Pakiet Europejski

Rozwijaj swój biznes korzystając z funduszy unijnych, wystarczy nawet niewielki udział środków własnych

okres kredytowania

nawet do 20 lat

promesa kredytowa

 niezbędna na etapie składania wniosku o dotację

kredyt pomostowy

prefinansujący dotację

kredyt na koszty niekwalifikowane

 z gwarancją Biznesmax

Pakiet Europejski

Klientom ubiegającym się o dotacje unijne oferujemy Pakiet Europejski – kompleksowy zestaw produktów bankowych, który umożliwia sfinansowania całości inwestycji, nawet przy niewielkim, 10 proc. wkładzie własnym.

Oferta została opracowana na podstawie zasad obowiązujących przy przyznawaniu dotacji oraz naszego bogatego doświadczenia w kredytowaniu działalności przedsiębiorstw. 

Pakiet Europejski Alior Banku obejmuje:

  • promesę kredytową niezbędną na etapie składania wniosku o dotację,
  • kredyty pod dotację na sfinansowanie wkładu własnego oraz na finansowanie pomostowe projektu, do momentu wpłacenia dotacji klientowi
  • kredyt technologiczny – specjalny, preferencyjny produkt dla małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie
  • wyodrębnione rachunki do rozliczania dotacji unijnych
  • indywidualne podejście do klienta, dostosowanie warunków transakcji do specyfiki przedsiębiorstwa i projektu.

Promesa kredytowa

Dotacje unijne pokrywają jedynie część kosztów projektu. W związku z tym, w celu uzyskania dofinansowania, beneficjent musi udokumentować instytucji udzielającej dotacje unijne zdolność do pełnego sfinansowania projektu. Popularną metodą takiego potwierdzenia jest promesa kredytowa. Alior Bank udziela promes kredytowych na formularzach i według zasad określanych przez instytucje przyznające dotacje unijne. Promesa kredytowa jest ważna przez 9 miesięcy.
 

Kredyty pod dotację

Oferujemy dwa rodzaje kredytów pod dotację:
  • kredyt pod dotację przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego tj. kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu, które nie mogą być sfinansowane dotacją
  • kredyt pod dotację  przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych do momentu wypłaty dotacji (tzw. finansowanie pomostowe), kredyt ten może być uruchomiony zarówno przed, jak i po przyznaniu dofinansowania unijnego.

Rachunki do rozliczania dotacji unijnych

Zgodnie z zasadami wykorzystywania funduszy unijnych, beneficjent dotacji musi otworzyć wyodrębniony rachunek bankowy do jej obsługi. Także i ta usługa ta jest dostępna w ramach Pakietu Europejskiego – nasi klienci mogą szybko otworzyć rachunek dedykowany do obsługi dotacji.
 

Indywidualne podejście do klienta

Oferujemy indywidualne podejście do klienta dostosowując warunki transakcji do specyfiki firmy oraz charakteru inwestycji.

Kredyt technologiczny

Kredyt na inwestycje technologiczne (inaczej: kredyt technologiczny) - specjalny, preferencyjny produkt finansowy dla małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie.  

Kredyt technologiczny może być przeznaczony na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej, w tym zakup nowej technologii i jej wdrożenie lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz następnie uruchomienie na podstawie tej technologii wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych w Polsce, towarów, procesów lub usług.

Beneficjent kredytu technologicznego może uzyskać z banku Gospodarstwa Krajowego bezzwrotną premię technologiczną w maksymalnej kwocie 6 mln zł. Ta część kredytu technologicznego, która zostanie objęta premią nie jest spłacana przez przedsiębiorstwo – premia stanowi rodzaj dotacji unijnej.