• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
  • bogata oferta funduszy polskich i zagranicznych

  • wyszukiwarka funduszy w zależności od preferencji

  • nowoczesna platforma internetowa

  Inwestuj pod okiem Ekspertów - skorzystaj z bezpłatnej usługi Doradztwa Inwestycyjnego!

  Sprawdź szczegóły

  Poznaj fundusze inwestycyjne

  Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania polegająca na lokowaniu środków pieniężnych przez wyspecjalizowaną instytucję finansową. Uprawnionymi do prowadzenia funduszy inwestycyjnych są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
  Biuro Maklerskie Alior Banku posiada w swojej ofercie ponad 500 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych z 13 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

  RODZAJE FUNDUSZY INWESTYCYJNCYCH:

  Pod względem formy prawnej i operacyjnej:
  • Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)
  • Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO)
  • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ)
  Pod względem celu inwestycyjnego/polityki inwestycyjnej:
  • ochrony kapitału,
  • stabilnego wzrostu,
  • zrównoważonego wzrostu,
  • absolutnej stopy zwrotu.
  Pod względem klas aktywów:
  • pieniężne i gotówkowe,
  • obligacji krótkoterminowych,
  • obligacji długoterminowych,
  • akcji,
  • surowcowe,
  • nieruchomości,
  • wierzytelności,
  • aktywów niepublicznych,
  • mieszane.

  TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

  Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem animowanym o funduszach inwestycyjnych. Film został opracowany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)*
  Sprawdź szczegóły - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
  *Prosimy o zapoznanie się z ryzykiem inwestycyjym.

  Ryzyko inwestycyjne

  Przydatne dokumenty

  Pytania i odpowiedzi

  Czy zysk z inwestycji w fundusze jest opodatkowany?
  Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem - TAK. W przypadku funduszy krajowych płatnikiem podatku jest fundusz i to on potrąca nam należną kwotę w momencie odkupienia jednostek i realizacji zysków. Stopa opodatkowania wynosi obecnie 19%. W przypadku funduszy zagranicznych rozliczenia podatku z zysku, Inwestor dokonuje we własnym zakresie. 
  Jakie odniosę korzyści inwestując w fundusze inwestycyjne?
  Inwestowanie w fundusze daje nam możliwość zarobienia pieniędzy przy ograniczeniu ryzyka do poziomu, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować.
  Niezależnie od tego, jaki fundusz wybierzemy, zawsze będziemy mieć zagwarantowane:
  • usługi doświadczonych specjalistów - o zainwestowaniu naszych pieniędzy będą decydowali specjaliści, którzy wiedzą, w które papiery wartościowe warto zainwestować, aby uzyskać wyższą stopę zwrotu z inwestycji;
  • dywersyfikację portfela - oszczędności, podobnie jak środki zgromadzone przez inne osoby nabywające jednostki uczestnictwa, będą inwestowane w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe;
  • efektywność inwestycji - w dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne pozwalają uzyskać wysoką efektywność inwestycji, w porównaniu na przykład do lokat bankowych
  • płynność - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego możemy umorzyć (wypłacić) w każdej chwili.
  Co to jest fundusz parasolowy?
  Fundusz parasolowy jest odmianą funduszu inwestycyjnego. W ramach jednego funduszu można dokonać inwestycji w subfundusze np. akcji, zrównoważone, obligacji, sektorowe. Zaletą funduszy o konstrukcji „parasola” jest fakt, że pozwala na przenoszenie zainwestowanych środków między subfunduszami bez płacenia podatku od dochodów. Podatek zostanie pobrany w momencie wycofania środków z funduszu parasolowego.
  Czy aby dokonać inwestycji w fundusze muszę posiadać specjalistyczną wiedzę?
  Fundusze inwestycyjne jako forma inwestycji na rynku kapitałowym charakteryzują się szeregiem zalet, wśród których jedną z najistotniejszych jest możliwość czerpania korzyści płynących z tego rynku, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie jego funkcjonowania.
  Cechą współczesnego rynku kapitałowego jest jego ogromne zróżnicowanie oraz daleko posunięta specjalizacja. Skuteczne, samodzielne inwestowanie na rynku kapitałowym wymaga posiadania ogromnej wiedzy na temat różnorodnych (często bardzo wyrafinowanych) instrumentów finansowych, strategii inwestycyjnych, transakcji giełdowych, metod analizy rynku kapitałowego, psychologii inwestowania oraz sytuacji makroekonomicznej w danym kraju (krajach), branży (branżach) oraz spółce (spółkach) notowanych na rynku giełdowym. Tymczasem lokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych nie wymaga od nas zaznajomienia się z wszystkimi wymienionym aspektami inwestowania na rynku kapitałowym.
  Jaki fundusz powinienem wybrać?
  Wybierając fundusz inwestycyjny powinniśmy mieć świadomość, że fundusze mocno różnią się między sobą osiąganymi wynikami i realizowaną strategią inwestycyjną. Wybierając fundusz powinniśmy znać swoje potrzeby i preferencję i wybrać taki, który najlepiej je zaspokaja. Podejmując decyzję należy wziąć pod uwagę między innymi takie czynniki jak horyzont inwestycyjny, indywidualna skłonność do ryzyka, cel inwestycyjny czy kwota inwestycji. Wybierając fundusz każdy Klient bez kłopotu ma dostęp do wszystkich najistotniejszych informacji o wybranych funduszach. Każde Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ma stronę internetową z informacjami o swoich funduszach. Wyniki funduszy i ich rankingi są regularnie publikowane w prasie. Ulotki i prospekty informacyjne funduszy są dostępne u dystrybutorów jednostek uczestnictwa (w bankach, biurach maklerskich, u doradców finansowych i pośredników). Kiedy będziesz chciał po raz pierwszy, nabyć jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych za naszym pośrednictwem, poprosimy Cię o wypełnienie ankiety inwestycyjnej, składającej się z 12 pytań. Ankieta pomoże w określeniu Twoich potrzeb oraz celów inwestycyjnych, jak również w określeniu Twojej skłonności do podejmowania ryzyka. Wynikiem ankiety będzie również stopień sugerowanego zaangażowania w poszczególne klasy instrumentów finansowych. W rozmowach o potencjalnych inwestycjach dla wolnych środków pieniężnych przywiązujemy bardzo dużą wagę do elementu ankiety inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne wymagają przemyślanych, świadomych oraz zaplanowanych działań.
  Co to jest fundusz inwestycyjny?
  Fundusze inwestycyjne jest to forma lokowania kapitału dla osób, które chciałyby korzystać z potencjału zysków na rynku finansowym za pośrednictwem profesjonalnych doradców inwestycyjnych. Fundusze zapewniają bezpieczeństwo powierzonych środków, płynność inwestycji, profesjonalne zarządzanie, relatywnie wyższą dochodowość i niższe koszty a także rozproszenie ryzyka inwestycyjnego w porównaniu z indywidualnym inwestowaniem na giełdzie.
  Czy jestem narażony na ryzyko inwestując w fundusze?
  Tak. Inwestowanie w fundusz inwestycyjny wiąże się z ryzykiem. Jest wiele rodzajów ryzyk i ich występowanie lub ich brak zależy od typu funduszu. Każdy inwestor indywidualny powinien liczyć się z faktem, że inwestycje finansowe są obciążone pewnym poziomem ryzyka, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. W celu ograniczenia tego ryzyka należy zawsze określić, jaki ewentualny poziom straty możemy zaakceptować i wychodząc z tego założenia dokonywać odpowiedniego wyboru. Ryzyko inwestycyjne przekłada się na wahania wartości jednostki uczestnictwa - a więc wahania wartości naszej inwestycji. Dokonując wyboru funduszu powinniśmy zapoznać się ze statutem funduszu, prospektem informacyjnym, prospektem emisyjnym lub warunkami emisji, a także z tabelą opłat manipulacyjnych związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. W prospektach i warunkach emisji są szczegółowo opisane ryzyka związane z uczestnictwem w funduszu, ryzyka związane z działalnością funduszu, a także ryzyka związane z otoczeniem, w jakim fundusz prowadzi działalność. Ponadto w prospekcie informacyjnym fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny otwarty określają tzw. profil inwestora. Oznacza to, że fundusz sam wskazuje, dla jakiego rodzaju inwestora jest przeznaczony. Na tej podstawie możemy zorientować się, czy dany fundusz będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom.
