Rachunek Alior Trader

Zawieraj transakcje na rynku FOREX – także przy ujemnym spreadzie!

natychmiastowe przelewy

pomiędzy rachunkami w Alior Banku

standardowa prowizja 0,0040%

od wartości transakcji instrumentami finansowymi 

brak wpłaty minimalnej,

niskie, a nawet ujemne spready

możliwość inwestowania 24h na dobę 5 dni w tygodniu

Pierwsza w Polsce platforma ECN

Alior Bank jest pierwszym bankiem w kraju, który udostępnił Inwestorom model ECN, umożliwiający bezpośredni dostęp do rynku Forex. Biuro Maklerskie nie ingeruje w parametry transakcji, dokonuje jedynie jej rozliczenia pomiędzy stronami.

Jak zacząć inwestować?

To proste – wystarczy 5 minut!

Wypełnij wniosek 
na naszej stronie internetowej
Potwierdź aktywację usługi,
wysyłając przelew na wskazany numer konta
Poczekaj na wiadomość e-mail
z potwierdzeniem zawarcia umowy
Pobierz aplikację Alior Trader 2
i zyskaj dostęp do rynku FOREX
Otwórz rachunek w 5 minut!
Wypełnij wniosek online

Produkty towarzyszące

Platforma Alior Trader

Nowoczesna aplikacja do inwestowania na rynku Forex! zobacz szczegóły

Platforma Alior Trader

Zamknij szczegóły
 • Kwotowania udostępniane przez 18 największych banków świata
 • Aplikacja mobilna na systemy iOS i Android
 • Aplikacja WEB do inwestowania z dowolnej przeglądarki
Dodatkowo:
Narzędzia analityczne, pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Handel algorytmiczny

Serwis informacyjny

Innowacyjny portal z aktualnościami rynkowymi!
  zobacz szczegóły

Serwis informacyjny

Zamknij szczegóły
 • sygnały inwestycyjne z serwisu Reuters
 • aktualności rynkowe z agencji Reuters i PAP
 • komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji rynkowej
Dodatkowo:
 • kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Macronext
 • bezpłatne materiały edukacyjne i szkoleniowe

Jak działa Alior Trader?

00:00

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

Jak jest naliczana prowizja od transakcji?
Na rynku FOREX prowizja jest zależna od wartości transakcji (szczegółowe zestawienie dostępne jest w tabeli opłat i prowizji). W przypadku CFD prowizja naliczana jest jako % wartości transakcji albo kwotowo w zależności od instrumentu. Szczegóły dotyczące prowizji w transakcjach instrumentami CFD dostępne są w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.
Ile rachunków może posiadać jeden Klient?
Jedna osoba może posiadać maksymalnie 3 rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut.
W jaki sposób mogę dokonać zasilenia rachunku Alior Trader?
Wpłaty na rachunek Alior Trader można dokonać poprzez:
 • wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,
 • przelew na rachunek w dowolnym Oddziale Alior Banku,
 • infolinię Banku pod numerem 19 502,
 • System Bankowości Internetowej.
Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe na rachunku Alior Trader są przetwarzane w czasie rzeczywistym.
Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek Alior Trader, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku Alior Trader prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są księgowane na rachunku Alior Trader bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.
Czy osoba małoletnia może otworzyć rachunek Alior Trader?
Osoba małoletnia nie może otworzyć rachunku Alior Trader.

