Goldman Sachs
TFI SA

Fundusze w Alior Banku

Goldman Sachs Konserwatywny (FIO)
Goldman Sachs Obligacji (FIO)
Goldman Sachs Obligacji Plus (SFIO)
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (FIO)
Goldman Sachs Zrównoważony (FIO)
Goldman Sachs Akcji (FIO)
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (FIO)
Goldman Sachs Indeks Surowców (SFIO)
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (SFIO)
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (SFIO)
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (SFIO)
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)( SFIO)
Goldman Sachs Japonia (SFIO)
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (FIO)
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (SFIO)
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (SFIO)
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (SFIO)
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (SFIO)
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (FIO)
Goldman Sachs Multi Factor (SFIO)
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (SFIO)
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (SFIO)
Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (SFIO)

Jak nabyć jednostki funduszy?

To proste - wystarczy złożyć zlecenie w bankowości internetowej!

Jeśli masz rachunek w Alior Banku - zaloguj się do bankowości internetowej i podpisz Umowę 
Złóż w zakładce Fundusze zlecenie na wybrane przez siebie jednostki uczestnictwa
Jeżeli nie jesteś klientem Alior Banku - udaj się do dowolnego oddziału Alior Banku
Już teraz zaloguj się na swój rachunek i nabądź jednostki funduszy!
step icon Złóż zlecenie w oddziale Alior Banku
step icon Zadzwoń na infolinię 19 503

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Goldman Sachs TFI S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 541 75 11
KRS: 0000039430
www.gstfi.pl

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.