Pożyczka szerokopasmowa inwestycyjna

Preferencyjne finansowanie dla firm na budowę Polski Cyfrowej.

od 20 tys. zł 

do 10 mln zł

nawet 30 miesięcy

 karencji w spłacie kapitału

niska marża 

dzięki środkom z Unii Europejskiej

do 15 lat

na spłatę

Co to jest Pożyczka szerokopasmowa inwestycyjna

Pożyczka szerokopasmowa inwestycyjna

to forma finansowania inwestycyjnego na preferencyjnych warunkach skierowana do firm telekomunikacyjnych, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

O Pożyczkę Szerokopasmową Inwestycyjną mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy telekomunikacyjni z segmentu MŚP, jak i duże firmy. Jest ona udzielana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pożyczka szerokopasmowa inwestycyjna służy finansowaniu przedsięwzięć obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniających dostęp do szybkiego Internetu, tj. o przepustowości min. 30 Mb/s (tzw. sieci NGA – ang. Next Generation Access). Inwestycje mogą być realizowane na białych, szarych lub czarnych obszarach NGA, zdefiniowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Pożyczka może być również przeznaczona na sfinansowanie akwizycji innego podmiotu – finansowane mogą być koszty przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na rynku.
to forma finansowania inwestycyjnego na preferencyjnych warunkach skierowana do firm telekomunikacyjnych, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

O Pożyczkę Szerokopasmową Inwestycyjną mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy telekomunikacyjni z segmentu MŚP, jak i duże firmy. Jest ona udzielana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pożyczka szerokopasmowa inwestycyjna służy finansowaniu przedsięwzięć obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniających dostęp do szybkiego Internetu, tj. o przepustowości min. 30 Mb/s (tzw. sieci NGA – ang. Next Generation Access). Inwestycje mogą być realizowane na białych, szarych lub czarnych obszarach NGA, zdefiniowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Pożyczka może być również przeznaczona na sfinansowanie akwizycji innego podmiotu – finansowane mogą być koszty przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na rynku.

Jakie koszty podlegają finansowaniu?

Finansowaniu podlegają nakłady ponoszone zarówno na część pasywną, jak i aktywną sieci szerokopasmowej, na rzecz użytkowników końcowych, tj. odbiorców dostępu do internetu. 

Finansowanie dotyczy w szczególności kosztów:
 • robót budowlanych, materiałów budowlanych i dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych;
 • niezbędnych nadzorów (np. archeologicznego, budowlanego, autorskiego, inwestorskiego);
 • inwestycyjnych związanych z budową pasywnej infrastruktury szerokopasmowej;
 • nabycia prawa do dysponowania nieruchomością, związaną z realizacją przedsięwzięcia;
 • dostaw, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej;
 • instalacji linii kablowych i ich duktów prowadzących do budynków i mieszkań oraz wewnątrz nich;
 • aktywnych elementów sieci umieszczanych lub instalowanych w budynkach;
 • aktywnych elementów sieci, np. urządzeń telekomunikacyjnych, w tym urządzeń radiowych instalowanych w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej;
 • działań informacyjno-promocyjnych pod warunkiem, że są związane bezpośrednio z realizowanym przedsięwzięciem.

Weź Pożyczkę szerokopasmową inwestycyjną!

To proste – wystarczy wizyta w oddziale!

Odwiedź oddział Alior Banku obsługujący klientów biznesowych
Złóż wniosek o Pożyczkę Szerokopasmową
Podpisz umowę
 
step icon Złóż wniosek osobiście
w oddziale Alior Banku
step icon Zadzwoń pod numer 224172200
i skontaktuj się z zespołem Wirtualnych Bankierów
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek Partner

Postaw na partnerstwo w biznesie! zobacz szczegóły

Rachunek Partner

Zamknij szczegóły
Postaw na partnerstwo w biznesie!
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • 0 zł za wydanie karty 
Dodatkowo zyskujesz:
 • 0 zł za prowadzenie Rachunku Lokacyjnego
 • 0 zł za wypłatę środków z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku
 • 2 zł za wypłatę z pozostałych bankomatów krajowych
 • 20 zł za internetowe przelewy zagraniczne / walutowe w trybie zwykłym – niezależnie od kwoty przelewu
 • 3 zł za korzystanie karty debetowej
 • 2 zł za Pakiet Bezpieczeństwa do karty debetowej
 • 0 zł za pakiet Assistance
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Opłata za prowadzenie Rachunku Partner nie jest pobierana od Klientów spełniających Warunek Aktywności. W przeciwnym razie opłata wynosi 25 zł/m-c.  

