Investors TFI 25% zniżki online

Investors to jedna z pierwszych, niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce. W ofercie posiada szeroką gamę strategii inwestycyjnych, obejmującą zarówno produkty umożliwiające zbudować krótkoterminowy, jak i długoterminowy portfel inwestycyjny. Jego celem jest odpowiedzialne i efektywne zarządzanie przez zespół specjalistów.
możliwość nabycia funduszu przez Internet (z 25% zniżką)
wysokość minimalnych wpłat do funduszu już od kwoty 100 złotych
ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami
  duży wybór funduszy o różnorodnej strategii inwestycyjnej

Fundusze dostępne w ofercie Investors TFI

Investors TFI posiada w swojej ofercie fundusze o różnorodnej strategii inwestycyjnej, których celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami inwestorów. Zapoznaj się z poniższą tabelą i sprawdź ofertę dostępną w Alior Banku, klikając w linki.
Akcji polskich Akcji zagranicznych Dłużne PLN Mieszane polskie Mieszane zagraniczne Rynku surowców
Fundamentalny Dywidend i Wzrostu Akcji Dochodowy Bezpiecznego Wzrostu Akumulacji Kapitału Gold Otwarty
Top Małych i Średnich Spółek Akcji Spółek Wzrostowych Obligacji Zabezpieczenia Emerytalnego   Surowcowy
  Indie i Chiny Oszczędnościowy Zrównoważony    
  Niemcy        
  Nowych Technologii        
  Quality        
  Rynków Wschodzących        
  Sektora Nieruchomości i Budownictwa        
  Top 50 Małych i Średnich Spółek        
  Turcja        
  Value        

Jak nabyć fundusz?

To proste - fundusze z oferty Investors możesz nabyć w bankowości internetowej, a wszystkie formalności dokonasz przez Internet.

Jeśli nie jesteś klientem Alior Banku

1
Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w Alior Banku - wypełnij poniższy wniosek i zostań naszym klientem.
Wypełnij wniosek
2
Po wykonaniu przelewu autoryzacyjnego, otrzymasz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3
Aby podpisać umowę obsługi Funduszy inwestycyjnych w bankowości internetowej, postępuj zgodnie ze wskazówkami przesłanymi w wiadomości e-mail lub instrukcją poniżej.

Jeśli posiadasz konto w Alior Banku

1
Zaloguj się do bankowości internetowej używając swojego numeru CIF oraz hasła.
Zaloguj się
2
Wejdź w zakładkę Inwestycje Nowa inwestycja Fundusze. Z listy wybierz interesujący Cię fundusz, który chcesz kupić i wypełnij formularz zlecenia nabycia.
3
Jeśli nie posiadasz aktywnej umowy obsługi Funduszy inwestycyjnych, podpisz ją przechodząc do zakładki Oferty ➔ Inwestycje. Z listy produktów wybierz "Fundusze Inwestycyjne" i złóż wniosek.

Zobacz jak złożyć zlecenie nabycia jednostek funduszy

Potrzebujesz pomocy lub wsparcia w zakresie inwestycji?

Zachęcamy do kontaktu, nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania. Zadzwoń na infolinię pod numerem: 
 
19 503

lub wypełnij formularz kontaktowy zamieszczony poniżej

Skontaktuj się z nami

Wyślij do nas swoją wiadomość, a my odpowiemy najszybciej jak to możliwe

Formularz kontaktowy

Dodatkowe informacje

Informacje o kosztach i opłatach

Opodatkowanie

Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej bądź skonsultowanie się z właściwym urzędem skarbowym.

Informujemy, iż od 1 stycznia 2024 r. w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2760, dalej: „Ustawa o PIT”) Fundusz nie pełni już funkcji płatnika podatku w stosunku do sytuacji, w których dochodzi do umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób jednostek uczestnictwa. Fundusz nie będzie obliczał i pobierał zryczałtowanego podatku z tytułu dochodów z udziału w funduszach inwestycyjnych. Podatek od dochodu z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych powinien zostać rozliczony samodzielnie przez Uczestnika w zeznaniu rocznym (tj. w rocznej deklaracji PIT-38, na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT). 

