Schroders

Spółkę Schroders cechuje długoterminowe podejście do inwestowania, budowania relacji z klientami i rozwoju firmy.


 


Schroders, w imieniu inwestorów instytucjonalnych i detalicznych, instytucji finansowych i zamożnych klientów z całego świata, zarządza aktywami zainwestowanymi w wiele różnorodnych typów aktywów, takie jak: akcje, papiery wartościowe o stałym przychodzie i instrumenty alternatywne.

Schroders to marka kojarząca się inwestorom na świecie przede wszystkim z dużą przejrzystością inwestycji, szeroko rozbudowaną platformą kontroli ryzyka i innowacyjnym podejściem do wprowadzania na rynek strategii wykorzystujących także klasy aktywów tj. chociażby obligacje zamienne (SISF  Asian Convertible Bond), surowce (SISF Global Energy, SISF Global Resources) czy gotowe rozwiązania portfelowe.

Schroders to:
  • doświadczenie na rynku inwestycji poparte uznaniem branży finansowej (wielokrotnie nagradzana przez Funds Europe Awards, Morningstar Fund Awards, Global Pensions Awards) i zaufaniem inwestorów na całym świecie
  • ponad 120 różnych strategii notyfikowanych na rynku polskim dających możliwość inwestowania praktycznie w każdą dostepną na globalnym rynku finansowym klasę aktywów, w tym także dostęp do niektórych z tych strategii w polskim złotym z zabezpieczeniem ryzyka kursowego
  • cel spójny z celami Klientów polegający na tworzeniu wartości w długim okresie.

Fundusze w Alior Banku

SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC EUR
SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A Acc EUR
SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A ACC EUR HEDGED
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND EUR A ACC
SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC EUR
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC EUR
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC EUR
SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES A ACC EUR
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A ACC EUR
SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES A ACC EUR HEDGED
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED A ACC
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A ACC HEDGED EUR
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND HEDGED A1 DIS EUR
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC EUR
SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A ACC EUR
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A ACC EUR
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED A ACC EUR
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED A DIS EUR
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACC EUR
SCHRODER ISF GREATER CHINA EUR A ACC
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY EUR HEDGED A ACC
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A ACC EUR
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A ACC EUR HEDGED
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A ACC
SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A ACC
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A ACC
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND HEDGED A DIS EUR
SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC EUR HEDGED
SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A ACC EUR
SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY EUR HEDGED A ACC
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED A ACC
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND HEDGED A DIS EUR
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A Acc EUR HEDGED
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC EUR HEDGED
SCHRODER ISF GLOBAL MANAGED CURRENCY A ACC EUR
SCHRODER ISF GLOBAL MANAGED CURRENCY A ACC EUR HEDGED
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND HEDGED A DIS EUR
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A ACC EUR HEDGED
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER HEDGED A DIS EUR
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC EUR
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS EUR
SCHRODER ISF EUROPEAN SMALL AND MID-CAP VALUE A ACC EUR
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME HEDGED A DIS EUR
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A ACC EUR HEDGED
SCHRODER ISF EUROPEAN TOTAL RETURN A ACC EUR
SCHRODER ISF GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES A ACC EUR HEDGED
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC EUR HEDGED
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC EUR HEDGED
SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR HEDGED
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH A ACC [EUR]
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A ACC EUR
SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A ACC [EUR]
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC EUR
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A ACC EUR
SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC PLN HEDGED
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 ACC PLN HEDGED
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 ACC PLN HEDGED
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC PLN HEDGED
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A1 ACC PLN HEDGED
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND PLN A1 ACC PLN HEDGED
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER PLN HEDGED A1 DIS
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A1 ACC PLN
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A Acc USD
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A Acc USD
SCHRODER ISF ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES A ACC USD
SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A ACC USD
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A ACC USD
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC USD
SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND USD A ACC
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS USD
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A ACC
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A DIS USD
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACC USD HEDGED
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A ACC USD
SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC USD
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A ACC USD
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY ALPHA A ACC USD
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A ACC USD HEDGED
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC USD
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD
SCHRODER ISF MIDDLE EAST A ACC USD
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC USD
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS USD
SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC USD
SCHRODER ISF US SMALL AND MIDCAP EQUITY A ACC USD
SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY A ACC USD
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL MANAGED CURRENCY A ACC USD
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A DIS USD
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS USD
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS USD
SCHRODER ISF GLOBAL DEMOGRAPHIC OPPORTUNITIES A ACC USD
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC USD
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD
SCHRODER ISF EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH HEDGED A ACC [USD]
SCHRODER ISF ASIAN DIVERSIFIED GROWTH A ACC [USD]
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC USD

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjncych

Informacja o kosztach i opłatach

Dane kontaktowe TFI

Schroder Investment Management Limited
31 Gresham Street,
London EC2V 7QA
Tel. +44 (0)20 7658 4917
Fax  +44 (0)20 7658 2079
Email Schroders.Polska@schroders.com

Opodatkowanie

Zwracamy uwagę, że podatek od zysków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych nie jest automatycznie pobierany, jak w przypadku funduszy polskich.

W związku z inwestycją w fundusze inwestycyjne oferowane przez zagraniczne Firmy Inwestycyjne informujemy, że w przypadku tych rozwiązań nie jest automatycznie naliczany, ani pobierany podatek od dywidend, zysków kapitałowych w momencie umorzenia, konwersji tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego zagranicznego. Na podstawie art. 45 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia i wykazania należnego podatku dochodowego od tego dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Zaleca się, aby szczególnie w tym względzie klient skonsultował się z właściwym urzędem skarbowym.
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.