Usługi do rachunków

Sprawne zarządzanie finansami firmy!

Obsługa gotówkowa

Wpłacaj i wypłacaj gotówkę w dowolnym oddziale Alior Banku!

Transakcje w formie otwartej i zamkniętej, obsługa w złotych i w walutach obcych, wygodne notyfikacje online.
 • każda wypłata gotówki powyżej 25 000 zł, 3000 euro lub 2000 dolarów/funtów wymaga wcześniejszej notyfikacji przez bankowość elektroniczną lub w oddziale.
 • istnieje możliwość odwołania lub modyfikacji zgłoszenia (dla złotych – do godz. 11:00 na jeden dzień roboczy przed planowaną wypłatą; dla walut obcych – do godz. 14:00 na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą w oddziale)
 • wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być dokonywane w kasach i wrzutniach w oddziałach Alior Banku oraz w obsłudze bezpośredniej

WAŻNE!
Wypłaty gotówki mogą być realizowane jedynie w oddziałach Alior Banku – placówki Alior Bank Express nie obsługują Klientów Biznesowych

Przelewy krajowe

Wysyłaj środki w wygodny sposób, wybierając spośród 4 systemów rozliczeniowych!

Realizowane jako przelewy Elixir, Sorbnet, natychmiatowe (Express Elixir, Blue Cash).
Przelewy Elixir
 • najpopularniejsze i najprostsze rozliczenia bezgotówkowe
 • zlecane w każdym kanale obsługi: w oddziale Banku, Systemie Bankowości Internetowej, za pośrednictwem infolinii
 • rozliczne w dni robocze, trzy razy dziennie, w tzw. sesjach rozliczeniowych
 • aby przelew Elixir został wykonany w dniu złożenia, musi zostać zlecony do godziny granicznej zgodnie z Wykazem Godzin Przyjmowania Dyspozycj
 • przelewy krajowe w kwocie równej 1 mln oraz wyższej, są zawsze realizowane poprzez system Sorbnet; wyjątkiem są przelewy do ZUS i organów podatkowych

Przelewy Sorbnet
 • wykorzystywany głównie do szybkiego przelewania kwot wyższych i równych 1 mln Klienci Alior Banku mogą również zlecać przelewy w systemie Sorbnet na kwoty niższe niż 1 milion złotych
 • realizowane na bieżąco – zaraz po zleceniu (pod warunkiem zlecenia do godziny granicznej zgodnej z Wykazem Godzin Przyjmowania Dyspozycji)
W ramach przelewów krajowych Elixir i Sorbnet można zakładać zlecenia stałe do regulowania cyklicznych zobowiązań. Zlecenia stałe mogą być realizowane bezterminowo lub do wskazanej daty. Aktywne zlecenie stałe może być w każdej chwili odwołane.   

Przelewy natychmiastowe
 • realizowane w czasie rzeczywistym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 • mogą być zlecane na rachunki prowadzone w bankach, które przystąpiły do danego systemu rozliczeń

Alior Bank umożliwia wykonanie przelewów natychmiastowych poprzez dwa systemy:
 • Express Elixir
 • Blue Cash

Express Elixir
 • realizowane są za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
 • można je wysyłać i odbierać od godz. 00:05 do godz. 23:55,7 dni w tygodniu
 • maksymalna kwota to 20 000 zł
 • można ich dokonywać zarówno poprzez System Bankowości Internetowej, jak i w oddziałach Alior Banku
 • lista banków uczestniczących w systemie Express Elixir oraz godziny realizacji dyspozycji dostępne są na stronie KIR: http://www.expresselixir.pl/banki.html

Blue Cash
 • realizacja odbywa się za pośrednictwem Blue Media S.A., na podstawie zgody prezesa NBP z dnia 25 listopada 2011 na podstawie zgody prezesa NBP z dnia 25 listopada 2011r.
 • jednorazowo można przekazać do 5 000 zł
 • można je wysyłać  od godz. 04:00 do godz. 23:59, 7 dni w tygodniu, a odbierać przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu
 • można wykonać wyłącznie poprzez System Bankowości Internetowej
 • lista Banków przyjmujących przelewy natychmiastowe za pośrednictwem BlueCash dostępna jest tutaj

Przelewy walutowe

Rozliczaj się łatwo i szybko z zagranicznymi kontrahentami!

