Ubezpieczenie do pożyczki - utrata pracy i pakiet NNW (PZU SA)

Pakiet NNW, utrata pracy i zwrot kosztów opłat eksploatacyjnych

 

zabezpieczenie na wypadek utraty pracy

zamiennie z pobytem w szpitalu w wyniku NW oraz na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW, śmierci w wyniku NW i zwrot kosztów opłat eksploatacyjnych

 

przejrzyste i proste warunki zawarcia ubezpieczenia

dłuższa ochrona

ubezpieczenie chroni w okresie kredytowania, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy i może trwać do końca okresu ubezpieczenia przy wcześniejszej spłacie kredytu

szeroki zakres świadczeń

do 12 miesięcznych świadczeń z tytułu utraty pracy w okresie ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń NNW i utrata pracy dla kredytobiorców (PZU SA)

Ubezpieczenie dla klientów, którzy:
 • zaciągają w Alior Bank SA pożyczkę gotówkową lub kredyt konsolidacyjny,
 • w okresie ubezpieczenia nie ukończą 70 roku życia,
 • poszukują zabezpieczenia w razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak: utrata pracy albo nieszczęśliwy wypadek, który może spowodować pobyt w szpitalu, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Zakres ubezpieczenia:
Jest uzależniony od tego, czy ubezpieczający – w chwili wystąpienia zdarzenia – był zatrudniony czy był np.: emerytem, rencistą.
osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę albo kontraktu (na czas nieokreślony lub określony) oraz prowadzący działalność gospodarczą
pozostałe osoby  
np.: emeryci, renciści, pracownicy tymczasowi, zatrudnieni na podstawie umowy cywilno-prawnej, osoby niepracujące
utrata pracy
ochrona rozpoczyna się po 60 dniach od zawarcia umowy ubezpieczenia
hospitalizacja w wyniku NW
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
śmierć w wyniku NW śmierć w wyniku NW
 • W zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczenie chroni na terytorium całego świata.
 • W zakresie utraty pracy ochrona ubezpieczeniowa dotyczy utraty pracy w związku z zatrudnieniem na terytorium Polski, a także wykonywaniem pracy poza granicami Polski w przypadku zatrudnienia w Siłach Zbrojnych RP, pracy w placówkach dyplomatycznych lub konsularnych RP, delegacji służbowych oraz oddelegowania do pracy w przedstawicielstwie zagranicznym pracodawcy. 

Co możesz zyskać

 • Miesięczne świadczenie równe racie kapitałowo-odsetkowej, ale nie więcej niż 2 000 zł:
  • za każde 30 dni bez pracy – max. 12 miesięcznych świadczeń z tytułu wszystkich utrat pracy w okresie ubezpieczenia, w razie kolejnej utraty pracy – prawo do świadczenia przysługuje po przepracowaniu 12 miesięc
   albo
  • za pierwsze 4 dni pobytu w szpitalu oraz za każde kolejne nieprzerwane 30 dni pobytu w szpitalu – max. 12 miesięcznych świadczeń w okresie ubezpieczenia. Świadczenie za pobyt w szpitalu nie przysługuje, jeśli hospitalizacja była w okresie zatrudnienia. Chyba, że ubezpieczony wcześniej nabył prawo do emerytury lub renty, albo gdy otrzymał już wcześniej 12 miesięcznych świadczeń z tytułu utraty pracy (jeśli otrzymał mniejszą liczbę świadczeń, przysługują mu świadczenia w ilości, która jest różnicą między 12 należnymi a wypłaconymi świadczeniami).
 • Jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w OWU w tabeli, która wskazuje procent świadczeń za wymienione w niej rodzaje trwałego uszczerbku na zdrowiu, równe iloczynowi tego procentu i sumy ubezpieczenia – nie więcej niż kwota udzielonej pożyczki/kredytu.  
 • Jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w wyniku NW.
 • Dodatkowo, wraz z wypłatą świadczenia z tytułu utraty pracy albo hospitalizacji w wyniku NW oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW, zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych. Ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić je jako właściciel, najemca, użytkownik nieruchomości: czynsz, gaz, prąd, centralne ogrzewanie, zużycie wody, opłata na fundusz remontowy, opłata za wywóz śmieci i nieczystości – 12 wypłat max. 500 zł miesięcznie.

Co jeszcze warto wiedzieć przed zawarciem umowy ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie jest dobrowolne.
 • Możesz je zawrzeć jedynie wraz z umową kredytową – nie możesz dokupić ubezpieczenia w okresie spłaty kredytu.
 • Zawierasz je na okres równy umowie kredytu, lecz nie dłuższy niż 60 miesięcy.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:
  • od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia w przypadku: hospitalizacji w wyniku NW, trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW oraz śmierci w wyniku NW,
  • po 60. dniach po zawarciu umowy ubezpieczenia w przypadku utraty pracy,
  • Suma ubezpieczenia jest równowartością kwoty kredytu – nie więcej niż 250 000 zł, podzielonej w równych częściach pomiędzy kredytobiorców objętych ubezpieczeniem w jednej umowie kredytu. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczonego zmniejsza się po wypłacie każdego świadczenia lub zwrocie kosztów. Podczas trwania umowy ubezpieczenia, ubezpieczający nie może zmienić sumy ubezpieczenia.
 • Wysokość składki za ubezpieczenie ustalana jest w dniu zawarcia umowy i jest ona stała przez cały okres ubezpieczenia. Jest ona pobierana z kwoty uruchamianego kredytu, która jest powiększona o łączną składkę obliczoną za wszystkich ubezpieczonych.
 • Alior Bank S.A. może wymagać zabezpieczenia pożyczki gotówkowej/kredytu konsolidacyjnego w formie cesji z umowy ubezpieczenia od utraty pracy NNW.
 • Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia – bez podawania przyczyny – w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Wystarczy złożyć do banku lub PZU SA pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Otrzymasz wtedy zwrot składki w pełnej wysokości. Nieuruchomienie kredytu (brak wypłaty środków określonych w umowie kredytu) lub odstąpienie od umowy kredytu jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia.
 •  Możesz – w każdym czasie – wypowiedzieć umowę ubezpieczenia bez podawania przyczyny. Takie oświadczenie musisz złożyć na piśmie, a umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, to jest ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym bank lub PZU SA otrzymał oświadczenie. W razie wypowiedzenia ubezpieczenia przed datą końca okresu ubezpieczenia otrzymasz składkę za niewykorzystany okres.
 • Ubezpieczenie wygasa z dniem:
  • zakończenia okresu ubezpieczenia określonego we wniosku-polisie/polisie,
  • wyczerpania się sumy ubezpieczenia,
  • doręczenia do PZU SA oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  • ostatnim w miesiącu, w którym doręczone zostało do PZU SA oświadczenie ubezpieczającego o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia,
  • odstąpienia od umowy kredytu,
  • śmierci ubezpieczonego,
  • zakończenia okresu wypowiedzenia umowy kredytu.
 • W razie całkowitej, wcześniejszej spłaty kredytu w okresie ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa. Nie otrzymasz automatycznego zwrotu składki. Jeśli nie złożysz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, ochrona trwa do ostatniego dnia wskazanego we wniosku-polisie/polisie.  
 • Warto zapoznać się też z ograniczeniami i wyłączeniami, czyli sytuacjami, w których nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub będzie ona ograniczona. Ich listę oraz pełną informację o ubezpieczeniu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  

Dodatkowe informacje

Informacja Agenta ubezpieczeniowego

Alior Bank S.A. działa jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Bank wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), pod numerem 11210443/A, co można zweryfikować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową: rpu.knf.gov.pl.

Informacja Agenta Ubezpieczeniowego sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Przed podjęciem decyzji i zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową: dokumentem informacyjnym o produkcie ubezpieczeniowym, Kartami Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), które zawierają m.in. szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczenia, warunkach udzielenia ochrony, włączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności. Dokumenty umieszczone są niżej.

Przydatne dokumenty

Kontakt i obsługa

 • Dodatkowe informacje o ubezpieczeniu uzyskasz dzwoniąc na infolinię PZU SA dla klientów Alior Banku (22) 505 14 59.
 • Reklamację, skargę lub zażalenie możesz złożyć:
  • osobiście – w dowolnej placówce PZU SA
  • pocztą – na adres: PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa (adres tylko do korespondencji);
  • telefonicznie – numer infolinii 801-102-102;
  • elektronicznie – e-mail na adres reklamacje@pzu.pl lub formularz na www.pzu.pl.
 • Zgłoszenie roszczenia:
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 801 102 102 lub (22) 505 14 59
  • e-mail, na adres kontakt@pzu.pl
  • na elektronicznym formularzu zgłoszenia szkody na stronie www.pzu.pl .
 • Adres siedziby PZU SA
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 

Ubezpieczenie dostarczane przez PZU SA