Kredyt Ratalny Czyste Powietrze

Wymień piec, ociepl dom i skorzystaj z dotacji!
Kredyt dostępny u partnerów handlowych.
(RRSO 5,86%)

kwota kredytu do 100 tys. zł

kredyt do 20 tys. zł na oświadczenie o dochodach

decyzja kredytowa nawet w 15 minut

dotacja na spłatę części kapitału kredytu

Dla kogo

Z Kredytu Ratalnego Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:
 • domów jednorodzinnych,
 • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Aby otrzymać dotację:
 • na poziomie podstawowym - Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie może przekroczyć 100 tys. zł,
 • na poziomie podwyższonym - przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie może przekroczyć:
  • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt możesz przeznaczyć na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze” – na przykład na wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, służące do ogrzewania budynku i podgrzewania wody.

Na kredyt możesz także:
 • ocieplić przegrody budowlane, wymienić okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe;
 • kupić i zamontować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • zamówić potrzebną dokumentację, w tym audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentację projektową, ekspertyzy.

Wysokość dotacji na spłatę kredytu

Możesz otrzymać dotację:
 • na poziomie podstawowym - do 30 tys. zł,
 • na poziomie podwyższonym - do 37 tys. zł.
Wysokość Twojej dotacji będzie zależeć również od tego jakie nowe źródło ciepła zastosujesz i jak szeroki będzie zakres prac, które planujesz.

Parametry kredytu

 • kwota kredytu do 100 tys. zł, przy czym musi być ona wyższa niż kwota dotacji oraz minimum 95% kwoty kredytu musisz przeznaczyć na pokrycie kwalifikowanych kosztów, wymienionych w programie „Czyste Powietrze”,
 • minimum formalności - do 20 000 zł na oświadczenie o dochodach,
 • decyzja kredytowa nawet w 15 minut,
 • korzystna rata,
 • długi okres spłaty – do 120 miesięcy
 • bank akceptuje wiele źródeł dochodów,
 • wypłacona dotacja zaksięgowana na poczet spłaty kapitału kredytu (spłata w części lub w całości).

Kredyt z dotacją krok po kroku

 • Złóż wniosek o Kredyt Ratalny Czyste Powietrze oraz wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” u naszego partnera handlowego, który ma  swojej ofercie taki kredyt i u którego planujesz zakupić towar lub usługę. Sprzedawca pomoże Ci wypełnić dokumenty, a następnie wyśle w Twoim imieniu wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
 • Od nas otrzymasz decyzję dotyczącą kredytu, a od WFOŚiGW – decyzję o przyznaniu dotacji. Abyśmy mogli wypłacić kredyt obie decyzje muszą być pozytywne.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, zapłacimy za Twoje zakupy.
 • W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie. WFOŚiGW wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu – zaksięgujemy je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o kredyt i dotację

 • zaświadczenia o źródle i wysokości dochodów (w przypadku kredytu do 20 tys. zł wystarczy oświadczenie),
 • jeśli imię i nazwisko wskazane we wniosku o dotację lub oświadczeniu współwłaściciela różni się od imienia i nazwiska widniejącego w księdze wieczystej – do wglądu dokument z akt stanu cywilnego potwierdzający zmianę danych; dotyczy:
  • osoby składającej wniosek o dotację,
  • współmałżonka osoby składającej wniosek o dotację, 
  • współwłaściciela budynku lub lokalu mieszkalnego widniejącego w księdze wieczystej,
 • jeśli adres nieruchomości wskazany we wniosku o dotację różni się od adresu nieruchomości widniejącego w księdze wieczystej (o ile występuje) – do wglądu dokument lub informacja wyjaśniająca rozbieżność,
 • oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dotację - jeśli osoba składająca wniosek o dotację ma współmałżonka (pobierz wzór),
 • oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dotację - jeśli w księdze wieczystej nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację, widnieją współwłaściciele (pobierz wzór),
 • zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodów przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację (dot. przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania),
 • nieobowiązkowo – odpis zwykły księgi wieczystej, jeśli klient posiada ważny odpis, tj. sporządzony nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia wniosku o dotację.
Do wypełnienia wniosku o dotację niezbędne są również (zgodnie z programem Czyste Powietrze) oświadczane przez osobę wnioskującą o dotację dane dotyczące m.in.:
 • jej sytuacji finansowej,
 • numeru księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację,
 • numeru działki.
Rekomendujemy, aby osoba składająca wniosek o dotację dysponowała dokumentami formalnymi potwierdzającymi przekazywane informacje (np. zeznaniami podatkowymi PIT i innymi dokumentami urzędowymi), co pozwoli na rzetelne wypełnienie wniosku i usprawni proces obsługi. 

