Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm

Program finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA

przyjmowanie nowych wniosków zostało zakończone 31 lipca 2020 r.

Program finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SAKwota subwencji finansowej

Kwota subwencji dla mikrofirmy określana jest jako iloczyn liczby pracowników oraz kwoty bazowej subwencji finansowej w wysokości 12, 24 lub 36 tys. zł na zatrudnionego pracownika w zależności od skali spadku przychodów (odpowiednio 25%+, 50%+, 75%+), jednak nie więcej niż 324 tys. zł.

Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia kwoty subwencji finansowej, ustala się według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, przy czym nie może być ono wyższe niż zatrudnienie (do wyboru bardziej korzystny wariant):
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub
 • na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim.
Ważne: stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Przykład: jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 2 pracowników na 0,5 etatu, wówczas na potrzeby ustalenia poziomu zwrotu subwencji finansowej uznaje się, że mamy do czynienia z jednym pracownikiem na pełen etat.

Maksymalne kwoty subwencji finansowych dla mikrofirm określa poniższa tabela.
Wsparcie finansowe w złotych Wsparcie finansowe w złotych
Skala spadku przychodów ze sprzedaży Bazowa kwota subwencji na zatrudnionego 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<25 ; 50%) 12 000 12 000 24 000 36 000 48 000 60 000 72 000 84 000 86 000 108 000
<50% ; 75%) 24 000 24 000 48 000 72 000 96 000 120 000 144 000 168 000 192 000 216 000
<75% ; 100> 36 000 36 000 72 000 108 000 144 000 216 000 216 000 252 000 288 000 324 000

Cel finansowania

Subwencja finansowa może być przeznaczona:
 • na pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
 • na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji finansowej.
Subwencja nie może być przeznaczona na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.
 

Warunki zwrotu subwencji

Otrzymana przez mikrofirmę subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:
 • w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez mikrofirmę w trakcie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez mikrofirmę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi:
  • w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji bezwarunkowo; oraz
  • w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, na poziomie:
   • wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji;
   • od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia według wzoru poniżej:

     
   • niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji;
 • kwota subwencji, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, po dniu udzielenia subwencji finansowej;
 • warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji jest: spełnienie przez beneficjenta programu ewentualnych innych zobowiązań określonych w umowie, oraz złożenie oświadczenia przez beneficjenta programu wraz z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą stan zatrudnienia.

Dodatkowe informacje

Harmonogram składania wniosków, reklamacji, odwołań

 1. Wnioski o subwencję były przyjmowane do 31 lipca 2020 r. do godz. 24:00.
 2. Reklamacje dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r. można składać w banku do 14 sierpnia 2020 r.
 3. Proces składania standardowych odwołań kończy się 30 września 2020 r. o godz. 24:00.
 4. Złożenie standardowego wniosku po 31 lipca 2020 r. (do końca 2020 r.) jest możliwe tylko w przypadku firm wskazanych bankowi przez PFR, pod warunkiem, że te firmy złożyły wcześniej wnioski w postępowaniu wyjaśniającym.
 5. Bank umożliwia złożenie odwołania do końca 2020 r. więcej niż 2 razy i po przekroczeniu terminu 2 miesięcy firmom wskazanym przez PFR, pod warunkiem, że te firmy złożyły wnioski w postępowaniu wyjaśniającym i jest to uzasadnione.
 6. Reklamacje do odwołań składanych do 30 września 2020 r. można składać w banku jedynie do 16 października 2020 r.