Emisja Obligacji Komercyjnych

Pozyskuj finansowanie bezpośrednio z rynku kapitałowego!

alternatywa do kredytu

- dodatkowe źródło pozyskania kapitału

stabilne, średnio- i długoterminowe

finansowanie potrzeb przedsiębiorstw

duża elastyczność instrumentu

- produkt "szyty na miarę"

możliwość pozyskania finansowania bez zabezpieczeń

w przypadku podmiotów o dobrej kondycji finansowej

Jak przeprowadzić emisję Obligacji Komercyjnych?

Skontaktuj się z Zespołem Emisji Długu!

Zadzwoń
 
+48 22 417 36 73
+48 22 417 36 81
+48 22 417 37 07
+48 22 417 37 17
Skontaktuj się z Ekspertem!

Emisja Obligacji Komercyjnych - jak to działa?

Obligacja Komercyjna jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie z obligacji może mieć charakter pieniężny (np. wypłata odsetek) bądź niepieniężny (np. prawo zamiany obligacji na akcje).
Obligacje emituje się w seriach, w ramach tzw. Programów Emisji. Świadczenie z obligacji oraz termin jego spełnienia określane są każdorazowo w warunkach emisji danej serii obligacji.

Z punktu widzenia Emitenta emisja obligacji to forma pozyskania środków finansowych z rynku kapitałowego stanowiąca alternatywę lub uzupełnienie dla finansowania kredytowego.
Z punktu widzenia Inwestora obligacje to instrument służący do lokowania nadwyżek finansowych.

Zgodnie z Ustawą o obligacjach Emitentami mogą być w szczególności:
 • osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (najczęściej spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także spółki komandytowo-akcyjne),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw.

Biuro Maklerskie Alior Banku SA może zorganizować emisję obligacji we wszystkich trybach przewidzianych przez Ustawę o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

Cechy obligacji komercyjnych:
 • podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach wraz z późniejszymi zmianami,
 • możliwość organizacji emisji we wszystkich trybach przewidzianych w Ustawie o obligacjach,
 • rozliczenie emisji za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz możliwość wprowadzenia obligacji do notowań na rynek Catalyst,
 • emisje dokonywane w jednej serii lub w wielu seriach emitowanych w ramach tzw. Programu Emisji (zdefiniowany maksymalny termin zapadalności i maksymalna wartość Programu Emisji),
 • obligacje o niezmiennym nominale (nominał jednej obligacji: 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty) oraz obligacje amortyzowane,
 • możliwość emisji w innych walutach niż PLN (np. EUR, USD),
 • terminy zapadalności od miesiąca do kilkunastu lat,
 • obligacje dyskontowe lub obligacje kuponowe o stałej lub zmiennej stopie procentowej,
 • papiery wartościowe w formie zdematerializowanej,
 • obligacje na okaziciela lub imienne,
 • obligacje zabezpieczone lub niezabezpieczone
 • obligacje podporządkowane, wieczyste, zamienne na akcje i inne przewidziane w Ustawie o obligacjach
   
UWAGA: Produkt został zakwalifikowany do instrumentów finansowych, do których Alior Bank S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID.

Dodatkowe informacje

Korzyści z emisji Obligacji Komercyjnych

Korzyści wynikające z emisji Obligacji Komercyjnych:
 • dywersyfikacja i rozszerzenie źródeł pozyskiwania kapitału – alternatywa dla kredytu,
 • możliwość uzyskania atrakcyjnego kosztu finansowania dla Emitenta,
 • rozliczenie emisji za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz możliwość wprowadzenia obligacji do notowań na rynek Catalyst,
 • dostęp do bazy inwestorów finansowych, korporacyjnych i indywidualnych nabywających Obligacje Komercyjne,
 • duża elastyczność instrumentu: możliwość dopasowania wartości serii, struktury, oprocentowania i terminów zapadalności emitowanych obligacji do bieżących potrzeb finansowych Emitenta,
 • zespół doświadczonych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem gwarantujący sprawną i profesjonalną organizację emisji Obligacji Komercyjnych,
 • pozytywny efekt marketingowy, promocja i wzrost prestiżu Emitenta – podmiot obecny na rynku instrumentów dłużnych staje się wiarygodniejszym partnerem.

UWAGA: Produkt został zakwalifikowany do instrumentów finansowych, do których Alior Bank S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID.