Gwarancja Biznesmax (FG POIR) z dopłatą do odsetek

Teraz także na inwestycje proekologiczne.

zabezpieczenie spłaty do 80% wartości

kredytu na koszty kwalifikowane inwestycji

prowizja za udzielenie gwarancji

0% w całym okresie trwania gwarancji

maksymalna kwota gwarancji

aż do 2,5 mln EURO

nawet na 20 lat, z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania za pierwsze 3 lata spłaty kredytu

Ważna informacja

ważna informacja
W celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla działalności przedsiębiorstw wprowadzone zostały następujące zmiany do Gwarancji Biznesmax w formie pomocy de minimis:
 1. Możliwość objęcia gwarancją Biznesmax w formie pomocy de minimis kredytu obrotowego odnawialnego.
 2. Brak konieczności wypełniania Planu Projektu Inwestycyjnego i rozpisywania kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis).
 3. Dodanie kryterium umożliwiającego firmom efektywnym ekologicznie, skorzystanie z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy.
 4. Dla kredytów objętych gwarancją od 01.01.2022 roku roczna stawka dopłaty do oprocentowania wynosi 3,33%. Dopłaty dotyczą również kredytów obrotowych.
Nowe warunki Gwarancji Biznesmax obowiązują do 30 czerwca 2022 roku.

Jak uzyskać Gwarancję Biznesmax (FG POIR)?

Skorzystaj z pomocy bankiera!

Odwiedź 
oddział  Alior Banku
Złóż wniosek
Bankier pomoże Ci dopełnić formalności
Poczekaj na decyzję kredytową
po podpisaniu umowy gwarancja zacznie obowiązywać od chwili jej wystawienia. Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!

 
Spotkaj się z bankierem
i zapytaj o kredyt!
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek Biznes Komfort 45

Wszechstronne konto dla wymagających! zobacz szczegóły

Rachunek Biznes Komfort 45

Zamknij szczegóły
Wszechstronne konto dla wymagających!
 • 0 zł za 40 przelewów miesięcznie
 • 0 zł za wydanie do 3 kart debetowych
 • 0 zł za otwarcie 2 rachunków pomocniczych
Co jeszcze zyskujesz?
 • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 6 pierwszych miesięcy – dla firm istniejących krócej niż 6 miesięcy
 • opiekę doświadczonego Bankiera – takiego, którego polecają sobie Klienci
 • bezpłatne wydanie trzech kart debetowych
 • możliwość wykonania dyspozycji w każdym oddziale banku, jak i przez bankowość internetową i telefoniczną
 • możliwość otwierania automatycznych lokat overnight

Kredyt inwestycyjny

Zrealizuj dowolny cel związany z działalnością firmy! zobacz szczegóły

Kredyt inwestycyjny

Zamknij szczegóły
 • kredyt do 80% kwoty realizowanej inwestycji
 • nawet do 20 lat okresu kredytowania
 • indywidualne warunki, dopasowane do profilu inwestycji 
 • zabezpieczenie spłaty kredytu na przedmiocie realizowanej inwestycji

Odnawialne kredyty obrotowe z gwarancją Biznesmax (ułatwienia związane z COVID -19)

Odnawialne kredyty obrotowe z gwarancją Biznesmax - ułatwienia związane z COVID – 19

W związku z epidemią COVID-19, BGK umożliwił obejmowanie gwarancją Biznesmax kredytu obrotowego odnawialnego dla micro, małych i średnich przedsiębiorstw (FG POIR).

Główne warunki i parametry odnawialnego kredytu obrotowego:
 • kredyt odnawialny w rachunku kredytowym lub kredyt w rachunku bieżącym,
 • kredyt udzielany maksymalnie na 36 miesięcy – gwarancja do 39 miesięcy,
 • brak opłaty za gwarancję przez cały okres trwania gwarancji,
 • pomoc publiczna dla klienta w formie pomocy de minimis,
 • możliwość skorzystania przez klienta z dopłaty do oprocentowania kredytu – zwrot części lub całości odsetek zapłaconych przez klienta.

Z odnawialnego kredytu obrotowego z gwarancją Biznesmax (FG POIR) może skorzystać kredytobiorca:
 • będący rezydentem,
 • należący do sektora MŚP (zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym),
 • uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis,
 • spełniający kryteria dostępu (1 z 17 kryteriów).

Kto może ubiegać się o gwarancję Biznesmax (FG POIR)?

Z gwarancji Biznesmax (FG POIR) może skorzystać kredytobiorca:
 • będący rezydentem
 • należący do sektora MŚP (zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym) 
 • uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej
 • spełniający kryteria dostępu (wariant 1 lub wariant 2)

Wariant I  - ścieżka podmiotowa – kryterium innowacji

Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR może być także objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku, na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego, jeżeli Kredytobiorca spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji;
 2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną;
 3. posiada status centrum badawczo-rozwojowego;
 4. posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy,  w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu;
 5. jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
 6. jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego;
 7. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie 3 lat od zakończenie realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%; 
 8. w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną;
 9. w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
 10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%;
 11. w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu;
 12. w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji;
 13. w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinasowanie w ramach programów wspierania wdrożeń wyników prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej;
 14. w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności;
 15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;
 16. w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii;
 17. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.

