Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investments to jedna z największych organizacji inwestycyjnych na świecie, działająca na rynkach lokalnych, posiadająca ponad 75 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami. Wszystkie podejmowane działania skoncentrowane są  na zapewnianiu coraz lepszych wyników dla swoich klientów, którym oferuje różnorodne strategie inwestycyjne.
możliwość nabycia funduszu przez Internet
wysokość minimalnych wpłat do funduszu od kwoty 1000 złotych
fundusze dostępne w walutach: EUR, USD
ponad 75 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami

Fundusze dostępne w ofercie Franklin Templeton

Franklin Templeton posiada w swojej ofercie fundusze o różnorodnej strategii inwestycyjnej, których celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami inwestorów. Zapoznaj się z poniższą tabelą i sprawdź ofertę dostępną w Alior Banku, klikając w linki.

Jak nabyć fundusz?

To proste - fundusze z oferty Franklin Templeton możesz nabyć w bankowości internetowej, a wszystkie formalności dokonasz przez Internet.

Jeśli nie jesteś klientem Alior Banku

1
Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w Alior Banku - wypełnij poniższy wniosek i zostań naszym klientem.
Wypełnij wniosek
2
Po wykonaniu przelewu autoryzacyjnego, otrzymasz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3
Aby podpisać umowę obsługi Funduszy inwestycyjnych w bankowości internetowej, postępuj zgodnie ze wskazówkami przesłanymi w wiadomości e-mail lub instrukcją poniżej.

Jeśli posiadasz konto w Alior Banku

1
Zaloguj się do bankowości internetowej używając swojego numeru CIF oraz hasła.
Zaloguj się
2
Wejdź w zakładkę Inwestycje Nowa inwestycja Fundusze. Z listy wybierz interesujący Cię fundusz, który chcesz kupić i wypełnij formularz zlecenia nabycia.
3
Jeśli nie posiadasz aktywnej umowy obsługi Funduszy inwestycyjnych, podpisz ją przechodząc do zakładki Oferty ➔ Inwestycje. Z listy produktów wybierz "Fundusze Inwestycyjne" i złóż wniosek.

Zobacz jak złożyć zlecenie nabycia jednostek funduszy

Potrzebujesz pomocy lub wsparcia w zakresie inwestycji?

Zachęcamy do kontaktu, nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania. Zadzwoń na infolinię pod numerem: 
 
19 503

lub wypełnij formularz kontaktowy zamieszczony poniżej

Skontaktuj się z nami

Wyślij do nas swoją wiadomość, a my odpowiemy najszybciej jak to możliwe

Formularz kontaktowy

Dodatkowe informacje

Opodatkowanie

W związku z inwestycją w fundusze inwestycyjne oferowane przez zagraniczne firmy Inwestycyjne informujemy, że w przypadku tych rozwiązań nie jest automatycznie naliczany, ani pobierany podatek od dywidend, zysków kapitałowych w momencie umorzenia, konwersji tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego zagranicznego.

Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestnictwa w Funduszu uczestnika, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2760) lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2805) oraz z odpowiednim uwzględnieniem zasad wynikających z umów międzynarodowych. Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia i wykazania należnego podatku dochodowego od tego dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej bądź skonsultowanie się z właściwym urzędem skarbowym.

Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestniczenia w Funduszu uczestnika, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, co do zasady, następuje zgodnie z przepisami kraju miejsca zamieszkania lub siedziby uczestnika, z odpowiednim uwzględnieniem zasad wynikających z umów (konwencji) międzynarodowych. Wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej bądź skonsultowanie się z właściwym urzędem skarbowym.

Informujemy, iż Agent Transferowy wystawia dla Uczestnika Funduszu zestawienie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy i przesyła je Uczestnikowi do końca lutego roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym dochód został osiągnięty.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest fundusz parasolowy?

Fundusz parasolowy to potoczna nazwa dla funduszu inwestycyjnego, który skupia pod swoim "parasolem" różne subfundusze. Każdy z nich może prowadzić inną strategię inwestycyjną oraz posiadać inny poziom ryzyka inwestycyjnego. Inwestorzy mogą więc wybierać spośród różnorodnych subfunduszy, a także przechodzić pomiędzy nimi w ramach jednego funduszu inwestycyjnego czyli tzw. "parasola". Ich główną zaletą jest możliwość dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego.

Kiedy zakupione przeze mnie jednostki uczestnictwa pojawią się na moim koncie?

Od momentu złożenia zlecenia/dyspozycji nabycia, czyli zakupu jednostki uczestnictwa, fundusz ma czas do 7 dni roboczych na zrealizowanie twojego zlecenia. Po realizacji, zakupione jednostki uczestnictwa danego funduszu będą widoczne w bankowości internetowej w zakładce Inwestycje ➔ Portfel.

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne można podzielić według różnych kategorii, w zależności od tego jakie przyjmiemy kryterium podziału. Jednym z nich jest podział funduszy według stopnia ryzyka. W ramach tego podziału wyróżniamy:
• fundusze niskiego ryzyka - tzw. fundusze bezpieczne, z możliwie wysokim bezpieczeństwem inwestycji,
• fundusze średniego ryzyka - o wyższym potencjale do osiągania zysków, z średnim bezpieczeństwem inwestycji,
• fundusze wysokiego ryzyka - tzw. fundusze agresywne, z najwyższą możliwością osiągnięcia zysku oraz z najwyższym poziomem możliwego ryzyka.

Co to jest TFI?

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (w skrócie TFI) to instytucje, które są uprawione do tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Działają jako pośrednik w reprezentowaniu funduszy w stosunkach z osobami trzecimi. Zadaniem TFI jest zmniejszanie ryzyka utraty kapitału swoich klientów, pomaganie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz zmniejszanie kosztów inwestycyjnych. Niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności przez towarzystwo jest uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Czy mogę inwestować bez specjalistycznej wiedzy?

Jedną z najważniejszych zalet funduszy inwestycyjnych jest możliwość inwestowania bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy na temat inwestycji. Możesz również skorzystać z naszej darmowej usługi doradztwa inwestycyjnego, w której otrzymasz rekomendacje inwestycyjne przygotowane przez naszych ekspertów.

Czym się kierować przy wyborze funduszy?

Najlepszy fundusz inwestycyjny to ten, który jest dopasowany do twoich celów, potrzeb, dotychczasowego doświadczenia oraz stopnia akceptacji ryzyka. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.

Co to znaczy FIO?

Fundusz Inwestycyjny Otwarty (w skrócie FIO) jest jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych. Jest formą zbiorowego inwestowania, w której inwestorzy nabywają jednostki uczestnictwa. Liczba nabytych jednostek odzwierciedla udział inwestora w majątku funduszu. Jedną z najważniejszych zalet FIO jest brak ograniczeń przystąpienia lub rezygnacji z uczestnictwa, co oznacza, że możesz kupić lub zbyć jednostki uczestnictwa w dowolnym momencie.

Czym jest subfundusz?

Subfundusz jest oddzielnym produktem, wydzielonym w ramach jednego, głównego funduszu, zawierającym inną ofertę inwestycyjną. Mogą one różnić się między sobą m.in. stopniem ryzyka, celami inwestycyjnymi oraz czasem inwestycji.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz tutaj:

Najczęściej zadawane pytania

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a uczestnik funduszu ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wyniki inwestycyjne funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszu i jest uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku obciążającego uczestnika funduszu.