Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców kredytów hipotecznych (PZU Życie)

Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Alior Bank SA we współpracy z PZU Życie SA.
Ochrona życia i zdrowia przy kredycie hipotecznym.

 

pomoc finansowa przy spłacie zadłużenia kredytowego na wypadek zdarzeń losowych

w przypadku śmierci wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia. 

przejrzyste i proste warunki zawarcia umowy ubezpieczenia

ubezpieczenie jest dobrowolne i zawierane razem z umową kredytową, klient zna pełny koszt ubezpieczenia.


 

gwarancja ochrony

ubezpieczenie działa na całym świecie, bez dodatkowych warunków można korzystać z ochrony przez cały okres trwania kredytu hipotecznego.
 

stała suma zabezpieczenia

W pierwszym 60 miesięcznym okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie zmniejsza się wraz z zmniejszaniem się salda zadłużenia kredytu hipotecznego

Co jeszcze warto wiedzieć przed zawarciem umowy ubezpieczenia?

 • W okresie obowiązywania umowy kredytu zakres odpowiedzialności PZU Życie SA obejmuje:
  • śmierć,
  • wystąpienie u ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub choroby do 65 roku życia.
 • Okres ubezpieczenia:
  • 60 miesięcy po których ubezpieczenie odnawia się automatycznie na roczne okresy ubezpieczenia.
 • Umowę ubezpieczenia, wraz z zawarciem umowy kredytu, może zawrzeć osoba, która w dniu podpisania wniosku–polisy albo w dniu zawierania umowy przez telefon, ma ukończony 18 rok życia i nie więcej niż 75 lat.
 • Jeśli w dniu podpisania wniosku-polisy, osoba zawierająca umowę ma ukończony 70. rok życia, może zawrzeć umowę na sumę ubezpieczenia nie przekraczającą 250.000 zł.
 • Jeżeli jest kilku kredytobiorców i każdy będzie objęty ochroną, to każdy otrzymuje swój dokument potwierdzający warunki umowy ubezpieczenia.
 • Koszt ubezpieczenia jest wyliczany i podawany do wiadomości osoby ubiegającej się o kredyt w Alior Banku na etapie wnioskowania o kredyt i wykazany jest w „Formularzu informacyjnym dotyczycącym kredytu konsumenckiego”. Kwota składki jest podana także na wniosku-polisie.
 • Składka ubezpieczeniowa:
  • płatna jest jednorazowo za pierwszy 60 misięczny okres ochrony w dniu uruchomienia kredytu,
  • płatna jest miesięcznie w kolejnych rocznych okresach ochrony w dniu płatności raty kredytowej,
  • może być kredytowana,
  • obliczana dla każdego ubezpieczającego odrębnie jako iloczyn: sumy ubezpieczenia i stawki składki ubezpieczeniowej,
 • Ubezpieczający bez podawania przyczyny ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, składając do Banku lub PZU Życie SA pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia PZU Życie SA zwraca ubezpieczającemu opłaconą składkę w pełnej wysokości. Nieuruchomienie kredytu (brak wypłaty środków określonych w umowie kredytu) lub odstąpienie od umowy kredytu jest równoznaczne z odstąpieniem przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia bez podawania przyczyny. Takie oświadczenie musi być złożone na piśmie, a umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, to jest ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym PZU Życie SA otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed datą końca okresu ubezpieczenia ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
 • Początek ochrony - odpowiedzialność PZU Życie SA rozpoczyna się w dniu opłacenia przez ubezpieczającego składki w pełnej wymaganej kwocie. W sytuacji, gdy ubezpieczający dokona całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu w okresie ubezpieczenia, ochrona ubezpieczenia ulega zakończeniu.
 • Koniec ochrony - odpowiedzialność PZU Życie SA kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
  • otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy,
  • śmierci ubezpieczającego,
  • wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • upływu okresu wypowiedzenia umowy,
  • otrzymania przez Bank oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy kredytu,
  • wcześniejszej spłaty kredytu,
  • upływu okresu wypowiedzenia umowy kredytu
  • ukończenia przez Ubezpieczającego 80 roku życia,
  • końca okresu ubezpieczenia.
 • W tym ubezpieczeniu występują różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, które są opisane w OWU w rozdziale „Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności PZU Życie SA."

Dodatkowe informacje

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności. Dokumenty umieszczone są niżej.

Przydatne dokumenty

Kontakt

 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie ubezpieczeniowym, dostępna jest dedykowana infolinia dla Klientów Alior Banku w PZU Życie SA: (22) 505 14 59
 2. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU Życie SA w sprawie reklamacji jest następujący: reklamacje@pzu.pl.
 3. Adres do siedziby PZU Życie SA:
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Ubezpieczenie dostarczane przez PZU Życie