NN Investment
Partners TFI SA

Goldman Sachs Group

NN  Investment Partners TFI SA jest częścią globalnej firmy inwestycyjnej NN Investment Partners (wcześniej ING Investment Management). Tworzy fundusze oraz portfele inwestycyjne i zarządza nimi. Jest firmą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

NN  Investment Partners TFI S.A. to:
  • szeroka, zdywersyfikowana paleta produktowa. Oferuje dostęp do globalnych rynków finansowych z wykorzystaniem mechanizmów ograniczających ryzyko kursowe,
  • doświadczony zespół zarządzających.

Fundusze w Alior Banku

Karty funduszy

NN Parasol FIO: Akcji, Średnich i Małych Spółek, Akcji Środkowoeuropejskich, Zrównoważony, Stabilnego Wzrostu, Obligacji, Obligacji Plus, Konserwatywny.

NN SFIO: Japonia, Stabilny Globalnej Alokacji, Globalny Spółek Dywidendowych, Europejski Spółek Dywidendowych, Globalny Długu Korporacyjnego, Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania, Polski Odpowiedzialnego Inwestowania, Spółek Dywidendowych USA, Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących, Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna), Nowej Azji, Konserwatywny, Stabilny Globalnej Alokacji EUR, Multi Factor, Obligacyjny Globalnej Alokacji.
NN Konserwatywny (NN FIO)
NN Obligacji (NN FIO)
NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO)
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO)
NN Zrównoważony (NN FIO)
NN Akcji (NN FIO)
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO)
NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO)
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO)
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO)
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO)
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)(NN SFIO)
NN (L) Japonia (NN SFIO)
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO)
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO)
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO)
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO)
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO)
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO)
NN (L) Multi Factor (NN SFIO)
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (NN SFIO)
NN (L) Obligacji Korporacyjnych (NN SFIO)
NN (L) Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO)

Jak nabyć jednostki funduszy?

To proste - wystarczy złożyć zlecenie w bankowości internetowej!

Jeśli masz rachunek w Alior Banku - zaloguj się do bankowości internetowej i podpisz Umowę 
Złóż w zakładce Fundusze zlecenie na wybrane przez siebie jednostki uczestnictwa
Jeżeli nie jesteś klientem Alior Banku - udaj się do dowolnego oddziału Alior Banku
Już teraz zaloguj się na swój rachunek i nabądź jednostki funduszy!
step icon Złóż zlecenie w oddziale Alior Banku
step icon Zadzwoń na infolinię 19 503

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Dane kontaktowe TFI

NN Investment Partners TFI S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
tel.: (+48) 22 108 57 00
fax.: (+48) 22 108 57 01
KRS: 0000039430
www.nntfi.pl
biuro@nntfi.pl

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.