Przelewu walutowe można realizować aż w 19 walutach: w złotych, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich, frankach szwajcarskich, dolarach australijskich, dolarach kanadyjskich, koronach czeskich, koronach duńskich, koronach norweskich, koronach szwedzkich, rublach rosyjskich, forintach węgierskich, jenach japońskich, lirach tureckich, lejach rumuńskich, lewach bułgarskich, randach południowoafrykańskich, peso meksykańskich.
Przelewy walutowe:
 • zlecane w oddziałach Alior Banku, Systemie Bankowości Internetowej lub Contact Centre
 • mogą być realizowane jako zlecenia:
  • zwykłe – tryb ten oznacza, że środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta drugiego dnia roboczego od dnia obciążenia rachunku Klienta (tzw. data SPOT), z wyjątkiem przelewów realizowanych w EUR w ramach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym to przypadku środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta następnego dnia roboczego po dniu obciążenia rachunku Klienta.
  • pilne – w tym trybie środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta następnego dnia roboczego po dniu obciążenia rachunku Klienta
  • ekspresowe - środki dostępne są dla banku beneficjenta już w dniu obciążenia rachunku Klienta. 
 • do wyznaczenia daty, w której środki zostaną udostępnione bankowi beneficjenta zgodnie z powyższymi trybami, bierze się pod uwagę występowanie świąt w kraju beneficjenta lub dla waluty zlecenia
 • przelewy walutowe obowiązują godziny graniczne zamieszczone w Wykazie Godzin Przyjmowania Dyspozycji
 • rozliczane wg trzech opcji kosztowych (opcję rozliczenia wskazuje zleceniodawca)
  • SHA - koszty dzielone są pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta w taki sposób, że każdy z nich pokrywa koszty swojego banku
  • BEN - wszystkie koszty, związane z przelewem, pokrywa beneficjent. Opcja niedostępna dla transakcji płatniczych objętych Ustawą o Usługach Płatniczych
  • OUR - wszystkie koszty, związane z przelewem, pokrywa zleceniodawca; płacąc zryczałtowaną opłatę na pokrycie tych kosztów - dzięki takiemu rozwiązaniu beneficjent otrzyma wskazaną w przelewie kwotę, bez potrącania kosztów przelewu.
W rozliczeniach z krajami Unii Europejskiej zawsze wymagane jest podanie numeru rachunku beneficjenta w standardzie IBAN (kod ISO danego kraju + numer rachunku bankowego) oraz wskazanie banku beneficjenta w postaci kodu BIC. Internetowa baza kodów BIC dostępna jest pod adresem http://www.swift.com/biconline/. Brak podania oznaczeń zgodnie z powyższymi zasadami może uniemożliwić przyjęcie zlecenia lub może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Przelew transgraniczny/ SEPA to przelew, spełniający poniższe warunki:
 • tylko w EUR,
 • tryb realizacji – zwykły lub pilny (w obu przypadkach data udostępnienia środków bankowi Beneficjenta D+1),
 • zlecony poprzez System Bankowości Internetowej,
 • do  krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii i Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE (zasięg terytorialny SEPA),
 • z opcją kosztową SHA,
 • podany BIC banku beneficjenta,
 • rachunek beneficjenta podany w standardzie IBAN. 
Płatności transgraniczne/ SEPA to najszybsza forma płatności w obrocie zagranicznym dla rozliczeń prowadzonych w euro. Płatności wysyłane do banków uczestniczących w systemie rozliczeń Target 2 są realizowane przez nas, bez dodatkowych kosztów.

Polecenie zapłaty

Wygodna forma regulowania cyklicznych zobowiązań!

Polecenie zapłaty to najwygodniejsza forma regulowania cyklicznych zobowiązań, rozliczanych w złotych w kraju. Jeżeli wierzyciel wykorzystuje polecenie zapłaty do rozliczeń, wystarczy tylko, że zarejestrujesz zgodę do obciążania rachunku na rachunku podstawowym lub pomocniczym w złotych, a drugi egzemplarz zgody przekażesz do wierzyciela.
Rejestracja zgody na obciążanie rachunku może być dokonana w każdym oddziale Banku. Istnieje też możliwość, że dwa egzemplarze zgody do obciążania rachunku zostaną przekazane wierzycielowi, a ten za pośrednictwem swojego banku przekaże jeden egzemplarz do Alior Banku celem jego zarejestrowania. Po weryfikacji danych w zgodzie, zostanie ona zarejestrowana na rachunku Klienta.

Po zarejestrowaniu zgody na rachunku, wierzyciel może przesłać dyspozycję pobrania z rachunku w dniu płatności kwoty, wynikającej z przesłanych faktur lub rachunków. Rozliczenie dokonywane jest już bez konieczności składania odrębnych dyspozycji.

W każdej chwili masz także możliwość cofnięcia uprzednio wydanej zgody. O cofnięciu zgody każdorazowo powinien być poinformowany wierzyciel.

Polecenie zapłaty to wygodna forma rozliczeń, gdyż nie trzeba pamiętać o terminach płatności oraz o ewentualnych zmianach numeru rachunku wierzyciela.

Istnieje także możliwość odwołania pojedynczego obciążenia rachunku. Odpowiednia dyspozycja musi być w takim przypadku wydana przez Klienta Biznesowego nie później niż przed upływem 5 dni roboczych.

Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku oraz odwołanie obciążenia rachunku możliwe jest:
 • w Oddziale,
 • poprzez System Bankowości Internetowej,
 • za pośrednictwem infolinii.

Masowe Przetwarzanie Transakcji

Sprawnie identyfikuj płatności przychodzące!

Usługa Masowego Przetwarzania Transakcji ułatwia obsługę dużej liczny płatności przychodzących na rachunek firmy. Pozwala w prosty sposób identyfikować płatności dokonane przez kontrahentów za zakupione towary, usługi, itp.

 
W ramach Usługi Klient ma możliwość według własnych kryteriów przyporządkowywać swoim kontrahentom indywidualne numery rachunków, na które powinni oni dokonywać spłat należności. Płatności dokonane na te numery rachunków są przetwarzane i księgowane na rachunek firmy prowadzony przez Bank. Na życzenie Klienta Bank dostarcza raport w ustalonym formacie, podsumowujący wszystkie płatności przychodzące w ramach usługi. Raport ma postać pliku wynikowego gotowego do wczytania do systemów księgowych firm, który umożliwia szybki dostęp do informacji o dokonanych płatnościach a co za tym idzie efektywne zarządzanie należnościami.

Usługa kierowana jest zarówno do Klientów posiadających stałą bazą kontrahentów np. dostawcy usług telekomunikacyjnych, ubezpieczyciele, wspólnoty mieszkaniowe, placówki dydaktyczne jak i zmienną  – sklepy internetowe, biura podróży itp.

Co można zyskać, wdrażając Usługę Masowego Przetwarzania Transakcji:
 • szybki proces identyfikacja płatności przychodzących bezgotówkowych jak i gotówkowych
 • łatwe ewidencjonowanie stanu należności od kontrahentów w złotych i w walucie
 • sprawne zarządzanie należnościami
 • niższe koszty prowadzenia firmy

Rachunek płacowy

Sprawne zarządzanie wynagrodzeniami

Realizuj z łatwością wypłatę wynagrodzeń z zachowaniem najwyższych standardów poufności!
 
Rachunek płacowy:
 
 • prowadzony w PLN, USD, EUR, GBP, CHF,
 • służy do realizacji świadczeń na rzecz pracowników ,
 • pozwala na realizację płac pracowniczych (lub wynagrodzeń) tylko przez osoby uprawnione, przy zachowaniu najwyższych standardów poufności,
 • daje możliwość skorzystania z masowej formy realizacji płatności zwanej Paczką Płacową - Paczka Płacowa pozwala wysyłać do 5000 przelewów przy akceptacji zleceń jednym podpisem,
Zalety produktu:
 
 • pomaga usprawnić realizację wynagrodzeń przy zachowaniu poufności danych,
 • niższa prowizja za realizację przelewów w bankowości internetowej,
 • możliwość zlecenia do 5000 przelewów w ramach jednej paczki płacowej, przelewy realizowane indywidualnie, na rachunku Klienta zaksięgowana kwota zbiorcza.

Konsolidacja sald

Efektywnie zarządzaj środkami firmy!

Na czym polega usługa Konsolidacji Sald?
 • umożliwia automatyczne przepływy pieniężne między rachunkami bieżącymi firmy, ułatwiając kontrolę nad saldami na rachunkach
 • pozwala  zredukować koszty odsetkowe poprzez uzupełnianie sald debetowych oraz pomnażanie zysków z lokowania wolnych środków
Co można zyskać wdrażając usługę Konsolidacji Sald:
 • oszczędność czasu na manualnej realizacji przelewów między własnymi rachunkami,
 • zwiększenie kontroli nad środkami na rachunkach,
 • optymalizację kosztów odsetkowych,
 • maksymalizację zysków odsetkowych,
 • efektywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach.
Konsolidacja Sald może się odbywać:
 • raz dziennie (na koniec dnia),
 • kilka razy w ciągu dnia,
 • w określony dzień tygodnia czy miesiąca.
Przepływ środków może mieć formę transferu:
 • wszystkich środków znajdujących się w danym momencie na wskazanym rachunku,
 • ustalonej kwoty,
 • kwoty przekraczającej określone saldo na danym rachunku
Redystrybucja środków:
 • możliwość wykonania operacji odwrotnej do konsolidacja na początku następnego dnia polega na zasileniu rachunku, z którego została dokonana operacja konsolidacji ,
 • może dotyczyć danej kwoty, bądź kwota skonsolidowana na koniec poprzedniego dnia.

