Inne informacje

Alior Bank Spółka Akcyjna jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Podmiotach Zależnych, w rozumieniu zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, przedstawia uzasadnienie dla głosowania za podjęciem uchwał walnych zgromadzeń wybranych Podmiotów Zależnych, ustalających wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy.

New Commerce Services Sp. z o.o.

W opinii Alior Bank SA zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, tj.:
  • okres funkcjonowania krótszy niż rok,
  • realizacja programu restrukturyzacji o ponad trzyletnim horyzoncie czasowym, która prowadzi do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
  • planowany rozwój spółki w ramach strategii Grupy Alior Bank,
  • okoliczności związane z rynkiem pracy,
  • znaczenie podmiotu dla Grupy Alior Bank - co uzasadnia podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy i zastosowanie przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Alior Leasing Sp. z o.o.

W opinii Alior Bank SA zachodzą wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, tj.:
  • realizacja programu restrukturyzacji o ponad trzyletnim horyzoncie czasowym, która prowadzi do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,
  • planowany rozwój spółki w ramach strategii Grupy Alior Bank i wzrost prognozowanych aktywów spółki,
  • znaczenie podmiotu dla Grupy Alior Bank - co uzasadnia podwyższenie limitu przewidzianego w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy i zastosowanie przedziału wynagrodzeń, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy.