Alior TFI

Alior TFI zarządza aktywami funduszy Alior SFIO.
 


Fundusze inwestycyjne Alior SFIO oferują 9 subfunduszy, które prowadzą zróżnicowaną politykę inwestycyjną:
 • Subfundusz ALIOR Konserwatywny,
 • Subfundusz ALIOR Obligacji,
 • Subfundusz ALIOR Zrównoważony
 • Subfundusz ALIOR Globalny,
 • Subfundusz ALIOR Akcji,
 • Subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie,
 • Subfundusz ALIOR Stabilny na Przyszłość,
 • Subfundusz ALIOR Ostrożny.
 • Subfundusz ALIOR Odpowiedzialny.

Alior Bank jedynym akcjonariuszem Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 8 maja 2018 roku Bank stał się właścicielem pakietu 100 proc. akcji tej spółki.

Przejęcie pełnej kontroli wiąże się z zacieśnieniem współpracy między firmami. Jej naturalnym następstwem jest zmiana nazwy przejętej spółki Money Makers TFI na Alior TFI S.A. Wspólna praca Alior Banku i Alior TFI będzie miała na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez całą Grupę i udoskonalenie oferty tak, by w pełni zaspokajała ona potrzeby klientów Alior Banku.

Fundusze w Alior Banku

ALIOR Globalny
ALIOR Akcji
ALIOR Zrównoważony
ALIOR Konserwatywny
ALIOR Obligacji
ALIOR Spokojny dla Ciebie
ALIOR Stabilny na Przyszłość
ALIOR Ostrożny
ALIOR Odpowiedzialny

Alior Odpowiedzialny

 • fundusz inwestycyjny promujący aspekty środowiskowe i  społeczne,
 • inwestujący w instrumenty finansowe, które w ocenie Alior TFI, przyczyniają się do promowania przez fundusz aspektów środowiskowych lub społecznych, stanowiące minimum 50% wartości aktywów funduszu,
 • dla inwestorów o umiarkowanej skłonności do ryzyka na podstawie wyniku ankiety inwestycyjnej.

Jak nabyć fundusz?

 1. W oddziale Banku z obsługą w zakresie Biura Maklerskiego -> Znajdź oddział
 2. W bankowości internetowej Alior Online:
 • Po zalogowaniu się do bankowości internetowej przejdź do zakładki Inwestycje -> Nowa inwestycja -> Fundusze
 • Wypełnij ankietę inwestycyjną oraz złóż wniosek o umowę obsługi funduszy inwestycyjnych.

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
Telefon: (22) 463 88 88
Fax: (22) 463 88 89
Internet: www.aliortfi.com
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.