Quercus TFI

Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów.  

Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W lutym 2008 roku Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 r. zaoferowane zostały 4 pierwsze unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. Kolejne innowacyjne produkty zostały uruchomione w 2010 i 2012 roku.

Quercus TFI to:
  • niezależny i zmotywowany zespół specjalistów
  • niestandardowe strategie - unikalne fundusze inwestycyjne, inne niż zazwyczaj dostępne na polskim rynku funduszy
  • inwestowanie w oparciu o wiedzę i solidne fundamenty

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

QUERCUS Stabilny

Produkt typu absolute return. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym bez względu na koniunkturę rynkową. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 50% aktywów), jak i instrumenty dłużne (od 0 do 100%), zarówno skarbowe, jak i nie-skarbowe. Ryzyko związane z akcjami możemy częściowo lub w całości zabezpieczać dzięki instrumentom pochodnym.

QUERCUS Selektywny

Produkt typu absolute return. Na rynkach rozwiniętych tego typu produkty zaliczane są do kategorii funduszy okazji (opportunity funds).Celem subfunduszu jest osiąganie dwucyfrowych zysków w ujęciu nominalnym rocznie. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez elastyczne lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 100% aktywów), jak i instrumenty dłużne.

QUERCUS Agresywny

Produkt akcyjny. Celem subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu WIG. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Subfundusz może lokować również w akcje spółek nie notowanych jeszcze na GPW w Warszawie, a przeprowadzających emisje pre-IPO, spółek notowanych na NewConnect, spółek notowanych na rynkach zagranicznych, w tym giełdach Nowej Europy. Udział akcji wynosi od 50% do 100% aktywów subfunduszu. Dopuszcza się wysoki poziom koncentracji lokat, w tym duże pozycje w walorach charakteryzujących się ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu wartości.

QUERCUS Turcja

Produkt akcyjny. Celem subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu BIST 100, opisującego zachowanie cen akcji notowanych na giełdzie tureckiej. Subfundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na Borsa Istanbul w Turcji (BIST). Subfundusz może inwestować również w akcje spółek notowanych na innych rynkach zagranicznych, w tym rynkach Nowej Europy. Udział akcji wynosi od 50% do 100% aktywów subfunduszu.

QUERCUS Rosja

Produkt akcyjny. Celem subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku stopy odniesienia (benchmarku), opisującej zachowanie cen akcji notowanych na rynku rosyjskim. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje (lub ADR-y, GDR-y) spółek z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, notowanych na rynkach działających w Federacji Rosyjskiej, prowadzących działalność operacyjną głównie w Federacji Rosyjskiej. Udział akcji wynosi od 50% do 100% aktywów subfunduszu. Minimalne zaangażowanie na rynku rosyjskim wynosi 50% aktywów subfunduszu.

QUERCUS Gold

Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w instrumenty pochodne na złoto, przede wszystkim kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.

QUERCUS Ochrony Kapitału

Produkt typu absolute return. Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnych zysków w ujęciu nominalnym przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału. Na koniec danego roku kalendarzowego wartość jednostki uczestnictwa powinna być nie niższa niż na koniec roku poprzedniego. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, w tym m.in. emitowane przez Skarb Państwa lub bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorstwa, w tym spółki notowane na GPW w Warszawie, inne państwa należące do UE lub OECD lub ich banki centralne. Do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Inwestycje w akcje będą dokonywane wówczas, gdy będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym. Dzięki temu Inwestorzy uzyskują dodatkową możliwość partycypacji we wzroście cen akcji, której nie dają klasyczne fundusze gotówkowe.

QUERCUS lev – pierwszy w Polsce fundusz lewarowany

Produkt akcyjny indeksowy. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20lev. Indeks WIG20lev odzwierciedla w przybliżeniu dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20 (dźwignia 2x).Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym niż w przypadku klasycznych funduszy akcji.   Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, będzie inwestowana w instrumenty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Inwestycje w akcje będą pokonywane wówczas, gdy będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym. Subfundusz powinien być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na rynek akcji większą niż 100%. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200% WIG20.

QUERCUS short

Produkt akcyjny indeksowy. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short. Indeks WIG20short odzwierciedla w przybliżeniu odwrotność zmiany wartości indeksu WIG20. Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, w szczególności ryzykiem utraty kapitału w okresie wzrostów indeksu WIG20. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20.  Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, będzie inwestowana w instrumenty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Inwestycje w akcje będą dokonywane wówczas, gdy będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym. Subfundusz powinien być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo spadku indeksów giełdowych, a Inwestor oczekuje możliwości zarabiania na spadkach indeksów lub zabezpieczania pozycji. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS lev daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200% WIG20 W połączeniu z QUERCUS Agresywnym lub innymi funduszami akcyjnymi pozwala zredukować ryzyko rynkowe i uzyskać ekspozycję na umiejętności zarządzającego w doborze poszczególnych spółek do portfela.
SUBFUNDUSZ QUERCUS AGRESYWNY
SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU
SUBFUNDUSZ QUERCUS LEV
SUBFUNDUSZ QUERCUS SHORT
SUBFUNDUSZ QUERCUS STABILNY
SUBFUNDUSZ QUERCUS GOLD

Dodatkowe informacje

Tabel Opłat Manipulacyjnych

Dane kontatkowe TFI

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna,
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa,
tel.: +48 22 205 3000, fax: +48 22 205 3001,
e-mail: biuro@qtfi.pl
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.