Sprzedaż nieruchomości


Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości w trybie konkursu ofert.
 Podmioty zainteresowane złożeniem oferty na nabycie ww. nieruchomości proszone są o składanie ofert w zaklejonych kopertach listem poleconym lub pocztą kurierską do dnia 30 listopada 2021 roku z dopiskiem "OFERTA” oraz informacją jakiego miasta lub miast oferta dotyczy. Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Alior Bank SA – Departament Logistyki
ul. Łopuszańska 38d
02 – 232 Warszawa
Komisja ds. sprzedaży nieruchomości

Oferta powinna zawierać:
 1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy wraz z siedzibą oferenta i aktualnym odpisem z właściwego rejestru; jeżeli oferentem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer telefonu, adres e-mail; jeśli oferentem jest osoba fizyczna nr PESEL.
 2. Oferowaną cenę nabycia wyrażoną w kwocie netto.
 3. Formę sfinansowania transakcji oraz zobowiązanie do poniesienia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży i ujawnieniem praw w księgach wieczystych.
 4. Datę sporządzenia oferty.

Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Decyzja o wyborze oferenta, który zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu (negocjacje), zostanie podjęta w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert, o czym oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Bank zastrzega możliwość zażądania od oferentów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania wadium w wysokości:
 • 10% wartości oferty - jeżeli jej wysokość nie przekracza 500 000 PLN, lub
 • 5% wartości oferty – jeżeli jej wysokość przekracza 500 000 PLN.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Bank dokona w oparciu o następujące kryteria: wysokość zaoferowanej ceny, weryfikacja kontrahenta oraz pochodzenie środków stanowiących 75% wartości oferty. Alior Bank nie jest zobowiązany do wyboru oferty proponującej najwyższą cenę nabycia nieruchomości.

Alior Bank zastrzega, że akceptacja oferty wymaga zgody Zarządu Banku wyrażonej w formie Uchwały na sprzedaż przedmiotowej/przedmiotowych nieruchomości. Ponadto Alior Bank zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego bez podania przyczyn. W takich przypadkach żadnemu z oferentów nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Alior Banku.

Informacje o nieruchomościach można uzyskać mailowo: nieruchomoscnasprzedaz@alior.pl lub telefonicznie: 782 891 166.

Klauzula informacyjna Alior Bank SA dla osób fizycznych składających oferty zakupu nieruchomości w trybie konkursu ofert

– klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
 • Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alior Bank SA (Bank), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.
 • Dane kontaktowe
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt: (a) na adres korespondencyjny Banku: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa (b) telefonicznie w Contact Center: 190502 lub 12 370 70 00 Ponadto w Banku powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl
 • Cel przetwarzania oraz podstawa prawna
Pani/Pana dane, pozyskane w trakcie konkursu ofert będą przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia złożonej oferty na zakup nieruchomości w trybie konkursu ofert, w tym identyfikacji osoby składającej ofertę, oraz w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes administratora danych.
 • Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 • Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie do organów upoważnionych do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
 • Prawa osób
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Ogłoszenia

Bydgoszcz, pl. Wolności 1

Adres Nieruchomości:
 • Bydgoszcz, pl. Wolności 1, województwo kujawsko – pomorskie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest wydzielony lokal użytkowy położony na parterze oraz antresoli budynku pod adresem pl. Wolności 1. Do lokalu przynależy piwnica.
 • Powierzchna parteru oraz antresoli wynosi łącznie 139,80 m2, natomiast powierzchnia piwnicy 177,80 m2.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/743/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020 roku.
 • Zgodnie z w/w uchwałą przedmiotowa działka znajduje się w strefie planistycznej oznaczonej symbolami planu KP-UKR - teren placu miejskiego z zabudową usługową z zakresu kultu religijnego.
 • Sytuowany budynek stanowi obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków.
 • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Plac Wolności” w Bydgoszczy:


Stan prawny:
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00060101/3:
 • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – lokal niemieszkalny o powierzchni 317,64 m2;
 • Dział I-SP (spis praw) – właścicielom objętego tą księgą wieczystą lokalu przysługuje prawo użytkowania wieczystego 195/2977 części terenu państwowego nieruchomości KW nr 44797 do dnia 7 grudnia 2088 roku oraz prawo współwłasności w tym samym stosunku do wszelkich części domu i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali odłączonych z KW nr 44797;
 • Dział II (własność) – właścicielem jest Alior Bank SA;
 • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – zawiera wpis dotyczący roszczenia dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy placu Wolności, w dzielnicy Śródmieście,
 • nieruchomość jest zlokalizowana w otoczeniu licznej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i handlowej, znajduje się w odległości ok 1 km od Starego Rynku,
 • w odległości ok. 5,5 km znajduje się DK 25 a w odległości 3 i 4 znajdują się węzły łączące kolejno drogę krajową nr 80 z drogą krajową nr 5, oraz drogę krajową nr 25 z drogą krajową nr 5,
 • stacja Kolejowa Bydgoszcz Główna znajduje się w odległości ok 2 km od Przedmiotowej Nieruchomości Dworzec Autobusowy niecałe 2 km, a Port Lotniczy im. Paderewskiego w odległości ok 5 km,
 • w odległości ok 2 km znajduje się Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • Park im. Kazimierza Wielkiego;
 • liczne punkty usługowe i gastronomiczne;
 • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 • przystanek tramwajowy.


Mapa:


Zdjęcia:Chrzanów, al. Henryka 55

Adres Nieruchomości:
 • Chrzanów, al. Henryka 55, województwo małopolskie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 3545/1 i powierzchni 663 m2, na której znajdują się dwa budynki: pięciokondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1213,5m2 oraz budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 48,3 m2.
 • Budynek biurowy został wybudowany w 1937r. Lokale na drugim piętrze nie wymagają wysokich nakładów aranżacyjnych. Lokale na piętrze III oraz część użytkowa strychu wymagają drobnego wykończenia.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów z dnia 9 września 1997r. nr. XLI/327/97. Uchwała objęta następnie późniejszymi zmianami z dnia 30 października 2012 nr. XXV/294/2012.
 • Studium definiuje obszar nieruchomości jako obszar rozwoju funkcji gospodarczych i centrotwórczych.
 • Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków nr 3545/1 jako znajdująca się w strefie zdegradowanej oraz rewitalizacji na mocy uchwały nr XXII/194/2016
 • Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru Gminnej Ewidencji Zabytków.
 • Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:


Stan prawny:
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00000836/1:
 • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka niezabudowana o numerze ewidencyjnym 3545/1 o powierzchni 663 m2 – Księga wieczysta nie ujawnia istnienia budynków na terenie działki;
 • Dział I-SP (spis praw) – brak wpisów;
 • Dział II (własność) – właścicielem jest Alior Bank SA;
 • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
 • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Chrzanowie, przy al. Henryka 55, na osiedlu Śródmieście;
 • nieruchomość znajduje się w odległości ok 1,5 km od Rynku miasta, aleja Henryka prowadzi do okolic Rynku;
 • w odległości ok 1 km znajduje się stacja kolejowa Chrzanów oraz dworzec PKP;
 • najbliższy przystanek znajduje się w odległości ok 200 m od Nieruchomości;
 • odległość między węzłem łączącym DK 79 z ulicą Oświęcimską wynosi ok 1 km;
 • autostrada A4 znajduje się w odległości ok 5 km.

W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • centrum handlowo-gastronomiczne,
 • przystanek autobusowy,
 • urzędy,
 • punkty usługowo-gastronomiczne.
Mapa:


Zdjęcia:
Kędzierzyn Koźle, al. Jana Pawła II 7

Adres Nieruchomości:
 • Kędzierzyn Koźle, al. Jana Pawła II 7, województwo opolskie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 1391 w obrębie 6 o powierzchni 632 m2, oraz dwóch budynków znajdujących się na działce.
 • Budynek czterokondygnacyjny o przeznaczeniu biurowym ma powierzchnię użytkową 1 258,28 m2, budynek garażowy ma powierzchnię użytkową 28,28 m2. Budynek pochodzi sprzed okresu II wojny światowej i przechodził kilka modernizacji, w tym ostatnia modernizacja do standardu oddziału banku miała miejsce w 2014 roku i dotyczyła części pomieszczeń parteru. W budynku znajdują się piwnice o powierzchni użytkowej 219,13m2,oraz poddasze o powierzchni 262,22 m2.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr IX/98/2003 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2003 roku.
 • Zgodnie z w/w uchwałą przedmiotowa działka znajduje się w strefie planistycznej oznaczonej symbolami planu MWU - 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publiczne.
 • Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie jest ujęta w ewidencji zabytków i nie jest zlokalizowana na obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków lub ujętego w ewidencji zabytków.
 • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:


Stan prawny:
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1K/00031854/8/1:
 • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – teren zabudowany na którym znajdują się budynki oraz inne urządzenia o powierzchni 632 m2;
 • Dział I-SP (spis praw) – zawiera wpis dotyczący prawa użytkowania wieczystego działki o numerze 1391 do dnia 05.12.2089r. Księga wieczysta ujawnia zapis o zabudowaniu gruntu stanowiącym Budynek oraz inne urządzenia;
 • Dział II (własność) – Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, natomiast użytkownikiem wieczystym Alior Bank SA;
 • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
 • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w województwie opolskim przy al. Jana Pawła II 7, w dzielnicy Śródmieście;
 • aleja jest główną ulicą przelotową miasta, gdzie znajduje się wiele lokali gastronomiczno – usługowych;
 • nieruchomość znajduje się w odległości ok 250 m od stacji Kolejowej Kędzierzyn-Koźle;
 • w odległości ok 1,5 km znajduje się droga krajowa 40.

W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • Starostwo Powiatowe,
 • liczne restauracje, sklepy, szpital,
 • Miejski Ośrodek Kultury
 • przystanek autobusowy, stacja kolejowa.
Mapa:

Zdjęcia: 

Kielce, ul. św. Leonarda 2

Adres Nieruchomości:
 • Kielce, ul. św. Leonarda 2, województwo świętokrzyskie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 438 w obrębie 17 o powierzchni 3 063 m2, wraz z budynkiem biurowym oraz dwoma budynkami pomocniczymi.
 • Powierzchnia użytkowa budynku zlokalizowana na parterze oraz I piętrze wynosi łącznie ok 1 163 m2.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego miejscowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uchwały nr LVIII/1037/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r.
 • Wydział Architektoniczno-Budowlany określił teren działki 438, obręb 0017 Kielce jako teren zabudowy o głównej funkcji usług ogólnomiejskich metropolitalnych oraz zabudowy mieszkaniowej.
 • Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Kielce, nr rejestru A.321, znak: RD-4400/2816/09 z dnia 30 lipca 2009r;
 • Nieruchomość wpisana indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych woj. Świętokrzyskiego jako ,,Bank wraz z oficyną przy ul. św. Leonarda 2, nr rejestru A.349” zgodnie z informacją urzędową z dnia 9 września 2009r, znak: RD-4400/3364/09;
 • Fragment obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:Stan prawny:
 • Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00050665/1:
  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – inne tereny zabudowane o powierzchni 3 063 m2 na których znajdują się: budynek główny, budynek warsztatowy, budynek garaży oraz budynek wiaty gospodarczej.
  • Dział I-SP (spis praw) – zawiera wpis dotyczący prawa użytkowania wieczystego działki o numerze 438 do dnia 05.12.2089r.
  • Dział II (własność) – właścicielem jest Alior Bank SA.
  • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów.
  • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie świętokrzyskim, mieście Kielce przy ulicy św. Leonarda 2 w dzielnicy Centrum;
 • nieruchomość znajduje się w otoczeniu śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Rynek miasta znajduje się w odległości ok 500 m na północny zachód;
 • nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok 2 km od węzła łączącego drogę krajową nr 73 z drogą szybkiego ruchu S74 oraz ok 7 km od węzła łączącego trasę S7 z drogą krajową nr 74;
 • w odległości ok 2,5 km znajduje się Dworzec PKP Kielce;
 • Lotnisko Kielce-Masłów znajduje się w odległości 10 km od Przedmiotowej Nieruchomości;
 • w promieniu ok 500 m od Nieruchomości znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej.
 • Kieleckie Centrum Kultury,
 • liczne punkty usługowe i gastronomiczne,
 • skupiska zabudowy mieszkaniowej,
 • szkoła Podstawowa,
Mapa:Zdjęcia:Kraków, ul. Miłkowskiego 3, lok.102

