Zrealizowane projekty unijne

 
W latach 2017 – 2020 Alior Bank S.A., działając jako Pośrednik Finansowy, w ramach dwóch umów operacyjnych zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), udzielał przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym Pożyczki Szerokopasmowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC). Pożyczki były współfinansowane ze środków POPC i środków Alior Banku.
Alior Bank udzielił łącznie 32 pożyczki, co pozwoliło na realizację 19 inwestycji polegających na budowie lub modernizacji sieci szerokopasmowych.
Pożyczki Szerokopasmowe były udzielane zgodnie z dokumentem Zasady udzielania przez Alior Bank S.A. finansowania inwestycyjnego i płynnościowego w formie „Pożyczki szerokopasmowej - wytyczne dla Inwestorów".

Informacje o projekcie BGK, w ramach którego były udzielane pożyczki:

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
Oś priorytetowa: I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.
Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
Tytuł projektu: Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 686 859 760,81 zł.
Wartość środków UE:  581 907 589,36 zł.
Wartość środków prywatnych: 104 952 171,45 zł.
W latach 2017 – 2020 Alior Bank S.A., działając jako Pośrednik Finansowy, w ramach dwóch umów operacyjnych zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), udzielał przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym Pożyczki Szerokopasmowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC). Pożyczki były współfinansowane ze środków POPC i środków Alior Banku.
Alior Bank udzielił łącznie 32 pożyczki, co pozwoliło na realizację 19 inwestycji polegających na budowie lub modernizacji sieci szerokopasmowych.
Pożyczki Szerokopasmowe były udzielane zgodnie z dokumentem Zasady udzielania przez Alior Bank S.A. finansowania inwestycyjnego i płynnościowego w formie „Pożyczki szerokopasmowej - wytyczne dla Inwestorów".

Informacje o projekcie BGK, w ramach którego były udzielane pożyczki:

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
Oś priorytetowa: I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.
Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
Tytuł projektu: Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 686 859 760,81 zł.
Wartość środków UE:  581 907 589,36 zł.
Wartość środków prywatnych: 104 952 171,45 zł.

Sytuacja nadzwyczajna w związku z COVID-19

W związku z sytuacją nadzwyczajną, związaną z epidemią wirusa COVID-19, w celu zminimalizowania negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych w obszarze mikro, małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, do projektu zostają wprowadzone zmiany o charakterze tymczasowym, mające na celu zapewnienie wsparcia finansowego w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Modyfikacje pożyczki szerokopasmowej polegają na:
  1. wydłużeniu karencji w spłacie kapitału o dodatkowe 6 miesięcy dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału,
  2. wprowadzeniu tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, w zależności od indywidualnych uzgodnień pomiędzy pośrednikiem finansowym i ostatecznym odbiorcą, na okres do 6 miesięcy, przy czym termin spłaty zostałby prolongowany o czas wakacji kredytowych,
  3. obniżeniu oprocentowania pożyczek w części środków powierzonych nawet do 0% dla ostatecznych odbiorców, u których wystąpiły problemy z płynnością, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 (standardowo obowiązują dotychczasowe zasady udzielania nowych pożyczek, a dodatkowe obniżenie oprocentowana mogłoby zostać zastosowane w sytuacji, kiedy ostateczny odbiorca - w czasie spłaty pożyczki - napotkał problemy skutkujące zaburzeniem płynności finansowej),
  4. finansowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Ostatecznych Odbiorców, zarówno na umowę o pracę, jak również umów cywilno-prawnych,
  5. zniesieniu konieczności zapewnienia minimalnego wkładu krajowego na poziomie Pośrednika finansowego,
  6. zniesieniu wkładu własnego ostatecznego odbiorcy.
Wskazane modyfikacje dotyczą zarówno nowych, jak i uprzednio podpisanych umów z ostatecznymi odbiorcami i są możliwe do wprowadzenia w przypadku wykazania przez nich negatywnego wpływu na działalność przedsiębiorstwa oraz problemów z płynnością finansową.

Warunki udzielania wsparcia oraz obsługi zadłużenia zostają wprowadzone na okres od 2 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Przydatne dokumenty