Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców kredytów hipotecznych (PZU Życie)

Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Alior Bank SA we współpracy z PZU Życie SA.
Ochrona życia i zdrowia przy kredycie hipotecznym.

 

zabezpieczenie finansowe 

z ubezpieczeniem na życie przy kredycie hipotecznym zapewnisz bezpieczeństwo sobie i swoim biskim, świadczenie możesz przeznaczyć np. na spłatę kredytu.


 

proste warunki zawarcia ubezpieczenia

ubezpieczenie jest dobrowolne i zawierane razem z umową kredytową lub w trakcie jej trwania, znasz pełny koszt ubezpieczenia.


 

dobra ochrona

ubezpieczenie chroni Cię na wypadek śmierci albo niezdolności do samodzielnej egzystencji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.
 

stała suma zabezpieczenia

w pierwszym 60 miesięcznym okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie zmniejsza się wraz ze zmniejszaniem się salda zadłużenia kredytu hipotecznego.

Co jeszcze warto wiedzieć przed zawarciem umowy ubezpieczenia?

Pełną informację znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie może zawrzeć maksymalnie 6 kredytobiorców. Z każdym ubezpieczającym podpisujemy odrębną umowę ubezpieczenia i dla każdego określamy odrębną sumę ubezpieczenia.
 • Suma ubezpieczenia jest równa:
  • w pierwszym okresie ubezpieczenia (60 miesięcy) - kwocie udzielonego kredytu albo kwocie salda kapitału aktualnego w dniu zawarcia ubezpieczenia uwzględniającej  ustalony z Bankiem Twój udział procentowy w sumie ubezpieczenia. Jeśli w dniu zawarcia ubezpieczenia skończyłeś 70 lat, suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 250 000 zł. Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się wraz ze spłatą kredytu,
  • w kolejnych latach –  kwocie salda kapitałowego pozostałego do spłaty   w terminie płatności raty kredytowej, z uwzględnieniem ustalonego z Bankiem Twojego udziału procentowego w sumie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia aktualizowana jest co miesiąc.
 • Koszt ubezpieczenia wskazujemy w „Formularzu informacyjnym dotyczycącym kredytu konsumenckiego”, kwotę składki podajemy na wniosku-polisie.
 • Składkę za ubezpieczenie obliczamy jako iloczyn: sumy ubezpieczenia, stawki składki ubezpieczeniowej i udziału procentowego danego kredytobiorcy.
 • Składkę opłacasz:
  • za pierwsze 60 miesięcy - jednorazowo  w dniu uruchomienia kredytu - może być ona kredytowana,
  • w kolejnych latach - miesięcznie w dniu płatności raty kredytowej.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu opłacenia składki w pełnej wymaganej kwocie.
 • Bez podawania przyczyny masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Wystarczy złożyć do Banku lub PZU Życie S.A. pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku otrzymasz zwrot składki w pełnej wysokości. Nieuruchomienie kredytu (brak wypłaty środków określonych w umowie kredytu) lub odstąpienie od umowy kredytu jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia.
 • Możesz w każdym czasie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia bez podawania przyczyny. Takie oświadczenie musisz złożyć na piśmie, a umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, to jest ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Bank lub PZU Życie S.A. otrzymał oświadczenie. W przypadku wypowiedzenia ubezpieczenia przed datą końca okresu ubezpieczenia, otrzymasz składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie wygasa m.in. w dniu:
  • otrzymania przez Bank albo PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia,
  • śmierci ubezpieczającego,
  • wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • ostatniego dnia miesiąca, w którym Bank albo PZU Życie SA otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia,
  • końca okresu, za który była opłacona składka i w którym Bank lub PZU Życie otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu – w przypadku wypowiedzenia umowy w kolejnym okresie ubezpieczenia,
  • otrzymania przez Bank oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu,
  • upływu okresu wypowiedzenia umowy kredytu,
  • wcześniejszej spłaty kredytu – w przypadku spłaty dokonanej w pierwszym okresie ubezpieczenia,
  • końca okresu, za który opłacono składkę – w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu w kolejnym okresie ubezpieczenia,
  • końca okresu ubezpieczenia,
  • ukończenia przez Ubezpieczającego 80 roku życia,
  • upływu terminu opłacenia zaległej składki.
 • W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub jest ona ograniczona. O takich sytuacjach mówi się, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę oraz pełną informację o ubezpieczeniu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności. Dokumenty umieszczone są poniżej

Dodatkowe informacje

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

 

Przydatne dokumenty

Kontakt

 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie ubezpieczeniowym, dostępna jest dedykowana infolinia dla Klientów Alior Banku w PZU Życie SA: (22) 505 14 59
 2. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU Życie SA w sprawie reklamacji jest następujący: reklamacje@pzu.pl.
 3. Adres do siedziby PZU Życie SA:
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Ubezpieczenie dostarczane przez PZU Życie