Investors TFI S.A.

Investors TFI S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Jest jedną z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce.

 

Investors TFI powstało na początku 2005 r. jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce. Do dyspozycji klientów oddaje ponad 30 otwartych i zamkniętych funduszy o klasycznych i alternatywnych strategiach inwestycyjnych. Investors TFI otrzymało wiele nagród przyznanych za wyniki inwestycyjne, w tym między innymi dwukrotnie wyróżnione zostało tytułem Najlepszego TFI przyznanym przez Gazetę Parkiet. Zajęło również pierwsze miejsce w rankingu najlepszych TFI przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita. 
Investors TFI S.A to:
  • zespół doświadczonych zarządzających wielokrotnie nagradzanych za osiągane wyniki,
  • szeroka gama funduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych,
  • programy systematycznego oszczędzania.

Fundusze w Alior Banku

Investor Zrównoważony
Investor Obligacji
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Investor Akcji
Investor Oszczędnościowy
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor TOP 25 Małych i Średnich Spółek
Investor TOP 50 Małych i Średnich Spółek
Investor BRIC
Investor Nowych Technologii
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
Investor Dochodowy
Investor Gold Otwarty
Investor Rosja
Investor Turcja
Investor Indie i Chiny
Investor Quality
Investor Niemcy
Investor Akumulacji Kapitału
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
Investor Bezpiecznego Wzrostu
Investor Akcji Rynków Wschodzących

Karty funduszy

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A oferuje szeroką paletę produktów, które umożliwiają tworzenie dobrze zdywersyfikowanych porfeli inwestycyjnych przez Klientów o zróżnicowanych oczekiwaniach, co do profilu dochód / ryzyko / zasięg geograficzny / klasa aktywów. Towarzystwo posiada w swojej ofercie produkty bazujące na określonych trendach rynkowych , jak i produkty, które mogą być uznawane za produkty acykliczne (np. Investor Gold Otwarty ). Dodatkowo Towarzystwo może zaproponować fundusze wyspecjalizowane w określonym segmencie rynku (fundusze małych, średnich i dużych spółek) oraz fundusze branżowe (np. Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Infrastruktury i Informatyki).

Fundusze zarządzane przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Investor Zrównoważóny FIO - od 40% do 65% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje małych, średnich i dużych spółek. Do 40% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty.

Investor Obligacji FIO (Poprzednia nazwa DWS FIO Dłużnych Papierów Wartościowych) - nie mniej niż 80% wartości aktywów netto Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w złotych polskich. Pozostała część aktywów lokowana jest w bony skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Fundusz jest nastawiony w szczególności na inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, czyli cechujące się jednym z najwyższych poziomów bezpieczeństwa.

Investor Akcji Spółek Dywidendowych FIO - od 70% do 100% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje polskich dużych, najbardziej płynnych spółek. Portfel funduszu tworzy około 40 spółek zdywersyfikowanych branżowo.

Investor Akcji FIO (Poprzednia nazwa DWS FIO Akcji Plus)  - od 50% do 100% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje polskich małych, średnich i dużych spółek. Portfel funduszu tworzy około 70 spółek zdywersyfikowanych branżowo. Jest to najbardziej klasyczny fundusz polskich akcji znajdujący się w ofercie Investors Fundusze Inwestycyjne TFI S.A. Jego wyniki są najbardziej zbieżne do stóp zwrotu z szerokiego indeksu rynku WIG.

Investor Oszczędnościowy FIO - nie mniej niż 80% aktywów netto Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza 1 roku. Fundusz polecany jest Inwestorom ceniącym przede wszystkim bezpieczeństwo i płynność inwestycji przy jednoczesnej możliwości osiągnięcia stopy zwrotu powyżej rentowności lokat bankowych.

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO- nie mniej niż 60% aktywów Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Udział akcji małych, średnich i dużych spółek oraz innych instrumentów opartych o akcje zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów Funduszu.

Investor Top 25 Małych Spółek FIO - nie mniej niż 70% aktywów Funduszu lokowane jest w akcje małych spółek i inne instrumenty oparte o akcje polskich emitentów wchodzących w skład indeksu DWS MS publikowanego przez GPW w Warszawie. Portfel Funduszu tworzy około 60 spółek zdywersyfikowanych branżowo. Jest to najstarszy Fundusz mało-spółkowy działający na polskim rynku.

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus FIO - nie mniej niż 70% aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i inne instrumenty oparte o akcje o kapitalizacji rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Fundusz lokuje aktywa w małe i średnie spółki emitentów z krajów Nowej Europy oraz Rosji i Turcji. Kraje Nowej Europy obejmują: Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię, Rumunię, Słowację, Czechy, Węgry, Słowenię i Polskę.

Towarzystwo posiada również Fundusz Investor Parasol SFIO, w skład którego wchodzą następujące subfundusze zróżnicowane pod względem stosowanej polityki inwestycyjnej:

Investor BRIC - inwestujący w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w krajach rozwijających się, w szczególności w krajach BRIC: Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach.

Investor Nieruchomości i Budownictwa - inwestujący głównie w akcje spółek notowanych na różnych rynkach z całego świata, które posiadają, budują, zarządzają nieruchomościami i projektami deweloperskimi lub czerpią korzyści z najmu nieruchomości i powierzchni biurowych.


Investor Nowych Technologii – inwestujący nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu w akcje spółek polskich emitentów, będących beneficjentami inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii.

Investor Dochodowy – inwestujący co najmniej 80% wartości aktywów netto subfunduszu w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe polskich emitentów, których terminy zapadalności lub okresy odsetkowe nie przekraczają jednego roku i posiadają rating inwestycyjny.

Investor Gold Otwarty (Poprzednia nazwa DWS SFIO Gold)– inwestujący od 70 do 100% wartości aktywów w złoto. DWS Gold może również pośrednio inwestować aktywa w akcje emitentów, których przychody lub zyski pochodzą z eksploracji, wydobycia, produkcji lub przetwarzania metali szlachetnych.


Investor Rosja – inwestujący od 70 do 100% wartości aktywów w akcje, instrumenty oparte o akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynku rosyjskiego, notowane na giełdach papierów wartościowych krajów Unii Europejskiej lub w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Russia.

Investor Turcja – inwestujący od 70 do 100% wartości aktywów netto w akcje, instrumenty oparte o akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynku tureckiego notowane na giełdach papierów wartościowych krajów Unii Europejskiej, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Türkei.

Investor Indie i Chiny – inwestujący od 70 do 100% wartości aktywów netto w akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynku chińskiego i indyjskiego, a także częściowo lokujący aktywa w spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Hong Kongu, Korei, Malezji, Singapurze, Tajwanie, Tajlandii, Indonezji, Japonii i na Filipinach.


Investor Ameryka Łacińska – inwestujący od 70 do 100% wartości aktywów netto w akcje i inne papiery wartościowe emitentów mających siedzibę w krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela.

Investor Bezpiecznego Wzrostu - Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu w obligacje skarbowe o niskim ryzyku stopy procentowej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW o ugruntowanym standingu finansowym. Aktywa wskazane powyżej stanowią nie mniej niż 80% Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz może dodatkowo lokować maksymalnie do 20% Aktywów Netto w inne klasy aktywów kierując się przy tym przede wszystkim zasadą ochrony kapitału i maksymalizacji relacji zysku do ponoszonego ryzyka.

Investor Obligacji Korporacyjnych - Subfundusz inwestuje środki w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiąganie wzrostu aktywów na rynkach dłużnych papierów wartościowych. Przez nieskarbowe papiery rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, lub należące do OECD czy międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP. Działalność Subfunduszu jest prowadzona zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Udział lokat wskazanych powyżej w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Subfundusz inwestuje środki w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraje i spółki krajów zaliczanych do rynków wschodzących i rynków granicznych, jak również w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiąganie wzrostu aktywów na rynkach dłużnych papierów wartościowych. Przez rynki wschodzące rozumie się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets, zaś poprzez rynki graniczne – indeksu MSCI Frontier Markets. Udział lokat wskazanych powyżej w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Investor Akcji Rynków Wschodzących - Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), które dają pośrednią lub bezpośrednią ekspozycję na trendy gospodarcze oraz finansowe zachodzące na rynkach w krajach zaliczanych do rynków wschodzących i granicznych. Przedmiotem lokat są również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiąganie wzrostu aktywów na rynkach wschodzących i granicznych. Przez rynki wschodzące rozumie się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets, natomiast poprzez rynki graniczne – rozumie się kraje mniejsze, ale posiadające wysoki potencjał inwestycyjny, wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets. Udział wskazanych powyżej typów lokat w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Investor Niemcy - Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Fundusz bazowy DWS Deutschland co najmniej 51% swoich aktywów lokuje w akcje emitowane przez podmioty niemieckie, głównie w duże spółki giełdowe (tzw. „blue chips”), a także w wyselekcjonowane małe i średnie spółki. Fundusz bazowy DWS Aktien Strategie Deutschland inwestuje co najmniej 51% swoich aktywów w akcje emitowane przez niemieckich emitentów. DWS Aktien Strategie Deutschland inwestuje głównie w akcje emitowane przez małe i średnie spółki. DWS German Small/Mid Cap co najmniej 51% aktywów lokuje w akcje emitowane przez niemieckich emitentów. Fundusz DWS German Small/Mid Cap inwestuje głównie w akcje emitowane przez małe i średnie spółki niemieckie. Subfundusz  Deutsche Invest I German Equities nie mniej niż 75% aktywów lokuje w akcje, certyfikaty udziałowe, certyfikaty z prawem do dywidendy, warranty subskrypcyjne i prawa poboru niemieckich emitentów. 

Investor Akcji Spółek Wzrostowych - Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe) emitentów będących spółkami wzrostowymi głównie na rynkach amerykańskim i europejskim. Dopuszcza się okazjonalne inwestycje w spółki z innych rynków np. azjatyckich. Za spółki wzrostowe uważa się spółki działające w  sektorach/branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, lub spółki mające potencjał silniejszego wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, lub spółki generujące ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie ekspansji/rozwoju. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

 

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
 
tel: (22) 378 91 00
faks: (22) 378 91 01
Internet: www.investors.pl
 
KRS 0000227685
NIP 1070001525
Wysokość kapitału zakładowego 8.417.690 zł,
Wysokość kapitału wpłaconego 8.417.690 zł

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.