Informacje

Poniżej prezentujemy ważne informacje dotyczące Produktów Skarbowych

dane korespondencyjne

godziny kontaktu

dokumenty

inne

Dane korespondencyjne

Dane korespondencyjne dla Transakcji Skarbowych na potrzeby współpracy w zakresie transakcji skarbowych na podstawie Umowy Ramowej:

adres korespondencyjny:
Alior Bank SA
Zespół Rozliczeń Skarbowych
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

adres e-mail:
tbo@alior.pl
 

Godziny kontaktu

Godziny kontaktu w sprawie Transakcji Skarbowych:

Telefoniczne Uzgadnianie Parametrów Transakcji z Dealerem:
 • w dni robocze, w godzinach: 8:30-17:00, pod numerem telefonu +48 22 531 93 00
Uzgadnianie Parametrów Transakcji w Systemach Transakcyjnych:
 • AutoDealing: 24 godziny na dobę
 • eFX Trader: 24 godziny na dobę

MiFID w zakresie transakcji skarbowych

MiFID (skrót od Markets in Financial Instruments Directive) to Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych. Głównym celem Dyrektywy MiFID jest zapewnienie należytej ochrony Klientom oraz zapewnienie przejrzystości działań firm inwestycyjnych na rynku finansowym.

1) Klasyfikacja Klientów w zakresie transakcji skarbowych

Zgodnie z Dyrektywą MiFID, w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony Klientom, którzy zawierają transakcje skarbowe, Bank przypisuje jedną z trzech kategorii:
 • Klient detaliczny,
 • Klient profesjonalny,
 • Uprawniony kontrahent.
Najwyższy poziom ochrony przysługuje Klientom detalicznym, zaś najniższy Uprawnionym kontrahentom. Ochrona polega w szczególności na:
 • przekazywaniu Klientom określonych informacji wymaganych przez Dyrektywę MiFID. W szczególności informacje powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd, a także powinny obejmować stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku związanym z inwestycjami w instrumenty finansowe,
 • badaniu, czy dane produkty skarbowe są odpowiednie dla Klienta,
 • stosowaniu w stosunku do Klientów określonych zasad postępowania uzależnionych od przypisanej kategorii.
Szczegółowe zasady dotyczące klasyfikacji stosowanej przez Alior Bank w zakresie transakcji skarbowych (Pobierz)

Klient może w dowolnym czasie wnioskować o zmianę kategorii. W tym celu powinien wypełnić wniosek wg wzoru stosowanego przez Bank: 2) Odpowiedniość transakcji skarbowych
Zgodnie z Dyrektywą MiFID Bank dokonuje oceny odpowiedniości oferowanych transakcji skarbowych, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację Klienta.

W przypadku Klientów detalicznych Bank uzyskuje od Klientów informacje dotyczące ich wiedzy i doświadczenia w zakresie transakcji skarbowych, w postaci wypełnianego przez Klienta: W przypadku transakcji zawieranych z Klientami profesjonalnymi, Bank uznaje, że dany Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do danej transakcji oraz jest gotowy ponieść związane z nią ryzyko inwestycyjne. W związku z tym Bank uznaje, że wszystkie produkty skarbowe są dla Klienta odpowiednie.

Szczegółowe informacje na temat zasad badania odpowiedniości (Pobierz)
 
3) Informacje na temat Banku, zasad świadczenia usług oraz sposobu komunikacji z Klientami

MiFID zobowiązuje Bank do przekazania Klientom szczegółowych informacji na temat Banku oraz zasad świadczenia usług.

Informacje o Alior Banku SA i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi (Pobierz)

W przypadku niektórych dokumentów MiFID zobowiązuje również Bank do przekazywania ich Klientowi w określonej formie, tzw. "trwałego nośnika informacji". O ile Klient nie wskaże inaczej, nośnikiem tym jest dokument papierowy.  4) Informacje na temat zarządzania konfliktami interesów oraz zasad przyjmowania i przekazywania zachęt
Zgodnie z Dyrektywą MiFID Alior Bank jest zobowiązany do  identyfikacji i zarządzania konfliktami interesów w zakresie usług maklerskich oraz do wprowadzenia regulacji dotyczących przyjmowania i przekazywania korzyści majątkowych i niemajątkowych od/dla podmiotów trzecich ("zachęt").

Informacja o konflikcie interesów (Pobierz)

5) Informacje na temat Polityki działania w najlepszym interesie Klienta
Bank podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania najlepszych wyników dla Klienta, w związku z zawieraniem transakcji na instrumentach finansowych określonych w Dyrektywie MiFID. Zasady, którymi kieruje się Alior Bank zawierając transakcje skarbowe, zawarte są w:
Polityce działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie transakcji skarbowych (Pobierz).

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt:
 • pod numerem telefonu: +48 22 531 93 00 lub
 • na adres e-mail: mifid@alior.pl

Dodatkowe informacje