Investors TFI S.A.

Investors TFI S.A. powstało jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce.

 

Investors to polska, niezależna grupa kapitałowa, w skład której wchodzą licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Dom Inwestycyjny Investors S.A. Za ich pośrednictwem inwestorzy mają dostęp do instrumentów finansowych dających ekspozycję m.in. na rynek złota, akcji polskich i zagranicznych, private equity, nieruchomości.

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powstało jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce na początku 2005 z inicjatywy doświadczonych finansistów.
 
Investors TFI S.A. zarządza 20 funduszami i subfunduszami otwartymi oraz 5 publicznymi funduszami zamkniętymi, o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej obejmującej m.in. rynki wschodzące (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Turcja), rynek złota, rynek rolny, rynek nieruchomości, rynek polskich małych spółek. Towarzystwo oferuje szeroki wybór funduszy, wśród których znajdują się zarówno fundusze o niskim poziomie ryzyka, jak i fundusze oferujące możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Investors TFI S.A to:
  • szeroka gama funduszy dostosowanych do indywidualnych potrzeb
  • możliwość konstruowania portfeli inwestycyjnych o zróżnicowanym profilu
  • możliwość inwestycji w zagraniczne produkty wyceniane w polskich złotych
  • ponad 10-letnie doświadczenie na rynku polskim

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A oferuje szeroką paletę produktów, które umożliwiają tworzenie dobrze zdywersyfikowanych porfeli inwestycyjnych przez Klientów o zróżnicowanych oczekiwaniach, co do profilu dochód / ryzyko / zasięg geograficzny / klasa aktywów. Towarzystwo posiada w swojej ofercie produkty bazujące na określonych trendach rynkowych (np.Investor Zmian Klimatycznych), jak i produkty, które mogą być uznawane za produkty acykliczne (np. Investor Agrobiznes, Investor Gold Otwarty ). Dodatkowo Towarzystwo może zaproponować fundusze wyspecjalizowane w określonym segmencie rynku (fundusze małych, średnich i dużych spółek) oraz fundusze branżowe (np. Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Infrastruktury i Informatyki).

Fundusze zarządzane przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Investor Zrównoważóny FIO - od 40% do 65% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje małych, średnich i dużych spółek. Do 40% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty.

Investor Obligacji FIO (Poprzednia nazwa DWS FIO Dłużnych Papierów Wartościowych) - nie mniej niż 80% wartości aktywów netto Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w złotych polskich. Pozostała część aktywów lokowana jest w bony skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Fundusz jest nastawiony w szczególności na inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, czyli cechujące się jednym z najwyższych poziomów bezpieczeństwa.

Investor Akcji Spółek Dywidendowych FIO - od 70% do 100% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje polskich dużych, najbardziej płynnych spółek. Portfel funduszu tworzy około 40 spółek zdywersyfikowanych branżowo.

Investor Akcji FIO (Poprzednia nazwa DWS FIO Akcji Plus)  - od 50% do 100% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje polskich małych, średnich i dużych spółek. Portfel funduszu tworzy około 70 spółek zdywersyfikowanych branżowo. Jest to najbardziej klasyczny fundusz polskich akcji znajdujący się w ofercie Investors Fundusze Inwestycyjne TFI S.A. Jego wyniki są najbardziej zbieżne do stóp zwrotu z szerokiego indeksu rynku WIG.

Investor Płynna Lokata FIO - nie mniej niż 80% aktywów netto Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza 1 roku. Fundusz polecany jest Inwestorom ceniącym przede wszystkim bezpieczeństwo i płynność inwestycji przy jednoczesnej możliwości osiągnięcia stopy zwrotu powyżej rentowności lokat bankowych.

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO- nie mniej niż 60% aktywów Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Udział akcji małych, średnich i dużych spółek oraz innych instrumentów opartych o akcje zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów Funduszu.

Investor Top 25 Małych Spółek FIO - nie mniej niż 70% aktywów Funduszu lokowane jest w akcje małych spółek i inne instrumenty oparte o akcje polskich emitentów wchodzących w skład indeksu DWS MS publikowanego przez GPW w Warszawie. Portfel Funduszu tworzy około 60 spółek zdywersyfikowanych branżowo. Jest to najstarszy Fundusz mało-spółkowy działający na polskim rynku.