Ryzyko inwestycyjne

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe na rynkach OTC:
 1. Ryzyko rynkowe lub ryzyko niekorzystnej zmiany ceny instrumentu bazowego - zawieranie transakcji na instrumentach finansowych, których wycena oparta jest na kursach walut, cenach surowców, poziomach indeksów giełdowych lub cenach innych instrumentów bazowych wiąże sie z ryzykiem występującym na rynku, na którym kwotowany jest dany instrument bazowy. Ryzyko rynku danego instrumentu bazowego obejmuje w szczególności ryzyko zmian politycznych, zmian polityki gospodarczej, oraz inne czynniki, mogące istotnie i trwale wpływać na wycenę danego instrumentu bazowego;
 2. Ryzyko walutowe – zmiana kursów walut może mieć negatywny wpływ na wycenę instrumentów finansowych również w przypadku, gdy instrumenty te nie są bezpośrednio oparte o kursy walut;
 3. Ryzyko stopy procentowej – zmiana krajowych bądź zagranicznych stóp procentowych może negatywnie wpłynąć na cenę instrumentów finansowych i w konsekwencji na wyniki finansowe Klienta;
 4. Ryzyko dźwigni finansowej – oferowane przez Biuro Maklerskie instrumenty finansowe w dużym stopniu wykorzystują efekt dźwigni finansowej. Oznacza to, że wartość nominalna zawieranych transakcji może wielokrotnie przekraczać wartość wniesionego depozytu zabezpieczającego. Sprawia to, że nawet niewielka zmiana ceny instrumentu finansowego może w stopniu istotnym wpłynąć na stan rachunku Klienta. Mając na uwadze interes Klienta Biuro Maklerskie nie poleca wykorzystywania maksymalnej wielkości dostępnej dźwigni finansowej oraz sugeruje ostrożną politykę zarządzania przez Klienta swoim kapitałem;
 5. Ryzyko płynności - ryzyko ograniczenia bądź braku możliwości nabycia lub zbycia instrumentu finansowego. Zwiększone ryzyko płynności może w szczególności wystąpić w sytuacji dekoniunktury rynkowej bądź w przypadku publikacji istotnych danych makroekonomicznych. Ryzyko krótkotrwałego obniżenia płynności może wystąpić w okresie zamykania dnia przez Banki oferujące płynność (godz. 17:00 czasu nowojorskiego);
 6. Ryzyko spadku wartości zabezpieczenia – w przypadku niekorzystnych zmian cen instrumentów finansowych może nastąpić spadek wartości wniesionego depozytu zabezpieczającego, co może skutkować automatycznym zamknięciem pozycji Klienta przez Biuro Maklerskie;
 7. Ryzyko luki cenowej – pozostawienie otwartej pozycji na okres, w którym nie odbywa się handel instrumentami finansowymi naraża inwestora na zwiększone ryzyko zmiany ceny instrumentu finansowego. Kurs otwarcia po rozpoczęciu handlu może różnić się od kursu zamknięcia z poprzedniego dnia handlu. W wyniku powstania luki cenowej może nastąpić automatyczne zamknięcie pozycji, a poniesiona strata może przekroczyć wartość wniesionego depozytu zabezpieczającego.
 8. Ryzyko zmiany kwotowań – Bank oferujący płynność może wycofać wystawioną ofertę kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego. W takim przypadku zlecenie Klienta złożone w odpowiedzi na tą ofertę realizowane jest po kursie z kolejnej najlepszej oferty dostarczonej przez Dostawcę kwotowań.
 9. Ryzyko operacyjne – dokonywanie transakcji za pośrednictwem systemów informatycznych obarczone jest ryzykiem wystąpienia błędów bądź opóźnień w realizacji transakcji lub przesyle strumienia danych, które nie leżą po stronie Biura Maklerskiego i za które Biuro Maklerskie nie ponosi odpowiedzialności. W wyniku tych nieprawidłowości zlecenie przekazane do realizacji przez Klienta może nie zostać zrealizowane lub też warunki jego realizacji mogą znacznie odbiegać od zamierzeń Klienta;
 10. Ryzyko podatkowe – ryzyko związane z zakwestionowaniem rozliczeń podatkowych przez odpowiednie organy podatkowe. Biuro Maklerskie nie jest podmiotem uprawnionym do doradztwa podatkowego, dlatego też zaleca, aby przed dokonaniem rozliczenia podatkowego, Klient skorzystał z pomocy doradcy podatkowego;
 11. Siła wyższa – ryzyko wystąpienia sytuacji pozostającej poza kontrolą Biura Maklerskiego i Klienta, której nie da się z góry przewidzieć, mającej znaczny wpływ na prowadzoną działalność.

Rachunek Alior Trader

Inwestuj na rynku Forex - największym rynku finansowym na świecie!