Ipopema TFI

Ipopema TFI zarządza obecnie 78 funduszami zamkniętymi oraz 3 funduszami inwestycyjnymi otwartymi. Łączna wartość aktywów znajdujących się pod zarządzaniem TFI przekracza 12 mld zł.


IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – założona w 2007 roku spółka wchodząca w skład Grupy IPOPEMA (w 100% zależna od IPOPEMA Securities S.A.). Odpowiada za ofertę produktową oraz sprzedaż funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego i otwartego (m.in. w ramach parasola IPOPEMA SFIO).

Ipopema TFI to:
  • doświadczony i wielokrotnie nagradzany zespół zarządzających
  • dbałość o wyniki, bezpieczeństwo i płynność inwestycji
  • indywidualne podejście do klienta

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Telefon: (22) 236 93 00
Fax: (22) 236 93 90
www.ipopematfi.pl
e-mail: tfi@ipopema.pl

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.