Sprzedaż nieruchomości

Alior Bank zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości w trybie konkursu ofert.

W związku z panującym obecnie w kraju stanem epidemii, informujemy, że konkurs ofert w zakresie sprzedaży nieruchomości własnych Alior Banku zostaje przedłużony o miesiąc. Tym samym nowy termin składania ofert mija 30 kwietnia 2020 roku. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Oferowane nieruchomości:

Biała Podlaska, ul. Prosta 10

Księga wieczysta LU1B/00008786/0; LU1B/00056330/0
Powierzchnia (m²) 1 354,93
Najem zwrotny - tak/nie nie

więcej

Busko-Zdrój, al. Adama Mickiewicza 12

Księga wieczysta KI1B/00034542/5
Powierzchnia (m²) 1163,86
Najem zwrotny
(tak/nie)
tak - ok. 743 m²

więcej

Bydgoszcz, pl. Wolności 1

Księga wieczysta BY1B/00060101/3
Powierzchnia (m²) 328,99
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Chrzanów, al. Henryka 55

Księga wieczysta KR1C/00000836/1
Powierzchnia (m²) 1 335,92
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Grudziądz, ul. Dworcowa 3

Księga wieczysta TO1U/00014686/4; TO1U/00007150/6; TO1U/00013076/8; TO1U/00018242/8
Powierzchnia (m²) 1 529,58
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Kędzierzyn-Koźle, al. Jana Pawła II 7

Księga wieczysta OP1K/00031854/8
Powierzchnia (m²) 1 284,56
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Kielce, ul. św. Leonarda 2

Księga wieczysta KI1L/00050665/1
Powierzchnia (m²) 2 121,95
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Kołobrzeg, ul. Chodkiewicza 16

Księga wieczysta KO1L/00059619/5
Powierzchnia (m²) 56,20
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Kraków, ul. Brogi 39

Księga wieczysta KR1P/00196441/8
Powierzchnia (m²) 1 816,00
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Kraków, ul. Miłkowskiego 3

Księga wieczysta KR1P/00404493/9
Powierzchnia (m²) 2 138,12
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Kraków, ul. Miłkowskiego 3

Księga wieczysta KR1P/00360497/6
Powierzchnia (m²) 77,39
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Łomża, ul. Zawadzka 4

Księga wieczysta LM1L/00007120/6; LM1L/00027846/7
Powierzchnia (m²) 2 535,52
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 16

Księga wieczysta KR1M/00021482/7
Powierzchnia (m²) 1 404,00
Najem zwrotny
(tak/nie)
tak - ok. 378 m²

więcej

Mława, ul. Joachima Lelewela 6

Księga wieczysta PL1M/00033782/7
Powierzchnia (m²) 2 189,17
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Mysłowice, Rynek 8

Księga wieczysta KA1L/00030584/9
Powierzchnia (m²) 229,30
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Nowa Sól, ul. Wincentego Witosa 1

Księga wieczysta ZG1N/00029499/8
Powierzchnia (m²) 533,37
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Pisz, ul. Dworcowa 3

Księga wieczysta OL1P/00004828/2
Powierzchnia (m²) 1 574,49
Najem zwrotny
(tak/nie)
tak - ok. 275 m²

więcej

Płock, ul. Tumska-Kolegialna 2

Księga wieczysta PL1P/00001293/2
Powierzchnia (m²) 1 423,17
Najem zwrotny
(tak/nie)
tak - ok. 200 m²

więcej

Police, ul. Bankowa 18

Księga wieczysta SZ2S/00020913/8
Powierzchnia (m²) 808,15
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Sandomierz, ul. Zawichojska 13

Księga wieczysta KI1S/00068866/5
Powierzchnia (m²) 791,66
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Sosnowiec, ul. 3 Maja 28

Księga wieczysta KA1S/00027439/0
Powierzchnia (m²) 2 248,15
Najem zwrotny
(tak/nie)
tak - ok. 600 m²

więcej

Stargard, ul. J. Piłsudskiego 89b

Księga wieczysta SZ1T/00046082/5
Powierzchnia (m²) 674,13
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Szczecin, ul. Leśmiana 5

Księga wieczysta SZ1S/00093151/3
Powierzchnia (m²) 135,41
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Szczecin, ul. Żubrów 3

Księga wieczysta brak - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego
Powierzchnia (m²) 478,68
Najem zwrotny
(tak/nie)
tak - całość

więcej

Warszawa, Al. Jerozolimskie 27

Księga wieczysta WA4M/00142486/2 - udział 148486/20330
Powierzchnia (m²) 1 374,38
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Warszawa, Pasaż Ursynowski 3

Księga wieczysta brak - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego
Powierzchnia (m²) 159,19
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Warszawa, ul. Wąwozowa 33

Księga wieczysta brak - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego
Powierzchnia (m²) 77,12
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Września, ul. Harcerska 2

Księga wieczysta PO1F/00016978/5
Powierzchnia (m²) 543,27
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Września, ul. Sikorskiego

Księga wieczysta PO1F/00038698/8
Powierzchnia (m²) 16 931,00
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Września, ul. Staszica 14

Księga wieczysta PO1F/00000423/5
Powierzchnia (m²) 954,00
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Zamość, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 52

Księga wieczysta ZA1Z/00073208/6; ZA1Z/00073207/9
Powierzchnia (m²) 768,61
Najem zwrotny
(tak/nie)
nie

więcej

Składanie ofert

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty na nabycie ww. nieruchomości proszone są o składanie ofert w zaklejonych kopertach listem poleconym lub pocztą kurierską do 30 kwietnia 2020 roku z dopiskiem "OFERTA” oraz informacją jakiego miasta lub miast oferta dotyczy. Istnieje możliwość złożenia oferty na pakiet nieruchomości. Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Alior Bank S.A. – Departament Logistyki
ul. Łopuszańska 38d
02 – 232 Warszawa
Komisja ds. sprzedaży nieruchomości

Oferta powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy wraz z siedzibą oferenta i aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer telefonu, adres e-mail;
  2. oferowaną cenę nabycia wyrażoną w kwocie netto plus ofertę dla najmu zwrotnego (najem zwrotny dotyczy tylko wskazanych w tabeli nieruchomości);
  3. formę sfinansowania transakcji oraz zobowiązanie do poniesienia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży i ujawnieniem praw w księgach wieczystych;
  4. datę sporządzenia oferty.
Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Decyzja o wyborze oferenta, który zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu (negocjacje), zostanie podjęta w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert, o czym oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Bank zastrzega możliwość zażądania od oferentów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania wadium w wysokości.
  • 10% wartości oferty - jeżeli jej wysokość nie przekracza 500 000 PLN, lub
  • 5% wartości oferty – jeżeli jej wysokość przekracza 500 000 PLN.
Wyboru najkorzystniejszej oferty Bank dokona w oparciu o następujące kryteria: wysokość zaoferowanej ceny, weryfikacja kontrahenta oraz pochodzenie środków stanowiących 75% wartości oferty. Alior Bank nie jest zobowiązany do wyboru oferty proponującej najwyższą cenę nabycia nieruchomości.

Alior Bank zastrzega, że akceptacja oferty wymaga zgody Zarządu Banku wyrażonej w formie Uchwały na sprzedaż przedmiotowej/przedmiotowych nieruchomości. Ponadto Alior Bank zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego bez podania przyczyn. W takich przypadkach żadnemu z oferentów nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Alior Banku.

Informacje o nieruchomościach można uzyskać na stronie internetowej www.aliorbank.pl, mailowo: nieruchomoscnasprzedaz@alior.pl lub telefonicznie: 782 891 166.