Informacje

Poniżej prezentujemy ważne informacje dotyczące Produktów Skarbowych

dane korespondencyjne

godziny kontaktu

dokumenty

inne

Dane korespondencyjne

Dane korespondencyjne dla Transakcji Skarbowych na potrzeby współpracy w zakresie transakcji skarbowych na podstawie Umowy Ramowej:

adres korespondencyjny:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

adres e-mail:
tbo@alior.pl
 

Godziny kontaktu

Godziny kontaktu w sprawie Transakcji Skarbowych:

Telefoniczne Uzgadnianie Parametrów Transakcji z Dealerem:
 • w dni robocze, w godzinach: 8:30-17:00, pod numerem telefonu +48 22 531 93 00
Uzgadnianie Parametrów Transakcji w Systemach Transakcyjnych:
 • AutoDealing: 24 godziny na dobę
 • eFX Trader: 24 godziny na dobę

MiFID w zakresie transakcji skarbowych

MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive) to Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych. Głównym celem Dyrektywy MiFID jest zapewnienie należytej ochrony Klientom oraz zapewnienie przejrzystości działań firm inwestycyjnych na rynku finansowym.

1) Klasyfikacja Klientów w zakresie transakcji skarbowych

Zgodnie z Dyrektywą MiFID, w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony Klientom, którzy zawierają transakcje skarbowe, Bank przypisuje jedną z trzech kategorii:
 • Klient detaliczny,
 • Klient profesjonalny,
 • Uprawniony kontrahent.
Najwyższy poziom ochrony przysługuje Klientom detalicznym, zaś najniższy Uprawnionym kontrahentom. Ochrona polega w szczególności na:
 • przekazywaniu Klientom określonych informacji wymaganych przez Dyrektywę MiFID. W szczególności informacje powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd, a także powinny obejmować stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku związanym z inwestycjami w instrumenty finansowe,
 • badaniu, czy dane produkty skarbowe są odpowiednie dla Klienta,
 • stosowaniu w stosunku do Klientów określonych zasad postępowania uzależnionych od przypisanej kategorii.
Szczegółowe zasady dotyczące klasyfikacji stosowanej przez Alior Bank w zakresie transakcji skarbowych (Pobierz)

Klient może w dowolnym czasie wnioskować o zmianę kategorii. W tym celu powinien wypełnić wniosek wg wzoru stosowanego przez Bank: 2) Odpowiedniość transakcji skarbowych

Zgodnie z Dyrektywą MiFID Bank dokonuje oceny odpowiedniości oferowanych transakcji skarbowych, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację Klienta.

W przypadku Klientów detalicznych Bank uzyskuje od Klientów informacje dotyczące ich wiedzy i doświadczenia w zakresie transakcji skarbowych, w postaci wypełnianego przez Klienta: W przypadku transakcji zawieranych z Klientami profesjonalnymi, Bank uznaje, że dany Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do danej transakcji oraz jest gotowy ponieść związane z nią ryzyko inwestycyjne. W związku z tym Bank uznaje, że wszystkie produkty skarbowe są dla Klienta odpowiednie.

Szczegółowe informacje na temat zasad badania odpowiedniości (Pobierz)
 
3) Informacje na temat Banku, zasad świadczenia usług oraz sposobu komunikacji z Klientami

MiFID zobowiązuje Bank do przekazania Klientom szczegółowych informacji na temat Banku oraz zasad świadczenia usług.

Informacja MiFID (Pobierz)

W przypadku niektórych dokumentów MiFID zobowiązuje również Bank do przekazywania ich Klientowi w określonej formie, tzw. "trwałego nośnika informacji". O ile Klient nie wskaże inaczej, nośnikiem tym jest dokument papierowy.  4) Informacje na temat zarządzania konfliktami interesów oraz zasad przyjmowania i przekazywania zachęt

Zgodnie z Dyrektywą MiFID Alior Bank jest zobowiązany do  identyfikacji i zarządzania konfliktami interesów w zakresie usług maklerskich oraz do wprowadzenia regulacji dotyczących przyjmowania i przekazywania korzyści majątkowych i niemajątkowych od/dla podmiotów trzecich ("zachęt").

