Ubezpieczenia na życie – Pramerica

Szeroki zakres ochrony dla Ciebie i Twojej rodziny.

2 warianty ubezpieczenia

oferta dopasowana do Twoich potrzeb

już od 1 zł dziennie

w zależności od wybranego zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia

nawet do 100 000 zł

sumy ubezpieczenia na życie

możliwość rezygnacji w dowolnym momencie,

bez żadnych dodatkowych kosztów

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Poczuj się bezpiecznie i zadbaj o bliskich!

Zadzwoń
na infolinię Banku,
dostępną pod numerem 19 502
Konsultant
umówi kontakt telefoniczny
w celu zawarcia umowy
Skontaktuj się z nami – odpowiemy na Twoje pytania!
step icon Odwiedź 
dowolny oddział Alior Banku

Produkty towarzyszące

Konto Jakże Osobiste

WYBIERZ. ZMIEŃ. DOPASUJ. Układaj konto po swojemu! zobacz szczegóły

Konto Jakże Osobiste

Zamknij szczegóły
Poznaj konto, które dotrzyma Ci kroku w każdej sytuacji i w każdym miejscu, bo możesz je na bieżąco zmieniać tak, jak zmieniają się Twoje potrzeby.
 
W standardzie otrzymujesz:
 • 0 zł za prowadzenie konta, jeżeli nie ukończyłeś 26 lat lub zapewnisz wpływ min. 1500 zł/mies.
 • 0 zł za kartę - wystarczy rozliczenie transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł/mies.
 • 0 zł za krajowe przelewy internetowe
 • 0 zł za dwie aktywne korzyści
Dodatkowo, możesz dobrać korzyści, których w danym momencie potrzebujesz: dwie są darmowe, a każda następna to tylko 3,50 zł/mies. Możesz je zmieniać, kiedy chcesz, poprzez nową bankowość internetową i aplikację mobilną lub w placówce Alior Banku.

+ nota prawna
 

Lokaty standardowe

Załóż lokatę na wysoki procent!  zobacz szczegóły

Lokaty standardowe

Zamknij szczegóły
Załóż lokatę na wysoki procent! 
 • dowolna liczba lokat – na dowolną kwotę
 • elastyczne okresy oszczędzania
 • niskie kwoty minimalne
Oferta szyta na miarę:
 • lokaty o oprocentowaniu stałym lub zmiennym
 • w formie odnawialnej lub nieodnawialnej
 • 5 walut do wyboru

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Ochronę Ubezpieczeniową zapewnia Pramerica Życia TUiR SA. Pramerica Życie TUiR SA stawia sobie za cel pomoc Klientom w osiąganiu bezpieczeństwa finansowego i spokoju ducha. Oferuje zróżnicowane plany ubezpieczeniowe, które zapewniają ochronę, gwarantując tym samym wsparcie finansowe na wypadek trudnych i nieprzewidzianych sytuacji życiowych.
 • Pramerica Życie TUiR SA ma solidne doświadczenie w ubezpieczeniach. Działa w Polsce od 1999 roku, ale korzysta z wieloletniego doświadczenia PFI*. Towarzystwo ubezpieczeniowe Pramerica Życie TUiR SA należy bowiem do grupy kapitałowej Prudential Financial, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jednej z największych instytucji finansowych na świecie działającej na rynku ubezpieczeniowym od ponad 135 lat. Oferuje kompleksowe plany ubezpieczeniowe dopasowane do potrzeb bardzo wymagających Klientów.
*PFI, spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest w żaden sposób powiązana z Prudential plc - spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Gdzie i jak należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego?
Uprawniony może zgłosić roszczenie:
 • korespondencyjnie, wysyłając komplet wymaganych dokumentów na adres siedziby Pramerica Życie TUiR SA: Dział Wypłaty Świadczeń, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
 • osobiście, zgłaszając się do Pramerica Życie TUiR SA
 • pocztą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie zawierające dane dotyczące zdarzenia oraz dane identyfikacyjne Ubezpieczonego na adres: swiadczenia@pramerica.pl lub poprzez przesłanie wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia. W tytule e-maila prosimy wpisać „Zgłoszenie świadczenia/Numer Polisy”.

Ważne: Zgłoszenie świadczenia pocztą elektroniczną wymaga dodatkowo przesłania oryginalnej dokumentacji przesyłką listowną. Aktualne formularze, wykaz wymaganych dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych dostępny jest na stronie internetowej Pramerica (www.pramerica.pl), we wnioskach o wypłatę świadczenia oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Czy istnieje możliwość rezygnacji z ubezpieczenia?
Ubezpieczający może w każdym czasie rozwiązać umowę ubezpieczenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli Pramerica Życie TUiR SA, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożył to oświadczenie. Umowa ubezpieczenia, a wraz z nią okres ochrony ubezpieczeniowej, w stosunku do takiego Ubezpieczającego kończy się z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia.

