Schroders

Spółkę Schroders cechuje długoterminowe podejście do inwestowania, budowania relacji z klientami i rozwoju firmy.


Schroders, w imieniu inwestorów instytucjonalnych i detalicznych, instytucji finansowych i zamożnych klientów z całego świata, zarządza aktywami zainwestowanymi w wiele różnorodnych typów aktywów, takie jak: akcje, papiery wartościowe o stałym przychodzie i instrumenty alternatywne.

Schroders to marka kojarząca się inwestorom na świecie przede wszystkim z dużą przejrzystością inwestycji, szeroko rozbudowaną platformą kontroli ryzyka i innowacyjnym podejściem do wprowadzania na rynek strategii wykorzystujących także klasy aktywów tj. chociażby obligacje zamienne (SISF  Asian Convertible Bond), surowce (SISF Global Energy, SISF Global Resources) czy gotowe rozwiązania portfelowe.

Schroders to:
  • doświadczenie na rynku inwestycji poparte uznaniem branży finansowej (wielokrotnie nagradzana przez Funds Europe Awards, Morningstar Fund Awards, Global Pensions Awards) i zaufaniem inwestorów na całym świecie
  • ponad 120 różnych strategii notyfikowanych na rynku polskim dających możliwość inwestowania praktycznie w każdą dostepną na globalnym rynku finansowym klasę aktywów, w tym także dostęp do niektórych z tych strategii w polskim złotym z zabezpieczeniem ryzyka kursowego
  • cel spójny z celami Klientów polegający na tworzeniu wartości w długim okresie.

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjncych

Informacja o kosztach i opłatach

Dane kontaktowe TFI

Schroder Investment Management Limited
31 Gresham Street,
London EC2V 7QA
Tel. +44 (0)20 7658 4917
Fax  +44 (0)20 7658 2079
Email Schroders.Polska@schroders.com

Opodatkowanie

Zwracamy uwagę, że podatek od zysków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych nie jest automatycznie pobierany, jak w przypadku funduszy polskich.

W związku z inwestycją w fundusze inwestycyjne oferowane przez zagraniczne Firmy Inwestycyjne informujemy, że w przypadku tych rozwiązań nie jest automatycznie naliczany, ani pobierany podatek od dywidend, zysków kapitałowych w momencie umorzenia, konwersji tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego zagranicznego. Na podstawie art. 45 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia i wykazania należnego podatku dochodowego od tego dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Zaleca się, aby szczególnie w tym względzie klient skonsultował się z właściwym urzędem skarbowym.
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.