpieczenia może zostać rozszerzony o Uumowy dodatkowe wskazane we Wniosku na podstawie i warunkach określonych w odrębnych ogólnych warunkach ubezpieczenia Uumów dodatkowych:
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku NNW
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu w wyniku NNW
 • Ubezpieczenie dodatkowe dotyczące przejęcia opłacania składek na wypadek
niezdolności do pracy zarobkowej w wyniku NNW
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego całkowitego inwalidztwa w wyniku NNW
 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest rodzaj ubezpieczenia?
Jest to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi „Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS” ze składką regularną, długoterminowy program inwestycyjny (typu unit linked).
Czy jest limit wpłat na składkę dodatkową?
Wpłacona składka dodatkowa nie może być mniejsza niż minimalny limit składki dodatkowej wynoszącej 150 zł.
Czy w produkcie występuje limit wieku?
Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, jeżeli Ubezpieczony w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończył 1 miesiąc i nie ukończył 66. roku życia.
Na jaki czas może zostać zawarta umowa ubezpieczenia?
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, zalecany okres inwestycji to min. 10 lat.
Jak można opłacać składki?
Składka opłacana jest regularnie, z różną częstotliwością miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 
Czy oprócz ubezpieczenia na życie jestem chroniony z tytuły tej umowy od innych zdarzeń?
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe klauzule dające dodatkową ochronę w zakresie:

 
 • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyty w szpitalu  w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałego całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy zarobkowej w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Jaka jest minimalna wysokość składki regularnej?
Minimalna składka regularna z tytułu umowy głównej jest zależna od częstotliwość opłacania i wynosi:
 • miesięczna: 150 PLN
 • kwartalna: 450 PLN
 • półroczna: 900 PLN
 • roczna: 1800 PLN
Czy można wpłacać składki dodatkowe?
Tak. Składka dodatkowa może być opłacana w dowolnym momencie trwania umowy (poza okresem zawieszenia opłacania składek lub przekształcenia w ubezpieczenie bezskładkowe).
Kiedy rozpoczyna się ochrona z tytułu umowy?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pod warunkiem:
 1. otrzymania przez Towarzystwo poprawnie wypełnionego i podpisanego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego wniosku oraz
 2. opłacenia pierwszej Składki regularnej
w dniu wskazanym w polisie, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po opłaceniu pierwszej Składki regularnej.
Jaka jest suma ubezpieczenia?
Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) i nie podlega indeksacji.
Jaka jest suma ubezpieczenia z tytułu klauzul dodatkowych?
Sumy ubezpieczenia z tytułu klauzul dodatkowych wynoszą:
 • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, suma ubezpieczenia 20 000 zł,
 • pobyty w szpitalu  w wyniku nieszczęśliwego wypadku, suma ubezpieczenia 10 000 zł,
 • trwałego całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku, suma ubezpieczenia 30 000 zł.

Opłaty i limity

 
LP Rodzaj opłaty Aktualna wysokość
1 Opłata administracyjna 11,89 zł / miesięcznie
2 Opłata operacyjna za zmianę Alokacji Składki regularnej
  - dokonaną za pośrednictwem Konta Klienta 0 zł
  - dokonaną poza Kontem Klienta 10,89 zł / każda zmiana
3 Opłata operacyjna za przeniesienie Jednostek uczestnictwa
  - dokonane za pośrednictwem Konta Klienta 0 zł
  - dokonane poza Kontem Klienta 10,89 zł / każda zmiana
4 Opłata operacyjna za przygotowanie i realizację przekazu pieniężnego 10,89 zł + 1% wartości przekazu / każdy przekaz
5 Opłata operacyjna za przesłanie informacji dotyczącej Umowy ubezpieczenia w formie przesyłki listowej, rejestrowanej lub poleconej na wniosek Ubezpieczającego 10,89 zł / każda zmiana
6 Opłata za zarządzanie Portfelem modelowym (Funduszem) – % wartości całego Funduszu rocznie – opłata uwzględniona w Cenie jednostki, nie pobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku
  Portfel Cyklu Koniunkturalnego 2,45%
7 Opłata za zarządzanie Funduszami – % wartości całego Funduszu rocznie – opłata uwzględniona w Cenie jednostki, nie pobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku
  UFK Generali Agresywny PLUS 2,75%
  UFK Generali Gwarantowany PLUS 1,50%
  UFK Generali Global Absolute Return Fund 2,95%
  UFK Generali Mieszany PLUS 2,50%
  UFK Generali Obligacji PLUS 1,30%
8 Opłata administracyjna za Grupę funduszy uzależniona od wysokości Składki regularnej (rocznej) w danym Roku polisy (% ilości Jednostek uczestnictwa rocznie) – opłata pobierana poprzez umorzenie Jednostek uczestnictwa z Rachunku
  W Okresie składkowym oraz Okresie utrzymania umowy, o ile wystąpił
  Składka regularna (roczna w zł) Opłata za zarządzenie
  do 3 599,99 zł 2,75%
  3 600,00 – 5 999,99 zł 2,55%
  6 000,00 – 11 999,99 zł 2,25%
  12 000,00 – 23 999,99 zł 1,95%
  24 000,00 – 59 999,99 zł 1,80%
  60 000,00 – 120 000 zł 1,60%
  Po zakończeniu Okresu składkowego oraz Okresu  utrzymania umowy, o ile  wystąpił
  Składka regularna (roczna w zł) Opłata za zarządzenie
  do 3 599,99 zł 1,95%
  3 600,00 – 5 999,99 zł 1,80%
  6 000,00 – 11 999,99 zł 1,60%
  12 000,00 – 23 999,99 zł 1,40%
  24 000,00 – 59 999,99 zł 1,25%
  60 000,00 – 120 000 zł 1,15%
9 Opłata dystrybucyjna – opłata pobierana w przypadku całkowitego wykupu Wartości polisy w Okresie składkowym lub Okresie utrzymania umowy
  Rok polisy % Składki pierwszorocznej
  1 120%
  2 120%
  3 115%
  4 115%
  5 110%
  6 110%
  7 i następne Lata polisy do końca Okresu utrzymania umowy lub Okresu składkowego, o ile Okres utrzymania umowy nie wystąpił 100%
  po zakończeniu  Okresu  utrzymania umowy lub Okresu składkowego, o ile Okres utrzymania umowy nie wystąpił 0%
10 Opłata za całkowity lub częściowy wykup Wartości dodatkowej 10,89 zł
11 Opłata manipulacyjna od Składek regularnych 2% wpłaconej Składki regularnej  należnej  w pierwszym Roku polisy
12 Roczne stawki za ryzyko śmierci Ubezpieczonego
  Wiek Ubezpieczonego Stawka opłaty (w skali roku) od Sumy ubezpieczenia
  0-25    0,001120
  26-30   0,001335
  31-35    0,001829
  36-40    0,002720
  41-45    0,004624
  46-50    0,007456
  51-55    0,011040
  56-60    0,015664
  61-65    0,021856
  66-70    0,030720
  71-75    0,044992
  76-80    0,068480
  81-85    0,102864
  86-90    0,149792
  91-95    0,212088
  96-100    0,288496

