Generali Investments


 

Uprzejmie informujemy, że 22 sierpnia br. Towarzystwo Union Investment zmieniło nazwę na Generali Investments. Zmiana została dokonana na podstawie zakupienia 100% akcji Union Investment przez Generali Investments.

Generali jest niezależną włoską grupą o silnej obecności międzynarodowej. Założona w 1831 r., jest jednym z wiodących ubezpieczycieli i zarządzających aktywami na świecie. Jest obecna w ponad 50 krajach, a łączny przypis składki brutto przekracza 68 mld EUR (2017). Ponad 71 000 pracowników i 57 mln Klientów daje Grupie Generali wiodącą pozycję w Europie Zachodniej i coraz większą obecność na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Azji. Grupa Generali zarządza aktywami wartości 488 mld EUR, zatrudnia ponad 1900 analityków i zarządzających funduszami. Jest obecna w ponad 15 krajach. W Europie Grupa plasuje się na pozycji 13 wśród zarządzających aktywami.

Fundusze w Alior Banku

GENERALI KONSERWATYWNY
GENERALI AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH
GENERALI SUROWCÓW
GENERALI KORONA ZRÓWNOWAŻONY
GENERALI KORONA DOCHODOWY
GENERALI KORONA AKCJE
GENERALI KORONA OBLIGACJE
GENERALI PROFIT PLUS
GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
GENERALI AKCJE VALUE
GENERALI STABILNY WZROST
GENERALI OBLIGACJE AKTYWNY
GENERALI AKCJI: MEGATRENDY
GENERALI ZłOTA
GENERALI AKCJI EUROPEJSKICH
GENERALI AKCJI AMERYKANSKICH
GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY
GENERALI OSZCZĘDNOŚCIOWY
GENERALI AKCJI EKOLOGICZNYCH

Karty funduszy

FUNDUSZ PARASOLOWY GENERALI FUNDUSZE FIO

Generali Korona Dochodowy

Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju eminenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Generali Dolar

Generali Dolar inwestuje środki przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i listy zastawne oraz certyfikaty depozytowe w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, głównie w dłużne papiery wartościowe denominowane w USD, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30%  wartości aktywów.

Subfundusze Dłużne

Generali Korona Obligacje

Subfundusz inwestuje w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Generali Obligacje: Nowa Europa

Subfundusz inwestuje od 90 do 100% portfela w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz inne papiery dłużne, nie wspominane powyżej.

Subfundusze Mieszane

Generali Stabilny Wzrost

Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, zarówno o charakterze stałym, jak i zmiennym. Lokaty subfunduszu
w powyższe instrumenty są dokonywane na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Generali Korona Zrównoważony

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Lokaty subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie
w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Subfundusze Akcyjne

Generali Akcje Turcja

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Turcji oraz w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, przy czym udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami jest określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Generali Akcje Dywidendowy

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, przy czym udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za „małe i średnie spółki” uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza równowartość 5 mld EURO w złotych.

Generali Korona Akcje

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, subfundusz może też kupować akcje firm
o średniej kapitalizacji.

Generali Akcje: Nowa Europa

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej lub akcje emitentów, których Europa Centralna i Wschodnia jest głównym obszarem działalności, a także w świadectwa depozytowe np. ADR lub GDR.

Generali Akcje Wzrostu

Subfundusz  inwestuje przede wszystkim w akcje spółek Europy Środkowo-Wschodniej. Lokaty w akcje są dokonywane na podstawie analizy fundamentalnej oraz oceny jakościowej spółek. Istnieje możliwość dobierania lub zmiany spółek w portfelu w zależności od ich perspektyw wzrostu. Aktywa subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone Statutem.

FUNDUSZ PARASOLOWY GENERALI FUNDUSZE SFIO

Generali Obligacje Aktywny

Subfundusz dłużny, którego aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i krajów Europy  Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela subfunduszu następuje głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Generali WIBID Plus

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych. Środki jego uczestników są lokowane w polskie dłużne instrumenty korporacyjne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% aktywów subfunduszu.Inwestycje subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Generali EURIBOR

Inwestuje do 100% swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe, emitowane głównie przez przedsiębiorstwa znajdujące się w Polsce oraz krajach CEE. Czas pozostający do wykupu tych instrumentów nie przekracza roku lub wysokość oprocentowania jest ustalona dla okresu krótszego niż rok. Bazową walutą inwestycyjną jest euro.

Generali Akcji Ekologicznych

Generali Akcji Ekologicznych jest subfunduszem z ekspozycją na akcje globalne
zrównoważonego rozwoju z przewagą akcji europejskich  uzyskiwaną poprzez lokowanie co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Eco Solutions wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV, zarządzanego przez Sycomore Asset
Managment z siedzibą w Paryżu – od 2019 roku spółkę zależną Grupy Generali.

SycomoreEco Solutions – fundusz akcji inwestujący w spółki zyskujące z transformacji ekologicznej z pięciu sektorów: transportu, energii, budownictwa, gospodarki w obiegu zamkniętym (ograniczenie marnowania zasobów) oraz ekologii. Fundusz wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG.
 

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontatkowe TFI

Generali Investments TFI S.A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
telefon: (22) 449 04 77
fax: (22) 449 04 76
www.union-investment.pl/
KRS 0000050329
NIP 527-10-24-937
Wysokość kapitału zakładowego: 21 687 900 zł
Kapitał opłacony w całości

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.