Pożyczka szerokopasmowa płynnościowa

Finansowanie przedsięwzięć telekomunikacyjnych. zobacz szczegóły

Pożyczka szerokopasmowa płynnościowa

Zamknij szczegóły
Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa może być przeznaczona na sfinansowanie:
 • niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalację linii kablowych wewnątrz budynków / mieszkań;
 • zakupu urządzeń telekomunikacyjnych (w tym elementów infrastruktury aktywnej sieci NGA) niezbędnych dla przyłączenia do sieci szerokopasmowej nowych abonentów lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie.
Mogą się o nią ubiegać przedsiębiorcy telekomunikacyjni z segmentu mikro, małych i średnich firm.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Czy inwestycje finansowane Pożyczką Szerokopasmową mogą dotyczyć tylko białych i szarych obszarów NGA?
Pożyczką Szerokopasmową mogą być finansowane inwestycje w rozwój infrastruktury umożliwiającej dostęp do szybkiego Internetu na białych, szarych i czarnych obszarach NGA. 
Czy Pożyczka Szerokopasmowa stanowi pomoc publiczną dla inwestora? 
Dzięki połączeniu środków unijnych (pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) i kapitałów własnych, Alior Bank może oferować oprocentowanie na poziomie niższym niż rynkowe. W takim przypadku bank udziela pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Każdorazowo Alior Bank weryfikuje wielkość uzyskanej przez inwestora pomocy de minimis w ostatnich 3 latach oraz wystawia kredytobiorcy zaświadczenie o udzieleniu pomocy. Pożyczki Szerokopasmowe mogą być także oprocentowane rynkowo, jeśli inwestor nie może uzyskać pomocy de minimis (np. z powodu przekroczenia limitu 200 tys. EUR), lub też jest zainteresowany uzyskaniem takiej pomocy.
Czy firma, która otrzymała w ostatnich trzech latach pomoc de minimis może ubiegać się o Pożyczkę Szerokopasmową?
Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który uzyskał pomoc de minimis w ostatnich trzech latach może ubiegać się o Pożyczkę Szerokopasmową. Wartość uzyskanej wcześniej pomocy może mieć jednak wpływ na oprocentowanie Pożyczki Szerokopasmowej. Wartość pomocy stanowi bowiem w przypadku pożyczki różnica pomiędzy oprocentowaniem rynkowym (określanym z wykorzystaniem stopy referencyjnej Komisji Europejskiej - więcej na ten temat na stronie UOKiK https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php) a niższym, preferencyjnym oprocentowaniem oferowanym kredytobiorcy. Limit możliwej do uzyskania w okresie 3 lat pomocy de minimis wynosi równowartość 200 tys. EUR. 
Czy przedsiębiorstwo które uzyskało już dotację z POPC może ubiegać się o Pożyczkę Szerokopasmową?
Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który uzyskał dotację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (w tym działania 1.1 PO PC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”) może ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na przykład na rozbudowie sieci stworzonej dzięki dotacji.
Czy Pożyczka Szerokopasmowa ma zawsze charakter finansowania inwestycyjnego?
Pożyczka Szerokopasmowa jest instrumentem finansowania inwestycji szerokopasmowej w formie kredytu inwestycyjnego, udzielanego przez Alior Bank na zasadach określonych m.in. w Wytycznych dla inwestorów, regulacjach wewnętrznych banku oraz prawie bankowym.
Czy zasady finansowania będą różne dla małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw?
Do ubiegania się o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki Szerokopasmowej uprawnione są przedsiębiorstwa telekomunikacyjne wpisane do rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej, niezależnie od swojej formy prawnej, jak i statusu (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo), posiadające odpowiednio wysoki potencjał oraz doświadczenie gwarantujące sprawną realizację inwestycji szerokopasmowej. Nie zostały określone odrębne warunki kredytowania dla firm sektora MŚP.
Czy beneficjent dotacji z POPC (działanie 1.1.) może uzyskać pożyczkę szerokopasmową na wkład własny w projekcie?
Reguły uruchamiania funduszy unijnych uniemożliwiają finansowanie Pożyczką Szerokopasmową wkładu własnego beneficjenta dotacji w zakresie kosztów kwalifikowalnych projektu.
Pożyczka może wykorzystana jedynie – z zastrzeżeniem reguł pomocy publicznej i zachowaniem odrębnego ewidencjonowania wydatków – na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu współfinansowanego dotacją.
Czy aktywa firmy sfinansowane dotacją UE mogą być przedmiotem zabezpieczenia spłaty pożyczki?
Aktywa przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, które zostały nabyte dzięki dotacji unijnej mogą być przedmiotem zabezpieczenia spłaty po upływie trwałości projektu, tj. po upływie 3 lat od zakończenia projektu w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz po upływie 5 lat w przypadku dużych firm. 
Jaki może być poziom oprocentowania Pożyczki Szerokopasmowej?
Co do zasady, każda Pożyczka Szerokopasmowa jest finansowana z dwóch źródeł: ze środków POPC powierzonych Alior Bankowi przez BGK (80% wartości Pożyczki) oraz z kapitałów własnych banku (20%). Umowa zawarta przez Alior Bank z BGK określa minimalne oprocentowanie dla środków z POPC oraz maksymalne oprocentowanie (marżę) dla części pożyczki finansowanej z kapitałów Alior Banku.
Łączne oprocentowanie jakie może być zaoferowane inwestorowi wynika z tych dwóch poziomów,  ograniczeń związanych z pomocą de minimis oraz standingu inwestora.
Zakładamy, iż większość Pożyczek Szerokopasmowych będzie oprocentowana na zasadach korzystniejszych niż rynkowe.
Jaki jest oczekiwany przez bank zakres informacji opisowych we wniosku o Pożyczkę Szerokopasmową?
Zakres informacji oczekiwanych przez bank jest znacznie węższy niż w przypadku wniosku o dotację z POPC.
Pożądane jest przedstawienie w syntetycznym biznesplanie najważniejszych informacji dotyczących m.in.: zakresu planowanej działalności wynikającej z budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci, planowanego sposobu uzyskania sprzedaży na zakładanym poziomie, liczebności i oferty konkurencji.
W najbliższym czasie na stronie internetowej banku będą dostępne praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania biznesplanu.

Lista oddziałów oferujących Pożyczkę szerokopasmową

Pożyczka szerokopasmowa inwestycyjna

Preferencyjne finansowanie dla firm na budowę Polski Cyfrowej!