Rachunek Alior Trader

Zawieraj transakcje na rynku FOREX – także przy ujemnym spreadzie!

natychmiastowe przelewy

pomiędzy rachunkami w Alior Banku

standardowa prowizja 0,0040%

od wartości transakcji instrumentami finansowymi 

brak wpłaty minimalnej,

niskie, a nawet ujemne spready

możliwość inwestowania 24h na dobę 5 dni w tygodniu

Pierwsza w Polsce platforma ECN

Alior Bank jest pierwszym bankiem w kraju, który udostępnił Inwestorom model ECN, umożliwiający bezpośredni dostęp do rynku Forex. Biuro Maklerskie nie ingeruje w parametry transakcji, dokonuje jedynie jej rozliczenia pomiędzy stronami.

Jak zacząć inwestować?

To proste – wystarczy 5 minut!

Wypełnij wniosek 
na naszej stronie internetowej
Potwierdź aktywację usługi,
wysyłając przelew na wskazany numer konta
Poczekaj na wiadomość e-mail
z potwierdzeniem zawarcia umowy
Pobierz aplikację Alior Trader 2
i zyskaj dostęp do rynku FOREX
Otwórz rachunek w 5 minut!
Wypełnij wniosek online

Produkty towarzyszące

Platforma Alior Trader

Nowoczesna aplikacja do inwestowania na rynku Forex! zobacz szczegóły

Platforma Alior Trader

Zamknij szczegóły
 • Kwotowania udostępniane przez 18 największych banków świata
 • Aplikacja mobilna na systemy iOS i Android
 • Aplikacja WEB do inwestowania z dowolnej przeglądarki
Dodatkowo:
Narzędzia analityczne, pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Handel algorytmiczny

Serwis informacyjny

Innowacyjny portal z aktualnościami rynkowymi!
  zobacz szczegóły

Serwis informacyjny

Zamknij szczegóły
 • sygnały inwestycyjne z serwisu Reuters
 • aktualności rynkowe z agencji Reuters i PAP
 • komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji rynkowej
Dodatkowo:
 • kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Macronext
 • bezpłatne materiały edukacyjne i szkoleniowe

Jak działa Alior Trader?

00:00

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

Jak jest naliczana prowizja od transakcji?
Na rynku FOREX prowizja jest zależna od wartości transakcji (szczegółowe zestawienie dostępne jest w tabeli opłat i prowizji). W przypadku CFD prowizja naliczana jest jako % wartości transakcji albo kwotowo w zależności od instrumentu. Szczegóły dotyczące prowizji w transakcjach instrumentami CFD dostępne są w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.
Ile rachunków może posiadać jeden Klient?
Jedna osoba może posiadać maksymalnie 3 rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut.
W jaki sposób mogę dokonać zasilenia rachunku Alior Trader?
Wpłaty na rachunek Alior Trader można dokonać poprzez:
 • wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,
 • przelew na rachunek w dowolnym Oddziale Alior Banku,
 • infolinię Banku pod numerem 19 502,
 • System Bankowości Internetowej.
Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe na rachunku Alior Trader są przetwarzane w czasie rzeczywistym.
Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek Alior Trader, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku Alior Trader prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są księgowane na rachunku Alior Trader bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.
Czy osoba małoletnia może otworzyć rachunek Alior Trader?
Osoba małoletnia nie może otworzyć rachunku Alior Trader.
Czy za pośrednictwem rachunku Alior Trader mogę wymieniać pary walutowe bądź nabywać aktywa na zagranicznych rynkach finansowych?
 
Nie ma takiej możliwości. Transakcje zawierane na rachunku Alior Trader mają charakter nierzeczywisty (Klienci zawierają transakcje w celu osiągniecia korzyści na zmianie kursu danej pary walutowej bądź innego aktywa).
Jaka jest wysokość dźwigni finansowej i czy można ją zmienić?
 
Dźwignia na rynku FOREX wynosi 1:100 co oznacza, że depozyt zabezpieczający na rynku FOREX wynosi 1 procent wartości nominalnej transakcji. Możliwa jest zmiana wysokości oferowanej dźwigni dla rynku FOREX na mniejszą niż 1:100. Aby tego dokonać wystarczy zgłosić taki wniosek poprzez Contact Center Biura Maklerskiego (pod numerem 19 503).
 
Co to jest rolowanie?
 
Transakcje na rynku FOREX zawierane są po cenie SPOT, oznacza to, że są one realizowane na rynku kasowym po bieżących cenach, a ich rozrachunek powinien mieć miejsce najpóźniej w dwa dni robocze po ich zawarciu. Z racji , że zawierane transakcje mają charakter nierzeczywisty (Klienci nie oczekują rzeczywistej wymiany walutowej, a jedynie chcą osiągnąć korzyść wynikającą ze zmiany kursu) należy przenieść datę rozliczenia instrumentu na dzień kolejny – przeniesienie to nazywane jest rolowaniem. Wiąże się to z uwzględnieniem różnic kosztów kredytowania/deponowania środków w walutach pary, przez co, każdego dnia o godz. 23:00 rachunek Klienta jest obciążany/uznawany w wysokości określonych w Specyfikacji Instrumentów Finansowych punktów swapowych.

 
Czy przy inwestycjach w kontrakty CFD na akcje i indeksy wypłacana jest dywidenda?
 
Od kontraktów CFD nie jest wypłacana dywidenda (transakcje na rynku kontaktów CFD mają nierzeczywisty charakter). W przypadku ustalenia prawa do dywidendy dla instrumentów bazowych, rachunki pieniężne posiadaczy długich pozycji w kontraktach różnic kursowych opartych na tych instrumentach bazowych uznawane są kwotami odpowiadającymi zmianie wartości teoretycznej instrumentów finansowych. Rachunki pieniężne posiadaczy krótkich pozycji obciążane są kwotami odpowiadającymi zmianie wartości teoretycznej instrumentów finansowych.
 
Czym jest depozyt zabezpieczający?
 
Depozyt jest to określona ilość środków finansowych, jakie należy wnieść podczas otwierania pozycji, w celu zabezpieczenia rozliczeń ewentualnych strat jakie mogą wystąpić. W usłudze Alior Trader wielkość depozytu zabezpieczającego stanowi określony w Specyfikacji Instrumentów Finansowych % wielkości zlecenia.
 W jaki sposób firma może otworzyć rachunek brokerski?
Aby założyć rachunek Alior Trader w Biurze Maklerskim Alior Banku wystarczy udać się do jednego z oddziałów Alior Banku świadczącego usługi w zakresie działalności Biura Maklerskiego. Podczas jednej wizyty możliwe jest podpisanie umowy o prowadzenie rachunku, uruchomienie produktów towarzyszących oraz nadanie pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem. Aby formalności przebiegły sprawnie warto wcześniej skontaktować się z oddziałem sygnalizując chęć podpisania umowy, celem weryfikacji dokumentów i przygotowania umowy jak najlepiej spełniającej oczekiwania Klienta. Warunkiem otwarcia rachunku firmowego jest wskazanie osoby lub osób upoważnionych do jednoosobowego dysponowania tym rachunkiem.
Czy możliwe jest założenie rachunku Alior Trader dla zagranicznej osoby prawnej?
Tak, jest to możliwe. Jedynym dodatkowym wymogiem jest poświadczenie dokumentów wystawionych za granicą poprzez apostille albo przez polską placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Do otwarcia rachunku wymagane jest przedstawienie dokumentów stanowiących  podstawę prowadzenia działalności, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji, status podatkowy podmiotu oraz beneficjentów rzeczywistych oraz oświadczenie o posiadaniu kodu LEI. Przedstawienie dokumentów nie jest wymagane, jeżeli są one dostępne na oficjalnych stronach internetowych odpowiednich rejestrów.
 
Kto może dysponować firmowym rachunkiem Alior Trader?
Podmiot, na rzecz którego jest prowadzony rachunek powinien umocować osobę lub osoby upoważnione do jednoosobowego dysponowania tym rachunkiem w pełnym zakresie wynikającym z umowy o świadczenie usługi Alior Trader.
Ile rachunków może posiadać jedno przedsiębiorstwo?
 
Jedna firma może posiadać maksymalnie 3 rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut(PLN, EUR, USD)
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.
 
 

Rachunek Alior Trader

Inwestuj na rynku Forex - największym rynku finansowym na świecie!