Pakiet Mocno Bezpieczny (Generali Życie)

Zapewnij spokój i bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie

do 400 tys. zł

świadczenia ubezpieczeniowego

różne warianty ubezpieczenia

dopasowane do indywidualnych potrzeb

zabezpieczenie dla Ciebie i bliskich

w nieprzewidzianych sytuacjach życiowych

szeroki zakres ochrony

ubezpieczeniowej

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpiecz się już dzisiaj!

Odwiedź
dowolny oddział Alior Banku
 
Złóż wniosek
o przystąpienie do ubezpieczenia
 
Opłać pierwszą składkę
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502
step icon Zadaj pytanie poprzez formularz kontaktowy

Dodatkowe informacje

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności. Dokumenty umieszczone są niżej.

Pytania i odpowiedzi

Kto może zawrzeć  umowę ubezpieczenia Pakiet Mocno Bezpieczny?
Z ochrony ubezpieczeniowej może skorzystać osoba fizyczna, która w momencie zawarcia umowy ukończyła 18 lat, ale nie ukończyła 65. roku życia – w wariancie rocznym, lub 64. w wariancie dwuletnim.
Z ochrony mogą skorzystać również członkowie rodziny: dzieci (maks. 3), które nie ukończyły 18 roku życia i/lub Współmałżonek bądź Partner, który nie ukończył 65 roku życia.
Jak jest ustalana wysokość składki w ubezpieczeniu Pakiet Mocno Bezpieczny?
Wysokość Składki ustalana jest zgodnie z obowiązującą taryfą składek Towarzystwa i jest zależna od:
 • pakietu
 • wariantu
 • sumy ubezpieczenia
 • częstotliwości opłacania składki
Czy w produkcie Pakiet Mocno Bezpieczny Ubezpieczony może być objęty innym pakietem niż dzieci?
Współmałżonkowie oraz ich dzieci objęci są ochroną ubezpieczeniową w ramach tego samego Wariantu i Pakietu.
Czy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej istnieje możliwość zmiany sumy ubezpieczenia?
Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej, za wyjątkiem sytuacji automatycznego przedłużania okresu ochrony ubezpieczeniowej przez kolejne 5 lat oraz nie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. W takiej sytuacji Towarzystwo począwszy od 6. roku ochrony ubezpieczeniowej podwyższy dla poniżej wymienionych zdarzeń sumy ubezpieczenia o 20%:
 • Śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku,
 • Trwałego całkowitego inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego wypadku,
 • Pobytu w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku.
Uwaga!  Podwyższenie sum ubezpieczenia nie powoduje podwyższenia Składki.
Ile umów na Pakiet Mocno Bezpieczny może zawrzeć jedna osoba?
Ubezpieczony może być w tym samym czasie objęty ochroną ubezpieczeniową wyłącznie raz na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Terminowego na Życie „Pakiet Mocno Bezpieczny”.
Jakich zmian można dokonać w umowie ubezpieczenia Pakiet Mocno Bezpieczny?
Rodzaje dyspozycji możliwe do złożenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej:
 • zmiany teleadresowe
 • zmiany danych osobowych (np. nazwisko)
 • zmiana uposażonych
 • zmiana częstotliwości opłacania składek (wyłącznie w rocznicę polisy w Wariantach z rocznym okresem ubezpieczenia)
Jakie działania należy podjąć w przypadku zaistnienia zdarzenia?
 • Listownie na adres Towarzystwa (Generali Życie T.U. S.A., Departament Likwidacji Szkód, ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa)
 • Telefonicznie pod numer Call Center Generali 913 913 913
 • poprzez formularz online dostępny na stronie szkodyzycie.generali.pl
 • Faksem pod numer (+ 48 22) 543 09 17
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia opisane są w OWU. 
Jaki jest zakres ubezpieczenia Assistance?
W ramach usług Assistance świadczonych przez Centrum Pomocy GENERALI zapewniona jest:

1.  opieka medyczna, na którą składa się:
 • wizyta lekarza,
 • wizyta pielęgniarki,
 • dostarczenie leków,
 • transport medyczny oraz transport medyczny powrotny,
 • transport na komisję lekarską oraz transport powrotny,
2.  opieka nad ludźmi, na którą składa się:
 • opieka nad osobami niesamodzielnymi i dziećmi,
 • transport osoby wyznaczonej do opieki nad osobami niesamodzielnymi i dziećmi,
 • transport osób niesamodzielnych do osoby wskazanej,
3.  opieka nad zwierzętami, na którą składa się:
 • opieka nad zwierzętami domowymi,
 • transport zwierząt domowych,
4.  organizacja procesu rehabilitacji lub pomoc psychologa
5.  całodobowe usługi informacyjne w ramach Infolinii Medycznej, dotyczące miedzy innymi takich zagadnień jak:
 • krótka informacja medyczna o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Polsce przepisów),
 • baza danych aptek na terenie całego kraju, w tym również adresy, godziny pracy oraz numery telefonów,
 • krótka informacja farmaceutyczna o danym leku (stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwość przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji) - w ramach obowiązujących w Polsce przepisów
 • informacja o rekomendowanych placówkach medycznych na terenie kraju,
 • informacja o rekomendowanych placówkach diagnostycznych,
 • informacja o rekomendowanych placówkach odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych,
 • informacja o rekomendowanych placówkach lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kliniki Akademii Medycznych),
 • informacja o działaniach, które należy podjąć przed oraz w trakcie podroży, na przykład niezbędnych szczepieniach, specyfice danego kraju lub regionu świata (w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia),
 • informacja o uwarunkowaniach medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia, w tym o dietach, ciąży, profilaktyce antynikotynowej,
 •  informacja o grupach wsparcia w Polsce, dla osób dotkniętych alkoholizmem, trudną sytuacją rodzinną, cierpiących na określone schorzenia (np. cukrzycę, chorobę serca) dla kobiet po mastektomii, dla rodziców ciężko chorych dzieci,
 • informacja o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań.
Jak skorzystać z ubezpieczenia Assistance?
Centrum Pomocy Generali – telefoniczne centrum zgłoszeniowe prowadzone przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, czynne przez całą dobę 365 dni w roku, które przyjmuje zgłoszenia, weryfikuje prawo do ochrony ubezpieczeniowej w zakresie usług Assistance oraz natychmiast wykonuje wymaganą usługę Assistance.