Informacja o konflikcie interesów (Pobierz)

5) Informacje na temat Polityki działania w najlepszym interesie Klienta

Bank podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania najlepszych wyników dla Klienta, w związku z zawieraniem transakcji na instrumentach finansowych określonych w Dyrektywie MiFID. Zasady, którymi kieruje się Alior Bank zawierając transakcje skarbowe, zawarte są w:
Polityce działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie transakcji skarbowych (Pobierz).

Raporty z jakości wykonania transakcji.
Raporty dotyczące pięciu najlepszych miejsc wykonania transakcji

6) Informacja o kosztach związanych z zawieraniem transakcji skarbowych
 • Przed podpisaniem Umowy Ramowej Klient otrzymuje „Informację o kosztach związanych z zawieraniem transakcji skarbowych”. W dokumencie tym podana jest maksymalna wysokość marż stosowanych przez Bank dla transakcji skarbowych.
 • Szczegółowa informacja o wysokości marży na zawartej transakcji przekazywana jest Klientowi na Potwierdzeniu transakcji, nie później niż następnego dnia roboczego po jej zawarciu.
 • Po zakończeniu roku kalendarzowego, Klienci otrzymują roczne zestawienie kosztów, zawierające wszystkie marże na transakcjach zrealizowanych w ciągu całego roku
7) Informacja o kosztach związanych z zawieraniem transakcji skarbowych (ex ante)

W celu zwiększenia przejrzystości wobec swoich Klientów i zapewnienia zgodności z art. 24 ust. 4 MiFID II (dyrektywa 2014/65/UE) oraz art. 50 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565 Alior Bank S.A. ex ante udostępnia swoim klientom koszty i opłaty związanych z oferowanymi produktami i usługami oszacowane  z  dołożeniem  wszelkich  starań  według  dostępnych  danych  historycznych. W przypadku gdy w art. 50 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565 przewidziano ograniczone stosowanie wymogów dotyczących ujawniania informacji oraz według zasady proporcjonalności, zgodnie z którą obowiązki są proporcjonalne do rodzajów produktów, Klientów i usług, Alior Bank S.A. dostarcza informacji na temat kosztów i opłat za pośrednictwem siatki taryfowej. Siatka taryfowa zawiera prawdopodobny poziom kosztów i opłat, jaki Alior Bank S.A. może zastosować do poszczególnych typów transakcji w normalnych warunkach rynkowych i jest aktualizowana co najmniej raz w roku.

Publikacja kosztów poza siatkami taryfowymi następuje, jeżeli Alior Bank S.A. pobiera opłaty wyższe niż prawdopodobny poziom ujęty w siatce, lub gdy klient żąda ujawnienia kosztów i opłat związanych z konkretną transakcją. Dla Klientów klasyfikowanych jako Klient Detaliczny, Bank przedstawia informacje o kosztach w Dokumentach Zawierających Kluczowe Informacje (KID), zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 1286/2014 (Rozporządzenie w sprawie PRIIP). Koszty i opłaty z tytułu pojedynczej transakcji są różnicą pomiędzy ceną notowanego produktu a jego wartością godziwą, ustalaną przez Alior Bank S.A. Wartość godziwa każdego produktu opiera się na możliwych do zaobserwowania parametrach rynkowych, założeniach wewnętrznego modelu wyceny, rezerwach, korektach wyceny i podstawowych kosztach udostępnienia produktu. Koszty i opłaty są składnikiem ceny sprzedaży powyżej wartości godziwej i stanowią zysk Alior Bank S.A. oraz zawierają koszty dodatkowe, takie jak koszty maklerskie, koszty dystrybucji i koszty licencji. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat kosztów i opłat, prosimy o kontakt z Alior Bank S.A.