Wariant II – ścieżka przedmiotowa (proekologiczna)

Gwarancją Biznesmax może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych własnego lub zleconego przez podmiot trzeci (zlecający) projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji ekologicznej z efektem ekologicznym zawartym w co najmniej jednej z 10 kategorii.
Kategorie projektów:
 • odnawialne źródła energii,
 • w tym głównie instalacje fotowoltaiczne;
 • gospodarka obiegu zamkniętego;
 • termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych;
 • magazynowanie energii;
 • elektromobilność
 • instalacje odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych;
 • technologie do wytwarzania paliw alternatywnych;
 • technologie służące zmniejszeniu zużycia energii;
 • inwestycje w kogeneracje;
 • rozwój sieci ciepłowniczych.

Jaki rodzaj pomocy publicznej otrzymuje beneficjent w formie gwarancji Biznesmax (FG POIR)?

Gwarancja Biznesmax (FG POIR) może zostać udzielona w formie:
 - pomocy de minimis (koszty inwestycyjne, koszty towarzyszące, koszty obrotowe)
 • Limit pomocy – łączna wartość pomocy przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega
 - regionalnej pomocy inwestycyjnej (tylko koszty inwestycyjne)
 • Intensywność pomocy – wartość pomocy wyliczona jako ekwiwalent dotacji brutto nie może przekroczyć intensywności pomocy określonej w mapie pomocy regionalnej obowiązującej na danym obszarze w dniu przyznania pomocy. Pomoc regionalna podlega sumowaniu z inną pomocą lub pomocą de minimis udzieloną Kredytobiorcy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych
Rodzaj pomocy zależy od braku wystąpienia kryteriów odrzucenia do objęcia danym rodzajem pomocy.

Zabezpieczenie spłaty kosztów kwalifikowanych inwestycji
Produkty, które możesz zabezpieczyć Gwarancją Biznesmax (FG POIR):
 • kredyt inwestycyjny
 • nieodnawialny kredyt na finasowanie działalności bieżącej

Co możesz zyskać, dzięki Gwarancji Biznesmax (FG POIR)?

 • ułatwienie dostępu do finansowania działalności o podwyższonym ryzyku kredytowym na preferencyjnych warunkach, w tym wdrażanie innowacji w szerokim zakresie (produktowe, procesowe oraz organizacyjne i marketingowe);
 • finansowanie innych niż wdrożeniowe projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmiot innowacyjny;
 • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20%) oraz kapitału obrotowego jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 50%) (pomoc de minimis);
 • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10%);
 • finansowanie kosztów w kwotach brutto;
 • bezpłatne korzystanie z gwarancji, zabezpieczającej do 80% kapitału kredytu do 20 lat;
 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna (nabór wniosków w trybie ciągłym, brak złożonej oceny merytorycznej projektu) 

Ile może wynieść dopłata do oprocentowania kredytu?

Stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi:
 • 5% w przypadku kredytów objętych gwarancją udzieloną do 31 grudnia 2021 r.
 • 3,33% w przypadku kredytów objętych gwarancją udzieloną od 1 stycznia 2022 r.
Dopłata do oprocentowania obejmuje okres kredytu nie dłuższy niż 3 lata, liczony od daty uruchomienia finansowania objętego gwarancją Biznesmax. Dopłata wyliczana jest od kwoty kapitału kredytu wykorzystanej na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu i nie może być wyższa niż wartość odsetek zapłaconych przez kredytobiorcę za okres objęty wnioskowaną dopłatą.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z dopłaty do oprocentowania?

Muszą zostać spełnione łącznie poniższe warunki:
 • kredytobiorca uprawniony jest do skorzystania z pomocy de minimis i posiada wolny limit pomocy de minimis,
 • projekt finansowany ze środków kredytu objętego gwarancją Biznesmax został zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego,
 • kredyt objęty gwarancją Biznesmax został wykorzystany na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu wykazanych w planie projektu inwestycyjnego,
 • kredyt został spłacony lub ekspozycja z tytułu kredytu objętego gwarancją Biznesmax nie została na dzień wnioskowania o dopłatę zaliczona do kategorii „zagrożone” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów lub według oceny banku, nie zaistniały przesłanki wskazujące na utratę wartości, zgodnie z „Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej” i „Rekomendacją R” Komisji Nadzoru Finansowego.

Co należy zrobić, aby otrzymać dopłatę do oprocentowania?

 1.  Po zakończeniu realizacji inwestycji przyjdź do Alior Banku w celu złożenia wniosku o udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach FG POIR. Pomożemy Ci go wypełnić. Wnioski o dopłatę przyjmowane są do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, w zależności od tego, który z tych terminów będzie wcześniejszy.
 2. Alior Bank zweryfikuje wniosek oraz potwierdzi, czy Twoja firma spełnia kryteria uzyskania dopłaty.
 3. Alior Bank przekaże do BGK wniosek wraz z informacją o kredycie, którego dotyczy dopłata.
 4. BGK w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu oceny poinformuje Ciebie i Alior Bank o jej wyniku oraz – w przypadku oceny pozytywnej – wypłaci wnioskowaną kwotę dofinansowania na rachunek bankowy Twojej firmy.

Dodatkowe informacje

Gwarancja Biznesmax (FG POIR) z dopłatą do odsetek