W terminie pierwszych 30 dni od daty pobrania pierwszej składki Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia poprzez złożenie telefonicznego oświadczenia woli Pramerica Życie TUiR SA (tel. 800 33 55 33, pn-pt w godzinach 8:30-17:00), ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożył to oświadczenie. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia Pramerica Życie TUiR SA zwróci Ubezpieczającemu wpłaconą składkę.
Kto otrzymuje świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego?
Ubezpieczony w każdej chwili ma prawo wskazać jednego lub więcej Uposażonych, którzy w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymają odpowiednie świadczenie. W dowolnym momencie  można dokonać zmiany lub odwołania Uposażonych.

W razie śmierci Ubezpieczonego, świadczenie z tego tytułu wypłacone zostanie osobie/osobom wskazanym wcześniej jako Uposażeni. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał żadnych Uposażonych lub odwołał wszystkie wcześniej wskazane osoby Uposażone, świadczenie ubezpieczeniowe jest wypłacane najbliższej rodzinie Ubezpieczonego według następującej kolejności: współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo. 
Gdzie przesłać informację o zmianie danych Ubezpieczonego/Uposażonych?
Informację o zmianie danych osobowych i/lub adresowych Ubezpieczonego lub wskazanej przez niego osoby/osób Uposażonych należy przesłać na adres siedziby Pramerica Życie TUiR SA: Dział Obsługi Klienta, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
Jakie dokumenty należy dostarczyć w przypadku składania wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego?
1.    Śmierć Ubezpieczonego/ Śmierć Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego Wypadku/  Śmierć Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego/ Śmierć Ubezpieczonego na skutek Nieszczęśliwego Wypadku w Pracy:
 • Wypełniony przez każdego Uposażonego „Wniosek o wypłatę świadczenia”
 • Kserokopia dokumentu tożsamości z potwierdzoną godnością z oryginałem każdego z Uposażonych (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna - dla osób niepełnoletnich, jeśli nie posiadają dowodu osobistego)
 • Oryginał lub z poświadczoną zgodnością z oryginałem kopia skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego
 • Kserokopia z potwierdzoną zgodnością z oryginałem dokumentu określającego przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu lub inna dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci)
 • Kserokopia z potwierdzoną zgodnością z oryginałem posiadanej dokumentacji medycznej - dokumentacja dotycząca  zgonu a także chorób lub uszkodzeń ciała, które były przyczyną zgonu (np. karty leczenia szpitalnego, wyniki badań, orzeczenia lekarskie, historia leczenia ambulatoryjnego itp.)
 • Inna dokumentacja (np. kserokopia z potwierdzoną zgodnością z oryginałem protokołu sekcji zwłok jeśli była przeprowadzana, postanowienie prokuratury lub sądu prowadzących postępowanie wyjaśniające lub dokładny adres jednostki prowadzącej sprawę)
 • Dokument opisujący okoliczności wypadku: (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku - protokół sporządzony przez komisję BHP w zakładzie pracy lub opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres jednostki prowadzącej sprawę) – jeśli śmierć nastąpiła w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku.
   
2. Poważna Choroba Ubezpieczonego:
 • Wypełniony „Wniosek o wypłatę świadczenia”
 • Kserokopia z potwierdzoną zgodnością z oryginałem dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport)
 • Kserokopia z potwierdzoną zgodnością z oryginałem posiadanej dokumentacji medycznej (np. kserokopia historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań, opisy wykonywanych operacji, karty konsultacji specjalistycznych, wyniki badań histopatologicznych).
Jak przystąpić do ubezpieczenia na życie oferowanego przez Alior Bank i Pramerica?
Jeżeli jesteś zainteresowany jednym z ubezpieczeń na życie oferowanych przez Alior Bank i Pramerica Życie TUiR SA skontaktuj się z Infolinią Alior Banku S.A. pod numerem tel. 19 502 lub +48 12 19 502 (dzwoniąc z zagranicy).

Opłaty i składki

Nota prawna
Ubezpieczenia na życie Niezawodne Wsparcie, Wsparcie w Chorobie  zostały stworzone przy współpracy Alior Banku S.A. jako ubezpieczającego oraz jako agenta ubezpieczeniowego – Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, wysokość kapitału zakładowego: 60 000 000,00 zł (opłacony w całości). Spółka należy do grupy Prudential Financial Inc. (PFI)* - amerykańskiego lidera w dziedzinie usług finansowych i jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

* PFI, spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest w żaden sposób powiązana z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

Alior Bank jest agentem ubezpieczeniowym Pramerica Życie TUiR SA
 

Ubezpieczenia na życie

Wybierz najlepszy dla siebie zakres ochrony ubezpieczeniowej!