Ryzyka związane z inwestycją

Ryzyko braku płynności:
 
Wwypłata środków w ciągu pierwszych lat trwania umowy ubezpieczenia obciążona jest opłatą dystrybucyjną zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
 
Ryzyko inwestycyjne:
 
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Ubezpieczenie na życie ze składką regularną związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, brakiem ochrony wpłaconego kapitału oraz ryzykiem utraty części lub całości wpłaconych środków.
 
Ryzyko ograniczonego dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach:
 
związane z wystąpieniem okoliczności niezależnych od ubezpieczyciela np. zawieszeniem wyceny jednostek uczestnictwa lub wstrzymaniem transakcji sprzedaży jednostek uczestnictwa
poszczególnych funduszy przez zarządzające nimi fundusze inwestycyjne.

Ryzyko walutowe:
 
Wwynikające ze zmiany kursów walut (nagłych, niekorzystnych i nieprzewidywalnych zmian kursów walutowych) w przypadku inwestycji w fundusze denominowane w walutach obcych.
 
Ryzyko upadłości zakładu ubezpieczeń :
 
W przypadku upadłości lub przymusowej likwidacji zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą zostać zaspokojone z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zaspokojenie roszczeń należy do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach określonych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 1152 z późniejszymi zmianami). W przypadku upadłości ubezpieczyciela Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje świadczenia do wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w PLN 30 000 EUR według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej.
 
 
Szczegółowe warunki działania ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nimi związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz zasad działania i strategii inwestycyjnej Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, które dostępne są w placówkach Alior Banku na stronie internetowej Alior Banku oraz w siedzibie Ubezpieczyciela.
 
Nota prawna
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (dalej UFK) "Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS" ze składką regularną jest oferowane przez Alior Bank S.A. jako agenta ubezpieczyciela - Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie 02-676 , przy ul. Postępu 15 B, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 25952, NIP 521-28-87-341; wysokość kapitału zakładowego: 61.000.000 PLN w pełni opłacony. Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod numerem 26.

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi „Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS” jest ubezpieczeniem typu unit-linked (o charakterze inwestycyjnym), zawieranym bezterminowo ze składką regularną.

Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. ze względu na konstrukcję umowy ubezpieczenia opartą na UFK nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Lokowanie środków w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, ryzykiem braku płynności, ryzykiem ograniczonego dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach, ryzykiem walutowym. Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Zasadach funkcjonowania UFK, Tabeli Opłat i Limitów Ubezpieczenia i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych, nie może zatem służyć do wiążącej interpretacji zapisów dokumentacji ubezpieczeniowej. Szczegółowe i wiążące informacje znajdują się w dokumentach  ubezpieczeniowych.

W sytuacji rozbieżności interpretacji zapisów pomiędzy niniejszym materiałem a którymkolwiek z dokumentów ubezpieczeniowych wiążące są zapisy dokumentów ubezpieczeniowych. Niniejszy materiał został opracowany jedynie do celów marketingowo-informacyjnych i nie stanowi oferty kupna lub sprzedaży, porady inwestycyjnej ani porady stanowiącej czynność doradztwa podatkowego.

W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w okresie wskazanym w Tabeli Opłat i Limitów, ubezpieczający musi się liczyć z ryzykiem utraty części wpłaconych składek zaalokowanych w UFK.
W okresie ubezpieczenia wartość rachunku, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za składkę, może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacone składki.

Alior Bank S.A. działający jako Agent nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że podane informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna Klienta, w tym decyzja o złożeniu wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, zawierającego oświadczenie o chęci skorzystania przez Klienta z ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Agenta, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane.

Ubezpieczenie z przyszłością - Plus

Zyskaj swobodę inwestowania, dzięki jednej umowie!