Więcej o dotacji z programu „Czyste Powietrze”

Sprawdź, czy spełniasz warunki ubiegania się o dotację:

Pobierz ankietę  

Sprawdź, jaką kwotę dotacji możesz otrzymać:

Kalkulator  

Sprawdź informacje na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przejdź na www.czystepowietrze.gov.pl  

Dodatkowe informacje

Przydatne dokumenty

Program Priorytetowy Czyste Powietrze Pobierz
Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową Pobierz
Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania Pobierz
Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania Pobierz
Wzór wniosku o dotację Pobierz
Wzór oświadczenia współwłaściciela Pobierz
Wzór oświadczenia współmałżonka Pobierz
Wzór zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu - dot. podwyższonego poziomu dofinansowania Pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o dotację Pobierz
Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dotację - wykaz dochodów nieopodatkowanych Pobierz
Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania wniosku o dotację – Koszty kwalifikowane Pobierz
Regulamin naboru wniosków Pobierz
Wzór wniosku o płatność Pobierz
Wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku o dotację Pobierz
Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów Pobierz
WFOŚiGW Białystok - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Białystok - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Gdańsk - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Gdańsk - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Katowice - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Katowice - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Kielce - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Kielce - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Kraków - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Kraków - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Lublin - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Lublin - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Łódź - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Łódź - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Olsztyn - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Olsztyn - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Opole - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Opole - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Poznań - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Poznań - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Rzeszów - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Rzeszów - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Szczecin - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Szczecin - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Toruń - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Toruń - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Warszawa - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Warszawa - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Wrocław - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Wrocław - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
WFOŚiGW Zielona Góra - klauzula informacyjna dla współmałżonków Pobierz
WFOŚiGW Zielona Góra - klauzula informacyjna dla współwłaścicieli Pobierz
Koszt kredytu
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,86%. Kalkulacja została dokonana na 21.05.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu Kredytu Ratalnego Czyste Powietrze od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta. Pełna informacja o kredycie, opłatach i prowizjach jest dostępna na www.aliorbank.pl i u partnerów handlowych banku, a o programie „Czyste Powietrze” - na stronie www.czystepowietrze.gov.pl. Spełnienie przez klienta kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania dotacji musi być udokumentowane w sposób opisany w programie „Czyste Powietrze”.

Dane do kontaktu z WFOŚiGW

WFOŚiGW numer infolinii
(tu sprawdzisz status wniosku o dotację)
adres strony internetowej
Białystok 85 875 81 81 portal.wfosigw.bialystok.pl
Gdańsk 58 743 18 21 wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon
portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl
Katowice 32 60 32 252 portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja
Kielce 41 333 59 16 www.wfos.com.pl
www.portalbeneficjenta.wfos.com.pl
Kraków 12 422 94 90 www.wfos.krakow.pl
portal.wfos.krakow.pl
Lublin 81 561 21 61 www.wfos.lublin.pl
www.portal.wfos.lublin.pl
Łódź 42 663 41 16 www.wfosigw.lodz.pl
Olsztyn 89 522 02 05 portal.fundusz.olsztyn.pl
Opole 77 44 780 11 portal.wfosigw.opole.pl
Poznań 61 845 62 01
61 845 62 24
61 845 62 28
portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl
Rzeszów 887 447 725
887 447 728
887 447 727
887 447 724
beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl
Szczecin 91 48 55 150
94 34 67 220
www.wfos.szczecin.pl
Toruń 56 62 12 370
56 62 12 371
dla klientów, którzy złożyli wniosek:
56 62 12 358
portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu
Warszawa 22 50 44 100 portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu
Wrocław 607 700 370 www.portal.fos.wroc.pl
Zielona Góra 68 419 69 49 www.wfosigw.zgora.pl/
portal.wfosigw.zgora.pl/

Kredyt Ratalny Czyste Powietrze