Zadbaj o przyszłość ze składką regularną

Inwestuj regularnie i zarabiaj!

Produkt wycofany z oferty

dywersyfikacja inwestycji  

dzięki szerokiej ofercie funduszy

serwis „Twoja Polisa”

możliwość zarządzania środkami on-line

0 zł za transfery oraz zamiany alokacji składki

dokonywane on-line

regularne wpłaty pozwalają na zgromadzenie znacznego kapitału

w dłuższym okresie inwestycji

Jak to działa?

Ubezpieczenie  „Zadbaj o Przyszłość” polega na dokonywaniu regularnych wpłat w celu nabywania jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych znajdujących się w ofercie PKO Ubezpieczenia (dawniej: Nordea.)
 
Fundusze te mają za zadanie zapewnić jak największą stopę zwrotu, tak aby w okresie inwestowania łączna kwota wpłaconych składek wypracowała jak najwyższy kapitał. Dzięki regularnym wpłatom Klient zmniejsza ryzyko inwestycji w długim okresie. Ten sposób inwestowania - uśredniona cena zakupu jednostek uczestnictwa - uniezależnia zgromadzony kapitał od krótkoterminowych wahań rynków finansowych.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Inwestując w UFK osiągasz dodatkowe korzyści prawno-podatkowe:
  • odroczenie podatku od zysków kapitałowych do momentu zakończenia inwestycji;
  • wypłata świadczenia dowolnie wskazanym osobom;
  • świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn;
  • w przypadku zgonu Ubezpieczonego brak postępowania spadkowego gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom;
  • ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej

Dodatkowe informacje

Nota prawna
W kwietniu 2014 r. akcje Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zostały nabyte przez PKO Bank Polski. Informujemy, że w związku ze zmianą właściciela Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zmieniło nazwę na PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,  jako spółka należąca do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.
 
Pragniemy podkreślić, że zmiana marki i nazwy spółki nie niosą za sobą żadnych zmian w zakresie wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z naszymi Partnerami handlowymi. Wszelkie umowy dotychczas zawarte przez Nordea Polska TUnŻ S.A. pozostają w mocy. Zakres produktów oraz warunki umów zawartych przed transakcją z Klientami nie ulegają zmianie i pozostają w mocy. Nie zmienią się także numery kont, na które Klienci dokonują wpłat składek ubezpieczeniowych.
 
Produkt dostępny w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 
Przed dokonaniem inwestycji zapoznaj się z informacjami o funduszach inwestycyjnych, dostępnymi na stronie http://www.pkoubezpieczenia.pl/  w szczególności z informacjami niezbędnymi do oceny inwestycji oraz dotyczącymi ryzyka, kosztów i opłat. Przedmiotowych informacji nie należy traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, dane nie służą także jako usługa doradztwa finansowego.
 
Wszystkie wyniki przedstawione na stronie internetowej mają charakter historyczny,  PKO ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
 
PKO ŻYCIE  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000031094 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-04-19-914, REGON: 010630940, Kapitał Zakładowy 192 529 463,11 złotych w całości opłacony.

Zadbaj o przyszłość ze składką regularną

Gromadź kapitał i inwestuj!