Pakiet Mocno Bezpieczny (Generali Życie)

Zapewnij spokój i bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie

do 700 tys. zł

świadczenia ubezpieczeniowego

różne warianty ubezpieczenia

dopasowane do indywidualnych potrzeb

zabezpieczenie dla Ciebie i bliskich

w nieprzewidzianych sytuacjach życiowych

szeroki zakres ochrony

ubezpieczenia

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpiecz się już dzisiaj!

Odwiedź
dowolny oddział Alior Banku
 
Złóż wniosek
o przystąpienie do ubezpieczenia
 
Opłać pierwszą składkę
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502
step icon Zadaj pytanie poprzez formularz kontaktowy

Dodatkowe informacje

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności. Dokumenty umieszczone są niżej.

Pytania i odpowiedzi

Kto może zawrzeć  umowę ubezpieczenie Pakiet Mocno Bezpieczny?
Z ochrony ubezpieczeniowej może skorzystać osoba fizyczna, która w momencie zawarcia ukończyła 18 lat, ale nie ukończyła 65. roku życia – w wariancie rocznym, lub 64. w wariancie dwuletnim.
Z ochrony mogą skorzystać również członkowie rodziny: dzieci (maks. 3), które nie ukończyły 18 roku życia i/lub Współmałżonek, bądź Partner, który nie ukończył 65 roku życia.
Jak jest ustalana wysokość składki w ubezpieczeniu Pakiet Mocno Bezpieczny?
Wysokość Składki ustalana jest zgodnie z obowiązującą taryfą składek Towarzystwa i jest zależna od:
 • pakietu
 • wariantu
 • sumy ubezpieczenia
 • częstotliwości opłacania składki
Czy w produkcie Pakiet Mocno Bezpieczny Ubezpieczający może być objęty innym pakietem niż dzieci?
Współmałżonkowie oraz ich dzieci objęci są ochroną ubezpieczeniową w ramach tego samego Wariantu i Pakietu.
Czy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej istnieje możliwość zmiany sumy ubezpieczenia?
Wysokość Sumy ubezpieczenia jest niezmienna przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej, za wyjątkiem sytuacji automatycznego przedłużania okresu ochrony ubezpieczeniowej przez kolejne 5 lat oraz nie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. W takiej sytuacji Towarzystwo począwszy od 6-tego roku ochrony ubezpieczeniowej podwyższy dla poniżej wymienionych zdarzeń sumy ubezpieczenia o 20%:
 • Śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
 • Trwałego całkowitego inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
 • Pobytu w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku
Uwaga!  Podwyższenie Sum ubezpieczenia nie powoduje podwyższenia Składki.
Ile umów na Pakiet Mocno Bezpieczny może zawrzeć jedna osoba?
Ubezpieczony może być w tym samym czasie objęty ochroną ubezpieczeniową wyłącznie raz na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Terminowego na Życie „Pakiet Mocno Bezpieczny”
Jakich zmian można dokonać w umowie ubezpieczenia Pakiet Mocno Bezpieczny?
Rodzaje dyspozycji możliwe do złożenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej:
 • zmiany teleadresowe
 • zmiany danych osobowych(np. nazwisko)
 • zmiana uposażonych
 • zmiana częstotliwości opłacania składek (wyłącznie w rocznicę w Wariantach z rocznym okresem ubezpieczenia)
Jakie działania należy podjąć w przypadku zaistnienia zdarzenia?
Powiadomienie Towarzystwa o roszczeniu:
 • W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, należy niezwłocznie powiadomić Departament Likwidacji Szkód Towarzystwa.
 • Roszczenie Klienta może zostać zgłoszone:
  • Listownie na adres Towarzystwa (Generali Życie T.U. S.A., Departament Likwidacji Szkód, ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa)
  • Telefonicznie pod numer Call Center Generali 913 913 913
  • Pocztą elektroniczną na adres: szkodyzycie@generali.pl
  • Faksem pod numer (+ 48 22) 543 09 17
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia opisane są w OWU. 
Jaki jest zakres ubezpieczenia Assistance?
W ramach usług Assistance świadczonych przez Centrum Pomocy GENERALI zapewniona jest:

1.  opieka medyczna, na którą składa się:
 • wizyta lekarza,
 • wizyta pielęgniarki,
 • dostarczenie leków,
 • transport medyczny oraz transport medyczny powrotny,
 • transport na komisję lekarską oraz transport powrotny,
2.  opieka nad ludźmi, na którą składa się:
 • opieka nad osobami niesamodzielnymi i dziećmi
 • transport osoby wyznaczonej do opieki nad osobami niesamodzielnymi i dziećmi
 • transport osób niesamodzielnych do osoby wskazanej
3.  opieka nad zwierzętami, na którą składa się:
 • opieka nad zwierzętami domowymi
 • transport zwierząt domowych
4.  organizacja procesu rehabilitacji lub pomoc psychologa
5.  całodobowe usługi informacyjne w ramach Infolinii Medycznej, dotyczące miedzy innymi takich zagadnień jak:
 • krótka informacja medyczna o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w Polsce przepisów),
 • baza danych aptek na terenie całego kraju, w tym również adresy, godziny pracy oraz numery telefonów,
 • krótka informacja farmaceutyczna o danym leku (stosowanie, odpowiedniki, działanie uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwość przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji) - w ramach obowiązujących w Polsce przepisów
 • informacja o rekomendowanych placówkach medycznych na terenie kraju
 • informacja o rekomendowanych placówkach diagnostycznych
 • informacja o rekomendowanych placówkach odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych
 • informacja o rekomendowanych placówkach lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kliniki Akademii Medycznych)
 • informacja o działaniach, które należy podjąć przez oraz w trakcie podroży, na przykład niezbędnych szczepieniach, specyfice danego kraju lub regionu świata (w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia)
 • informacja o uwarunkowaniach medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia, w tym o dietach, ciąży, profilaktyce antynikotynowej
 •  informacja o grupach wsparcia w Polsce, dla osób dotkniętych alkoholizmem, trudna sytuacja rodzinna, cierpiących na określone schorzenia (np. cukrzyce, chorobę serca) dla kobiet po mastektomii, dla rodziców ciężko chorych dzieci
 • informacja o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań.
Jak skorzystać z ubezpieczenia Assistance?
Centrum Pomocy Generali – telefoniczne centrum zgłoszeniowe prowadzone przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, czynne przez całą dobę 365 dni w roku, które przyjmuje zgłoszenia, weryfikuje prawo do ochrony ubezpieczeniowej w zakresie usług Assistance oraz natychmiast wykonuje wymaganą usługę Assistance.

Numery telefonów Centrum Pomocy Generali:
801 181 572
(22) 205 50 25.
 
W jakim terminie następuje wypłata świadczenia?
Towarzystwo zobowiązane jest do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości świadczenia okazało się niemożliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Towarzystwo wypłaci świadczenie w ciągu 14 dni od dnia w którym - przy zachowaniu należytej staranności – wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.  Jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo zobowiązane jest wypłacić w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową.

Składki i pakiety

Ubezpieczenie dostępne jest w 15 pakietach zróżnicowanych ze względu na okres oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej, dzięki czemu każdy może znaleźć pakiet dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych.

Poniższe tabele przedstawiają maksymalne sumy ubezpieczenia oraz wysokości składek w poszczególnych pakietach.
 
Wariant indywidualny  pakiety roczne
Wariant PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5

Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
101 0002 151 0002 201 0002 276 0002 351 0002
Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego wypadku     76 0001 101 0001 126 0001  201 0001 251 0001
Trwałe całkowite inwalidztwo w wyniku Nieszczęśliwego wypadku 20 0003 40 0003 60 0003  80 0003 100 0003
Trwałe częściowe inwalidztwo w wyniku Nieszczęśliwego wypadku 10 0003 15 0003 20 0003  30 0003 40 0003
Pobyt w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku 5 0003  5 0003 7 5003 10 0003 15 0003
Rehabilitacja w wyniku Nieszczęśliwego wypadku  1 0003 1 0003 2 0003  3 0003 4 0003
Assistance 10 0003  10 0003 10 0003 10 0003 10 0003
Składka Miesięczna (PLN)  50 75 100 150 200
Składka Kwartalna (PLN) 150 225 300 450  600
Składka Półroczna (PLN) 300  450  600  900  1 200
Składka Roczna (PLN)  600  900  1 200  1 800  2 400
 