  Czy pieniądze w funduszu są bezpieczne?
  Tak. Wysoki poziom bezpieczeństwa funduszy wynika z dwóch aspektów ich funkcjonowania.
  • Fundusze podlegają surowym regulacjom prawnym, które mają za zadanie chronić interes uczestników, wielostopniowej kontroli i nadzorowi nad funduszami i podmiotami z nimi związanymi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Gwarantem bezpieczeństwa są wysokie wymogi stawiane firmie zarządzającej funduszem, funkcje pełnione przez depozytariusza, zapisy dotyczące polityki inwestycyjnej określające rodzaj dopuszczalnych inwestycji oraz limity zaangażowania w określony rodzaj aktywów, a także obowiązki informacyjne funduszy.
  • Bezpieczeństwo gwarantuje konstrukcja prawna funduszu, zarządzającego nim towarzystwa oraz banku pełniącego funkcję depozytariusza. Podmioty te są odrębnymi osobami prawnymi, czego konsekwencją jest ich rozdzielność majątkowa - dzięki temu środki pozyskane przez fundusz są bezpieczne nawet w przypadku bankructwa TFI lub depozytariusza, gdyż nie wchodzą w skład masy upadłościowej tych podmiotów. Z kolei sam fundusz inwestycyjny nie może zbankrutować - nie posiada zdolności upadłościowej.
  Co oznacza metoda "HIFO"?
  Jedna z możliwych metod stosowana do obliczenia podatku od zysków kapitałowych w tłumaczeniu „najwyżej zakupiony, pierwszy sprzedany”, co oznacza, że jednostki, które zostały zakupione po najwyższej cenie, są sprzedawane w pierwszej kolejności. Metoda ta, w sytuacji umarzania części jednostek, w pewnym stopniu przesuwa w czasie moment naliczenia podatku od zysków kapitałowych.
  Gdzie znajdują się powierzone przeze mnie pieniądze?
  Z prawnego punktu widzenia pieniądze wpłacane są do konkretnego funduszu (oddzielnej masy majątkowej i osoby prawnej), a nie do towarzystwa. Nabywcy jednostek uczestnictwa stają się de facto współwłaścicielami majątku funduszu lub funduszy, które wybrali. Towarzystwo oferuje jedynie usługę zarządzania aktywami, w zakresie określonym ustawą i statutami funduszy. Aktywa funduszu są zaś przechowywane w banku depozytariuszu, który kontroluje zarządzanie środkami. Wpłacone pieniądze, za które zostaną nabyte jednostki uczestnictwa trafiają na rachunek funduszu prowadzony przez depozytariusza. Funkcję depozytariusza może pełnić bank z siedzibą na terenie Polski, oddział banku zagranicznego z siedzibą w naszym kraju lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Podmiot pełniący rolę depozytariusza czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy, które znajdują się na specjalnych rachunkach. Oprócz tego kontroluje czy fundusz jest zarządzany zgodnie ze statutem funduszu i ustawą o funduszach inwestycyjnych i czy wartość netto aktywów funduszu i jednostki uczestnictwa, którą codziennie podają media, jest wyliczana w sposób prawidłowy.
  Jak szybko mogę wycofać swoje pieniądze z funduszy?
  Inwestor powierzając pieniądze funduszowi otwartemu może praktycznie w każdej chwili wycofać się z inwestycji poprzez złożenie zlecenia odkupienia części lub wszystkich posiadanych jednostek uczestnictwa. W ten sposób nie naraża się na utratę uzyskanych wcześniej korzyści. Okres, w którym środki pieniężne zostają przekazane na rachunek Klienta lub wypłacone w gotówce, jest określony w statucie funduszu - zwykle nie przekracza on tygodnia (w praktyce przelew lub wypłata następuje po kilku dniach). Najwyższą płynność zapewniają z reguły fundusze rynku pieniężnego.
  W jaki sposób pobierana jest opłata za zarządzanie?
  Opłata za zarządzanie jest wynagrodzeniem dla Towarzystwa za zarządzanie funduszem. Jest ona naliczana rocznie, ale pobierana codziennie przez fundusz. Liczona jest od wartości aktywów netto w danym dniu wyceny, przez co bezpośrednio wpływa na wycenę jednostek uczestnictwa.
  Opłata za zarządzanie zawiera tzw. koszty limitowane, czyli te, które nie są bezpośrednio związane z zarządzaniem funduszem, ale które trzeba ponieść, by fundusz mógł funkcjonować (np. opłaty na rzecz banku depozytariusza czy agenta transferowego). Wyniki inwestycyjne funduszy, które są publikowane w prasie, uwzględniają już opłatę za zarządzanie i koszty limitowane. Wysokość opłaty za zarządzanie można sprawdzić w prospekcie informacyjnym funduszu i jego statucie, dostępnym w siedzibie Towarzystwa, będącego organem funduszu albo na jego stronach internetowych.
  Czym są aktywa funduszu?
  Aktywa to mienie funduszu inwestycyjnego. Obejmują one środki pieniężne z tytułu wpłat uczestników oraz papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesione do funduszu przez jego uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.
  W jakich terminach Biuro Maklerskie przyjmuje dyspozycje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ z rachunku maklerskiego i rejestru Sponsora Emisji?
  Biuro Maklerskie Alior Banku informuje, że przyjmowanie i przekazywanie do realizacji dyspozycji żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych odbywa się tylko w przypadku gdy dany Fundusz realizuje wykup na żądanie.
  Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania żądania wykupu certyfikatów oraz obowiązki informacyjne Emitenta w tym zakresie dostępne są w Prospekcie Emisyjnym i Statucie Funduszu.

  Statut oraz informacje o terminach wykupu certyfikatów znajdują się na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających poszczególnymi Funduszami. 

  W przypadku certyfikatów inwestycyjnych zdeponowanych na rachunku maklerskim lub w Rejestrze Uczestników prowadzonym przez Biuro Maklerskie Alior Banku, dyspozycje wykupu certyfikatów na żądanie przyjmowane są do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym wskazany przez Fundusz dzień, w którym Fundusz powinien on otrzymać informację o liczbie certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupienia na Dzień Wykupu albo do godziny 15:00 w dniu określonym przez Fundusz jako ostatni dzień składania dyspozycji żądania wykupu certyfikatu.