Gwarancja Biznesmax (FG POIR) do kredytów inwestycyjnych

zabezpieczenie spłaty do 80% wartości

kredytu na koszty kwalifikowane inwestycji

prowizja za udzielenie gwarancji

0% w całym okresie trwania gwarancji

maksymalna kwota gwarancji

aż do 2,5 mln EURO

okres gwarancji

aż do 240 miesięcy

Jak uzyskać Gwarancję Biznesmax (FG POIR)?

Skorzystaj z pomocy bankiera!

Odwiedź 
oddział  Alior Banku
Złóż wniosek
Bankier pomoże Ci dopełnić formalności
Poczekaj na decyzję kredytową
po podpisaniu umowy gwarancja zacznie obowiązywać od chwili jej wystawienia. Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!

 
Spotkaj się z bankierem
i zapytaj o kredyt!
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek Biznes Komfort 45

Wszechstronne konto dla wymagających! zobacz szczegóły

Rachunek Biznes Komfort 45

Zamknij szczegóły
Wszechstronne konto dla wymagających!
 • 0 zł za 40 przelewów miesięcznie
 • 0 zł za wydanie do 3 kart debetowych
 • 0 zł za otwarcie 2 rachunków pomocniczych
Co jeszcze zyskujesz?
 • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 6 pierwszych miesięcy – dla firm istniejących krócej niż 6 miesięcy
 • opiekę doświadczonego Bankiera – takiego, którego polecają sobie Klienci
 • bezpłatne wydanie trzech kart debetowych
 • możliwość wykonania dyspozycji w każdym oddziale banku, jak i przez bankowość internetową i telefoniczną
 • możliwość otwierania automatycznych lokat overnight

Kredyt inwestycyjny

Zrealizuj dowolny cel związany z działalnością firmy! zobacz szczegóły

Kredyt inwestycyjny

Zamknij szczegóły
 • kredyt do 80% kwoty realizowanej inwestycji
 • nawet do 20 lat okresu kredytowania
 • indywidualne warunki, dopasowane do profilu inwestycji 
 • zabezpieczenie spłaty kredytu na przedmiocie realizowanej inwestycji

Co możesz zyskać, dzięki Gwarancji Biznesmax (FG POIR)?

 • ułatwienie dostępu do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażanie innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe);
 • finansowanie innych niż wdrożeniowe projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmiot innowacyjny;
 • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20%) oraz kapitału obrotowego jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 30%) (pomoc de minimis);
 • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10%);
 • finansowanie kosztów w kwotach brutto;
 • bezpłatne korzystanie z gwarancji, zabezpieczającej do 80% kapitału kredytu do 20 lat;
 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna (nabór wniosków w trybie ciągłym, brak złożonej oceny merytorycznej projektu) 

Kto może ubiegać się o gwarancję Biznesmax (FG POIR)?

Z gwarancji Biznesmax (FG POIR) może skorzystać kredytobiorca:
 • będący rezydentem
 • należący do sektora MŚP (zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym) 
 • uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej
 • spełniający kryteria dostępu (wariant 1 lub wariant 2)

Wariant I
 1. Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Biznesmax (FG POIR) może być objęty kredyt udzielony kredytobiorcy, na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego polegającego na wdrożeniu innowacji, będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo – rozwojowych (B+R), przy czym:
  • wdrażana innowacja ma formę prawa własności przemysłowej lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  •  wdrożenie innowacji polega na wykorzystaniu własnych lub nabytych rozwiązań wypracowanych na podstawie wiedzy naukowej i technicznej lub doświadczenia zdobytego w danej branży, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
 2. Projekt realizowany w oparciu o własne lub nabywane wyniki prac B+R polega na wdrożeniu licencji krajowych lub zagranicznych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w tym przewiduje upowszechnienie i komercjalizację konkretnego rozwiązania innowacyjnego na szerszą skalę.
Wariant II

Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Biznesmax (FG POIR) może być także objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego, jeżeli Kredytobiorca spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
 2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
 3. posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
 4. posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy,
  w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
 5. jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
 6. jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
 7. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie 3 lat od zakończenie realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%;
 8. w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
 9. w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady
  o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
 10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę
  i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
 11. w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu;
 12. w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego
  z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji;
 13. w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinasowanie w ramach programów wspierania wdrożeń wyników prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
 14. w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
 15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie.
Jaki rodzaj pomocy publicznej otrzymuje beneficjent w formie gwarancji Biznesmax (FG POIR)?

Gwarancja Biznesmax (FG POIR) może zostać udzielona w formie:
 - pomocy de minimis (koszty inwestycyjne, koszty towarzyszące, koszty obrotowe)
 • Limit pomocy – łączna wartość pomocy przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega
 - regionalnej pomocy inwestycyjnej (tylko koszty inwestycyjne)
 • Intensywność pomocy – wartość pomocy wyliczona jako ekwiwalent dotacji brutto nie może przekroczyć intensywności pomocy określonej w mapie pomocy regionalnej obowiązującej na danym obszarze w dniu przyznania pomocy. Pomoc regionalna podlega sumowaniu z inną pomocą lub pomocą de minimis udzieloną Kredytobiorcy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych
Rodzaj pomocy zależy od braku wystąpienia kryteriów odrzucenia do objęcia danym rodzajem pomocy.

Zabezpieczenie spłaty kosztów kwalifikowanych inwestycji
Produkty, które możesz zabezpieczyć Gwarancją Biznesmax (FG POIR):
 • kredyt inwestycyjny
 • nieodnawialny kredyt na finasowanie działalności bieżącej

Dodatkowe informacje

Gwarancja Biznesmax (FG POIR) do kredytów inwestycyjnych