Allianz Polska S.A. TFI
 

Fundusze w Alior Banku

Allianz Niskiego Ryzyka (DUO FIO)
Allianz Dochodowy (DUO FIO)
Allianz Globalny Obligacji (DUO FIO)
Allianz Polskich Akcji (DUO FIO)
Allianz Stabilnego Inwestowania (DUO FIO)
Allianz Kapitał Plus (DUO FIO)
Allianz Zrównoważony (DUO FIO)
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (DUO FIO)
Allianz Europejskich Akcji (DUO FIO)
Allianz Małych Spółek (DUO FIO)
Allianz Nowoczesnych Technologii (DUO FIO)
Allianz Optymalnego Wzrostu (DUO FIO)
Allianz Globalnych Akcji (DUO FIO)
Allianz Obligacji Dynamiczny (DUO FIO)
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (DUO FIO)
Allianz Globalnych Strategii (STRATEGICZNY SFIO)

Dodatkowe informacje

Tabela opłat manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
KRS: 0000176359, NIP: 5213259888, REGON: 015555893, Kapitał zakładowy: 69 888 000 PLN, Kapitał
wpłacony: 69 888 000 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.