Investors TFI S.A.

Investors TFI S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Jest jedną z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce.


Investors TFI powstało na początku 2005 r. jako jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce. Do dyspozycji klientów oddaje ponad 30 otwartych i zamkniętych funduszy o klasycznych i alternatywnych strategiach inwestycyjnych. Investors TFI otrzymało wiele nagród przyznanych za wyniki inwestycyjne, w tym między innymi dwukrotnie wyróżnione zostało tytułem Najlepszego TFI przyznanym przez Gazetę Parkiet. Zajęło również pierwsze miejsce w rankingu najlepszych TFI przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita. 
Investors TFI S.A to:
  • zespół doświadczonych zarządzających wielokrotnie nagradzanych za osiągane wyniki,
  • szeroka gama funduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych,
  • programy systematycznego oszczędzania.

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
 
tel: (22) 378 91 00
faks: (22) 378 91 01
Internet: www.investors.pl
 
KRS 0000227685
NIP 1070001525
Wysokość kapitału zakładowego 8.417.690 zł,
Wysokość kapitału wpłaconego 8.417.690 zł

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.