Adres Nieruchomości:
 • Kraków, ul. Miłkowskiego 3, lok.102, województwo małopolskie
Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej, położona w Krakowie przy ulicy Kraków, ul. Miłkowskiego 3, stanowiąca lokal użytkowy numer 102, o powierzchni użytkowej 2 138,21 m2.
 • Obiekt, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, składa się z ośmiu kondygnacji. Budynek składa się z dwóch brył o nieregularnym kształcie: z części wieżowej oraz sześciokątnego podium. Budynek posiada płaski dach. Budynek „Colosseum” jest obiektem o konstrukcji żelbetowej szkieletowej.
 • Przedmiotowy lokal zlokalizowany na I piętrze budynku, przygotowany do pełnienia funkcji biurowych.. Powierzchnia netto złożona z pomieszczeń biurowych, pomocniczych i sanitarnych wynosi 2 020,65 m2. Lokal jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, oraz centralnego ogrzewania. Standard lokalu odpowiada typowym standardom technicznym dla lokali biurowo-usługowych. Ogólny stan techniczny lokalu można uznać za dobry.
 • Do przedmiotowego lokalu przynależą 32 miejsca parkingowe naziemne. Miejsca te nie są numerowane i oznakowane.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Miasta Krakowa” zatwierdzonego uchwałą nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014.
 • Zgodnie z w/w uchwałą przedmiotowa działka znajduje się w strefie planistycznej oznaczonej symbolami planu MWU - 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publiczne.
 • Zgodnie z w/w uchwałą przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 • Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:


Stan prawny:
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00404493/9:
 • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – lokal niemieszkalny o powierzchni 2 138,21 m2,
 • Dział I-SP (spis praw) – z własnością lokalu związany jest udział w użytkowaniu wieczystym działki w wysokości 213821/650112,
 • Dział II (własność) – prawo własności do nieruchomości lokalowej oznaczonej w księdze wieczystej KR1P/00404493/9 należy do Alior Bank SA. Alior Bank SA jest jednocześnie właścicielem według udziału 213821/650112 części wspólnej budynku i urządzeń, jak również terenu wokół budynku wraz z miejscami parkingowymi naziemnymi i drogami dojazdowymi, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu użytkowego, a także w takiej samej części właścicielem nieruchomości gruntowej (KR1P/00235669/8) zabudowanej przedmiotowym budynkiem, parkingiem naziemnym i drogami dojazdowymi,
 • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
 • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Krakowie w obrębie dzielnicy Dębniki, przy ulicy Zygmunta Miłkowskiego 3,
 • lokal jest położony w części oddalonej około 5 kilometrów od Rynku Głównego, na Osiedlu Ruczaj-Zaborze, w okolicy zdominowanej przez liczną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
 • nieruchomość położona jest w odległości około 1,6 kilometra od Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki czemu okolice chętnie zamieszkują studenci,
 • obiekt jest otoczony zabudową mieszkalną, głównie kilku piętrowymi budynkami wielorodzinnymi.

W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • od strony północnej nieruchomości znajduje się ulica Zygmunta Miłkowskiego, a w dalszej kolejności ulica Wacława Lipińskiego oraz liczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 • od strony wschodniej nieruchomości znajduje się ulica Strąkowa, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie, tereny zielone oraz rzeka Wilga, dalej: ulica Zakopiańska;
 • od strony południowej nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno- oraz wielorodzinna, ulica Ruczaj, Hotel Ruczaj, dalej tereny zielone;
 • na zachód od nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ulica Kobierzyńska, dalej: ulica Grota-Roweckiego oraz m.in. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mapa:

Zdjęcia:


 

Kraków, ul. Miłkowskiego 3 lok. 202

Adres Nieruchomości:
 • Kraków, ul. Miłkowskiego 3 lok. 202, województwo małopolskie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej, położona w Krakowie przy ulicy Kraków, ul. Miłkowskiego 3, stanowiąca lokal numer 202, o powierzchni użytkowej 77,39 m2.
 • Obiekt, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, składa się z ośmiu kondygnacji. Budynek składa się z dwóch brył o nieregularnym kształcie: z części wieżowej oraz sześciokątnego podium. Budynek posiada płaski dach. Budynek „Colosseum” jest obiektem o konstrukcji żelbetowej szkieletowej.
 • Przedmiotowy lokal zlokalizowany na II piętrze budynku i składa się z dwóch pomieszczeń o charakterze biurowym. Lokal nie posiada pomieszczeń pomocniczych, sanitariatów oraz pomieszczenia kuchennego zlokalizowanych w ramach powierzchni lokalu. Pomieszczenia te umieszczone są na częściach wspólnych tego samego piętra w budynku i przeznaczone do współdzielenia i współkorzystania z innymi użytkownikami pozostałych lokali na piętrze budynku. Lokal jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, oraz centralnego ogrzewania.
 • Do przedmiotowego lokalu przynależy jedno miejsce parkingowe naziemne. Miejsce to nie jest numerowane i oznakowane.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Miasta Krakowa” zatwierdzonego uchwałą nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014.
 • Zgodnie z w/w uchwałą przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 • Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:


