Pakiet Europejski

Rozwijaj swój biznes korzystając z funduszy unijnych, wystarczy nawet niewielki udział środków własnych

wsparcie na każdym etapie

realizacji projektu

promesa kredytowa

 niezbędna na etapie składania wniosku o dotację

pomoc w poprawnym

 rozliczeniu dotacji

kredyt na wkład własny

 – nawet na 20 lat

Pakiet Europejski

Klientom ubiegającym się o dotacje unijne oferujemy Pakiet Europejski – kompleksowy zestaw produktów bankowych i doradczych, który umożliwia sfinansowania całości inwestycji, nawet przy niewielkim, 10 proc. wkładzie własnym.

Oferta została opracowana na podstawie zasad obowiązujących przy przyznawaniu dotacji oraz naszego bogatego doświadczenia w kredytowaniu działalności przedsiębiorstw. 

Pakiet Europejski Alior Banku obejmuje:

  • promesę kredytową niezbędną na etapie składania wniosku o dotację,
  • kredyty pod dotację na sfinansowanie wkładu własnego oraz na finansowanie pomostowe projektu, do momentu wpłacenia dotacji klientowi
  • kredyt technologiczny – specjalny, preferencyjny produkt dla małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie
  • wyodrębnione rachunki do rozliczania dotacji unijnych
  • indywidualne podejście do klienta, dostosowanie warunków transakcji do specyfiki przedsiębiorstwa i projektu oraz wsparcie doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji i pomoc w prawidłowym rozliczeniu dotacji

Promesa kredytowa

Dotacje unijne pokrywają jedynie część kosztów projektu. W związku z tym, w celu uzyskania dofinansowania, beneficjent musi udokumentować instytucji udzielającej dotacje unijne zdolność do pełnego sfinansowania projektu. Popularną metodą takiego potwierdzenia jest promesa kredytowa. Alior Bank udziela promes kredytowych na formularzach i według zasad określanych przez instytucje przyznające dotacje unijne. Promesa kredytowa jest ważna przez 9 miesięcy.
 

Kredyty pod dotację

Oferujemy dwa rodzaje kredytów pod dotację:
  • kredyt pod dotację przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego tj. kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu, które nie mogą być sfinansowane dotacją
  • kredyt pod dotację  przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych do momentu wypłaty dotacji (tzw. finansowanie pomostowe), kredyt ten może być uruchomiony zarówno przed, jak i po przyznaniu dofinansowania unijnego.

Rachunki do rozliczania dotacji unijnych

Zgodnie z zasadami wykorzystywania funduszy unijnych, beneficjent dotacji musi otworzyć wyodrębniony rachunek bankowy do jej obsługi. Także i ta usługa ta jest dostępna w ramach Pakietu Europejskiego – nasi klienci mogą szybko otworzyć rachunek dedykowany do obsługi dotacji.
 

Indywidualne podejście do klienta

Wsparcie doradcze na każdym etapie realizacji projektu i pomoc w prawidłowym rozliczeniu dotacji.

Oferujemy indywidualne podejście do klienta dostosowując warunki transakcji do specyfiki firmy oraz charakteru inwestycji. Mamy świadomość, że sukces projektu współfinansowanego środkami unijnymi zależy w dużej mierze od prawidłowego rozliczenia dotacji. Wybór dostawcy towarów czy usług w ramach projektu, odpowiednie przygotowanie wniosku o płatność czy końcowe rozliczenie dotacji to obszary, w których przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie ze strony pracowników banku.
 

Kredyt technologiczny

Kredyt na inwestycje technologiczne (inaczej: kredyt technologiczny) - specjalny, preferencyjny produkt finansowy dla małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie.  

Kredyt technologiczny może być przeznaczony na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej, w tym zakup nowej technologii i jej wdrożenie lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz następnie uruchomienie na podstawie tej technologii wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych w Polsce, towarów, procesów lub usług.

Beneficjent kredytu technologicznego może uzyskać z banku Gospodarstwa Krajowego bezzwrotną premię technologiczną w maksymalnej kwocie 6 mln zł. Ta część kredytu technologicznego, która zostanie objęta premią nie jest spłacana przez przedsiębiorstwo – premia stanowi rodzaj dotacji unijnej.