Rachunek Brokerski dla Firm

Inwestycje giełdowe na najwyższym poziomie,
dla osób prawnych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych).

0 zł za założenie i prowadzenie

rachunku

Dostęp do nowoczesnych aplikacji

wygodne korzystanie za pośrednictwem

bankowości internetowej

integracja rachunku brokerskiego

z bankowym

Wystarczy jedna wizyta w oddziale

Rachunek Brokerski dla Firm można założyć w jednym z Oddziałów Alior Banku, który świadczy usługi w zakresie działalności Biura Maklerskiego. Podczas jednej wizyty możliwe jest podpisanie umowy o prowadzenie rachunku, uruchomienie produktów towarzyszących oraz nadanie pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem. Aby formalności przebiegły sprawnie warto wcześniej skontaktować się z oddziałem sygnalizując chęć podpisania umowy, celem weryfikacji dokumentów i przygotowania umowy jak najlepiej spełniającej oczekiwania Klienta.

Jak otworzyć Rachunek brokerski?

To proste - wystarczy jedna wizyta w oddziale!


Odwiedź oddział
Alior Bank S.A
Wypełnij ankietę dotyczącą
profilu inwestycyjnego
Podpisz umowę
Inwestuj za pośrednictwem
bankowości internetowej i mobilnej

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane w przypadku otwarcia Rachunku Brokerskiego dla Firm:
 • Aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub utworzenie podmiotu posiadającego zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu – dokumentem tym może być m.in. odpis z odpowiedniego rejestru (KRS) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru nie może być starszy niż 3 miesiące na dzień podpisania umowy);
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON (oryginał do wglądu);
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (oryginał do wglądu);
 • Kod LEI (dowiedz się więcej);
 • W przypadku podmiotów zagranicznych wymagane jest dostarczenie aktualnych dokumentów będących podstawą prowadzonej działalności oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie reprezentacji. Dokumenty powinny być uwierzytelnione przez Apostille lub poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną/konsularną oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Produkty towarzyszące

 

Aneks o derywaty

Transakcje na rynku kontraktów terminowych, opcji i jednostek indeksowych zobacz szczegóły

Aneks o derywaty

Zamknij szczegóły
 • błyskawiczna realizacja transakcji
 • obniżona prowizja od transakcji odwrotnej (day-trading)
 • wsparcie analityczne
Aneks o derywaty możesz podpisać w oddziale - podczas zawierania umowy o Rachunek Brokerski dla Firm lub w późniejszym terminie.

Serwis inwestycyjny

Innowacyjny portal z aktualnościami rynkowymi!
  zobacz szczegóły

Serwis inwestycyjny

Zamknij szczegóły
 • komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji rynkowej
 • kalendarz wydarzeń giełdowych i makroekonomicznych
Dodatkowo:
 • narzędzia analityczne i profile spółek wraz ze wskaźnikami dostarczanymi przez serwis StockWatch.pl
 • dostęp do notowań giełdowych

Co jeszcze zyskujesz?

 • Dostęp do nowoczesnych aplikacji do obserwacji notowań online.
 • Specjalistyczną infolinię Biura Maklerskiego dostępną od poniedziałku do piątku 24 godziny na dobę.
 • Dostęp do bazy raportów analitycznych, przygotowanych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym.
 • Dostęp do bieżącej oceny rentowności inwestycji oraz prognozy podatkowej.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób firma może otworzyć rachunek brokerski?
 
Aby założyć rachunek brokerski w Biurze Maklerskim Alior Banku wystarczy udać się do jednego z oddziałów Alior Banku świadczącego usługi w zakresie działalności Biura Maklerskiego. Podczas jednej wizyty możliwe jest podpisanie umowy o prowadzenie rachunku, uruchomienie produktów towarzyszących oraz nadanie pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem. Aby formalności przebiegły sprawnie warto wcześniej skontaktować się z oddziałem sygnalizując chęć podpisania umowy, celem weryfikacji dokumentów i przygotowania umowy jak najlepiej spełniającej oczekiwania Klienta.
 
Czy możliwe jest założenie rachunku brokerskiego dla zagranicznej osoby prawnej?
 
Tak, jest to możliwe. Jedynym dodatkowym wymogiem jest poświadczenie dokumentów wystawionych za granicą poprzez apostille albo przez polską placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 
Jakie dokumenty są wymagane do założenia rachunku brokerskiego przez przedsiębiorstwo?
 
Do otwarcia rachunku wymagane jest przedstawienie dokumentów stanowiących  podstawę prowadzenia działalności, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji, status podatkowy podmiotu oraz beneficjentów rzeczywistych. Przedstawienie dokumentów nie jest wymagane, jeżeli są one dostępne na oficjalnych stronach internetowych odpowiednich rejestrów.
 
Kto może dysponować firmowym rachunkiem brokerskim?

 
Operacje na rachunku brokerskim mogą wykonywać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wskazane w odpowiednim dla osoby prawnej rejestrze/ewidencji/akcie założycielskim. Osoby te, zgodnie z zapisem we wspomnianych dokumentach mogą działać jednoosobowo lub łącznie. Ponadto na rachunku brokerskim mogą działać umocowani przez reprezentantów pełnomocnicy (w zależności od pełnomocnictwa jednoosobowo lub łącznie).
 
Jakie rachunki są dostępne dla firm?
 
Do Państwa dyspozycji dostępne są trzy rodzaje rachunków: bezpłatny rachunek Inwestor bez dostępu do notowań w czasie rzeczywistym oraz dwa rachunki płatne Inwestor Plus z pięcioma ofertami notowań w czasie rzeczywistym oraz Inwestor Max z pełnym arkuszem zleceń. W przypadku wygenerowania odpowiednich obrotów na rachunku brokerskim istnieje możliwość korzystania ze zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku.
 
W jaki sposób osoby prawne rozliczają się z podatku od zysków kapitałowych?
 
Polskie prawo podatkowe nie przewiduje odrębnej procedury uiszczania podatku od dochodów kapitałowych osób prawnych. Spółki i inne osoby prawne zobowiązane są uwzględnić dochód (stratę) z operacji kapitałowych w miesięcznym rozliczeniu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.
Zaznaczamy, że Alior Bank S.A. nie jest podmiotem uprawnionym do doradztwa podatkowego.
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Rachunek Brokerski dla Firm

Inwestycje giełdowe na najwyższym poziomie!