Wariant rodzinny  pakiety roczne
Wariant PI 1 PI 2 PI 3 PI 4

Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
41 0002 71 0002 106 0002 151 0002
Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego wypadku     31 0001 51 0001 76 0001  101 0001
Trwałe całkowite inwalidztwo w wyniku Nieszczęśliwego wypadku 10 0003 10 0003 30 0003  50 0003
Trwałe częściowe inwalidztwo w wyniku Nieszczęśliwego wypadku 5 0003 8 0003 10 0003  15 0003
Pobyt w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku 3 0003  3 0003 4 0003 6 0003
Rehabilitacja w wyniku Nieszczęśliwego wypadku  1 0003 1 0003 2 0003  2 0003
Assistance 10 0003  10 0003 10 0003 10 0003
Składka Miesięczna (PLN)  75 100 150 200
Składka Kwartalna (PLN) 225 300 450 600
Składka Półroczna (PLN) 450  600  900  1 200
Składka Roczna (PLN)  900  1 200  1 800  2 400
Wariant indywidualny  pakiet dwuletni
Wariant PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5 PI 6

Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
221 0002 281 0002 311 0002 341 0002 376 0002 401 0002
Śmierć w wyniku Nieszczęśliwego wypadku     151 0001 201 0001 226 0001  251 0001 276 0001 301 0001
Trwałe całkowite inwalidztwo w wyniku Nieszczęśliwego wypadku 90 0003 110 0003 120 0003  130 0003 140 0003 150 0003
Trwałe częściowe inwalidztwo w wyniku Nieszczęśliwego wypadku 25 0003 35 0003 40 0003  45 0003 45 0003 50 0003
Pobyt w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku 7 0003  10 0003 15 0003 17 0003 18 0003 20 0003
Rehabilitacja w wyniku Nieszczęśliwego wypadku  3 5003 4 0003 4 0003  4 5003 5 0003 5 0003
Assistance 10 0003  10 0003 10 0003 10 0003 10 0003 10 0003
Składka Dwuletnia (PLN)  2 500 3 500 4 000 5 000 6 000 7 000
 Suma Ubezpieczenia z tytułu Śmierci wynosi 1 000 PLN

1. Całkowita kwota wypłacana w przypadku Śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku jest sumą świadczeń z tytułu Śmierci i Śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. Wypłata świadczenia następuje zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Terminowego na życie "Pakiet Mocno Bezpieczny".

2. Całkowita kwota wypłacana w przypadku Śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji jest sumą świadczeń z tytułu Śmierci, Śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Śmierci w wyniku Nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji. Wypłata świadczenia następuje zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Terminowego na Życie „Pakiet Mocno Bezpieczny".

3. Wypłata świadczenia następuje zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Terminowego na Życie „Pakiet Mocno Bezpieczny".
 
Wariant indywidualny MINI
  MINI 1 MINI 2 MINI 3
składka miesięczna 19,99 zł 24,99 zł 29,99 zł
śmierć 100 zł 100 zł 100 zł
śmierć wskutek NW 10100 zł 15100 zł 20100 zł
śmierć wskutek NW w środku lokomocji 40100 zł 55100 zł 70100 zł
pobyt w szpitalu wskutek NW 1000 zł 1250 zł 1750 zł
asisstance 10000 zł 10000 zł 10000 zł
trwałe całkowite inwalidztwo wskutek NW 2000 zł 2500 zł 3000 zł
trwałe częściowe inwalidztwo wskutek NW 2000 zł 2500 zł 3000 zł
rehabilitacja wskutek NW 1000 zł 1000 zł 1000 zł


 

Generali

Jesteśmy częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 185 lat jest synonimem bezpieczeństwa i innowacyjności, zaspokajając zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby milionów Klientów na całym świecie. W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1999 r. Stale buduje swoją siłę stawiając na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia Klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych.
Działalność ubezpieczeniową w Polsce Generali prowadzi poprzez trzy wyspecjalizowane spółki:
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Generali stawia na długoterminową współpracę z Klientami kompleksowo chroniąc to, co najcenniejsze, na każdym etapie ich życia i rozwoju. Generali obserwując światowe trendy buduje ubezpieczenia przyszłości poprzez odpowiednie dostosowywanie się do zmian, które dotykają naszych Klientów i partnerów biznesowych każdego dnia.
 

Pakiet Mocno Bezpieczny - Generali

Minimum formalności, maksimum bezpieczeństwa!