Produkt Strukturyzowany BPW Pieniężny 4,10% FIX

Inwestor ma chroniony kapitał w dacie zapadalności   PLN   Płatność pożytków w dacie zapadalności inwestycji

Dwuletnie Bankowe Papiery Wartościowe Pieniężne w PLN emitowane przez Alior Bank SA oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor otrzyma pięć kuponów w stałej wysokości 4,10% p.a. płatnych co pół roku zgodnie ze Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji serii PF6M40150922.


Streszczenie warunków:

Okres subskrypcji: 5-16.08.2013 r. (do godz. 18:00)
Wartość nominalna: 100 PLN
Minimalna kwota zapisu: 3 000 PLN (30 szt. jednostek uczestnictwa)
Opłata dystrybucyjna:

do 0,5% (czyli 0,5 zl za jeden papier)

Dzień emisji: 19.08.2013 r.
Dzień wykupu: 22.09.2015 r.
Stopa procentowa:

4,10% p.a. płatności półroczne

W Dniu Płatności Odsetek (i) Stopa Procentowa wynosi:

4,10% x Ldni(i)/365,

gdzie:

Ldni(i) – liczba dni od Dnia Płatności Odsetek(i-1) (włącznie) do Dnia Płatności Odsetek (i) (z wyłączeniem), przy czym Dzień Płatności Odsetek dla i=0 to Dzień Emisji.

Dzień Płatności Odsetek:

  1. 1. 23/12/2013 r.
  2. 2. 24/06/2014 r.
  3. 3. 22/12/2014 r.
  4. 4. 22/06/2015 r.
  5. 5. 22/09/2015 r.
Kwota odsetek stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej.
Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku.
Ochrona kapitału:

100% gwarancji kapitału w Dacie Wykupu

Schemat płatności kuponu i nominału:
 

Warunkiem nabycia Bankowego Papieru Wartościowego (Certyfikatu Depozytowego) jest posiadanie Rachunku Papierów Wartościowych, na którym będą rejestrowane prawa do Certyfikatów Depozytowych oraz Rachunku Rozliczeniowego w walucie Certyfikatów Depozytowych, który zostanie obciążony kwotą zobowiązań Inwestora z tytułu zakupu Certyfikatów Depozytowych  i na który będzie przekazywana Należność Główna oraz Odsetki.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej zawierają streszczenie warunków emisji Certyfikatów Depozytowych na zasadach określonych w Propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA wraz z załącznikami. Pełne warunki emisji są zawarte w opublikowanej Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można znaleźć na niniejszej stronie jak również otrzymać bezpłatnie w placówce Banku.

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji