Emisja Obligacji Komercyjnych

Pozyskuj finansowanie bezpośrednio z rynku kapitałowego!

alternatywa do kredytu

- dodatkowe źródło pozyskania kapitału

stabilne, średnio- i długoterminowe

finansowanie potrzeb przedsiębiorstw

duża elastyczność instrumentu

- produkt "szyty na miarę"

możliwość pozyskania finansowania bez zabezpieczeń

w przypadku podmiotów o dobrej kondycji finansowej

Jak przeprowadzić emisję Obligacji Komercyjnych?

Skontaktuj się z Zespołem Emisji Długu!

Wypełnij
formularz
Wyślij wiadomość e-mail na adres:
bed@alior.pl
Zadzwoń
+48 22 417 36 73
+48 22 417 36 81
+48 22 417 37 07
+48 22 417 37 17
Skontaktuj się z Ekspertem!

Emisja Obligacji Komercyjnych - jak to działa?

Obligacja Komercyjna jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie z obligacji może mieć charakter pieniężny (np. wypłata odsetek) bądź niepieniężny (np. prawo zamiany obligacji na akcje).
Obligacje emituje się w seriach, w ramach tzw. Programów Emisji. Świadczenie z obligacji oraz termin jego spełnienia określane są każdorazowo w warunkach emisji danej serii obligacji.

Z punktu widzenia Emitenta emisja obligacji to forma pozyskania środków finansowych z rynku kapitałowego stanowiąca alternatywę lub uzupełnienie dla finansowania kredytowego.
Z punktu widzenia Inwestora obligacje to instrument służący do lokowania nadwyżek finansowych.

Zgodnie z Ustawą o obligacjach Emitentami mogą być w szczególności:
 • osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (najczęściej spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także spółki komandytowo-akcyjne),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw.

Alior Bank S.A. organizuje niepubliczne (zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. -  kierowane do mniej niż 150 inwestorów) oraz publiczne (zgodnie z art. 33 pkt 1  Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. - organizowane we współpracy z Biurem Maklerskim Alior Bank S.A.) emisje obligacji.

Istnieje również możliwość zorganizowania przez Bank emisji kierowanej, w przypadku której obligacje proponowane są wyłącznie wskazanym przez Emitenta Inwestorom. Ten sposób emisji jest szczególnie często wykorzystywany do zarządzania płynnością w grupach kapitałowych.

Cechy obligacji komercyjnych w Alior Banku:
 • podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,
 • możliwość organizacji emisji we wszystkich trybach przewidzianych w Ustawie o obligacjach,
 • możliwość rozliczenia emisji za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i wprowadzenia obligacji do notowań na rynek Catalyst,
 • emisje dokonywane w jednej serii lub w wielu seriach emitowanych w ramach tzw. Programu Emisji (zdefiniowany maksymalny termin zapadalności i maksymalna wartość Programu Emisji),
 • obligacje o niezmiennym nominale (nominał jednej obligacji: 1 000 PLN lub wielokrotność tej kwoty) oraz obligacje amortyzowane,
 • możliwość emisji w innych walutach niż PLN (np. EUR, USD),
 • terminy zapadalności od miesiąca do kilkunastu lat,
 • obligacje dyskontowe lub obligacje kuponowe o stałej lub zmiennej stopie procentowej,
 • papiery wartościowe w formie zdematerializowanej,
 • obligacje na okaziciela lub imienne,
 • obligacje zabezpieczone lub niezabezpieczone
 • obligacje podporządkowane, wieczyste, zamienne na akcje i inne przewidziane w Ustawie o obligacjach
   
UWAGA: Produkt został zakwalifikowany do instrumentów finansowych, do których Alior Bank S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID.

Dodatkowe informacje

Korzyści z emisji Obligacji Komercyjnych

Korzyści wynikające z emisji Obligacji Komercyjnych:
 • dywersyfikacja i rozszerzenie źródeł pozyskiwania kapitału – alternatywa dla kredytu,
 • możliwość uzyskania atrakcyjnego kosztu finansowania dla Emitenta,
 • możliwość rozliczenia emisji za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia obligacji do notowań na rynku Catalyst,
 • dostęp do bazy inwestorów finansowych, korporacyjnych i indywidualnych nabywających Obligacje Komercyjne,
 • duża elastyczność instrumentu: możliwość dopasowania wartości serii, struktury, oprocentowania i terminów zapadalności emitowanych obligacji do bieżących potrzeb finansowych Emitenta,
 • oszczędności, łatwość i szybkość zarządzania środkami pieniężnymi w grupach kapitałowych przy wykorzystaniu emisji kierowanych – alternatywa dla pożyczek,
 • zespół doświadczonych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem gwarantujący sprawną i profesjonalną organizację emisji Obligacji Komercyjnych,
 • pozytywny efekt marketingowy, promocja i wzrost prestiżu Emitenta – podmiot obecny na rynku instrumentów dłużnych staje się wiarygodniejszym partnerem.

UWAGA: Produkt został zakwalifikowany do instrumentów finansowych, do których Alior Bank S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID.

Rola Banku

Bank w procesie emisji Obligacji Komercyjnych może pełnić następujące role:
 • Agent Emisji - podmiot odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji emisji oraz organizację całego procesu emisji obligacji,
 • Dealer - w trybie oferty niepublicznej - podmiot odpowiedzialny za sprzedaż papierów dłużnych na rynku pierwotnym, dystrybucję warunków emisji oraz dokumentów informacyjnych Emitenta,
 • Oferujący - Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. - w trybie oferty publicznej - podmiot odpowiedzialny za oferowanie obligacji w obrocie pierwotnym oraz dystrybucję dokumentów informacyjnych Emitenta,
 • Agent Płatniczy - podmiot odpowiedzialny za prawidłową organizację przepływów środków pieniężnych między stronami transakcji - Emitentem, Inwestorami i Posiadaczami obligacji,
 • Depozytariusz - podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z Ustawą o obligacjach,
 • Administrator zabezpieczeń / Administrator hipoteki - podmiot powoływany w celu administrowania ustanowionym przez Emitenta zabezpieczeniem (funkcja występująca w przypadku obligacji zabezpieczonych).
 • Agent dokumentacyjny - podmiot przechowujący dokumenty, informacje i komunikaty przekazane przez Emitenta zgodnie z art. 16 Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

UWAGA: Produkt został zakwalifikowany do instrumentów finansowych, do których Alior Bank S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID.
 

Jesteś zainteresowany emisją Obligacji Komercyjnych?

Wzmocnij pozycję swojej firmy na rynku!