Alior TFI

Alior TFI zarządza aktywami funduszy Alior SFIO.
 


Fundusze inwestycyjne Alior SFIO oferują 9 subfunduszy, które prowadzą zróżnicowaną politykę inwestycyjną:
  • Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy,
  • Subfundusz ALIOR Obligacji,
  • Subfundusz ALIOR Zrównoważony
  • Subfundusz ALIOR Globalny Nowych Technologii,
  • Subfundusz ALIOR Akcji,
  • Subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie,
  • Subfundusz ALIOR Stabilny na Przyszłość,
  • Subfundusz ALIOR Ostrożny.
  • Subfundusz ALIOR Odpowiedzialny.

Alior Bank jedynym akcjonariuszem Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 8 maja 2018 roku Bank stał się właścicielem pakietu 100 proc. akcji tej spółki.

Przejęcie pełnej kontroli wiąże się z zacieśnieniem współpracy między firmami. Jej naturalnym następstwem jest zmiana nazwy przejętej spółki Money Makers TFI na Alior TFI S.A. Wspólna praca Alior Banku i Alior TFI będzie miała na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez całą Grupę i udoskonalenie oferty tak, by w pełni zaspokajała ona potrzeby klientów Alior Banku.

Fundusze w Alior Banku

ALIOR Globalny Nowych Technologii
ALIOR Akcji
ALIOR Zrównoważony
ALIOR Oszczędnościowy
ALIOR Obligacji
ALIOR Spokojny dla Ciebie
ALIOR Stabilny na Przyszłość
ALIOR Ostrożny
ALIOR Odpowiedzialny

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
Telefon: (22) 463 88 88
Fax: (22) 463 88 89
Internet: www.aliortfi.com
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.