Numery telefonów Centrum Pomocy Generali:
801 181 572
(22) 205 50 25.
 
W jakim terminie następuje wypłata świadczenia?
Towarzystwo zobowiązane jest do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Towarzystwo wypłaci świadczenie w ciągu 14 dni od dnia w którym - przy zachowaniu należytej staranności – wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.  Jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo zobowiązane jest wypłacić w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową.

Składki i pakiety

Ubezpieczenie dostępne jest w pakietach zróżnicowanych ze względu na okres oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej, dzięki czemu każdy może znaleźć pakiet dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych. W tabeli poniżej znajdziesz wersję z minimalnymi kwotami świadczenia i najwyższymi. Wszystkie pakiety z wyceną znajdziesz we wzorze wniosku/ polisy Terminowego Ubezpieczenia na Życie „Pakiet Mocno Bezpieczny”.
 
PAKIET INDYWIDUALNY Z OCHRONĄ NA ROK
Ryzyka objęte ochroną i wysokość świadczenia z tytułu tego ryzyka Wersja minimalna - Pakiet I Wersja maksymalna - Pakiet V
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji 101 000 zł 351 000 zł
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 76 000 zł 251 000 zł
Śmierć 1 000 zł 1 000 zł
trwałe całkowite inwalidztwo w wyniku NW 20 000 zł 100 000 zł
trwałe częściowe inwalidztwo w wyniku NW 10 000 zł 40 000 zł
pobyt w szpitalu w wyniku NW 5 000 zł 15 000 zł
rehabilitacja w wyniku NW 1 000 zł 4 000 zł
pakiet assistance 10 000 zł 10 000 zł
Koszt miesięczny 50 zł 200 zł
Koszt roczny 600 zł 2 400 zł
PAKIET INDYWIDUALNY Z OCHRONĄ NA 2 LATA
Ryzyka objęte ochroną i wysokość świadczenia z tytułu tego ryzyka Wersja minimalna - Pakiet I Wersja maksymalna - Pakiet VI
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji 221 000 zł 401 000 zł
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 151 000 zł 301 000 zł
Śmierć 1 000 zł 1 000 zł
trwałe całkowite inwalidztwo w wyniku NW 90 000 zł 150 000 zł
trwałe częściowe inwalidztwo w wyniku NW 25 000 zł 50 000 zł
pobyt w szpitalu w wyniku NW 7 000 zł 20 000 zł
rehabilitacja w wyniku NW 3 500 zł 5 000 zł
pakiet assistance 10 000 zł 10 000 zł
Koszt jednorazowy dwuletni 2 500 zł 7 000 zł
PAKIET RODZINNY Z OCHRONĄ NA ROK
Ryzyka objęte ochroną i wysokość świadczenia z tytułu tego ryzyka Wersja minimalna - Pakiet I Wersja maksymalna - Pakiet IV
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji 41 000 zł 151 000 zł
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku 31 000 zł 101 000 zł
Śmierć 1 000 zł 1 000 zł
trwałe całkowite inwalidztwo w wyniku NW 10 000 zł 50 000 zł
trwałe częściowe inwalidztwo w wyniku NW 5 000 zł 15 000 zł
pobyt w szpitalu w wyniku NW 3 000 zł 6 000 zł
rehabilitacja w wyniku NW 1 000 zł 2 000 zł
pakiet assistance 10 000 zł 10 000 zł
Koszt miesięczny 75 zł 200 zł
Koszt roczny 900 zł 2 400 zł

Generali

Jesteśmy częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 185 lat jest synonimem bezpieczeństwa i innowacyjności, zaspokajając zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby milionów Klientów na całym świecie. W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1999 r. Stale buduje swoją siłę stawiając na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia Klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych.
Działalność ubezpieczeniową w Polsce Generali prowadzi poprzez trzy wyspecjalizowane spółki:
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Generali stawia na długoterminową współpracę z Klientami kompleksowo chroniąc to, co najcenniejsze, na każdym etapie ich życia i rozwoju. Generali obserwując światowe trendy buduje ubezpieczenia przyszłości poprzez odpowiednie dostosowywanie się do zmian, które dotykają naszych Klientów i partnerów biznesowych każdego dnia.
 

Pakiet Mocno Bezpieczny - Generali

Minimum formalności, maksimum bezpieczeństwa!