Biuro Maklerskie Alior Banku z najszerszą ofertą funduszy inwestycyjnych na rynku!

2012-12-21
Biuro Maklerskie Alior Banku z najszerszą ofertą funduszy inwestycyjnych na rynku!

Miło nam poinformować, że Biuro Maklerskie Alior Banku ma w swojej ofercie największą liczbę funduszy inwestycyjnych na rynku. Klienci Banku mogą obecnie wybierać spośród ponad 300 różnorodnych funduszy zarządzanych przez 11 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Biuro Maklerskie Alior Banku oferuje swoim klientom możliwość czynnego udziału w obrocie jednostkami uczestnictwa największych polskich i zagranicznych firm zarządzających. Strategia Alior Banku zakłada szeroką i bogatą ofertę różnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych dokładnie wyselekcjonowanych pod względem jakości oferty i wyników zarządzania.

Oferta funduszy inwestycyjnych Alior Banku stanowi pełne spektrum inwestycyjne począwszy od funduszy bezpiecznych rynku pieniężnego poprzez fundusze papierów dłużnych i akcyjnych, jak również funduszy inwestujących w określone branże, czy o różnym zasięgu geograficznym.

„Ponad 300 funduszy inwestycyjnych daje naszym klientom dużą swobodę wyboru strategii inwestycyjnej. Oprócz znanych i sprawdzonych strategii oferujemy również innowacyjne rozwiązania rzadko spotykane na rynku. Ponad 60% z oferowanych przez nas funduszy uzyskało ponad 10% stopę zwrotu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.” – mówi Krzysztof Polak, Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku. (dane na dzień 19.12.2012; żródło: BM AliorBank)

Bank umożliwia szybkie i wygodne nabycie jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej. Ponadto w każdej placówce Alior Banku doświadczeni pracownicy udzielają informacji na temat sposobu nabycia i obrotu jednostkami.

Pełna oferta funduszy inwestycyjnych wraz z ich aktualnymi kartami znajduje się na stronie: https://broker.aliorbank.pl/notowania/fundusze-inwestycyjne/ lub http://fundusze.aliorbank.pl

Zachęcamy również do wykonanie badania profilu inwestycyjnego, które może być pomocne przy wyborze odpowiednich typów funduszy w zależności od horyzontu inwestycyjnego. https://broker.aliorbank.pl/narzedzia/badanie-profilu-inwestora

___

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych.

Informacji zawartych w niniejszej wiadomości nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Powyższa informacja ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.


Polecam stronę Alior Banku

 zamknij wyślij 

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony produktów:

Brak zapamiętanych pozycji

Ostatnio odwiedzone przez Ciebie strony narzędzi:

Brak zapamiętanych pozycji