Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm

Program finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA

wnioski można składać do 31 lipca 2020 r.

subwencje są wypłacane zgodnie z kolejnością złożenia wniosków

do wyczerpania środków w programie

wniosek dostępny w systemach

wniosek dostępny dla firm, które mają otwarty rachunek firmowy w PLN w naszym banku (rachunek klienta indywidualnego nie wystarczy)

jeśli nie masz konta, załóż je:  
- jednoosobowe działalności gospodarcze
- pozostałe formy prawne

Program finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SAWażne wskazówki

Przed złożeniem wniosku należy:
 
 1. zapoznać się ze szczegółami programu i koniecznie przeczytać Poradnik przygotowany przez PFR, który zawiera wiele praktycznych wskazówek,
 2. zwrócić uwagę, że wnioski są rozpatrywane zgodnie z  kolejnością ich złożenia, a subwencje wypłacane do wyczerpania środków w programie; termin składania wniosków o subwencje upływa 31 lipca 2020 roku,
 3. przeczytać uważnie warunki przyznania subwencji i zwrócić uwagę na sposób liczenia pracowników firmy (program inaczej definiuje pracownika na etapie kwalifikowania firmy do segmentu mikro lub MŚP, a inaczej na etapie wyliczenia kwoty subwencji),
 4.  przygotować dane finansowe swojej firmy, w szczególności wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne),
 5. zwrócić uwagę na warunek o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne; w przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych będzie można złożyć tylko dwa wnioski odwoławcze,
 6. sprawdzić, czy firma posiada rachunek firmowy w PLN w naszym banku (subwencje będą wypłacane wyłącznie na takie rachunki); jeżeli firma nie posiada takiego rachunku, a chce złożyć wniosek o subwencję w Alior Banku powinna go otworzyć:
 7. jeżeli to konieczne otworzyć firmowy rachunek pomocniczy w PLN do obsługi subwencji (dotyczy dotychczasowych klientów):
  • użytkownicy bankowości internetowej BusinessPro mogą wysłać zgłoszenie w systemie za pomocą funkcji „napisz wiadomość” zgodnie z instrukcją; w temacie wiadomości należy wpisać ,,Rachunek do wypłaty subwencji PFR” lub skontaktować się z opiekunem swojej firmy,
  • użytkownicy bankowości internetowej Alior Online mogą zadzwonić na numer +48 1234 11 020 (pomoc tylko w zakresie otwierania rachunków) – jeżeli prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub w przypadku pozostałych form prawnych skontaktować się z opiekunem swojej firmy,
 8. w przypadku posiadania kredytu firmowego w naszym banku, wskazać we wniosku o subwencję:
  • numer rachunku firmowego w PLN, z którego są spłacane zobowiązania firmy wobec Alior Banku - jeżeli subwencja ma zostać przeznaczona na ich pokrycie,
  • numer rachunku firmowego w PLN, z którego nie są realizowane spłaty rat kredytów lub spłaty zadłużenia przeterminowanego – jeżeli subwencja ma zostać przeznaczona  na inny cel zgodny z założeniami programu; w razie potrzeby należy otworzyć rachunek pomocniczy zgodnie z pkt. 7,
 9. upewnić się, że bank posiada aktualne dane firmy, zgodne z wpisem w rejestrze,
 10.  upewnić się, że pełnomocnictwo do reprezentowana firmy i dysponowania środkami w banku jest aktualne,
 11. sprawdzić, czy firma posiada zdefiniowany w naszym banku numer telefonu zaufanego i czy jest on aktualny; jeśli jest to konieczne uzupełnić lub zaktualizować numer zgodnie z instrukcją dla użytkowników systemu BusinessPro lub instrukcją dla użytkowników systemu Alior Online; na ten numer telefonu zostanie przekazane hasło do zatwierdzenia wniosku o subwencję,
 12. zwrócić uwagę, że wniosek o subwencję jest obsługiwany w przeglądarkach Google Chrome i Mozilla Firefox (zaloguj się do bankowości internetowej korzystając z jednej z tych przeglądarek).

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników

100 mld zł na ochronę miejsc pracy i polskich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Kryteria przyznania subwencji dla mikrofirm

Przedsiębiorca może ubiegać się o subwencję finansową w ramach programu przewidzianego dla mikrofirm, jeżeli łącznie spełnia wszystkie następujące przesłanki:
 • posiadał status mikrofirmy na dzień 31 grudnia 2019 r., tj. spełniał łącznie następujące warunki: (i) zatrudnia co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników, z wyłączeniem właściciela, oraz (ii) jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR;
 • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • prowadzi działalność na dzień złożenia wniosku, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz wobec której na dzień składania wniosku nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego albo nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego;
 • posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski i rozlicza podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Polski lub jeżeli ten okres jest krótszy niż 2 lata obrotowe – w okresie prowadzenia działalności, oraz którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03)*;
 • prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • który nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania wniosku**;
 • nie prowadzi działalności w zakresie (i) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; (ii) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; lub; (iii) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.
* Odejście od tej zasady możliwe jest: (i) w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu, lub (ii) w przypadku podmiotów zagranicznych – od akceptacji dodatkowych zobowiązań np. inwestycyjnych, na podstawie indywidualnej zgody PFR.

** Nie jest uznawane za zaległość z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Ważne: Na potrzeby  ustalenia statusu mikrofirmy i MŚP pracownikami są osoby związane z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 

Kwota subwencji finansowej

Kwota subwencji dla mikrofirmy określana jest jako iloczyn liczby pracowników oraz kwoty bazowej subwencji finansowej w wysokości 12, 24 lub 36 tys. zł na zatrudnionego pracownika w zależności od skali spadku przychodów (odpowiednio 25%+, 50%+, 75%+), jednak nie więcej niż 324 tys. zł.

Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia kwoty subwencji finansowej, ustala się według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, przy czym nie może być ono wyższe niż zatrudnienie (do wyboru bardziej korzystny wariant):
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub
 • na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim.
Ważne: stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Przykład: jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 2 pracowników na 0,5 etatu, wówczas na potrzeby ustalenia poziomu zwrotu subwencji finansowej uznaje się, że mamy do czynienia z jednym pracownikiem na pełen etat.

Maksymalne kwoty subwencji finansowych dla mikrofirm określa poniższa tabela.
Wsparcie finansowe w złotych Wsparcie finansowe w złotych
Skala spadku przychodów ze sprzedaży Bazowa kwota subwencji na zatrudnionego 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<25 ; 50%) 12 000 12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 84 000 86 000 108 000
<50% ; 75%) 24 000 24 000 48 000 72 000 96 000 120 000 144 000 168 000 192 000 216 000
<75% ; 100> 36 000 36 000 72 000 108 000 144 000 216 000 216 000 252 000 288 000 324 000

Cel finansowania

Subwencja finansowa może być przeznaczona:
 • na pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
 • na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji finansowej.
Subwencja nie może być przeznaczona na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.
 

Warunki zwrotu subwencji

Otrzymana przez mikrofirmę subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:
 • w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez mikrofirmę w trakcie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez mikrofirmę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi:
  • w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji bezwarunkowo; oraz
  • w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, na poziomie:
   • wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji;
   • od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia według wzoru poniżej:

     
   • niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji;
 • kwota subwencji, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, po dniu udzielenia subwencji finansowej;
 • warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji jest: spełnienie przez beneficjenta programu ewentualnych innych zobowiązań określonych w umowie, oraz złożenie oświadczenia przez beneficjenta programu wraz z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą stan zatrudnienia.

Kalkulator subwencji

Wylicz szacunkową maksymalną kwotę subwencji dla swojej firmy, korzystając z kalkulatora.UWAGA! Wyliczona kwota jest przybliżoną wartością i została obliczona na podstawie wpisanych przez Ciebie danych. Wiążące wyliczenia wraz z decyzją o wysokości przyznanej subwencji otrzymasz od Polskiego Funduszu Rozwoju, po złożeniu wniosku.

Pobierz kalkulator
Wylicz szacunkową maksymalną kwotę subwencji dla swojej firmy, korzystając z kalkulatora.UWAGA! Wyliczona kwota jest przybliżoną wartością i została obliczona na podstawie wpisanych przez Ciebie danych. Wiążące wyliczenia wraz z decyzją o wysokości przyznanej subwencji otrzymasz od Polskiego Funduszu Rozwoju, po złożeniu wniosku.

Pobierz kalkulator

Dodatkowe informacje

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiają się podczas wypełniania wniosku w ramach Tarczy finansowej PFR

Więcej informacji, odpowiedzi na inne pytania oraz regulamin ubiegania się o subwencję z programu rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm znajdziesz na stronach PFR.

Pytania i odpowiedzi

Czy w ramach ubiegania się o subwencję mogę wskazać luty 2020r. jako miesiąc spadku obrotów gospodarczych?
Nie. Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży należy ustalać dla dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia, jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, powinien zostać wskazany marzec 2020 r.

Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. należy porównać do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r. Dalej – spadek przychodów ze sprzedaży w kwietniu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. albo kwietniu 2019 r. (wedle wyboru przedsiębiorcy).
Co będzie brane pod uwagę przy weryfikacji spadku obrotów ?
Weryfikacja spadków obrotów będzie odbywała się na podstawie deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nie rozliczających podatku VAT.
Czy dane wprowadzane we wniosku o przyznanie pomocy są weryfikowane przez PFR?
Tak. Są weryfikowane na podstawie danych z rejestrów publicznych. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja odnośnie przyznania subwencji.
Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorca złożył odpowiednio wcześniej np. deklarację VAT  za miesiąc, dla którego przedsiębiorca wykazuje spadek obrotów, aby uniknąć odrzucenia wniosku.
Przed złożeniem wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym Urzędzie Skarbowym minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT.

Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.
 
Jak obliczać stan zatrudnienia, który należy podać we wniosku o przyznanie subwencji ?
Przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie subwencji finansowej będący Mikrofirmą we wniosku o przyznanie subwencji będzie musiał oświadczyć jaką liczbę osób zatrudniał:
 • na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 • na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim.
Przedsiębiorca będący MŚP oświadczą o stanie zatrudnienia na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Ważne: Jeśli liczba pracowników wyliczona dla tych pól we wniosku nie będzie liczbą całkowitą, należy zaokrąglić liczbę "w górę".

Dla określenia powyższego stanu zatrudnienia (zatrudnienie na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji) przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną:
 • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalenia stanu zatrudnienia przedsiębiorcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; oraz
 •  współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia), która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych, na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.
Wyjaśnienie o szczegółowym sposobie ustalania stanu zatrudnienia znajdziesz tutaj.
 
Czy każdy może złożyć wniosek o subwencję w imieniu przedsiębiorcy?
Nie, wniosek o subwencję może zostać złożony przez:
 1. osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę - taka osoba wcześniej powinna zostać upoważniona do złożenia wniosku i wymaganych oświadczeń na podstawie pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” lub
 2. osobę uprawnioną do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy, jak członek jego organu lub innego rodzaju przedstawiciel, którego dane są zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumenty m.in. potwierdzające, że osoba podpisująca i składająca wniosek była umocowana do jego złożenia (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 
Czy przedsiębiorca składający wniosek o subwencję powinien zadbać o wskazanie w nim prawidłowych informacji?
Tak, przedsiębiorca musi zadbać o to, aby wszystkie dane i oświadczenia wskazane we wniosku o subwencję były zgodne z prawdą. Osoba składająca wniosek oświadcza w nim również, że jest świadoma odpowiedzialności karnej za przedstawienie fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń w związku z procesem ubiegania się o subwencję. Prawidłowość informacji wskazanych we wniosku ma wpływ na czas realizacji wniosku.
Czy subwencja udzielana w ramach Tarczy Finansowej może być kumulowana z inną pomocą publiczną?
Pomoc publiczna udzielana w ramach Tarczy Finansowej może być kumulowana z pomocą publiczną z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 tys. EUR. Zasady kumulacji z innymi rodzajami pomocy opisane są na stronie UOKIK.
Czy na potrzeby weryfikacji statusu mikrofirmy oraz małej i średniej firmy należy uwzględnić wartość zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej właściciela i spółek zależnych wnioskodawcy?
Kryterium skali zatrudnienia oraz skali finansowej odnosi się do przedsiębiorcy, z uwzględnieniem jego właściciela i spółek zależnych. Określając status mikrofirmy lub małej lub średniej firmy należy zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych w następujący sposób:
 1. przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa powiązane – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych,
 2. przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy udział) - nie dotyczy to publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek venture capital, osób fizycznych lub grupy osób fizycznych prowadzących regularną działalność inwestycyjną jako tzw. „anioły biznesu”, o ile całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego.
Dane przedsiębiorstw, które podlegają sumowaniu należy ustalać na podstawie ksiąg rachunkowych lub danych pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa znajdują się w Załączniku I Rozporządzenia Pomocowego.
 
Jaki jest cel wskazywania we wniosku o subwencję zakładanej części pokrycia strat w perspektywie 12 miesięcy?
Wymagana w formularzu wniosku informacja dotycząca wskazania przez wnioskodawcę zakładanego procentowego pokrycia strat finansowych w perspektywie 12 miesięcy jest jedynie informacją statystyczną i nie wpływa na warunki udzielenia subwencji.
Czy można wskazać do przekazania subwencji rachunek bieżący z udostępnionym kredytem lub linią kredytową?
Środki z subwencji finansowej mogą zostać przekazane na rachunek bieżący, w którym udostępniony jest kredyt lub linia kredytowa, pod warunkiem, że klient na nowo wykorzysta środki ze spłaconego limitu kredytowego do pokrycia kosztów bieżącej działalności gospodarczej.
Czy warunkiem wnioskowania o subwencję jest brak zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne?
Tak, to jeden z warunków ubiegania się o subwencję. Może się o nią ubiegać przedsiębiorca, który:
 1. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku,
 2. nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo
 3. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku.
Przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.
 
Czy z subwencji finansowej mogą skorzystać podmioty sektora rolnego lub rybołówstwa i akwakultury?
Tak, z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy:
 1. prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, tj. zajmujący się wytwarzaniem płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do TFUE (z wyjątkiem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury), bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów. Ponadto, do produkcji podstawowej produktów rolnych zalicza się wykonywane w gospodarstwach czynności niezbędne do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży („Rolnik”); oraz
 2. prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, tj. produkujący, przetwarzający lub wprowadzający do obrotu produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1) („Rybak”);
pod warunkiem, że spełniają jednocześnie pozostałe kryteria, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania subwencji finansowej.

Do podmiotów prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych stosuje się limit łącznej pomocy publicznej, którą podmioty te mogą otrzymać w ramach sekcji 3.1. Tymczasowych Ram Pomocy w wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

Do podmiotów prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury stosuje się limit łącznej pomocy publicznej, którą podmioty te mogą otrzymać w ramach sekcji 3.1. Tymczasowych Ram Pomocy w wysokości równowartości w złotych 120 000 euro.
 
Jako rolnik/rybak nie wiem czy mam nr REGON. Gdzie mogę to sprawdzić?
W przypadku gdy Rolnik lub Rybak nie posiada wiedzy o swoim numerze REGON, może:
 1. sprawdzić sw&oacute;j status za pomocą bazy internetowej REGON pod linkiem
 2. zgłosić chęć nadania numeru REGON do Gł&oacute;wnego Urzędu Statystycznego na formularzu RG-OF. W związku z sytuacją związaną z wystąpieniem COVID-19, Główny Urząd Statystyczny rekomenduje się składanie wniosku o nadanie REGON droga zdalną - szczegóły.
Czy jako rolnik/rybak muszę być zarejestrowany w CEIDG lub KRS, aby móc ubiegać się o subwencję finansową?
Tak, założenia programowe przewidują, że podmiot, który chce skorzystać z pomocy, musi być zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z pomocy, w tym Rolników i Rybaków.

Jak złożyć wniosek o subwencję?

Kiedy możesz się odwołać od decyzji PFR?

W przypadku:
 • odrzucenia wniosku – w terminie do 31 lipca br. możesz złożyć kolejny (nowy) wniosek,
 • przyznania niższej kwoty subwencji niż wnioskowana – od tej decyzji będziesz mógł złożyć tylko 2 wnioski odwoławcze; przyjmowanie wniosków odwoławczych rozpocznie się 18 maja br.; wniosek odwoławczy powinien dotyczyć tylko kwoty podwyższenia (kwoty spornej), a nie pełnej kwoty o jaką będziesz się ubiegać.
Kolejny wniosek lub wniosek odwoławczy muszą być złożone w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Może je złożyć każdy reprezentant firmy, który posiada pełnomocnictwo do realizacji zleceń w systemie bankowości internetowej. Aby przygotować się do wypełnienia wniosku odwoławczego już teraz wyjaśnij z odpowiednimi instytucjami (ZUS, US) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku, o ile takie wystąpiły.