Sprzedaż nieruchomości


Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości w trybie konkursu ofert:

Grudziądz, ul. Dworcowa 3  

Informacje dot. nieruchomości

Adres Nieruchomości:
 • Grudziądz, ul. Dworcowa 3, województwo kujawsko – pomorskie.

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek zabudowanych w obrębie 56 o numerach 22/3 o powierzchni 1 033 m2, numerach 21/1, 31/3, 28/3 o łącznej powierzchni 279 m2, działka będąca terenem komunikacyjnym, parkingiem o numerze 24/1 o powierzchni 449 m2 oraz działka niezabudowana o numerze 24/4 o powierzchni 242 m2. Łączna powierzchnia działek wynosi 2 003 m2.
 • Działki są zabudowane budynkiem biurowo – usługowym, dwukondygnacyjnym z piwnicą o łącznej powierzchni użytkowej 1 530,7 m2, oraz parkingiem.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądz na mocy uchwały nr XXVI/96/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku.
 • Nieruchomości stanowiące działki numer 22/3, 21/1, 31/3, 28/3, 24/1, 24/4 obręb 56 położone w Grudziądzu nie są objęte ochroną konserwatorską oraz nie są ujęte w gminnej ewidencji zabytków.
 • Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Stan prawny:
Dla zabudowanych działek gruntu Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 4 odrębne księgi wieczyste:
 • Księga wieczysta nr TO1U/00013076/8
  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka niezabudowana o numerze ewidencyjnym 24/4 obręb 56 o powierzchni 242 m2 – niezgodność przeznaczenia działki w Księdze Wieczystej wobec stanu rzeczywistego – działka zabudowana jest parkingiem służącym do obsługi budynku;
  • Dział I-SP (spis praw) – brak wpisów;
  • Dział II (własność) – właścicielem jest Alior Bank S.A.;
  • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
  • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
 • Księga wieczysta nr TO1U/00014686/4
  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka zabudowana o numerze ewidencyjnym 22/3 obręb 56 o powierzchni 1 033 m2 – budynek nie został ujawniony w Księdze Wieczystej;
  • Dział I-SP (spis praw) – brak wpisów;
  • Dział II (własność) – właścicielem jest Alior Bank S.A.;
  • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
  • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
 • Księga wieczysta nr TO1U/00018242/8
  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – zabudowane działki gruntu o numerach ewidencyjnych 21/1, 31/3, 28/3 o łącznej powierzchni 279 m2 – niezgodność przeznaczenia działek w Księdze Wieczystej wobec stanu rzeczywistego – działki są zabudowane budynkiem biurowo - usługowym;
  • Dział I-SP (spis praw) – brak wpisów; Dział II (własność) – właścicielem jest Alior Bank S.A.;
  • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
  • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
 • Księga wieczysta nr TO1U/00007150/6
  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntu o numerze ewidencyjnym 24/1 o powierzchni 449 m2 (tereny komunikacyjne) – niezgodność przeznaczenia działki w Księdze Wieczystej wobec stanu rzeczywistego – działka obejmuje teren parkingu służącego do obsługi budynku biurowo – usługowego na działkach sąsiednich;
  • Dział I-SP (spis praw) – brak wpisów; Dział II (własność) – właścicielem jest Alior Bank S.A.;
  • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
  • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Lokalizacja i najbliższe otoczenie
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Grudziądzu przy ulicy Dworcowej, w dzielnicy Śródmieście;
 • w odległości ok. 500 m znajduje się stacja kolejowa Grudziądz, a w odległości ok 1 km dworzec PKS;
 • nieruchomość znajduje się przy skrzyżowaniu głównych ulic tj. ul. Włodka i ul. Focha, przy których mieści się wiele centrów handlowych;
 • w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się droga krajowa nr 16;
 • w odległości ok 4 km znajduje się węzeł komunikacyjny łączący drogę krajową nr 16 z drogą krajową nr 55.

W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • park Handlowy Unia;
 • Centrum Kultury Teatr;
 • osiedle mieszkaniowe;
 • przystanek autobusowy.
Mapa:


Wady prawne:
 • nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta TO1U/00018242/8 posiadająca powierzchnię 279 m2 i składająca się z działek ewidencyjnych nr 21/1, 31/3, 28/3 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Pozostałe nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej;
 • część budynku „wchodzi” pod dach budynku sąsiedniego;
 • niewielka część budynku jest posadowiona na gruncie należącym do innego właściciela.


Zdjęcia:
Zasady postępowania

Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości w trybie konkursu ofert:

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty na nabycie ww. nieruchomości proszone są o składanie ofert w zaklejonych kopertach listem poleconym lub pocztą kurierską do dnia 30 września 2021 roku z dopiskiem "OFERTA” oraz informacją jakiego miasta lub miast oferta dotyczy. Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Alior Bank S.A.
Departament Logistyki
ul. Łopuszańska 38d
02 – 232 Warszawa
Komisja ds. sprzedaży nieruchomości
 • Oferta powinna zawierać:imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy wraz z siedzibą oferenta i aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer telefonu, adres e-mail;
 • oferowaną cenę nabycia wyrażoną w kwocie netto;
 • formę sfinansowania transakcji oraz zobowiązanie do poniesienia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży i ujawnieniem praw w księgach wieczystych;
 • datę sporządzenia oferty.

Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Decyzja o wyborze oferenta, który zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu (negocjacje), zostanie podjęta w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert, o czym oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Bank zastrzega możliwość zażądania od oferentów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania wadium w wysokości:
 • 10% wartości oferty - jeżeli jej wysokość nie przekracza 500 000 PLN, lub
 • 5% wartości oferty – jeżeli jej wysokość przekracza 500 000 PLN.
Wyboru najkorzystniejszej oferty Bank dokona w oparciu o następujące kryteria: wysokość zaoferowanej ceny, weryfikacja kontrahenta oraz pochodzenie środków stanowiących 75% wartości oferty. Alior Bank nie jest zobowiązany do wyboru oferty proponującej najwyższą cenę nabycia nieruchomości.

Alior Bank zastrzega, że akceptacja oferty wymaga zgody Zarządu Banku wyrażonej w formie Uchwały na sprzedaż przedmiotowej/przedmiotowych nieruchomości. Ponadto Alior Bank zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego bez podania przyczyn. W takich przypadkach żadnemu z oferentów nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Alior Banku.

Informacje o nieruchomościach można uzyskać mailowo: nieruchomoscnasprzedaz@alior.pl lub telefonicznie: 782 891 166.