Ipopema TFI

Ipopema TFI zarządza obecnie 78 funduszami zamkniętymi oraz 3 funduszami inwestycyjnymi otwartymi.
Łączna wartość aktywów znajdujących się pod zarządzaniem TFI przekracza 12 mld zł.  

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – założona w 2007 roku spółka wchodząca w skład Grupy IPOPEMA (w 100% zależna od IPOPEMA Securities S.A.). Odpowiada za ofertę produktową oraz sprzedaż funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego i otwartego (m.in. w ramach parasola IPOPEMA SFIO).

Ipopema TFI to:
  • doświadczony i wielokrotnie nagradzany zespół zarządzających
  • dbałość o wyniki, bezpieczeństwo i płynność inwestycji
  • indywidualne podejście do klienta

Fundusze w Alior Banku

IPOPEMA Subfundusz Małych i Średnich Spółek Kat.B
IPOPEMA Subfundusz Dłużny Kat.B
IPOPEMA Subfundusz Obligacji Kat.B
IPOPEMA Subfundusz Globalnych Megatrendów Kat.B
IPOPEMA Subfundusz Konserwatywny
IPOPEMA Subfundusz Short Equity Kat.B
IPOPEMA Subfundusz Aktywnej Selekcji Kat.B
IPOPEMA Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych Kat.B
IPOPEMA Subfundusz Emerytura Plus Kat.B

Karty funduszy

Fundusze zarządzane przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ( Ipopema SFIO )

 IPOPEMA Subfundusz Małych i Średnich Spółek kat.B

Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub w papiery wartościowe o podobnym profilu ryzyka. Subfundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym w szczególności w akcje. W celu ograniczenia zmienności jednostki uczestnictwa Subfundusz może lokować środki w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne.

IPOPEMA Makro Alokacji

Subfundusz realizuje podejście inwestycyjne absolutnej stopy zwrotu, mające na celu generowanie atrakcyjnych stóp zwrotu niezależnie od warunków panujących na rynkach finansowych. Instrumenty udziałowe (np. akcje, prawa poboru) mogą stanowić od 0% do 40% wartości aktywów Subfunduszu. Instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.

IPOPEMA Gotówkowy

Subfundusz lokuje środki w instrumenty rynku pieniężnego. Od 50% do 100% aktywów Subfunduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może lokować od 0% do 50% aktywów w depozytach w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych. Możliwe jest lokowanie środków w papiery przedsiębiorstw z zastrzeżeniem, że muszą one posiadać wysoki rating jednej z uznanych agencji ratingowych.

IPOPEMA Obligacji

Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić od 50% do 100% aktywów Subfunduszu. Do 25% aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić do 100% wartości aktywów netto Subfunduszu.

IPOPEMA Short Equity

Subfundusz inwestuje powierzone aktywa przede wszystkim zajmując tzw. krótkie pozycje w kontraktach terminowych, dzięki czemu umożliwia Inwestorom osiąganie ponadprzeciętnych zysków w okresach spadków wartości głównych polskich indeksów giełdowych (WIG20). Od 50% do 125% aktywów będą stanowić kontrakty terminowe oparte o WIG20. Zajmowanie pozycji przeciwstawnej będzie dokonywane wyłącznie w celu zamknięcia lub ograniczenia istniejącej pozycji krótkiej netto w danym instrumencie pochodnym. Do 80% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego. Do 25% aktywów mogą stanowić depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych.

IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

Subfundusz lokuje powierzone środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe małych i średnich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, których udział w indeksie WIG w dniu nabycia jest mniejsza niż 2%. Udział instrumentów udziałowych w aktywach  subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Subfundusz lokuje środki w spółki, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej i technicznej.

 IPOPEMA m-Indeks

Fundusz przeznaczony dla Klientów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego i horyzont inwestycyjny odpowiedni dla rynków akcyjnych. Produkt adresowany do Inwestorów poszukujących eskpozycji na rynek średniej wielkości spółek. Klienci tego funduszu oczekują pełnej zgodności wycen funduszu ze zmianami wycen indeksu mWIG40, portfel spółek zgodny ze składem indeksu.

 

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Telefon: (22) 236 93 00
Fax: (22) 236 93 90
www.ipopematfi.pl
e-mail: tfi@ipopema.pl

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.