Quercus TFI

Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. 



 

Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W lutym 2008 roku Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 r. zaoferowane zostały 4 pierwsze unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. Kolejne innowacyjne produkty zostały uruchomione w 2010 i 2012 roku.

Quercus TFI to:
  • niezależny i zmotywowany zespół specjalistów
  • niestandardowe strategie - unikalne fundusze inwestycyjne, inne niż zazwyczaj dostępne na polskim rynku funduszy
  • inwestowanie w oparciu o wiedzę i solidne fundamenty

Fundusze w Alior Banku

QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
QUERCUS lev (Parasolowy SIO)
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO)
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
QUERCUS short (Parasolowy SFIO)
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO)

Dodatkowe informacje

Tabel Opłat Manipulacyjnych

Dane kontatkowe TFI

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna,
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa,
tel.: +48 22 205 3000, fax: +48 22 205 3001,
e-mail: biuro@qtfi.pl
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.