Możliwe ryzyka

Aby dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z tym produktem oraz możliwych zyskach i stratach, przejdź na stronę Produkty skarbowe - informacje i zapoznaj się z dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Zapoznaj się również z Regulaminem Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Strukturyzowane Lokaty Inwestycyjne związane są z różnymi rodzajami ryzyk, w tym w szczególności:

Ryzykiem rynkowym – Wartość rynkowa transakcji jest uzależniona od różnych czynników rynkowych (np. kursów walutowych, poziomu stóp procentowych, wartości indeksów giełdowych).
Ryzykiem płynności – Strukturyzowane Lokaty Inwestycyjne są nieelastyczne (przedterminowe zerwanie takiej lokaty może wiązać się z dodatkowym kosztem).