Możliwe ryzyka

Aby dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z tym produktem oraz możliwych zyskach i stratach, przejdź na stronę Produkty skarbowe - informacje i zapoznaj się z dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Zapoznaj się również z Regulamin Transakcji Swap Procentowy.

Transakcje IRS związane są z różnymi rodzajami ryzyk, w tym w szczególności:

Ryzykiem stopy procentowej:
  • W przypadku kupna IRS przez Klienta – brak możliwości korzystania ze spadku rynkowych stóp procentowych poniżej ustalonej stałej stopy procentowej. Wielkość potencjalnie utraconych korzyści jest nieograniczona.
  • W przypadku sprzedaży IRS przez Klienta – brak możliwości korzystania ze wzrostu rynkowych stóp procentowych powyżej ustalonej stałej stopy procentowej. Wielkość potencjalnie utraconych korzyści jest nieograniczona.
Ryzykiem płynności:
Transakcje IRS są mniej płynne (trudno znaleźć kontrahenta) i nieelastyczne (uzgodniony harmonogram przepływów jest niezmienny).

Transakcje CIRS związane są z różnymi rodzajami ryzyk, w tym w szczególności:

Ryzykiem walutowym:
  • W przypadku płatności waluty bazowej (zwykle obcej) przez Klienta o profilu Eksportera, brak jest możliwości korzystania ze wzrostu rynkowych kursów walutowych SPOT powyżej ustalonego kursu walutowego CIRS (dla wymiany końcowej kapitału bądź wymiany częściowej wynikającej z amortyzacji kapitału). Wielkość potencjalnie utraconych korzyści jest nieograniczona.
  • Klient o profilu Importera otrzymuje walutę bazową (zwykle obcą). Brak jest możliwości korzystania ze spadku rynkowych kursów walutowych SPOT poniżej ustalonego kursu CIRS (dla wymiany końcowej kapitału bądź wymiany częściowej wynikającej z amortyzacji kapitału). Wielkość potencjalnie utraconych korzyści jest nieograniczona.
Ryzykiem stopy procentowej:
  • W przypadku ustalenia stałej stopy procentowej występuje brak możliwości skorzystania z pozytywnego efektu zmian na rynku stopy procentowej. Wielkość potencjalnie utraconych korzyści jest nieograniczona.
  • W przypadku płacenia zmiennych płatności odsetkowych występuje brak ochrony przed wzrostem rynkowych stóp procentowych, a w przypadku otrzymywania zmiennych płatności odsetkowych występuje brak ochrony przed spadkiem rynkowych stóp procentowych. Wielkość potencjalnie utraconych korzyści jest nieograniczona.
Ryzykiem płynności:
Transakcje CIRS są mniej płynne (trudniej znaleźć kontrahenta) i nieelastyczne (uzgodniony harmonogram przepływów jest niezmienny) w porównaniu do transakcji IRS.