Fidelity International

Fidelity International to jedna z największych firm zarządzających na świecie. Jej jasno określonym celem jest umożliwienie klientom spełnienie ich aspiracji finansowych poprzez doskonałe rozwiązania inwestycyjne i obsługę klienta na najwyższym poziomie. Zarządzając aktywami o wartości 290,1 mld dolarów (Źródło: Spółka FIL Limited na dzień 30/06/2014. Dane nie zostały poddane rewizji), Fidelity™ może wykazać się szeroką gamą rozwiązań inwestycyjnych, obejmujących wszystkie regiony, sektory przemysowe i klasy aktywów. Rozwiązania te dostępne są dla wszystkich profili inwestorów: osób indywidualnych, doradców, instytucji finansowych, funduszy emerytalnych, firm, państwowych funduszy majątkowych oraz innych pozostałych instytucji i pośredników.

Fidelity International to:
  • światowy specjalista do spraw inwestycji
  • zespół 250 analityków i zarządzających na całym świecie
  • globalna wiedza specjalistyczna, oparta na własnych badania spółek

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

FF - Asian Smaller Companies Fund

Inwestycje przede wszystkim w zdywersyfikowany portfel mniejszych spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w regionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii). Mniejsze spółki są zazwyczaj definiowane jako spółki z kapitalizacją rynkową na poziomie niższym niż 2 500 mln USD w odniesieniu do pełnej kapitalizacji rynkowej spółki. Fundusz może mieć ekspozycję na spółki z kapitalizacją rynkową na poziomie spoza tego zakresu.

FF - ASEAN Fund

Inwestuje przede wszystkim w akcje notowane na giełdach w Singapurze, Malezji, Tajlandii, Filipinach i Indonezji.

FF - America Fund

Inwestuje przede wszystkim w akcje spółek amerykańskich.

FF - China Consumer Fund

Inwestuje głównie w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Chinach lub Hongkongu. Spółki te zajmują się opracowywaniem, wytwarzaniem lub sprzedażą towarów lub usług na użytek konsumentów chińskich. Fundusz może inwestować swoje aktywa netto bezpośrednio w Akcje typu A i B w spółkach chińskich.

FF - Emerging Asia Fund

Inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Azji, uważanych za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI Emerging Markets Asia Index. Fundusz może inwestować swoje aktywa netto bezpośrednio w chińskie akcje klasy A i B

FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund

Celem funduszu jest wygenerowanie długoterminowego wzrostu kapitału przez  inwestycje głównie w papiery wartościowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (łącznie z Rosją), Bliskiego Wschodu oraz Afryki, w tym w krajach uważanych za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index.

FF - Emerging Markets Fund

Inwestuje głównie w papiery wartościowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (łącznie z Rosją), Bliskiego Wschodu oraz Afryki, w tym w krajach uważanych za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCIEM Europe, Middle East and Africa Index.

FF - European Dynamic Growth

Celem funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przede wszystkim przez inwestycje w aktywnie zarządzany portfel spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Europie. Fundusz ukierunkowany jest zazwyczaj na spółki średnich rozmiarów z kapitalizacją rynkową na poziomie od 1 do 10 miliardów euro.

FF - European High Yield Fund

Celem funduszu jest wypracowanie bieżącego dochodu na wysokim poziomie oraz wzrostu kapitału dzięki inwestycjom głównie w wysokodochodowe papiery wartościowe poniżej poziomu inwestycyjnego emitowane przez emitentów, którzy przeważającą część swojej działalności prowadzą w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej (w tym w Rosji). Dłużne papiery wartościowe, w które przede wszystkim fundusz zainwestuje, będą narażone na wysokie ryzyko i nie będzie w stosunku do nich wymagane spełnienie standardu dotyczącego minimalnego ratingu. Większość z nich (ale nie wszystkie) będzie oceniana pod względem wiarygodności kredytowej przez uznawaną na świecie agencję ratingową.

FF - Global Opportunities Fund

Inwestuje w akcje spółek na całym świecie działających w sektorach przemysłowych, między innymi w branży dóbr konsumenckich, usług finansowych, opieki zdrowotnej, zasobów naturalnych,  przemysłowej, technologicznej i telekomunikacyjnej.

FF - Global Strategic Bond Fund

Celem funduszu jest maksymalizacja zwrotów przez zwiększanie wartości kapitałowej i dochodów dzięki inwestowaniu głównie w szereg różnych instrumentów o stałym dochodzie emitentów z całego świata. Fundusz będzie aktywnie alokował swoje środki, co może obejmować również inwestycje w instrumenty wysokodochodowe i na rynkach wschodzących. Inwestycje nie muszą spełniać minimalnych wymagań dotyczących oceny emitenta przez agencje ratingowe. Fundusz może także inwestować w przedsiębiorstwa UCITS i UCI.
 
FF America Fund A ACC PLN hedged
FF Emerging Asia Fund A ACC PLN hedged
FF European Dynamic Growth A ACC PLN hedged
FF Sustainable Strategic Bond Fund A ACC PLN hedged
FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A ACC PLN hedged
FF European High Yield Fund A ACC PLN (hedged)
FF Global Multi Asset Income Fund A ACC PLN (PLN/USD hedged)
FF European Dynamic Growth Fund A ACC EUR
FF European High Yield Fund A ACC EUR
FF First All Country World Fund A ACC EUR
FF Sustainable Strategic Bond Fund A ACC EUR hedged
FF China RMB Bond Fund A ACC EUR
FF Emerging Market Debt Fund A ACC EUR
FF Euro Bond Fund A ACC EUR
FF Euro Cash Fund A ACC EUR
FF Euro Corporate Bond Fund A ACC EUR
FF Euro Short Term Bond Fund A ACC EUR
FF Germany Fund A ACC EUR
FF Global Corporate Bond Fund A ACC EUR
FF Global Income Fund A ACC EUR (hedged)
FF Global Multi Asset Income Fund A ACC EUR (hedged)
FF European Dynamic Growth Fund A ACC EUR
FF Global Dividend Fund A ACC EUR (hedged)
FF Iberia Fund A ACC EUR
FF Japan Advantage Fund A ACC EUR
FF Global Multi Asset Defensive Fund A ACC EUR (hedged)
FF Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A ACC EUR (hedged)
FF Nordic Fund A ACC EUR
FF Pacific Fund A ACC EUR
FF Sustainable Europe Equity Fund A ACC EUR
Fidelity Funds Global Dividend Plus Fund A (Acc) (EUR)
FF America Fund A ACC USD
FF ASEAN Fund A ACC USD
FF Asian Smaller Companies Fund A ACC USD
FF China Consumer Fund A ACC USD
FF Emerging Asia Fund A ACC USD
FF Emerging Markets Fund A ACC USD
FF Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A ACC USD
FF Asian Bond Fund A ACC USD
FF Asian High Yield Fund A ACC USD
FF Global Demographics Fund A ACC USD
FF Global High Yield Fund A ACC USD
FF US Dollar Bond Fund A ACC USD
FF US Dollar Cash Fund A ACC USD
FF US High Yield Fund A ACC USD
FF Emerging Market Debt Fund A ACC USD
FF Global Dividend Fund A ACC USD
FF Global Health Care Fund A ACC USD

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Informacja o kosztach i opłatach

Dane kontaktowe TFI

FIL(Luxembourg) S.A.
Spółka akcyjna, przedstawicielstwo w Polsce
Metropolitan Building
Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 449 00 14
Faks: +4822449 00 01
www.fidelity.pl

Opodatkowanie

Zwracamy uwagę, że podatek od zysków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych nie jest automatycznie pobierany, jak w przypadku funduszy polskich.

W związku z inwestycją w fundusze inwestycyjne oferowane przez zagraniczne Firmy Inwestycyjne informujemy, że w przypadku tych rozwiązań nie jest automatycznie naliczany, ani pobierany podatek od dywidend, zysków kapitałowych w momencie umorzenia, konwersji tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego zagranicznego. Na podstawie art. 45 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia i wykazania należnego podatku dochodowego od tego dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Zaleca się, aby szczególnie w tym względzie klient skonsultował się z właściwym urzędem skarbowym.

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.