8) Rejestrowanie komunikacji z klientem

Bank nagrywa i przechowuje wszystkie rozmowy telefoniczne jak również komunikację sporządzoną za pośrednictwem elektronicznych urządzeń, które skutkują lub mogą skutkować zawarciem transakcji skarbowej. Bank przechowuje komunikację z klientami przez okres 5 lat, a w przypadku, gdy wymaga tego właściwy organ przez okres 7 lat. Przechowywana komunikacja jest udostępniana klientom na ich żądanie i może wiązać się z pobraniem opłaty.

9) Informacje o Alior Bank jako podmiocie systematycznie internalizującym transakcje skarbowe
 • Podmiot systematycznie internalizujący to firma, która działa w sposób zorganizowany, częsty oraz systematyczny, zawiera transakcje na własny rachunek poza rynkiem regulowanym. Obowiązki podmiotu systematycznie internalizującego stosuje się tylko do instrumentów uznawanych za będące przedmiotem obrotu w systemie obrotu.
 • Alior Bank działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje, począwszy od 1 września 2018 r. na poniższych kategoriach aktywów:
Klasa Aktywów Podklasa
Obligacje Obligacje Skarbowe (PD)
 
 • Alior Bank jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje (SI) działa pod następującym kodem MIC (Market Identifier Code): SIAB
 •  Bank udostępnia Klientom swoje gwarantowane kwotowania transakcyjne, w odniesieniu do instrumentów finansowych zaklasyfikowanych jako instrumenty płynne, w zakresie których Bank spełnia kryteria SI. Sprawdź Gwarantowane Kwotowania Transakcyjne.
 • Bank może aktualizować swoje kwotowania w dowolnym momencie. Ponadto może w wyjątkowych warunkach rynkowych wycofać swoje kwotowania.
 • W celu zawarcia transakcji należy kontaktować się z dealerem, pod numerem telefonu, 22 531 93 00 w godzinach 8:30 – 17:00.
 • Zasady, którymi kieruje się Alior Bank zawierając transakcje skarbowe jako podmiot SI transakcje znajdują się w Polityce handlowej.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt:
 • pod numerem telefonu: +48 22 531 93 00 lub
 • na adres e-mail: mifid@alior.pl

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)

Kasowe Pochodne
KID LDW CHF PLN 3M lokowanie CHF

KID LDW CHF PLN 3M lokowanie PLN

KID LDW EUR CHF 3M lokowanie CHF

KID LDW EUR CHF 3M lokowanie EUR

KID LDW EUR PLN 3M lokowanie EUR

KID LDW EUR PLN 3M lokowanie PLN

KID LDW EUR USD 3M lokowanie EUR

KID LDW EUR USD 3M lokowanie USD

KID LDW GBP PLN 3M lokowanie GBP

KID LDW GBP PLN 3M lokowanie PLN

KID LDW USD CHF 3M lokowanie CHF

KID LDW USD CHF 3M lokowanie USD

KID LDW USD PLN 3M lokowanie PLN

KID LDW USD PLN 3M lokowanie USD

KID LB EUR PLN 3M

KID LB EUR USD 3M

KID LB GBP PLN 3M

KID LB USD PLN 3M
 
KID CAP EUR 1Y

KID CAP EUR 2Y

KID CAP EUR 5Y

KID CAP PLN 1Y

KID CAP PLN 2Y

KID CAP PLN 5Y

KID FLOOR EUR 1Y

KID FLOOR EUR 2Y

KID FLOOR EUR 5Y

KID FLOOR PLN 1Y

KID FLOOR PLN 2Y

KID FLOOR PLN 5Y

KID FX Forward CHF PLN 1Y buy

KID FX Forward CHF PLN 1Y sell

KID FX Forward CHF PLN 2Y buy

KID FX Forward CHF PLN 2Y sell

KID FX Forward CHF PLN 3M buy

KID FX Forward CHF PLN 3M sell

KID FX Forward CHF PLN 6M buy

KID FX Forward CHF PLN 6M sell

KID FX Forward EUR PLN 1Y buy

KID FX Forward EUR PLN 1Y sell

KID FX Forward EUR PLN 2Y buy

KID FX Forward EUR PLN 2Y sell

KID FX Forward EUR PLN 3M buy

KID FX Forward EUR PLN 3M sell

KID FX Forward EUR PLN 6M buy

KID FX Forward EUR PLN 6M sell

KID FX Forward EUR USD 1Y buy

KID FX Forward EUR USD 1Y sell

KID FX Forward EUR USD 2Y buy

KID FX Forward EUR USD 2Y sell

KID FX Forward EUR USD 3M buy

KID FX Forward EUR USD 3M sell

KID FX Forward EUR USD 6M buy

KID FX Forward EUR USD 6M sell

KID FX Forward GBP PLN 2Y buy

KID FX Forward GBP PLN 2Y sell

KID FX Forward GBP PLN 1Y buy

KID FX Forward GBP PLN 1Y sell

KID FX Forward GBP PLN 3M buy

KID FX Forward GBP PLN 3M sell

KID FX Forward GBP PLN 6M buy

KID FX Forward GBP PLN 6M sell

KID FX Forward USD PLN 2Y buy

KID FX Forward USD PLN 2Y sell

KID FX Forward USD PLN 1Y buy

KID FX Forward USD PLN 1Y sell

KID FX Forward USD PLN 3M buy

KID FX Forward USD PLN 3M sell

KID FX Forward USD PLN 6M buy

KID FX Forward USD PLN 6M sell

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Knock In Call Buy

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Knock In Call Sell

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Knock In Put Buy

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Knock In Put Sell

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Knock Out Call Buy

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Knock Out Call Sell

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Knock Out Put Buy

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Knock Out Put Sell

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Digital Buy Call

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Digital Buy Put

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Digital Sell Call

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Digital Sell Put

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Buy Call

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Buy Put

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Sell Call

KID FX Opcja EUR PLN 1Y Sell Put

KID FX Opcja EUR PLN 2Y Buy Call

KID FX Opcja EUR PLN 2Y Buy Put

KID FX Opcja EUR PLN 2Y Sell Call

KID FX Opcja EUR PLN 2Y Sell Put

KID FX Opcja EUR PLN 6M Buy Call

KID FX Opcja EUR PLN 6M Buy Put

KID FX Opcja EUR PLN 6M Sell Call

KID FX Opcja EUR PLN 6M Sell Put

KID FX Opcja USD PLN 1Y Buy Call

KID FX Opcja USD PLN 1Y Buy Put

KID FX Opcja USD PLN 1Y Sell Call

KID FX Opcja USD PLN 1Y Sell Put

KID FX Opcja USD PLN 2Y Buy Call

KID FX Opcja USD PLN 2Y Buy Put

KID FX Opcja USD PLN 2Y Sell Call

KID FX Opcja USD PLN 2Y Sell Put

KID FX Opcja USD PLN 6M Buy Call

KID FX Opcja USD PLN 6M Buy Put

KID FX Opcja USD PLN 6M Sell Call

KID FX Opcja USD PLN 6M Sell Put

KID STR Lewarowany KO Forward EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Lewarowany KO Forward EUR PLN 2Y importer

KID STR Lewarowany Reverse KO Forward EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Lewarowany Reverse KO Forward EUR PLN 2Y importer

KID STR Risk Reversal EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Risk Reversal EUR PLN 2Y importer

KID STR Sub Forward EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Sub Forward EUR PLN 2Y importer

