Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla Małych i Średnich Firm

Program finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA

przyjmowanie nowych wniosków zostało zakończone 31 lipca 2020 r.

Program finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SAKwota subwencji finansowej

Kwota subwencji finansowej dla MŚP jest uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów. Oblicza się ją w następujący sposób (przypadki rozłączne):
 • spadek przychodów <0 ; 25%) ➡ brak udzielenia subwencji,
 • spadek przychodów <25 ; 50%) ➡ subwencja = 4% * przychody 2019,
 • spadek przychodów <50 ;75%) ➡ subwencja = 6% * przychody 2019,
 • spadek przychodów <75 ; 100%> ➡ subwencja = 8% * przychody 2019.
Subwencja nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln PLN.

Przychód  osiągnięty przez przedsiębiorcę w 2019 r. należy ustalić w oparciu o przychód wskazany w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2019 r. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego przez przedsiębiorcę albo niesporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. na chwilę składania wniosku, przychód należy określić na podstawie innych dostępnych dokumentów, np. na podstawie właściwych deklaracji podatkowych, ksiąg rachunkowych.
 

Cel finansowania

Subwencja finansowa może być przeznaczona:
 • na pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
 • na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji finansowej.
Subwencja nie może być przeznaczona na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.
 

Warunki zwrotu subwencji

Otrzymana przez małą i średnią firmę subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:
 • w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji:
  • w wysokości 25% kwoty subwencji bezwarunkowo; oraz
  • w wysokości dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Beneficjenta Programu skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności jako:
   • dla przedsiębiorców prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów;
   • dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty;
   • dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów; oraz
  • w wysokości do 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników, z wyłączeniem właściciela (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia (zgodnie z definicją pracownika z wyłączeniem właściciela) w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie:
   • wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji,
   • od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia
   • niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji.

  Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12. miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

  Warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji finansowej, przy czym kwota stanowiąca 25% wartości subwencji jest w każdym przypadku bezwarunkowo zwrotna, jest:
  • spełnienie przez przedsiębiorcę ewentualnych innych zobowiązań, określonych w umowie o udzielenie subwencji finansowej; oraz
  • złożenie oświadczenia przez przedsiębiorcę wraz z załączonymi dokumentami finansowymi stwierdzającymi gotówkową stratę na sprzedaży oraz potwierdzającymi stan zatrudnienia.

  Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.
   

Wymóg dostarczenia do banku dokumentów potwierdzających umocowanie osoby składającej wniosek o subwencję – do 31.01.2021 r.

Zgodnie z zapisami Umowy Subwencji Finansowej PFR, przedsiębiorcy są zobowiązani dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej wniosek o subwencję. Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2021 r.

Brak ich przekazania może skutkować koniecznością zwrotu subwencji.

Bank nie jest zobowiązany do natychmiastowego potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana w I kwartale 2021 r.

Polski Fundusz Rozwoju SA nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji względem przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty do banku po 31 grudnia 2020 r. (tj. po terminie wynikającym z umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie), jeśli dostarczą dokumenty do 31 stycznia 2021 r.

W stosunku do beneficjentów Programu, którzy uchybią nowemu terminowi przekazywania dokumentów, zastosowanie znajdą postanowienia umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie w zakresie dotyczącym konsekwencji nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie we właściwym terminie.WYMAGANE DOKUMENTY

1. Firmy rozliczające się na zasadach pełnej księgowości

W przypadku firm posiadających jednoosobową reprezentację:
 • aktualny pełny odpis z KRS
Jeżeli wniosek o subwencję składała osoba inna niż umocowana według krajowego rejestru sądowego lub firma posiada reprezentację wieloosobową:
 • oświadczenie wraz z aktualnym, pełnym odpisem z KRS lub
 • pełnomocnictwo wraz z aktualnym, pełnym odpisem z KRS.
Jeśli różni pełnomocnicy zawierali kilka umów lub składali kilka odwołań w imieniu beneficjenta lub jeden pełnomocnik składał kilka wniosków w różnych datach, należy przedstawić komplet dokumentów dla:
 • każdej rozpatrzonej pozytywnie lub częściowo pozytywnie umowy,
 • każdego rozpatrzonego odwołania.
Dokumenty upoważniające do reprezentowania beneficjenta powinny być wystawione zgodnie z datami podpisania kolejnej umowy czy kolejnego odwołania.

2. Spółki Cywilne

Jeżeli wspólnikami są osoby fizyczne:
 • wydruk z CEIDG dla każdego ze wspólników wraz z historią zmian zaistniałą po dacie zawarcia umowy,
 • pełnomocnictwo / oświadczenie podpisane przez wszystkich wspólników.
Jeżeli jednym ze wspólników jest spółka osobowa lub kapitałowa:
 • aktualny, pełny odpis z CEIDG/KRS dla tego wspólnika,
 • oświadczenie podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie jego podpisywania lub
 • pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikami spółki w momencie jego podpisywania.
Pełnomocnictwo/oświadczenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji tego wspólnika zgodnie z KRS. Data pełnomocnictwa musi być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Data oświadczenia może być datą bieżącą. Podpisy na pełnomocnictwie i na oświadczeniu należy poświadczyć notarialnie.

Jeśli różni pełnomocnicy zawierali kilka umów lub składali kilka odwołań w imieniu beneficjenta lub jeden pełnomocnik składał kilka wniosków w różnych datach, należy przedstawić komplet dokumentów dla:
 • każdej rozpatrzonej pozytywnie lub częściowo pozytywnie umowy,
 • każdego rozpatrzonego odwołania.
Dokumenty upoważniające do reprezentowania beneficjenta powinny być wystawione zgodnie z datami podpisania kolejnej umowy czy kolejnego odwołania.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia znajdą się na stronie:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html
Dokumenty można podpisać:
 • podpisem kwalifikowanym i przekazać elektronicznie na adres dokumentypfr@alior.pl,
 • podpisem tradycyjnym i przekazać w formie papierowej opiekunowi rachunku firmowego lub do najbliższego oddziału Alior Banku.

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie online - rozliczanie i umarzanie Tarczy Finansowej PFR 1.0