Stan prawny:
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00360497/6:
 • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – lokal niemieszkalny o powierzchni 77,39 m2,
 • Dział I-SP (spis praw) – z własnością lokalu związany jest udział w użytkowaniu wieczystym działki w wysokości 7739/650112,
 • Dział II (własność) – prawo własności do nieruchomości lokalowej oznaczonej w księdze wieczystej KR1P/00360497/6 należy do Alior Bank SA. Alior Bank SA jest jednocześnie właścicielem według udziału 7739/650112 części wspólnej budynku i urządzeń, jak również terenu wokół budynku wraz z miejscami parkingowymi naziemnymi i drogami dojazdowymi, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu użytkowego, a także w takiej samej części właścicielem nieruchomości gruntowej (KR1P/00235669/8) zabudowanej przedmiotowym budynkiem, parkingiem naziemnym i drogami dojazdowymi,
 • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów,
 • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Krakowie w obrębie dzielnicy Dębniki, przy ulicy Zygmunta Miłkowskiego 3,
 • lokal jest położony w części oddalonej około 5 kilometrów od Rynku Głównego, na Osiedlu Ruczaj-Zaborze, w okolicy zdominowanej przez liczną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
 • nieruchomość położona jest w odległości około 1,6 kilometra od Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki czemu okolice chętnie zamieszkują studenci,
 • obiekt jest otoczony zabudową mieszkalną, głównie kilku piętrowymi budynkami wielorodzinnymi.

W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • od strony północnej nieruchomości znajduje się ulica Zygmunta Miłkowskiego, a w dalszej kolejności ulica Wacława Lipińskiego oraz liczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 • od strony wschodniej nieruchomości znajduje się ulica Strąkowa, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie, tereny zielone oraz rzeka Wilga, dalej: ulica Zakopiańska;
 • od strony południowej nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno- oraz wielorodzinna, ulica Ruczaj, Hotel Ruczaj, dalej tereny zielone;
 • na zachód od nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ulica Kobierzyńska, dalej: ulica Grota-Roweckiego oraz m.in. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mapa:

Zdjęcia: 

Łomża, ul. Zawadzka 4

Adres Nieruchomości:
 • Łomża, ul. Zawadzka 4, województwo podlaskie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 11008/1 oraz 11009/1 o łącznej powierzchni 1 887 m2.
 • Działki są zabudowane budynkiem biurowo – usługowym, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 899 m2 i całkowitej powierzchni użytkowej 2 720 m2.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża na mocy uchwały nr 141/XXIV/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku.
 • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych w studium symbolami MU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności:Stan prawny:
Dla działek gruntu Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 2 odrębne księgi wieczyste:
 • Księga wieczysta nr LM1L/00007120/6:
  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – nieruchomość zabudowana o numerze ewidencyjnym 11008/1 o powierzchni 1 807 m2 - budynek nie został ujawniony w Księdze Wieczystej;
  • Dział I-SP (spis praw) – brak wpisów;
  • Dział II (własność) – właścicielem jest Alior Bank SA;
  • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
  • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
 • Księga wieczysta nr LM1L/00027846/7:
  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntu zabudowana o numerze ewidencyjnym 11009/1 o powierzchni 80 m2 – budynek nie został ujawniony w Księdze Wieczystej;
  • Dział I-SP (spis praw) – brak wpisów;
  • Dział II (własność) – właścicielem lokalu jest Alior Bank SA;
  • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
  • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Łomży przy ulicy Zawadzkiej 4 w dzielnicy Centrum;;
 • nieruchomość oddalona jest o ok 800 m od Starego Rynku;
 • nieruchomość położona jest ok 500 m od drogi krajowej nr 63;
 • dworzec autobusowy i kolejowy znajduje się w odległości ok 1 km;
 • nieruchomość znajduje się między al. Legionów i ul. W. Sikorskiego, które są głównymi ulicami w Łomży.
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • Filharmonia,
 • punkty usługowo-handlowe,
 • Urząd Wojewódzki i Starostwo Powiatowe
 • zabudowa domów jednorodzinnych
 • cmentarz katolicki
Mapy:


Zdjęcia:
Mława, ul. Joachima Lelewela 6

Adres Nieruchomości:
 • Mława, ul. Joachima Lelewela 6, województwo mazowieckie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży są dwie działki o numerach ewidencyjnych 4080/1 o powierzchni 464 m2, będącej terenem mieszkalnym oraz działka 4080/2 o powierzchni 4 724 m2, będącej innym terenem zabudowanym.
 • Na działce mieści się budynek biurowo-usługowo-mieszkalny oraz budynek garażu. W budynku znajdują się 4 mieszkania – dwa z nich są przedmiotem najmu.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą nr XXI/303/2020 Rady Miasta Mława z dnia 13 października 2020r.
 • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych na studium symbolem C I – strefa zabudowy śródmiejskiej wskazana dla utrzymania i rozwoju zabudowy wielofunkcyjnej, Obecny sposób korzystania z budynku jest zgodny z zapisami studium.
 • Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr A-276 ,,Zespół banku składający się z budynku bankowo-mieszkalnego, garażu oraz ogrodu, położonego w Mławie przy ul. Lelewela 6 na działce nr 4080”. ( Działka nr 4080 w kolejnych latach podzielona została na działki 4080/1 oraz 4080/2.
 • Oznaczenie zasięgów obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Stan prawny:
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/00033782/7:
 • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – zabudowana działka gruntu o powierzchni 5 207 m2 – w Księdze Wieczystej nie ujawniono zmiany stanu działek polegającej na podziale na działki ewidencyjne 4080/1 oraz 4080/2,
 • Dział I-SP (spis praw) – działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste oraz budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, wpisane do rejestru zabytków. Okres użytkowania: 12.05.2089r.
 • Dział II (własność) – właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Alior Bank SA,
 • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – inny wpis: W rejestrze zabytków Województwa Mazowieckiego pod nr A-276 dokonano wpisu ,,Zespół banku składający się z budynku bankowo-mieszkalnego, garażu oraz ogrodu, położonego w Mławie przy ul. Lelewela 6 na działce nr 4080”.
 • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Mławie, w województwie mazowieckim, przy granicy z województwem warmińsko-mazurskim, przy ul. Joachima Lelewela 6, na osiedlu nr 5 - Kościuszki,
 • nieruchomość znajduje się w odległości ok. 1 km od Starego Rynku,
 • najbliższa stacja kolejowa Miasto Mława znajduje się w odległości ok a km, a stacja kolejowa Mława w odległości ok. 3 km,
 • dworzec PKS Mława mieści się w odległości ok. 1,5 km,,
 • w odległości ok. 2,5 km znajduje się DK 7,
 • nieruchomość znajduje się w bliskim sąsiedztwie ul. Franciszka Żwirki, stanowiącą DW 544,
 • najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 500 m w stronę Parku Miejskiego.
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • Park Miejski, przystanek autobusowy,
 • punkty usługowo-gastronomiczne,
 • liczna zabudowa jedno i wielorodzinna,
 • punkty handlowo-usługowe.
Mapa:


Zdjęcia:

Mysłowice, ul. Rynek 8/9

Adres Nieruchomości:
 • Mysłowice, ul. Rynek 8/9, województwo śląskie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z prawa własności do lokalu usługowego o powierzchni użytkowej 229,19m2, znajdującego się w dwóch budynkach mieszkalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 1076/121 i 1077/121 w obrębie 7 o łącznej powierzchni 665m2. Budynki pochodzą z przełomu XIX/XX wieku. W latach 90-tych XX wieku przeprowadzono remont budynku w zakresie zbliżonym do kapitalnego.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa Nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr IV/14/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014r.
 • Nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych na planie symbolem 2U/MW – teren zabudowy usługowej i zabudowy usługowo-mieszkaniowej.
 • Nieruchomość objęta ochroną poprzez lokalizację w obrębie układu urbanistycznego Miasta Mysłowice wpisanego do rejestru zabytków nr. 1183/72 w dniu 5 maja 1972r.
 • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Stan prawny:
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1L/00030584/9:
 • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – lokal niemieszkalny o powierzchni 229,19m2;
 • Dział I-SP (spis praw) – z prawem własnościowym lokalu związany jest udział w wysokości 1709/10000 w części wspólnej nieruchomości oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntów, na której znajduje się przedmiot wyceny;
 • Dział II (własność) – właścicielem jest Alior Bank SA;
 • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
 • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Mysłowicach, województwie śląskim, przy ul. Rynek 8;
 • nieruchomość znajduje się w dzielnicy Staro Miasta; w odległości ok 500 m od Przedmiotowej Nieruchomości znajduje się ulica Katowicka, będąca DK 79;
 • w odległości ok 3,5 km od Nieruchomości znajduje się węzeł łączący DK 79 z trasą S1, natomiast w odległości ok 7 km węzeł łączący trasę S1 z A4;
 • stacja kolejowa Mysłowice znajduje się w odległości ok 1 km.
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • przystanek tramwajowy,
 • liczne punkty gastronomiczno-usługowe,
 • liczne punkty handlowe,
 • Biblioteka Miejska, Ośrodek Kultury
Mapa:

Zdjęcia:


 

Nowa Sól, ul. Wincentego Witosa 1

Adres Nieruchomości:
 • Nowa Sól, ul. Wincentego Witosa 1, województwo lubuskie

Opis Nieruchomości:

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego położonego na parterze budynku przy ul. Witosa 1 o powierzchni użytkowej 533,37 m2.
 • Lokal spółdzielczy o charakterze usługowo-biurowym zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajdującym się na działce o numerze ewidencyjnym 371/15 i powierzchni 1 826 m2 objętej użytkowaniem wieczystym dla której jest prowadzona oddzielna księga wieczysta.
  • Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXX/218/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2016 roku.
  • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych na planie symbolem MWU 2.16 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
  • Obecna funkcja lokalu jest zgodna z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
  • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Stan prawny:
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: ZG1N/00029499/8:
 • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – lokal niemieszkalny o powierzchni 533,37 m2;
 • Dział I-SP (spis praw) – właściciel lokalu dla którego urządzono KW 29499 ma własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu w budynku nr 1, będącym własnością Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie, objętym księgą wieczystą nr 15092;
 • Dział II (własność) – właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest Alior Bank SA. Przedmiotowy lokal spółdzielczy podlega Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
 • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
 • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie lubuskim, mieście Nowa Sól, w dzielnicy Centrum, przy ulicy Wincentego Witosa 1;
 • w odległości ok. 4 km znajduje się węzeł łączący drogi krajowe DW 315, DW 297, oraz trasę S3,;
 • dworzec autobusowy i stacja kolejowa Nowa Sól znajdują się w odległości mniejszej niż 1 km;
 • w odległości ok. 1 km od Nieruchomości znajduje się Port w Nowej Soli.

W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • przystanek autobusowy,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • liczne punkty usługowe, handlowe i gastronomiczne,
 • kościół.
Mapa:


Zdjęcia:
Police, ul. Bankowa 18

Adres Nieruchomości:
 • Police, ul. Bankowa 18, województwo zachodniopomorskie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny znajdujący się w budynku na działce o numerze ewidencyjnym 2103/4 w obrębie 14 o łącznej powierzchni 2 571 m2.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 •  Lokal znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku wraz z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy.
  • Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001 roku.
  • Wydział Architektoniczno-Budowlany wydał zaświadczenie o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 2103/4 w obrębie 14. Działka położona jest w strefach planistycznych oznaczonych symbolami J1 U,A – Teren banku, administracji i biur do dalszego użytkowania i rozbudowy.
  • Funkcja lokalu jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
  • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 • Stan prawny:
  Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: SZ2S/00020913/8:
  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – lokal niemieszkalny o powierzchni 816,78 m2;
  • Dział I-SP (spis praw) – właściciel lokalu użytkowego, dla którego założono księgę wieczystą numer 00020913 ma udział w 81678/217396 wspólnych części budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętych księgą wieczystą KW nr 9761 (dawna 92651);
  • Dział II (własność) – właścicielem jest Alior Bank SA;
  • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
  • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Policach, w województwie zachodnio-pomorskim, przy ul. Bankowej 18, na osiedlu Dąbrówka;
 • nieruchomość oddalona jest o ok. 2 km od Rynku Starego Miasta;
 • nieruchomość położona jest ok. 2 km od Stacji Kolejowej Police;
 • w odległości ok. 2 km znajduje się DW114;
 • zakłady przemysłowe ,,Police” oddalone są o ok. 5 km od Przedmiotowej Nieruchomości.;

W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • przystanek autobusowy,
 • liczne punkty handlowe i usługowe,
 • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Mapa:


Zdjęcia:
 

Sandomierz, ul. Zawichojska 13

Adres Nieruchomości:
 • Sandomierz, ul. Zawichojska 13, województwo świętokrzyskie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy zlokalizowany w budynku dwukondygnacyjnym biurowo-usługowym o łącznej powierzchni 880,20 m2. Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze oraz kondygnacji -1 budynku.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2002r.
 • Wydział Architektoniczno-Budowlany wydał zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki 896/4 w obrębie Sandomierz-Lewobrzeżny – 0003. Działka położona jest w strefach planistycznych oznaczonych symbolami 5U: Tereny nieuciążliwych usług ogólnomiejskich.
 • Dla nieruchomości podstawową funkcję stanowią usługi handlu, gastronomii, administracji, kultur oraz rzemiosła nieuciążliwego.
 • Działka nr ew. 896/4 w Sandomierzu, przy ul. Zawichojskiej 13 znajduje się w strefie ochrony krajobrazu i powiązań widokowych (Strefa B) układu urbanistyczno-architektonicznego i krajobrazowego miasta Sandomierz, wpisanego do rejestru zabytków decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z 10 kwietnia 1988r. Nr rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego A.719.
 • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 • Stan prawny:
  Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KI1S/00068867/2:
  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – lokal niemieszkalny o łącznej powierzchni 880,20 m2;
  • Dział I-SP (spis praw) – z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 8802/13314 w nieruchomości wspólnej stanowiącą działkę gruntu nr 896/4;
  • Dział II (własność) – właścicielem jest Alior Bank SA;
  • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
  • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Sandomierzu, województwie świętokrzyskim, przy ulicy Zawichojskiej 13;
 • nieruchomość oddalona jest o ok. 1 km na północny wschód od Starówki w Sandomierzu;
 • nieruchomość położona jest tuż obok drogi krajowej nr 77;
 • otoczenie nieruchomości składa się w dużej mierze z terenów zielonych niezagospodarowanych;
 • najbliższa stacja kolejowa Sandomierz oddalona jest o 3 km od Przedmiotowej Nieruchomości;
 • dworzec autobusowy mieści się niecałe 2 km od Przedmiotowej Nieruchomości;
 • najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w odległości ok 250 m.
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • sala widowiskowo-sportowa MOSiR,
 • droga krajowa nr 77,
 • lokale usługowe i drobnej produkcji,
 • przystanek autobusowy,
 • nieliczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 • tereny niezagospodarowane.
Mapa:

Zdjęcia:

Stargard, ul. J. Piłsudskiego 89b

Adres Nieruchomości:
 • Stargard, ul. J. Piłsudskiego 89b, województwo zachodniopomorskie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 108/4 obręb 0006 o łącznej powierzchni 406 m2.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Na działce zlokalizowany jest trzykondygnacyjny budynek biurowo-usługowy o powierzchni zabudowy ok. 235 m2.
  • Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XV/133/07 z dnia 27 listopada 2007 roku zmienioną uchwałą nr XXXVIII/447/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciński.
  • Wydział Architektoniczno-Budowlany wydał zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 108/4 w obrębie 0006 w Stargardzie. Działka położona jest w strefach planistycznych oznaczonych symbolami A.SM.02: Śródmiejskie tereny mieszkaniowe z dopuszczeniem usług.
  • Aktualna usługowa funkcja budynku nie jest zgodna z zapisami MPZP.
  • Dopuszcza się wysokość zabudowy od 3 do 5 kondygnacji naziemnych, lecz nie więcej niż 18,5 w pierzei ulicy Piłsudskiego.
  • Nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji, którym jest Śródmieście-Starówka. W przypadku prac modernizacyjnych konieczna jest konsultacja z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
  • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 • Stan prawny:
  Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: SZ1T/00046082/5:
  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntu o numerze ewidencyjnym 108/4 o powierzchni 406 m2, na działce zlokalizowany jest stanowiący odrębną nieruchomość budynek handlowy o kubaturze 3 076 m3;
  • Dział I-SP (spis praw) – działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i stanowiący odrębną nieruchomość budynek handlowy o kubaturze 3 076 m3 do dnia 11.01.2083r.;
  • Dział II (własność) – właścicielem jest Miasto Stargardu Szczecińskiego, natomiast użytkownikiem wieczystym Alior Bank SA;
  • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
  • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntu o numerze ewidencyjnym 108/4 o powierzchni 406 m2, na działce zlokalizowany jest stanowiący odrębną nieruchomość budynek handlowy o kubaturze 3 076 m3;
 • Dział I-SP (spis praw) – działka gruntu w użytkowaniu wieczystym i stanowiący odrębną nieruchomość budynek handlowy o kubaturze 3 076 m3 do dnia 11.01.2083r.;
 • Dział II (własność) – właścicielem jest Miasto Stargardu Szczecińskiego, natomiast użytkownikiem wieczystym Alior Bank SA;
 • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
 • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Stargardzie, województwie zachodniopomorskim, przy ulicy J. Piłsudskiego 89b, w dzielnicy Centrum, na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i J. Piłsudskiego;
 • ulica J. Piłsudskiego jest jedną z głównych ulic miasta z licznymi punktami usługowymi, handlowymi oraz bogatą bazą gastronomiczną;
 • nieruchomość położona jest w odległości ok. 1,5 km od Rynku Staromiejskiego;
 • w odległości ok. 1,5 km znajduje się droga krajowa nr 20;
 • węzeł łączący drogę krajową nr 20 i drogę krajową nr 10 (S10) oddalony jest o ok. 6 km na południowy wschód od Nieruchomości;
 • dworzec kolejowy Stargard znajduje się w odległości ok 500 m od przedmiotowej Nieruchomości.
   
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • przystanek autobusowy,
 • liczne punkty handlowe i usługowe,
Mapa:


Zdjęcia:

Szczecin, ul. Leśmiana 5

Adres Nieruchomości:
 • Szczecin, ul. Leśmiana 5, województwo zachodniopomorskie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest lokal usługowy o powierzchni 139,50 m2 znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 19/5 w obrębie 4052 przy ul. Leśmiana 5.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XIII/346/07 ,,Majowe - Kijewo” w Szczecinie Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2007 roku.
 • Wydział Architektoniczno-Budowlany wydał zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 19/1 w obrębie 4052 w Szczecinie, przy ul. Leśmiana 5. Działka położona jest w strefach planistycznych oznaczonych symbolami D.M.2008.MW,U.
 • Dla terenu nieruchomości obowiązuje ustalenie funkcjonalne: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług.
 • Aktualna funkcja budynku jest zgodna z zapisami MPZP.
 • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Stan prawny:
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: SZ1S/00093151/3:
 • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – lokal niemieszkalny o powierzchni 136,19 m2;
 • Dział I-SP (spis praw) – Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Pomorska”;
 • Dział II (własność) – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Alior Bank SA;
 • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
 • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Szczecinie, województwie zachodniopomorskim, przy ulicy Leśmiana 5, w dzielnicy Prawobrzeże, na osiedlu Majowe;
 • nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Drogi Krajowej nr 10;
 • nieruchomość położona jest w odległości ok. 9 km od Rynku Siennego;
 • w odległości ok. 1,5 km znajduje się Droga Krajowa nr 20;
 • węzeł łączący Drogę Krajową nr 10 i trasę S3 oddalony jest o ok. 4 km od Nieruchomości;
 • dworzec kolejowy Szczecin Główny znajduje się w odległości ok. 9,5 km a najbliższe stacje kolejowe Szczecin Zdroje i Szczecin Dąbie w odległości 3 km w przeciwnych kierunkach.
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • przystanek autobusowy,
 • Centrum Handlowe Słoneczne,
 • liczne punkty handlowo-usługowe,
 • Centrum Handlowe Outlet Park, Kino
 • Centrum Handlowe Gryf
Mapa:


Zdjęcia:

Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 3

Adres Nieruchomości:
 • Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 3, województwo mazowieckie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego położonego na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, który znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 17/1 w obrębie 1-10-16 o powierzchni 166,94 m2.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwały nr LXII/1667/2018 Rady Miasta Warszawy z dnia 1 marca 2018 roku.
 • Działka numer 17/1, położona w obrębie 1-10-16 Warszawa przy ul. Pasaż Ursynowski 3 objęta zasięgiem Studium stanowi teren określony jako strefa miejska, tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego.
  • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:


Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Warszawie, województwie mazowieckim, przy ulicy Pasaż Ursynowski 3, w dzielnicy Ursynów, na skrzyżowaniu al. Komisji Edukacji Narodowej i ulicy S. Herbsta;
 • budynek położony jest w odległości ok. 13 km od Starego Rynku;
 • Dworzec Warszawa Centralna znajduje się w odległości ok. 10 km od Przedmiotowej Nieruchomości;
 • Lotnisko Chopina oddalone jest o ok. 6 km;
 • budynek znajduje się pomiędzy stacją metra Stokłosy a Imielin;
 • w odległości ok. 3 km znajduje się węzeł łączący drogę krajową nr 2 z drogą krajową nr 79.
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • przystanek autobusowy, wejście do stacji metra Stokłosy,
 • liczne punkty handlowo-usługowe
 • zabudowa mieszkalna wielorodzinna
 • Galeria Handlowa KEN Center
Mapa:


Zdjęcia:
Września, ul. Harcerska 2

Adres Nieruchomości:
 • Września, ul. Harcerska 2, województwo wielkopolskie

Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 1483/1 o powierzchni 243 m2, zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowo-usługowo-mieszkaniowym wraz z piwnicą.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr V/41/2019 z dnia 28 marca 2019 roku;
 • Przedmiotowa nieruchomość objęta zasięgiem studium stanowi teren określony jako: teren zabudowy mieszkaniowej;
 • Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Obecna funkcja budynku jest niezgodna z zapisami studium;
 • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Stan prawny:
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: PO1F/00016978/5:
 • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – rola, budynki o powierzchni 243 m2;
 • Dział I-SP (spis praw) – brak wpisów;
 • Dział II (własność) – właścicielem jest Alior Bank SA;
 • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
 • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest we Wrześni, województwie wielkopolskim, przy ulicy Harcerskiej 2, w dzielnicy Centrum;
 • nieruchomość znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Harcerskiej z ulicą Warszawską, która jest reprezentacyjną ulicą miasta, na której znajduje się deptak oraz liczne kamienice;
 • nieruchomość położona jest w odległości ok. 150 m od Rynku;
 • w odległości ok. 500 m znajduje się droga krajowa nr 15;
 • zjazd Września z autostrady A2 oddalony jest o ok. 4,5 km;
 • dworzec kolejowy Września znajduje się w odległości ok. 1,5 km od Przedmiotowej Nieruchomości, a dworzec PKS w odległości 1 km.
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • ulica Warszawska,
 • Rynek,
 • liczne punkty handlowe i usługowe

Mapa:


Zdjęcia:Września, ul. Staszica 14

Adres Nieruchomości:
 • Września, ul. Staszica 14, województwo wielkopolskie
Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 1043 z obrębu Września Miasto o powierzchni 1 065 m2, zabudowanej trzykondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem powstałym w okresie przed 1939r. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 918,73 m2 i jest wykorzystywana jako powierzchnia biurowa.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała nr V/41/2019 z dnia 28 marca 2019 roku;
 • Przedmiotowa nieruchomość objęta zasięgiem studium stanowi teren określony jako: teren zabudowy mieszkaniowej;
 • Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Obecna funkcja budynku jest niezgodna z zapisami studium;
 • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Stan prawny:
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: PO1F/00000423/5:
 • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – rola, budynek przychodni lekarskiej, budynek garażowy o łącznej powierzchni 1 065 m2 – Księga Wieczysta ujawnia błędne informacje, ponieważ garaż został rozebrany podczas przebudowy nieruchomości;
 • Dział I-SP (spis praw) – działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089r.;
 • Dział II (własność) – właścicielem Nieruchomości jest Województwo Wielkopolskie, a użytkownikiem wieczystym Alior Bank SA;
 • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
 • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest we Wrześni, województwie wielkopolskim, przy ulicy Staszica 14;
 • nieruchomość położona jest w odległości ok. 300 m od Rynku;
 • w odległości ok. 500 m znajduje się droga krajowa nr 15;
 • zjazd Września z autostrady A2 oddalony jest o ok. 6 km;
 • dworzec kolejowy Września znajduje się w odległości ok. 1 km od Przedmiotowej Nieruchomości, a dworzec PKS w odległości ok. 2 km;
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • Rynek,
 • Ratusz,
 • zabudowa wielorodzinna

Mapa:


Zdjęcia:


Zamość, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 52,

Adres Nieruchomości:
 • Zamość, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 52, województwo lubelskie
Opis Nieruchomości:
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 7/1 o powierzchni 778 m2, oraz prawo własności do lokalu użytkowego o powierzchni 654 m2.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie objęta zasięgiem obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006r.
 • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych 18.48 UT – Tereny zabudowy usługowej – turystyki, oraz 18.48a E – Tereny obiektów i urządzeń energetyki,
 • Obecna wykorzystanie nieruchomości jest zgodna z zapisami MPZP.
 • Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Stan prawny:
Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy we Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 2 odrębne księgi wieczyste:
 • Księga wieczysta nr ZA1Z/00073207/9
  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka niezabudowana o powierzchni 778 m2;
  • Dział I-SP (spis praw) – działka niezabudowana w użytkowaniu wieczystym do dnia 04.12.2089r.;
  • Dział II (własność) – właścicielem działki jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Alior Bank SA;
  • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
  • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
 • Księga wieczysta nr ZA1Z/00073208/6
  • Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – lokal niemieszkalny o łącznej powierzchni 653,81 m2;
  • Dział I-SP (spis praw) – z prawem własności związane jest współużytkowanie wieczyste działki 7/2 objętej KW 55570, oraz współudział w części wspólnej budynku;
  • Dział II (własność) – właścicielem lokalu jest Alior Bank SA;
  • Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;
  • Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.
Lokalizacja i najbliższe otoczenie:
 • przedmiotowa nieruchomość położona jest w Zamościu, województwie lubelskim, przy ulicy Wyszyńskiego 52;
 • nieruchomość położona jest w odległości ok. 2,5 km od Rynku Wielkiego,
 • w odległości niecałego 1 km znajdują się DK74, oraz DK17;
 • zjazd Września z autostrady A2 oddalony jest o ok. 6 km;
 • stacja kolejowa Zamość Starówka znajduje się w odległości ok. 2 km od Przedmiotowej Nieruchomości, a najbliższa stacja Zamość Wschód w odległości ok. 1,5 km.
W najbliższym otoczeniu znajdują się:
 • galerie handlowe, dworzec autobusowy,
 • zabudowa wielorodzinna,
 • zabudowa jednorodzinna
Mapa:Zdjęcia: