Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Program finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA

przyjmowanie nowych wniosków zostało zakończone 31 lipca 2020 r.

Program finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SAKwota subwencji finansowej

Kwota subwencji finansowej dla MŚP jest uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów. Oblicza się ją w następujący sposób (przypadki rozłączne):
 • spadek przychodów <0 ; 25%) ➡ brak udzielenia subwencji,
 • spadek przychodów <25 ; 50%) ➡ subwencja = 4% * przychody 2019,
 • spadek przychodów <50 ;75%) ➡ subwencja = 6% * przychody 2019,
 • spadek przychodów <75 ; 100%> ➡ subwencja = 8% * przychody 2019.
Subwencja nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln PLN.

Przychód  osiągnięty przez przedsiębiorcę w 2019 r. należy ustalić w oparciu o przychód wskazany w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2019 r. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego przez przedsiębiorcę albo niesporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. na chwilę składania wniosku, przychód należy określić na podstawie innych dostępnych dokumentów, np. na podstawie właściwych deklaracji podatkowych, ksiąg rachunkowych.
 

Cel finansowania

Subwencja finansowa może być przeznaczona:
 • na pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
 • na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji finansowej.
Subwencja nie może być przeznaczona na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.
 

Warunki zwrotu subwencji

Otrzymana przez małą i średnią firmę subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:
 • w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji:
  • w wysokości 25% kwoty subwencji bezwarunkowo; oraz
  • w wysokości dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Beneficjenta Programu skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności jako:
   • dla przedsiębiorców prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów;
   • dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty;
   • dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów; oraz
  • w wysokości do 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników, z wyłączeniem właściciela (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia (zgodnie z definicją pracownika z wyłączeniem właściciela) w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie:
   • wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji,
   • od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia
   • niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji.

  Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12. miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

  Warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji finansowej, przy czym kwota stanowiąca 25% wartości subwencji jest w każdym przypadku bezwarunkowo zwrotna, jest:
  • spełnienie przez przedsiębiorcę ewentualnych innych zobowiązań, określonych w umowie o udzielenie subwencji finansowej; oraz
  • złożenie oświadczenia przez przedsiębiorcę wraz z załączonymi dokumentami finansowymi stwierdzającymi gotówkową stratę na sprzedaży oraz potwierdzającymi stan zatrudnienia.

  Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.
   

Dodatkowe informacje

Harmonogram składania wniosków, reklamacji i odwołań

 1. Wnioski o subwencję były przyjmowane do 31 lipca 2020 r. do godz. 24:00.
 2. Reklamacje dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r. można składać w banku do 14 sierpnia 2020 r.
 3. Proces składania standardowych odwołań kończy się 30 września 2020 r. o godz. 24:00.
 4. Złożenie standardowego wniosku po 31 lipca 2020 r. (do końca 2020 r.) jest możliwe tylko w przypadku firm wskazanych bankowi przez PFR, pod warunkiem, że te firmy złożyły wcześniej wnioski w postępowaniu wyjaśniającym.
 5. Bank umożliwia złożenie odwołania do końca 2020 r. więcej niż 2 razy i po przekroczeniu terminu 2 miesięcy firmom wskazanym przez PFR, pod warunkiem, że te firmy złożyły wnioski w postępowaniu wyjaśniającym i jest to uzasadnione.
 6. Reklamacje do odwołań składanych do 30 września 2020 r. można składać w banku jedynie do 16 października 2020 r.