Alior TFI

Alior TFI zarządza aktywami funduszy Alior SFIO.
 


Fundusze inwestycyjne Alior SFIO oferują 12 subfunduszy, które prowadzą zróżnicowaną politykę inwestycyjną:
 • Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych,
 • Subfundusz ALIOR Multi Asset,
 • Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek,
 • Subfundusz ALIOR Agresywny,
 • Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy,
 • Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych,
 • Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia,Ostrożna,
 • Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna,
 • Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna,
 • Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna,
 • Subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie,
 • Subfundusz ALIOR Stabilny na Przyszłość.

Alior Bank jedynym akcjonariuszem Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 8 maja 2018 roku Bank stał się właścicielem pakietu 100 proc. akcji tej spółki.

Przejęcie pełnej kontroli wiąże się z zacieśnieniem współpracy między firmami. Jej naturalnym następstwem jest zmiana nazwy przejętej spółki Money Makers TFI na Alior TFI S.A. Wspólna praca Alior Banku i Alior TFI będzie miała na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez całą Grupę i udoskonalenie oferty tak, by w pełni zaspokajała ona potrzeby klientów Alior Banku.

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

Aktualnie oferta funduszu ALIOR SFIO składa się z następujących subfunduszy:

Alior Papierów Dłużnych
 • Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, co najmniej 15% portfela to obligacje Skarbu Państwa
 • Do 70% wartości aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa
 • Fundusz nie stosuje benchmarku, co umożliwia aktywne dostosowanie ekspozycji do bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach papierów dłużnych
 • Środki funduszu lokowane są zarówno w krajowe, jaki i zagraniczne papiery skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego
 • Fundusz dąży do osiągnięcia wyniku lepszego od średnich stawek proponowanych na depozytach w bankach w średnim i długim terminie

Alior Multi Asset
 • Subfundusz akcyjny, gdzie alokacja w akcje może podlegać dużym zmianom w zależności od oceny zarządzającego.
 • Subfundusz dla inwestorów chcących minimalizować ryzyko pojedynczego rynku i szukających funduszy lokujących również poza Polską.
 • Strategia oparta na ograniczaniu zmienności i wykorzystaniu potencjału wzrostu rynków akcji

Alior Stabilnych Spółek
 • Subfundusz akcyjny, koncentrujący się na akcjach spółek o większej kapitalizacji.
 • Jednym z istotnych kryteriów doboru akcji spółek jest poziom i systematyczność wypłacania dywidendy.
 • Subfundusz koncentruje się na spółkach silnych, o stabilnych fundamentach.
 • Dopuszczalny udział akcji w portfelu wynosi od 70% do 100% Aktywów
   
Alior Agresywny
 • Subfundusz akcyjny, koncentrujący się na wybranych spółkach, co do których można oczekiwać szybszego rozwoju mając także na uwadze wyższe ryzyko.
 • Jednym z istotnych kryteriów doboru spółek jest ocena, czy dane spółki są liderami w swoich branżach, mogą się nimi stać i czy ich potencjał wzrostu jest wyższy niż ich bezpośredniej konkurencji.
 • Dopuszczalny udział akcji w portfelu wynosi od 70% do 100% Aktywów

Alior Oszczędnościowy
 • Potencjał osiągania stóp zwrotu konkurencyjnych w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych przy zachowaniu dużej płynności inwestycji
 • Inwestycja oparta o instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery korporacyjne oraz dłużne papiery skarbowe
Alior Obligacji Światowych
 • Subfundusz dla Inwestorów poszukujących inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od oprocentowania depozytów i stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych
 • Charakteryzuje się posiadaniem płynnych aktywów
 • Inwestuje w spektrum aktywów na globalnym rynku instrumentów dłużnych: obligacje skarbowe, korporacyjne i waluty
Alior SFIO Strategia Ostrożna
 • Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy adekwatnie do założeń strategii ostrożnej (więcej informacji – doradztwo inwestycyjne jednofunduszowe)
Alior SFIO Strategia Rozważna
 • Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy adekwatnie do założeń strategii rozważnej (więcej informacji – doradztwo inwestycyjne jednofunduszowe)
Alior SFIO Strategia Aktywna
 • Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy adekwatnie do założeń strategii aktywnej (więcej informacji – doradztwo inwestycyjne jednofunduszowe)
Alior SFIO Strategia Dynamiczna
 • Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy adekwatnie do założeń strategii dynamicznej (więcej informacji – doradztwo inwestycyjne jednofunduszowe)


 
ALIOR SFIO Stabilnych Spółek
ALIOR SFIO Agresywny
ALIOR SFIO Papierów Dłużnych
ALIOR SFIO Strategia Aktywna
ALIOR SFIO Strategia Dynamiczna
ALIOR SFIO Strategia Ostrożna
ALIOR SFIO Strategia Rozważna
ALIOR SFIO Oszczędnościowy
ALIOR SFIO Multi Asset
ALIOR SFIO Obligacji Światowych

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
Telefon: (22) 463 88 88
Fax: (22) 463 88 89
Internet: www.aliortfi.com
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.