KID CCIRS EURPLN 1Y

KID CCIRS EURPLN 2Y

KID CCIRS Fixed/Fixed EURPLN 5Y

KID CCIRS Fixed/Float EURPLN 5Y

KID CCIRS Float/Float EURPLN 5Y

KID IRS EUR 5Y

KID IRS EUR 5Y Sell

KID IRS PLN 5Y

KID IRS PLN 5Y Sell

KID IRS USD 5Y

KID IRS USD 5Y Sell

KID Forward Aluminium 1Y Buy

KID Forward Aluminium 1Y Sell

KID Forward Aluminium 6M Buy

KID Forward Aluminium 6M Sell

KID Forward Cynk 1Y Buy

KID Forward Cynk 1Y Sell

KID Forward Cynk 6M Buy

KID Forward Cynk 6M Sell

KID Forward Gas Oil 1Y Buy

KID Forward Gas Oil 1Y Sell

KID Forward Gas Oil 6M Buy

KID Forward Gas Oil 6M Sell

KID Forward Miedz 1Y Buy

KID Forward Miedz 1Y Sell

KID Forward Miedz 6M Buy

KID Forward Miedz 6M Sell

KID Forward Olow 1Y Buy

KID Forward Olow 1Y Sell

KID Forward Olow 6M Buy

KID Forward Olow 6M Sell

KID Forward Paliwo lotnicze 1Y Buy

KID Forward Paliwo Lotnicze 1Y Sell

KID Forward Paliwo Lotnicze 6M Buy

KID Forward Paliwo lotnicze 6M Sell

KID Forward Pszenica 1Y Buy

KID Forward Pszenica 1Y Sell

KID Forward Pszenica 6M Buy

KID Forward Pszenica 6M Sell

KID Forward Rzepak 1Y Buy

KID Forward Rzepak 1Y Sell

KID Forward Rzepak 6M Buy

KID Forward Rzepak 6M Sell

KID STR Average Risk Reversal EUR PLN 2Y importer

KID STR Averege Risk Reversal EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Call EUR PLN 2Y Buy

KID STR Call EUR PLN 2Y Sell

KID STR Call In EUR PLN 2Y Buy

KID STR Call In EUR PLN 2Y Sell

KID STR Double Knock Out Forward EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Double Knock Out Forward EUR PLN 2Y importer

KID STR Euro Knock Out Plus EUR PLN 2Y

KID STR Europejska Bariera EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Europejska Bariera EUR PLN 2Y importer

KID STR Europejska Bariera Lewarowana EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Europejska Bariera Lewarowana EUR PLN 2Y importer

KID STR Europejska Bariera Plus EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Europejska Bariera Plus EUR PLN 2Y importer

KID STR Europejskie KIKO EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Europejskie KIKO EUR PLN 2Y importer

KID STR KIKO Forward EUR PLN 2Y eksporter

KID STR KIKO Forward EUR PLN 2Y importer

KID STR KO Forward EUR PLN 2Y eksporter

KID STR KO Forward EUR PLN 2Y importer

KID STR Lewarowany Euro Knock Out EUR PLN 2Y

KID STR Lewarowany Reverse Euro Knock Out EUR PLN 2Y

KID STR Lewarowany Risk Reversal Bariera KO EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Lewarowany RIsk Reversal Bariera KO EUR PLN 2Y importer

KID STR Lewarowany Risk Reversal EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Lewarowany Risk Reversal EUR PLN 2Y importer

KID STR Lewarowany Risk Reversal Premia EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Lewarowany Risk Reversal Premia EUR PLN 2Y importer

KID STR Put EUR PLN 2Y Buy

KID STR Put EUR PLN 2Y Sell

KID STR Put In EUR PLN 2Y Buy

KID STR Put In EUR PLN 2Y Sell

KID STR Reverse Euro Knock Out Plus EUR PLN 2Y

KID STR Risk Reversal Forward EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Risk Reversal Forward EUR PLN 2Y importer

KID STR Risk Reversal Plus EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Risk Reversal Plus EUR PLN 2Y importer

KID STR Risk Reversal Premia Plus EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Risk Reversal Premia Plus EUR PLN 2Y importer

KID STR Seagull EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Seagull EUR PLN 2Y importer

KID STR Stop Loss KO EUR PLN 2Y eksporter

KID STR Stop Loss KO EUR PLN 2Y importer

KID FX Swap EUR PLN 3M buy sell

KID FX Swap EUR PLN 3M sell buy

KID FX Swap EUR PLN 6M buy sell

KID FX Swap EUR PLN 6M sell buy

KID FX Swap EUR USD 3M buy sell

KID FX Swap EUR USD 3M sell buy

KID FX Swap EUR USD 6M buy sell

KID FX Swap EUR USD 6M sell buy

KID FX Swap USD PLN 3M buy sell

KID FX Swap USD PLN 3M sell buy

KID FX Swap USD PLN 6M buy sell

KID FX Swap USD PLN 6M sell buy
 

Dodatkowe informacje