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus FIO - nie mniej niż 70% aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i inne instrumenty oparte o akcje o kapitalizacji rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Fundusz lokuje aktywa w małe i średnie spółki emitentów z krajów Nowej Europy oraz Rosji i Turcji. Kraje Nowej Europy obejmują: Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię, Rumunię, Słowację, Czechy, Węgry, Słowenię i Polskę.

Towarzystwo posiada również Fundusz Investor Parasol SFIO, w skład którego wchodzą następujące subfundusze zróżnicowane pod względem stosowanej polityki inwestycyjnej:

Investor BRIC - inwestujący w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w krajach rozwijających się, w szczególności w krajach BRIC: Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach.

Investor Nieruchomości i Budownictwa - inwestujący głównie w akcje spółek notowanych na różnych rynkach z całego świata, które posiadają, budują, zarządzają nieruchomościami i projektami deweloperskimi lub czerpią korzyści z najmu nieruchomości i powierzchni biurowych.

Investor Zmian Klimatycznych - inwestujący w akcje spółek z całego świata, działających głównie w obszarach biznesowych, zajmujących się ograniczaniem wpływu zmian klimatycznych na środowisko oraz usuwaniem ich skutków.

Investor Nowych Technologii – inwestujący nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu w akcje spółek polskich emitentów, będących beneficjentami inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii.

Investor Gotówkowy – inwestujący co najmniej 80% wartości aktywów netto subfunduszu w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe polskich emitentów, których terminy zapadalności lub okresy odsetkowe nie przekraczają jednego roku i posiadają rating inwestycyjny.

Investor Gold Otwarty (Poprzednia nazwa DWS SFIO Gold)– inwestujący od 70 do 100% wartości aktywów w złoto. DWS Gold może również pośrednio inwestować aktywa w akcje emitentów, których przychody lub zyski pochodzą z eksploracji, wydobycia, produkcji lub przetwarzania metali szlachetnych.

Investor Agrobiznes – inwestujący w spółki zajmujące się planowaniem, uprawą i zbieraniem zbiorów, produkcją, przetwórstwem, dostarczaniem usług oraz dystrybucją produktów rolnych.

Investor Rosja – inwestujący od 70 do 100% wartości aktywów w akcje, instrumenty oparte o akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynku rosyjskiego, notowane na giełdach papierów wartościowych krajów Unii Europejskiej lub w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Russia.

Investor Turcja – inwestujący od 70 do 100% wartości aktywów netto w akcje, instrumenty oparte o akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynku tureckiego notowane na giełdach papierów wartościowych krajów Unii Europejskiej, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Türkei.

Investor Indie i Chiny – inwestujący od 70 do 100% wartości aktywów netto w akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynku chińskiego i indyjskiego, a także częściowo lokujący aktywa w spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Hong Kongu, Korei, Malezji, Singapurze, Tajwanie, Tajlandii, Indonezji, Japonii i na Filipinach.

Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących – inwestujący od 40 do 65% wartości aktywów netto w akcje emitentów z rynków wschodzących. Od 35 do 60% wartości aktywów lokowane jest bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego głównie polskich emitentów.

Investor Ameryka Łacińska – inwestujący od 70 do 100% wartości aktywów netto w akcje i inne papiery wartościowe emitentów mających siedzibę w krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela.
Investor Zrównoważony
Investor Obligacji
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
Investor Akcji
Investor Płynna Lokata
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor TOP 25 Małych Spółek
Investor TOP 50 Małych i Średnich Spółek
Investor BRIC
Investor Nowych Technologii
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
Investor Gotówkowy
Investor Zmian Klimatycznych
Investor Gold Otwarty
Investor Agrobiznes
Investor Rosja
Investor Turcja
Investor Indie i Chiny
Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących
Investor Ameryka Łacińska

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
 
tel: (22) 378 91 00
faks: (22) 378 91 01
Internet: www.investors.pl
 
KRS 0000227685
NIP 1070001525
Wysokość kapitału zakładowego 8.417.690 zł,
Wysokość kapitału wpłaconego 8.417.690 zł

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.