Polecenie zapłaty – Odbiorca

Wygodna forma regulowania cyklicznych zobowiązań!
 
Polecenie zapłaty dla Odbiorców to wygodna i efektywna forma rozliczeń bezgotówkowych w obrocie krajowym, która umożliwia terminowe pobieranie powtarzających się należności od Płatników, którzy wyrazili na to zgodę.

Korzyścią stosowania tego rozwiązania jest również automatyczne uzgadnianie i rozksięgowywanie otrzymanych  wpłat, które otrzymasz w dedykowanych do tej usługi raportach zamieszczanych w systemie bankowości internetowej .
 
Wygodna forma regulowania cyklicznych zobowiązań!
 
Polecenie zapłaty dla Odbiorców to wygodna i efektywna forma rozliczeń bezgotówkowych w obrocie krajowym, która umożliwia terminowe pobieranie powtarzających się należności od Płatników, którzy wyrazili na to zgodę.
Korzyścią stosowania tego rozwiązania jest również automatyczne uzgadnianie i rozksięgowywanie otrzymanych  wpłat, które otrzymasz w dedykowanych do tej usługi raportach zamieszczanych w systemie bankowości internetowej .

Uruchomienie rozliczeń Polecenia zapłaty rozpoczyna się od zebrania zgód na obciążenie rachunku bankowego Płatników. Przesłane do nas formularze przekazujemy bankom Płatników. Jeśli formularze zostały wypełnione i podpisane prawidłowo wówczas zgoda jest aktywowana na rachunku płatnika, a informacja o tym jest przekazywana w raporcie udostępnionym poprzez bankowość internetową.

Pobieranie środków jest inicjowane przez Odbiorcę drogą elektroniczną i wysyłane do banku najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wymaganym terminem płatności. Po sprawdzeniu poprawności dostarczonego pliku z płatnościami, w dniu wymagalności – transakcje obciążeniowe są wysyłane do banków Płatników.

Gdy transakcja zostanie zrealizowana, pobrane środki zostaną zaksięgowane na koncie Odbiorcy tego samego dnia. W przypadku braku możliwości realizacji transakcji, np. z powodu braku środków na rachunku Płatnika, bank płatnika przesyła informację zwrotną do Alior Banku. Informacja o przyczynie odrzucenia transakcji przez zostanie do Ciebie dostarczona poprzez bankowość internetową.

Każdego dnia roboczego Bank wygeneruje raporty w formie elektronicznych plików zawierających informacje o zrealizowanych, odrzuconych lub odwołanych płatnościach. Będą one dostępne w systemie bankowości elektronicznej skąd będzie można importować je bezpośrednio do systemu bilingowego lub finansowego i w ten sposób automatycznie rozksięgować wpływy.
 

Automatyczne wypłaty gotówkowe

Wygodna i bezpieczna wypłata gotówki w kasach Alior Banku
Zlecenia wypłaty w oddziałach Alior tylko na podstawie okazanego przez beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zlecenia są składane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i realizowane w walutach: PLN, USD, EUR.
Wygodna i bezpieczna wypłata gotówki w kasach Alior Banku
Zlecenia wypłaty w oddziałach Alior tylko na podstawie okazanego przez beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zlecenia są składane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i realizowane w walutach: PLN, USD, EUR.

Automatyczne wypłaty gotówkowe to wygodna i bezpieczna usługa bankowa, pozwalająca na realizację zleceń wypłaty gotówki w kasach Alior Banku tylko na podstawie okazanego przez beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem, tj. dowodu osobistego lub paszportu.
Odbiorcami wpłat są wskazane przez Klienta osoby fizyczne. Podstawą identyfikacji beneficjenta są podane przez Klienta dane: imię, nazwisko oraz numer dowodu osobistego, paszportu lub numer PESEL, potwierdzone w odpowiednim dokumencie tożsamości.

Zlecenia wypłaty mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu internetowego w trzech walutach; PLN, EUR i USD. Po złożeniu Zlecenia, jest ono gotowe do realizacji w wybranym oddziale banku, istnieje również możliwość zdefiniowania zakresu dat, pomiędzy którymi beneficjent będzie mógł podjąć środki.