• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • FINANSOWANIE HANDLU DLA PRZEDSIĘBIORSTW

  Kredyt Strukturyzowany

  od 500 000 zł
  minimalnej kwoty kredytu
  dwa warianty finansowania
  – kredyt importowy lub na prefinansowanie eksportu
  „samofinansująca” się transakcja
  źródłem spłaty są wpływy ze sprzedaży towaru, który był przedmiotem finansowania

  Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze MRP

  prowadzenie rachunków MRP otwarty/ MRP zamknięty
  możliwość wyboru przez dewelopera rodzaju rachunku MRP dla inwestycji
  każdy nabywca nieruchomości/lokalu otrzymuje
  rachunek indywidualny
  dostarczanie szczegółowych rozliczeń każdej wypłaty
  na życzenie dewelopera

  Faktoring pełny

  przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta dzięki
  ubezpieczeniu należności
  okres finansowania do 180 dni
  dostępne waluty: PLN, EUR, USD, GBP, CHF

  Faktoring niepełny

  szybki dostęp do gotówki
  - obsługa poprzez system bankowości internetowej
  możliwość dostosowania
  poziomu finansowania do sezonowości
  przy limicie do 1 000 000 zł
  decyzja kredytowa w 30 min

  Odwrotny faktoring

  wydłużenie terminu spłaty zobowiązań,
  dzięki temu, że bank staje się nowym wierzycielem
  możliwość finansowania w różnych walutach
  PLN, EUR, GBP, USD, CHF
  możliwość uzyskania od dostawców skont i rabatów
  dzięki wcześniejszej płatności do dostawcy

  Kredyt na finansowanie faktur zakupowych

  do 180 dni dodatkowego finansowania
  po terminie płatności faktury
  zabezpieczenie w formie
  Gwarancji de minimis
  limit od kwoty 100 tys. zł

  Gwarancje

  gwarancje wystawiane w formie
  limitu lub transakcji jednorazowej
  aż do 72 miesięcy okresu obowiązywania
  w przypadku gwarancji kontraktowych
  prowizja przyjazna dla Zleceniodawcy
  naliczana z uwzględnieniem rzeczywistej liczby dni gwarancji i pobierana w sposób ustalony indywidualnie
  Finansowanie handlu w Alior Banku

  Bankowe wsparcie w zakresie realizacji transakcji firmowych!

  Kredyt strukturyzowany
  Kredyt na potrzeby importu lub eksportu – oparty na zabezpieczeniach (np. cesji praw) i strukturze, związanych z przedmiotową transakcją.

  Prowadzenie Rachunków MRP otwarty/MRP zamknięty.
  Zgodnie z wymaganiami Ustawy Alior Bank ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego Klienta/Nabywcy, który otrzymuje rachunek indywidualny.  Dla kontroli zakończenia poszczególnych etapów inwestycji, przy prowadzeniu rachunku MRP otwarty, Alior Bank współpracuje z określoną listą Project Monitorów.

  Gwarancje i poręczenia
  Gwarancja polega na wypłacie kwoty określonej w treści gwarancji w sytuacji, w której nie będziesz w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec Beneficjenta. Wypłaty środków dokonujemy po przedstawieniu żądania zapłaty należnej kwoty.
  Poręczenie bankowe to zabezpieczenie na wypadek sytuacji, w której nie wywiązujesz się ze zobowiązań pieniężnych na rzecz Beneficjenta. Zawierając umowę, Alior Bank pisemnie zobowiązuje się do wykonania określonego świadczenia pieniężnego w Twoim imieniu, po spełnieniu przez Beneficjenta warunków określonych w treści poręczenia.

  Faktoring niepełny
  Usługa polegająca na nabywaniu i opłacaniu przez Alior Bank faktur wystawionych przez Twoją firmę za świadczone usługi i sprzedane towary. Przeznaczona dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, poszukujących źródła obniżenia kosztów obsługi należności z odroczonym terminem płatności.

  Odwrotny faktoring
  Sposób na zachowanie płynności realizowanych dostaw.  Indywidualnie ustalane warunki rozliczeń z portfelem odbiorców – wydłużenie terminu płatności za dostarczane towary i dodatkowe finansowanie od Banku.