Fundusz jest obowiązany przesłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację o wysokości dochodu sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C). Informacje przesyłane są przez Fundusz Uczestnikowi w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym Uczestnik osiągnął dochody z tytułu uczestnictwa w funduszach kapitałowych* (*Nie dotyczy produktów emerytalnych IKE, IKZE). PIT-8C nie jest zeznaniem podatkowym. To jedynie informacja, która może pomóc w rozliczeniu podatku ze swoim urzędem skarbowym według nowych zasad.

W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki osobowe będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek nieposiadających osobowości prawnej innych niż spółki osobowe, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, dochody tych podmiotów z tytułu udziału w Funduszu podlegają obowiązkowi podatkowemu i będą opodatkowane na zasadach określonych w ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2805).

Szczególne zasady opodatkowania osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób prawnych niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu przewidują stosowne umowy międzynarodowe.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest fundusz parasolowy?

Fundusz parasolowy to potoczna nazwa dla funduszu inwestycyjnego, który skupia pod swoim "parasolem" różne subfundusze. Każdy z nich może prowadzić inną strategię inwestycyjną oraz posiadać inny poziom ryzyka inwestycyjnego. Inwestorzy mogą więc wybierać spośród różnorodnych subfunduszy, a także przechodzić pomiędzy nimi w ramach jednego funduszu inwestycyjnego czyli tzw. "parasola". Ich główną zaletą jest możliwość dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego.

Kiedy zakupione przeze mnie jednostki uczestnictwa pojawią się na moim koncie?

Od momentu złożenia zlecenia/dyspozycji nabycia, czyli zakupu jednostki uczestnictwa, fundusz ma czas do 7 dni roboczych na zrealizowanie twojego zlecenia. Po realizacji, zakupione jednostki uczestnictwa danego funduszu będą widoczne w bankowości internetowej w zakładce Inwestycje ➔ Portfel.

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne można podzielić według różnych kategorii, w zależności od tego jakie przyjmiemy kryterium podziału. Jednym z nich jest podział funduszy według stopnia ryzyka. W ramach tego podziału wyróżniamy:
• fundusze niskiego ryzyka - tzw. fundusze bezpieczne, z możliwie wysokim bezpieczeństwem inwestycji,
• fundusze średniego ryzyka - o wyższym potencjale do osiągania zysków, z średnim bezpieczeństwem inwestycji,
• fundusze wysokiego ryzyka - tzw. fundusze agresywne, z najwyższą możliwością osiągnięcia zysku oraz z najwyższym poziomem możliwego ryzyka.

Co to jest TFI?

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (w skrócie TFI) to instytucje, które są uprawione do tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Działają jako pośrednik w reprezentowaniu funduszy w stosunkach z osobami trzecimi. Zadaniem TFI jest zmniejszanie ryzyka utraty kapitału swoich klientów, pomaganie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz zmniejszanie kosztów inwestycyjnych. Niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności przez towarzystwo jest uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Czy mogę inwestować bez specjalistycznej wiedzy?

Jedną z najważniejszych zalet funduszy inwestycyjnych jest możliwość inwestowania bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy na temat inwestycji. Możesz również skorzystać z naszej darmowej usługi doradztwa inwestycyjnego, w której otrzymasz rekomendacje inwestycyjne przygotowane przez naszych ekspertów.

Czym się kierować przy wyborze funduszy?

Najlepszy fundusz inwestycyjny to ten, który jest dopasowany do twoich celów, potrzeb, dotychczasowego doświadczenia oraz stopnia akceptacji ryzyka. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.

Co to znaczy FIO?

Fundusz Inwestycyjny Otwarty (w skrócie FIO) jest jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych. Jest formą zbiorowego inwestowania, w której inwestorzy nabywają jednostki uczestnictwa. Liczba nabytych jednostek odzwierciedla udział inwestora w majątku funduszu. Jedną z najważniejszych zalet FIO jest brak ograniczeń przystąpienia lub rezygnacji z uczestnictwa, co oznacza, że możesz kupić lub zbyć jednostki uczestnictwa w dowolnym momencie.

Czym jest subfundusz?

Subfundusz jest oddzielnym produktem, wydzielonym w ramach jednego, głównego funduszu, zawierającym inną ofertę inwestycyjną. Mogą one różnić się między sobą m.in. stopniem ryzyka, celami inwestycyjnymi oraz czasem inwestycji.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz tutaj:

Najczęściej zadawane pytania

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a uczestnik funduszu ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wyniki inwestycyjne funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszu i jest uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku obciążającego uczestnika funduszu.